РУБРИКИ

Аналіз ефективності використання основних засобів

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз ефективності використання основних засобів

Нарахування амортизацiї здiйснюється у спецiальному розрахунку, в якому наводяться такi данi: назна групи основних аасобiв, окремi об'єкти, вартiсть (первинна, залишкова, переоцiнена), норми амортизацiї за мiсяць, виведенi обраним методом, сума нарахування амортизацiї.

Амортизаційні відрахування відносять на витрати виробництва та обігу як частину вартості основних виробничих засобів, що відповідає їх зносу.

Беручи участь у виробничому процесi, основнi засоби поступово переносять по частинах свою вартiсть на готовий продукт. Завдання бухгалтерського облiку полягає в тому, щоби визначити суму цiєї вартостi. Отже, треба знати величину зносу кожного об'єкта у вартiсному вираженнi.

Амортизацiя є систематичним розподiлом первинної чи переоціненої вартостi необоротних активiв за мiнусом i лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного їх використання (амортизації). Знос є сумою, що нагромаджується з початку корисного використання необоротних активiв.

1.4 Аналіз ефективності використання основних засобів

Для здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства необхiднi засоби виробництва: будiвлi, машини, обладнання, сировина, матерiали, паливо тощо. У сукупностi вони складають виробничi засоби промислових пiдприємств. Виробничi засоби промислових пiдприємств знаходяться в постiйному русi - кругообiгу, в процесi якого вони проходять три стадiї. Перша стадiя - придбання необхiдних для здiйснення процесу виробництва машин, палива, сировини тощо. Надалi придбанi засоби беруть учать у процесi виробництва нового продукту (виробнича стадiя). На третiй стадiї кругообiгу вироблений продукт реалiзується, пiдприємству повертаються грошовi кошти за реалiзовану продукцiю (роботи, послуги). Таким чином, з трьох стадiй кругообiгу перша i третя проходять у сферi обiгу, а друга - в сферi виробництва. Залежно вiд характеру обороту виробничi засоби пiдприємства подiляються на основнi та оборотнi.

Стан та ефективнiсть використання основних засобiв безпосередньо впливає на виконання виробничої програми пiдприємства й можливiсть отримання прибутку. Дiяльнiсть промислових та iнших пiдприємств значною мiрою залежить вiд їх забезпеченостi основними засобами та ефективностi їх використання.

Основнi засоби, будучи матерiально-технiчною базою виробництва, є фундаментом його удосконалення i розвитку. Цей процес вiдбувається як шляхом збiльшення кiлькостi об'єктiв основних засобiв (екстенсивний шлях), так i за рахунок пiдвищення ефективностi їх використання (iнтенсивний шлях). При цьому економiчно виправданим є збiльшення часу роботи устаткування, його повне завантаження, квалiфiкований догляд i ремонт тощо.

Мета економiчного аналiзу ефективностi використання основних засобiв полягає у визначеннi забезпеченостi основними засобами за умови найбiльш iнтенсивного їх використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовiддачi.

Джерела iнформацiї для проведення аналiзу наведено в таблицi 1.2

Таблиця 1.2 - Інформацiйна база для аналiзу ефективностi використання основних засобiв

Група

Джерела даних

Первинні документи

Акт приймання-передачі основних засобів, Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйо-ваних та модернізованих об'єктів, Акт на списання основних засобів, Картка обліку руху основних засобів, Інвентарна картка обліку основних засобів, Інвентарний список основних засобів, Рахунок амортизації основних засобів

Дані рахунків бухгалтерського обліку

10 „Основні засоби”, 13 „Знос (амортизація) необоротних актмвів”, 15 „Капітальні інвестиції” та інші

Облікові регістри

Журнал 4, відомімсть 4.1

Фінансова звітність

Ф. №1”Баланс”, ф. №2 „Звіт про фінансові результати”, ф. №3 „Звіт про власний капітал”, ф..№4 „Звіт про рух грошових коштів”, ф. №5 „Примітки до річної фінансової звітності”

Статистична звітність

Ф. №1-підприємство „ Звіт про основні показники діяльності підприємства”, ф. №1-П (термінова) „Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”, ф. 11-ОЗ „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”

Інші джерела

Дані проведених інвентаризацій, інвентарні картки, договір лзингу, план технічного розвитку, патенти, паспорт будівлі, дані попередніх аудиторських перевірок

Перерахованi джерела iнформацiї використовуються для проведення ретроспективного аналiзу. Оперативний аналiз проводиться за даними первинного бухгалтерського облiку (за iнформацiєю на рахунках 10, 13, 15 тощо). Прогнозний аналiз ефективностi використання основних засобiв застосовується при оцiнцi вiдповiдних альтернативних управлiнських рiшень.

Методика аналiзу ефективностi використання основних засобiв повинна враховувати ряд принципових положень:

функцiональна кориснiсть основних засобiв зберiгається протягом декiлькох рокiв, тому витрати з їх придбання i експлуатацiї розподiленi в часi;

— момент фiзичної замiни (оновлення) основних засобiв не спiвпадає з моментом їх вартiсного замiщення, у результатi чого можуть виникнути втрати i збитки, що зменшують фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства;

— ефективнiсть використання основних засобiв оцiнюється по-різному залежно вiд їх виду, належностi (власнi, орендованi), характеру участi у виробничому процесi, а також призначення.

Оскiльки основнi засоби обслуговують не тiльки виробничу сферу дiяльностi пiдприємства, а й соцiально-побутову, культурну, природно- екологiчну тощо, ефективнiсть їх використання визначається не лише економiчними, а й соцiальними, екологiчними та iншими факторами.

Для аналізу особливе значення має розподiл виробничих основних засобiв основної дiяльностi пiдприємства на двi частини: активну i пасивну. До активної частини у бiльшостi галузей промисловостi належать машини та устаткування, якi безпосередньо взаємодiють з предметами працi. Пасивну частину формують основнi засоби, якi створюють умови для здiйснення виробничого процесу, - будiвлi, споруди. передавальнi пристрої, транспортнi засоби. Зростання питомої ваги активної частини є показником прогресивностi структури основних эасобiв, пiдвищення технiчної оснащеностi пiдприємства.

При проведеннi аналiзу динамiки, складу i структури основних засобiв необхiдно:

1) визначити середньорiчну вартiсть основних засобiв i динамiку її змiни за декiлька рокiв;

2) виявити причини збiльшення вартостi основних засобiв (збiльшення внаслiдок переоцiнки основних засобiв не є позитивною тенденцiєю, до числа позитивних можна вiднести перевищення темпiв зростання вартостi виробничих основних засобiв над темпами зростання вартостi невиробничих засобiв);

3) зiставити темпи змiни вартостi основних засобiв з динамікою зростання вартостi продукцiї або обсягiв виробництва в натуральному вираженнi. Останнiй показник повинен мати вищi темпи зростання порiвняно з вартiстю основних засобiв;

4) виявити тенденції щодо структурних змiн в складi основних засобiв. Причому до числа позитинних можна вiднести:

значну питому вату активної частини основних засобiв порiвняно з пасивною частиною основних засобiв;

— пiдвищення темпiв зростання активної частини основних засобiв порiвняно з темпами зростання пасивної частини основних засобiв. Забезпеченiсть окремими видами машин, механiзмiв, обладнання, примiщеннями встановлюється шляхом порiвняння фактичної їх наявностi з плановою потребою, необхiдною для виконання програми виробництва продукцiї.

Узагальнюючими показниками, що характеризують рiвень забезпеченостi пiдприємства основними виробничмми засобами, є фондоозброснисть, енергоозброснiсть та технiчна озброєнiсть працi. Показник загальної фондоозброєностi працi розраховується як відношення середньорiчної вартостi основних засобiв до середньоспискової чисельностi робiтникiв у найбiльшу змiну (мається на увазi, що робiтники, зайнятi на iнших змiнах, використовують тi ж засоби працi). Коефiцiєнт енергоозброєноті працi обчислюється як вiдношення енергетичної потужностi, що обслуговує виробничий процес, до чисельностi робiтникiв, якi працюють у найбiльшiй змiнi. Коефiцiєнт технiчної озброєностi працi визначається як в вартостi виробничого обладнання до середньоспискового числа робiтникiв у найбiльшу змiну. У процесi аналiзу значення розрахованих показникiв порiвнюється з даними минулих перiодiв, прогнозними, визначаються напрями їх змiн. Крiм того, темпи зростання фондоозброєностi, енергоозброєностi, технiчної озброєностi порiвнюються з темпами зростання продуктивностi працi. При цьому бажано, щоб темпи зростання продуктивностi працi випереджали темпи зростання цих показникiв.

Важливе значення має аналiз вивчення руху i технiчного стану основних засобiв, що проводиться на пiдставi таких показників, як: коефіцієнт зносу, коефiцiєнт придатностi, коефiцiєнт оновлення, коефiцiєнт вибуття, коефiцiєнт приросту, частка зданих в операцiйну оренду основних засобiв, частка взятих в операцiйну оренду основних засобiв тощо.

Основнi показники для аналiзу руху i технiчного стану основних засобiв наводяться в додатку Б.

Наведенi показники i коефiцієнти доцiльно розраховувати для всiх виробничих основних засобiв, активної їх частини, окремих груп виробничих основних засобiв, основних видiв обладнання за рiзнi перiоди часу.

Аналiзуючи отриманi результати, необхiдно враховувати, що зростання коефiцiєнта зносу (i, вiдповiдно, зниження коефiцiєнта придатностi) може бути зумовлене:

методом нарахування амортизацiї, що застосовується;

— придбанням або отриманням вiд iнших господарюючих суб'єктів основних засобiв з рiвнем зносу більше, нiж в середньому по пiдприємству;

— низькими темпами оновлення основних засобiв;

— невиконанням завдання з введення в експлуатацiю основних засобiв i їх модернізації.

При цьому, як правило, коефiцiєнт зносу не вiдображає фактичної зношеностi основних засобiв, а коефiцiєнт придатностi не дає точної оцiнки їх поточної вартостi. Це зумовлено наступними причинами:

1) на суму зносу основних засобiв великий вплив здiйснює метод нарахування амортизацiї, що застосовується на пiдприємствi;

2) вартiсна оцiнка основних засобiв залежить вiд стану кон'юнктури попиту, а отже, може вiдрiзнятися вiд оцінки, отриманої за допомогою коефiцiєнту придатностi;

3) на законсервоване обладнання нараховується амортизацiя на повне вiдновлення, однак фiзично цi основнi засоби не зношуються, а загальна сума зносу зростає.

Важливе значення має аналiз вивчення руху i технiчного стану основних засобiв. Для аналізу особливе значення має розподiл виробничих основних засобiв основної дiяльностi пiдприємства на двi частини: активну i пасивну. Мета економiчного аналiзу ефективностi використання основних засобiв полягає у визначеннi забезпеченостi основними засобами за умови найбiльш iнтенсивного їх використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовiддачi.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ”

2.1 Організаційно-економічна характеристика діяльності ВАТ „Черкасигаз”

Акцiонерне товариство вiдкритого типу по газопостачанню та газифiкації створено в процесi корпоратизацiї наказом державного Комiтету України по нафтi i газу Держнафтогазпром вiд 11.03.1994р. №102 i зареєстровано Черкаською мiською Радою народних депутатiв.

ВАТ „Черкасигаз” є правонаступником державного пiдприємства,,Черкасигаз”, створеного наказом РО „Укргаз” вiд 08.10.1975р. для полiпшення обслуговування населення i удосконалення структури управлiння газовими господарствами Черкаської областi.

ВАТ „Черкасигаз” зареєстровано юридичним відділом Черкаського МВК, свідоцтво про реєстрацію від 23.01.95 р. № 03361404, має статус, печатку, поточний рахунок № 26001182369001 в ЧФ КБ „Приватбанк”, МФО 354347.

Місце знаходження: 18000, Україна, м.Черкаси, вул.Громова, 142.

Метою діяльності товариства є забезпечення потреб народного господарства та населення областi, яку воно обслуговує природним i скрапленим газом та розвиток газифiкацiї, здійснення виробничо-господарської, комерційної діяльності в порядку та на умовах, які визначені чинним законодавством України, шляхом використання майна товариством з метою отримання прибутку.

До товариства входять фiлiї - Управлiння по газопостачанню та газифiкацiї, якi утворенi без статусу юридичних осiб i здiйснюють поза мiсцезнаходженням ВАТ „Черкасигаз” частину його основних господарських функцiй, мають вiдокремлений баланс, який є складовою частиною зведеного балансу ВАТ „Черкасигаз”, мають субрахунки та поточнi рахунки в установах банкiв i не є самостiйними платниками податкiв. До складу ВАТ „Черкасигаз” входять 13 управлiнь газового господарства, розмiщених в районах областi, якi забезпечують природнiм та скрапленим газом 853 населених пунктiв.

Основними видами дiяльностi пiдприємства є:

постачання природного газу;

— транспортування природного газу розподiльними газопроводами;

— придбання та реалiзацiя скрапленого газу;

— забезпеченнябезаварійної експлуатацiїсистем газопостачання природним та зрiдженим газом i споруд на них.

Предметом дiяльностi товариства є:

прийняття газу вiд постачальникiв та безперебiйне забезпечення ним споживачiв;

— забеспечення безаварійної експлуатації систем газопостачання природним та зрідженим газом і споруд на них;

— проведення своєчасних локалiзацiї та лiквiдації аварiйних ситуацiй;

— виконання робiт по будiвництву, реконструкцiї технiчному переозброєнню систем газопостачання i споруд на них;

— здiйснення прийняття в експлуатацiю заново споруджених об'єктiв газопостачання та проведення пооперацiйного контролю за будiвництвом газифiкацiї та прийняття в експлуатацiю;

— розробкапроектно-кошторисноiї документацiїна газифiкацiю iснуючих комунально-побутових, житлових будинкiв;

— розробка проектiв на встановлення, замiну та перенесення газопроводiв i устаткування;

надавати платнi послуги населенню та iншим споживачам по обслуговуванню систем газопостачання, електрохiмзахисту, встановленню газових лiчильникiв, нового монтажу газифiкацiї будинкiв, переведенню та встановленню додаткового газового обладнання;

— транспортування природного газу вiд газорозподiльних станцiй до споживачiв

— урiзка i пуск газу новозбудованих об'єктах газопостачання вiд дiючих газових мереж;

— виготовлення запасних частин до газового обладнення;

— здійснення контролю за обліком витрат і раціональним використанням газу всіма категоріями споживачів;

— організація первиного навчання робітників інших підприємств і громадських організацій знанням по експлуатації приладів, газопроводів і споруд на них, навчання населення правилам безпеки по використанню природного і зрідженого газу.

Статутний фонд підприємства станом на 01.01.2006р. та 01.01.2007р становив 6 932 700 грн. На цю суму було випущено 27 730 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Державне майно, яке не підлягяє приватизації і використовується товариством для забезпечення транспортування та розподілу природного газу, передано ДК „Газ України” в тимчасове користування ВАТ „Черкасигаз” згідно договору № 04/01-870 від 28.12.2001 р. Загальна вартість цього майна складає 84 382 грн.

На право здійснення підприємницької діяльності з транспортування природного газу розподільними трубопроводами ВАТ „Черкасигаз” отримало ліцензію № 323682 серія АА, на право постачання природного газу отримана ліцензія № 323683 серія АА.

Основні фактори, що визначають фінансовий стан ВАТ „Черкасигаз”, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності обігових коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задавольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки, згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводитио плату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Фінансовий стан товариства ВАТ „Черкасигаз” залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вищі показники виробництва і реалізації продукції та послуг, нижча собівартість, тим вища рентабельність і більший прибуток, як наслідок - кращий фінансовий стан товариства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з надання послуг відбувається підвищення собівартості послуг та продукції, зменьшення суми прибутку, звідси - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Таблиця 2.1 - Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Черкасигаз”

Показники

Роки

Відхилення

Абсолютне (+,-)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-2006

2008-2007

2007-2006

2008-2007

Дохід від реалізації продукції

171 793

174074

246 934

+2 281

+72 860

101,33

141,86

Чистий дохід від реалізації

147 342

146775

204 222

-567

+57 447

99,62

139,14

Собівартість реалізо-ваної продукції

144098

148384

210493

+4 286

+62 109

102,97

141,86

Операційний дохід

24241

57

1192

-24184

+1135

0,24

2091,23

Операційні витрати

25787

8967

8696

-16820

-271

34,77

96,98

Операційний прибуток (збиток)

-10142

-13551

-25097

-3409

-11546

133,61

185,20

Рентабельність

-5,90

-7,78

-10,16

-1,88

-2,38

131,87

130,59

Середньорічна вартість основних засобів

102593

135610

156 769

+33 017

+21 159

132,18

115,60

Середньорічна вартість оборотних активів

4 349

3 870

5 879

-479

+2 009

88,99

151,91

ФОП

19 422

25 951

29 936

+6 529

+3 985

133,62

115,36

Чисельність працюючих

2 085

2 098

2 123

+13

+25

100,62

101,19

Фондовіддача

1,44

1,08

1,30

-0,36

+0,22

75

120,37

Продуктивність праці

70,67

69,96

96,20

-0,71

+26,24

99,00

137,51

Середньорічна заробітна плата

9,32

12,37

14,1

+3,05

+1,73

132,79

114

Негативним фактором є збільшення рентабельності на 31,87% у 2007р порівнянно з 2006р., та зменьшення на 30,59% - у 2008р. Середньорічна вартість оборотних активів за період, що аналізується має тенденцію до збільшення - у 2007р. на 32,18%, у 2008р. на 15,60%. У 2007р. порівнянно з 2006р. спостерігається зменшення середньорічної вартісті оборотних активів на 479 тис. грн., що складає 0,88%, у 2008р. відбулося збільшення показника на 51,91%. Протягом періоду, що аналізується ФОП збільшився, що пов'язане з зростанням заробітної плати, та збільшенням чисельності працюючих.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2008 році досягла 2123 чоловік, в тому числі 676 жінок. Порівняно з 2007 роком середньооблікова чисельність штатних працівників збільшилась на 13 осіб, а якщо порівнювати 2006 рік з 2007 роком, то на 25 чоловік за рахунок збільшення обсягів робіт по природному газу і ремонтних майстерні.

За період що аналізується спостерігається зменьшення показника фондовіддачі на 0,36, тобто 0,75% - у 2007р., та збільшився на 0,22, тобто 20,37% у 2008р., що свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів.

Продуктивність праці у 2007р. зменьшилась на 0,71 тис. грн. на одну особу, що складає 0,99%, у 2008р. спостерігалось збільшення продуктивності праці на 26,24 тис. грн. на одну особу, тобто 37,51%, що позитивно характеризує діяльність персоналу.

В цілому можна зазначити, до діяльність підприємства за аналізуємий період значно погіршилась.

2.3 Методика проведення аналізу основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”

Одним iз найважливiших факторiв збiльшення обсягу споживання природним газом на ВАТ „Черкасигаз” є забезпеченiсть їх основними засобами в необхiднiй кiлькостi та асортиментi і повнiше й ефективнiше використання їх.

Завдання аналізу на ВАТ „Черкасигаз” є:

визначити забезпеченiсть пiдприємства та його структурних пiдроздiлiв основними засобами і рiвень використання їх за узагальнюючими й окремими показниками;

розрахувати вплив використання основних засобiв на обсяг виробництва продукцiї та iншi показники;

— вивчити ступiнь використання виробничої потужностi пiдприємства й обладнання;

— виявити резерви пiдвищення iнтенсивностi й ефективностi використання основних засобiв.

Джерела даних для аналiзу: бiзнес-план пiдприємства, план технічного розвитку, форма № 1 “Баланс”, форма № 2 “Звiт про фiнансовi результати”, форма 5 “Примiтки до рiчно фiнансової звiтностi”, роздiл 2 “Основнi засоби”, форма № 11-ОЗ „Звіт про наявнiсть і рух основних засобiв, амортизацiю (знос)”, форма № 2-кб (потужностi) “Звiт про введення в дiю основних фондiв, будiвель, споруд та потужностей”, данi про переоцiнку основних засобiв, iнвентарнi картки облiку основних засобiв, проектнокошторисна, технiчна документацiя тощо.

Аналiз зазвичай починається з вивчення наявностi основних засобiв, їхньої динамiки та структури. Основнi засоби пiдприємства подiляються на промислово-виробничi і непромисловi, а також на засоби невиробничого призначення. Виробничу потужнiсть пiдприємства визначають промислово- виробничi засоби. Крiм того, прийнято видiляти активну частину (робочi машини й обладнання) і пасивну частину основних засобiв, а також окремi пiдгрупи вiдповiдно до їхнього функцiонального призначення (споруди виробничого призначення, склади, робочi й силовi машини, обладнання, вимiрювальнi прилади й пристрої, транспортнi засоби і т. ін.). Така деталiзацiя необхiдна для виявлення резервiв пiдвищення ефективностi використання основних засобiв на основi оптимiзацiї їхньої структури. Великий iнтерес при цьому становить спiввiдношення активної i пасивної частин, силових i робочих машин, оскiльки вiд їхнього оптимального поєднання багато в чому залежать фондовiддача, рентабельнiсть фонду i фiнансовий стан пiдприємства.

Дані для оцінки складу, руху та динаміки основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” наведенно таблиці 2. 2.

Таблиця 2.2 - Наявність, рух та динаміка основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” за 2008 рік

з/п

Групи основних засобів

На початок року

Надходження за рік

Вибуття за рік

На кінець року

Відхилення

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

Будинки та споруди

164613

90,47

433

13,22

197

30,17

193328

90,41

28715

17,44

2

Машини та обладнення

8737

4,80

1272

38,83

226

34,61

10879

5,09

2142

24,52

3

Транспортні засоби

5943

3,27

1303

39,77

204

31,24

7184

3,36

1241

20,88

4

Інструменти, прилади, інвентар

1903

1,05

150

4,58

18

2,76

1630

0,76

-273

-14,35

5

Інші основні засоби

597

0,33

4

0,12

3

0,46

552

0,26

-45

-7,54

6

Бібліотечні фонди

3

-

-

 

-

 

3

 

0

-

7

Малоцінні необоротні мате-ріальні активи

132

0,07

111

3,39

5

0,77

238

0,11

106

80,30

8

Інші необоротні матеріальні активи

16

0,01

3

0,09

-

-

20

0,01

4

25,00

Разом

18194

100

3276

100

653

100

213834

100

31890

17,53

За даними таблиці 2.2. можна зробити висновок, що на кінець 2008 року вартість основних засобів збільшилася на 17,53%, що склало 31890 тис. грн. Найбільше збільшення відбулося у складі будівель та споруд - на 17,44%, що склало 28715 тис. грн. При цьому відбулося зменшення інструментів, приладів та інвентарю на 14,35% або на 273 тис. грн., а також інші основні засоби на 7,75% або на 45 тис. грн. на кінець року порівняно з початком. Структура основних засобів ВАТ ”Черкасигаз” на кінець року порівняно з початком майже не змінилася. Найбільшу питому вагу основних засобів займають будівлі та споруди відповідно 90,47 та 90,41%.

Для аналізу порівняння наявності, руху та динаміки основних засобів використовуємо дані таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Аналіз порівняння наявності, руху та динаміки основних засобів на ВАТ „Черкасигаз” за 2006 - 2008 рр.

з/п

Групи основних засобів

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Будинки та споруди

123990

164613

193328

40623

28715

132,76

117,44

2.

Машини та обладнення

8358

8737

10879

379

2142

104,53

124,52

3.

Транспортні засоби

5452

5943

7184

491

1241

109,01

120,88

4.

Інструменти, прилади, інвентар

1755

1903

1630

148

-273

108,43

85,65

5.

Інші основні засоби

572

597

552

25

-45

104,37

92,46

6.

Бібліотечні фонди

2

3

3

1

-

150

100

7.

Малоцінні необоротні матеріальні активи

46

132

238

86

106

286,96

180,30

8.

Інші необоротні матеріальні активи

12

16

20

4

4

133,33

125

За даними таблиці 2.3. можна зробити висновок, що у 2007р. будинки та споруди збільшилися у порівнянні з 2006р. на 40623 тис. грн., що складає 32,76%, а вже в 2008р. на відміну від 2007р. збільшення відбулося на 28715 тис. грн., що склало 17,44%. Машини та обладнення у 2008р. збільшилися на 379 тис. грн. в порівнянні з 2007р, що становило 4,53%. У 2008р. відбулося їх збільшення на 2142 тис. грн., що склало 24,52%. Транспортні засоби у 2007 р. в порівнянні з 2006 р. зросла на 491 тис. грн, що становило 9,01%. У 2008р. збільшелось на 1241, що склало 20,88%. У 2007р. у порівнянні з 2006р. інструменти, прилади та інвентар збільшився на 148 тис. грн. і складало 8,43%, а вже у 2008р. порівнянно з 2007р. відбулося зменьшення на 273 тис. грн., тобто 0,86%. Інші основні засоби у 2007р. зросли на 25 тис. грн., що становить майже 5%, але вже у 2008р. знизились на 45 тис. грн., що склало 0,92%. Бібліотечні фонди у 2007р. порівнянно з 2006р. зросли на 1тис. грн., що становило 50% і в 2008р. залишилися незміними. Малоцінні необоротні матеріальні активи у 2007р. зросли на 86 тис. грн., що становило 186,96%. У 2008р. порівнянно з 2007р. малоцінні необоротні матеріальні активи зросли на 106 тис. грн. і становило 80,30%. У 2007р. інші необоротні матеріальні активи у порівнянні з 2006р. збільшилися на 4 тис. грн., що становили майже 34%, а вже в 2008р. в порівнянні з 2007 р. також збільшилися на 4 тис. грн., що тановило 25%.

Для узагальнюючої оцінки динаміки основних засобів і характеру їх змін на підприємстві ВАТ „Черкасигаз” розраховують такі коєфіцієнти: оновлення, вибуття, приросту, зношеності, придатності.

Коефіцієнт зносу - характеризує частку вартості основних засобів, що списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до балансової вартості основних засобів.

Кз = Зок,

Коефіцієнт придатності - показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Кп = 1 - Кз

Коефіцієнт вибуття - показує інтенсивність вибуття ОЗ, тобто рівень вибуття тих ОЗ, які або морально застарілі, або зношені і непридатні для подальшого використання.

Кв = Фук,

Коефіцієнт оновлення - характеризує інтенсивність уведення в дію нових ОЗ. Він показує частку введених за певний період ОЗ у загальній вартості ОЗ на кінець звітного періоду.

Ко = Фок

Коефіцієнт приросту - показує рівень збільшення ОЗ у звітному періді проти минулого.

Кр = Фо - Фу / Фк

Коефіцієнт реальної вартості ОЗ - відображає питому вагу залишкової вартості ОЗ у загальній вартості майна підприємства.

Кв = Фз / М.

Показники:

Фк - балансова вартість ОЗ;

Фз - залишкова вартість ОЗ;

М - вартість майна підприємства;

Фо - вартість введених ОЗ;

Фу - вартість вибутих ОЗ;

Зо - сума зносу ОЗ.

Таблиця 2.4 - Аналіз основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”

з/п

Показники

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Коефіцієнт оновлення

0,07

0,02

0,02

-0,05

-

28,57

100

2.

Коефіцієнт зношеності

0,27

0,25

0,27

-0,02

0,02

92,59

108

3.

Коефіцієнт вибуття

0,0010

0,00025

0,00025

-0,00078

-

25

100

4.

Коефіцієнт приросту

0,06

0,025

0,022

-0,035

-0,003

41,67

88

5.

Коефіцієнт придатності

1,28

1,32

1,16

0,04

-0,16

103,13

87,88

6.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,52

0,60

0,60

0,08

-

115,38

100

Проаналізувавши показники ефективного використання основних засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008 році мали задовільний технічний стан. Тільки коефіцієнт зносу збільшився порівнянно з 2007р. на 0,02 п.п. і становить 0,27. Коефіцієнт оновлення не змінився в порівнянні з 2007р. і склав 0,2, тобто підприємство у 2008р. поновлювало склад основних фондів у тому ж розмірі, що і в 2007р. Коефіцієнт вибуття у 2008р. не змінився порівнянно з 2007р. Порівняно з 2007р. у 2008р. знизився коефіцієнт придатності основних фондів на 1,16, що характеризує зменьшення степеня придатності основних засобів у виробицтві.

Для аналізу основних засобів ВАТ „Черкасигаз” використовує такі форми звітності як „Баланс” та „Примітки до річної фінансової звітності”.

Аналіз середього терміну експлуатації основних засобів наведенно в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Аналіз середнього терміну експлуатації основних засобів ВАТ „Черкасигаз” за 2008 рік

№ з/п

Вид основних засобів

Одиниці виміру

Термін використання, років

Разом

до 3

3-7

7-15

понад 15

1

Будинки та споруди та передавальні пристрої

од.

1330

653

93

43

2119

2

Машини та обладнення

од.

316

87

61

14

478

3

Транспортні засоби

од.

65

52

21

11

149

4

Інструменти, прилади, інвентар

од.

562

418

240

96

1316

5

Інші основні засоби

од.

165

56

38

18

277

6

Разом

од.

2438

1266

453

182

4339

7

Питома вага

%

56,19

29,18

10,44

4,19

100

За даними табл. 2.5. можна зробити висновок, що середній термін експлуатації сновних засобів на ВАТ „Черкасигаз” дорівнює 4 років ([(1,5*2438) + (5*1266) + (11*453) + +(19*182)]/4339)

При цьому найбільшу питому вагу займають основні засоби, термін використання яких не перевищує 3 років (56,19 %), а частка основнмх засобів терміном використання від 3 до 7 років - 29,18 %. Таким чином, 85,37 % основних засобів ВАТ „Черкасигаз” мають термін використання до 7 років.

Для аналізу нарахування амортизації на основні засоби ВАТ „Черкасигаз” використовує таку форму звітності як „Примітки до річної фінансової звітності”.

Аналіз нарахування амортизації основних засобів наведенно в таблиці 2.6.

Таблиці 2.6 - Аналіз нарахування амортизації основних засобів на ВАТ „Черкасигаз”

з/п

Групи основних засобів

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Будинки та споруди

4144

4960

8647

816

3687

119,69

174,33

2.

Машини та обладнення

1030

1626

1233

596

-393

157,86

75,83

3.

Транспортні засоби

492

643

607

151

-36

130,69

94,40

4.

Інструменти, прилади, інвентар

169

394

302

225

-92

233,14

76,65

5.

Інші основні засоби

146

159

80

13

-79

108,90

50,31

6.

Бібліотечні фонди

-

1

-

1

-1

-

-

7.

Малоцінні необоротні матеріальні активи

18

74

99

56

25

411,11

133,78

8.

Інші необоротні матеріальні активи

1

3

14

2

11

300

466,67

За даними таблиці 2.6. можна зробити висновок, що у 2007р. нарахування амортизації на будинки та споруди збільшилися у порівнянні з 2006р. на 816 тис. грн., що складає 19,69%, а вже в 2008р. на відміну від 2007р. збільшення відбулося на 3687 тис. грн., що склало 74,33%. Амортизація машин та обладнення у 2008р. збільшилися на 596 тис. грн. в порівнянні з 2007р, що становило 57,86%. У 2008р. відбулося їх зменшення на 393 тис. грн., що склало 0,76%. Амортизація на транспортні засоби у 2007р. в порівнянні з 2006 р. зросла на 151 тис. грн, що становило 30,69%. У 2008р. зменьшилось на 36 тис. грн., що склало 0,94%. У 2007р. у порівнянні з 2006р. амортизаці на інструменти, прилади та інвентар збільшилась на 225 тис. грн. і складало 133,14%, а вже у 2007р. порівнянно з 2006р. відбулося зменьшення на 92 тис. грн., тобто 0,77%. Інші основні засоби у 2007р. зросла на 13 тис. грн., що становить майже 8%, але вже у 2008р. знизились на 79 тис. грн., що склало 0,50%. Нарахування амортизації на бібліотечні фонди у 2007р. порівнянно з 2006р. зросла на 1тис. грн., що становила 50% і в 2008р. залишилися незміними. Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи у 2007р. зросла на 56 тис. грн., що становила 311,11%. У 2008р. порівнянно з 2007р. амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів зросла на 25 тис. грн. і становила 33,78%. У 2007р. нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи у порівнянні з 2006р. збільшилися на 2 тис. грн., що становили майже 200%, а вже в 2008р. в порівнянні з 2007р. також збільшилися на 11 тис. грн., що становило 366,67%.

Аналіз зносу основних засобів основних засобів можна представити в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Аналіз зносу основних фондів на ВАТ „Черкасигаз” за 2008рік

Показники

Одиниці віміру

На початок року

На кінець року

Зміни за рік (+,-)

Початкова вартість основних засобів

тис.грн

181944

213834

31890

Знос основних засобів під час їх експлуатації

тис.грн

46334

57065

10731

Ступінь зносу основних засобів (2/1)*100

%

25,47

26,69

1,22

Ступінь придатності основних засобів (1-2)/1*100

%

13561000

15676900

2115900

Проаналізувавши знос основних засобів можна зробити висновок, що початкова вартість основних заобів на кінець року у порівнянні на початок року збільшилась на 31890 тис. грн. Знос основних засобів під час їх експлуатації на кінець року року збільшився на 10731 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року в порівнянні з початком року зросла на 1,22%. Ступінь придатності основних засобів на кінець року у порівнянні на початок року збільшилась на 2115900%.

Проаналізувавши показники ефективного використання основинх засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008році мали задовільний технічний стан.

РОЗДІЛ 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ”

На сучасному етапі важливим фактором, який сприяє вдосконаленню управління, поліпшенню якості облікової інформації є використання засобів обчислювальної техніки як в обліку, так і в аналізі господарської діяльності. Великого значення набуває облікова політика, яка характеризується вибором методичних способів ведення бухгалтерського обліку. Найбільше значення в системі обліку основних засобів посідає амортизаційна політика. Найважливішим економічним важелем у системі амортизації є методи її нарахування, що дозволять активно впливати на обсяг амортизаційного фонду, ступень концентрації ресурсів у різноманітні періоди функціонування засобів, динамічно підходити до відтворення основних засобів, враховуючи чинник часу. Виходячи з міжнародного досвіду, а також з Урядових рішень про можливості застосування методів прискореної амортизації, проведено аналіз, в результаті якого на матеріалах конкретного господарства показана можливість і наслідки застосування методів прискореної амортизації, а саме: метод суми чисел років; метод зменшуваного залишку. Навіть наочне порівняння наведених методів показує їх переваги та недоліки, обгрунтовує можливість їх застосування в нашій країні. Вимогам сьогодення найбільш відповідає автоматизована форма обліку, яка орієнтується на широке використання персональних електронно-обчислювальних машин і на їх основі створення та функціонування автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМ) по обліку основних засобів та нематеріальних активів. Тут охоплюється кілька розділів, які при автоматизації повинні узгоджуватися між собою (облік купівлі основних засобів та нематеріальних активів, амортизації і розрахунків з постачальниками). Такий облік доцільно автоматизовувати в загальному комплексі робіт по зведеному синтетичному і аналітичному обліку.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління ВАТ „Черкасигаз” та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Такий підхід дасть змогу зсередини ознайомитися з усіма проблемами, що заважають успішному розвитку, і вжити відповідних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Розробемо рекомендації щодо нарахування амортизації. Запропонуємо метод нарахування амортизації, удосконалене для відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів.

Порівняння методів нарахування амортизації згідно П(С)БО 7 та податкового методу вказує на отримання значних постійних відстрочених податкових активів, що свідчить про необхідність удосконалення амортизаційної політики. Вивчення практики обліку дозволило дійти висновку про необхідність встановлення порядку оподаткування основних засобів, згідно якого з метою амортизації передбачити списання залишку вартості об'єктів основних засобів груп 2, 3 і 4 на валові витрати за умовою досягнення ними ліквідаційної вартості.

Запроваджуємо новий метод прискореної амортизації, заснований на модифікаційному. Але модифікаційним методом передбачено враховувати встановлений у державному порядку термін експлуатації. На відміну від модифікаційного, запропоновано використовувати нормативний термін експлуатації об'єктів. Таким чином, нарахування амортизації на рік розраховується за формулою:

А = 2 1/Т (S1-Zа),

де: А- сума амортизації, що нараховується у звітному році;

Т - термін експлуатації основних засобів;

Zа - сума накопиченої амортизації;

S1 - первинна вартість основних засобів.

Для вдосконалення нарахування амортизації пропонується порівняти нарахування амортизації пристрою для перевірки газових лічильників прямолінійним та модефікованим методом.

Первісна вартість - 4800 грн. Ліквідаційна вартість 350 грн. Строк експлуатації - 7 років.

Прямолінійний метод Н.А. = (4800 - 350)/7 = 635

Розрахунок норми амортизації за прямолінійним методом

Роки

Первісна вартість

Норма амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

4800

635

635

4165

2

4800

635

1270

3530

3

4800

635

1905

2895

4

4800

635

2540

2260

5

4800

635

3175

1625

6

4800

635

3810

990

7

4800

635

4445

350

Розрахунок норми амортизації модефікованим за методом

Роки

Первісна вартість

? накопиченої амортизації

Сума амортизації

Залишкова вартість

1

4800

1371

1371

3429

2

4800

994

2365

2435

3

4800

706

3071

1729

4

4800

501

3572

1228

5

4800

356

3928

872

6

4800

293

4221

579

7

4800

229

4450

350

1 рік А = 2 1/7 (4800 - 0) = 1371

2 рік А = 2 1/7 (4800 - 1371) = 994

3 рік А = 2 1/7 (4800 - 2365) = 706

4 рік А = 2 1/7 (4800 - 3071) = 501

5 рік А = 2 1/7 (4800 - 3572) = 356

6 рік А = 2 1/7 (4800 - 3928) = 293

7 рік А = 2 1/7 (4800 - 4221) = 229

Доцільно вводити модефікований метод тому, що він дозволяє амортизувати більшу частку вартості у перші роки експлуатації об'єкта.

Протягом року ВАТ „Черкасигаз” рекомендовано нараховувати амортизацію пропорційно, що спрощує її розрахунок та прогнозування.

Потрібно зазначити такі переваги вказаного методу: береться до уваги нормативний термін експлуатації об'єкта; суми амортизаційних відрахувань згладжені, що дозволяє динамічно впливати на надходження податку на прибуток до бюджету та формування собівартості продукції; дозволяє амортизувати більшу частку вартості у перші роки експлуатації об'єкта.

Процес використання основних засобів потребує постійного технічного обслуговування і своєчасного ремонту. Витрати на покращення основних засобів неоднорідні. Тому розглянуто різні підходи до класифікацій цих витрат, їх відповідність вимогам П(С)БО 7 та існуючому порядку оподаткування.

Витрати на ремонт основних засобів складають значну питому вагу у структурі собівартості продукції, тому власники зацікавлені в якісному обліку та контролі цих витрат. Але існуючим Планом рахунків не передбачено окремого рахунку для обліку таких витрат. Існуючий порядок обліку не дозволяє підприємствам накопичувати інформацію про витрати на ремонт та розподіляти їх за періодами, до яких вони відносяться.

Ведення такого регістру дозволить підприємству контролювати витрати на ремонт у розрізі об'єктів та їх списання, а також мати інформацію про суму незавершеного ремонту, що важливо для управління активами підприємства.

Екстенсивне поліпшення використання основних засобів означає, що, з одного боку, буде збільшений час роботи діючих технічних засобів в календарний період, а з іншого, - підвищена питома вага цих засобів в складі всіх засобів, що має підприємство. Найважливішими напрямками збільшення часу роботи технічних засобів є скорочення і ліквідація їх внутрішньозмінних простоїв шляхом: підвищення якості їх ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення основного виробництва робочою силою, сировиною, матеріалами, паливом, тощо.

Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає підвищення ступеня завантаження виробничих потужностей в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи. Робота при оптимальному режимі технологічного процесу забезпечує збільшення випуску продукції без зміни складу основних засобів, без росту чисельності працюючих і при зниженні витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції. Інтенсивність використання основних засобів підвищується також шляхом технічного удосконалювання знарядь праці, шляхом ліквідації „вузьких місць” у виробничому процесі, скорочення термінів досягнення проектної продуктивності техніки, підвищення кваліфікації і професійної майстерності робітників. Істотним напрямком підвищення ефективності використання основних засобів є удосконалення їхньої структури.

Великий резерв підвищення фондовіддачі - швидке освоєння нових потужностей. З цією метою капітальні вкладення повинні виділятися під запланований приріст продукції з урахуванням заходів по поліпшенню використання діючих потужностей, а також їхнього технічного переозброєння і реконструкції.

Таким чином, для підвищення ефективності використання основних фондів необхідно випереджальними темпами проводити реконструкцію виробництва, створювати умови для інтенсивних інвестицій, витримувати курс на динамічну структурну перебудову, швидко замінюючи застарілі технології новими, конкурентноздатними.

Проведені в дипломній роботі дослідження були спрямовані на розробку певних пропозицій, щодо вдосконалення організації обліку і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на підприємстві.

Вивчивши і проаналізувавши наукові публікації щодо організації облікуу і аналізу основних засобів на даному підприємстві з вимогами П(С)БО 7 «Основні засоби», а також провівши аналіз організації обліку наявності,руху і технічного стану основних засобів можна сформувати наступні висновки і пропозиції:

- для здійснення статутної діяльності підприємству необхідні засоби праці, тобто річ або комплекс речей, за допомогою яких працівник здійснює вплив на предмети праці і до яких відносять будівлі,машини, обладнання,інструменти,тощо, тобто основні засоби підприємства;

- управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням, інвестуванням, яке відіграє в менеджменті важливу роль.Успішне розв'язання задач управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформації, що надається.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління ВАТ „Черкасигаз” та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

ВИСНОВКИ

1. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначено в Положеннi (стандартi) бухгалтерського облiку 7 „Основні засоби”. Норми цього положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності.

Основнi засоби подiляються на такi групи i пiдгрупи: зем ельнi дiлянки; капiтальнi витрати на полiпшення земель; будинки, споруди та передавальнi пристрої; машини й устаткування; транспортнi засоби; інструменти, прилади, iнвентар (меблi); робоча i продуктивна худоба; багаторiчнi насадження; іншi основнi засоби.

2. Усі операції, пов'язані з рухом основних засобів, оформлюються первинними документами, які забезпечують правельність і своєчасність їх обліку.

Документування основних засобів оформлюється такими первинними документами як: „Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів”, „Акт введення в експлуатацію основних засобів”, „Акт списання основних засобів”, „Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини”, „Інвентарна картка обліку основних засобів”, „Опис інвентарних карток по обліку основних засобів”, „Картка обліку руху основних засобів”.

Для обліку основних засобів використовується рахунок 10 “Основнi засоби”. За дебетом рахунка 10 “Основнi засоби” вiдображається надходження основних засобiв на баланс пiдприємства, а за кредитом - вибуття основних засобiв внаслiдок продажу, безоплатної передачi.

3. Знос являє собою втрату основними засобами фiзичних якостей або технiко-економiчних властпивостей i, внаслiдок цього, вартостi. Величина зносу залежить вiд виду основних засобiв, їх функцiоналъної ролi у виробничому процесi, строку й умов використання. В основному вiн визначається строком служби об'єктiв i зростає з термiном експлуатацiї. На величину зносу дiють такi фактори, як iнтенсивнiсть використання, агресивнiсть середовища, клiматичнi умови, правовi або iншi обмеження. Амортизація нараховується за такими методами: прямолінійний; виробничий; кумулятивний; податковий; зменшення залишкової вартості; метод прискореного зменшення залишкової вартості.

4. Важливе значення має аналiз вивчення руху i технiчного стану основних засобiв. Для аналізу особливе значення має розподiл виробничих основних засобiв основної дiяльностi пiдприємства на двi частини: активну i пасивну. Мета економiчного аналiзу ефективностi використання основних засобiв полягає у визначеннi забезпеченостi основними засобами за умови найбiльш iнтенсивного їх використання та пошуку резервiв пiдвищення фондовiддачi.

5. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газицікації „Черкасигаз” створене 08 жовтня 1975р. для полiпшення обслуговування населення i удосконалення структури управлiння газовими господарствами Черкаської областi.

На даний момент ВАТ „Черкасигаз” є збитковим підприємством. Фінансовий стан товариства ВАТ „Черкасигаз” залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Чим вищі показники виробництва і реалізації продукції та послуг, нижча собівартість, тим вища рентабельність і більший прибуток, як наслідок - кращий фінансовий стан товариства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з надання послуг відбувається підвищення собівартості послуг та продукції, зменьшення суми прибутку, звідси - погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

6. На підприємстві ВАТ „Черкасигаз” облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО - 7 „Основні засоби” та облік основних засобів ведеться на рахунку 10 „Основні засоби”.

Документування основних засобів на підприємстві ВАТ „Черкасигаз” оформлюється такими документами як: „Інвентарна картка обліку основних засобів”, „Акт списання основних засобів”, „Акт приймання - передачі основних засобів”, „Акт введення в експлуатацію основних засобів”.

Основних засобiв на ВАТ „Черкасигаз” надходять у вигляді: передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів, бібліотечних книжок, інвентарю та меблів, а також інших необоротних матеріальних активів.

7. Для аналізу основних засобів на підприємстві використовують такі форми звітності як „Баланс” та „Примітки до річної фінансової звітності”.

Проаналізувавши показники ефективного використання основинх засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008році мали задовільний технічний стан.

8. Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління ВАТ „Черкасигаз” та знижують ефективність використання основних засобів. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Такий підхід дасть змогу зсередини ознайомитися з усіма проблемами, що заважають успішному розвитку, і вжити відповідних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства.

Інтенсивне поліпшення використання основних засобів означає підвищення ступеня завантаження виробничих потужностей в одиницю часу. Останнє може бути досягнуте при модернізації діючих машин і механізмів, встановленні оптимального режиму їхньої роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. - К.: Вища школа, 1999.

2. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств - К.: Вища школа, 2004р.

3. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібник. - К: КНЕУ, 2001.

4. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні: Нормативи. Коментарі - Луганськ: Промдрук ДСД Лугань, 2004

5. Поддєрьогін А.М. Фінанаси підприємств. К.: КНЕУ, 2005р.

6. Пушкар М.С. Фінансовій облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-бланш, 2004.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2004.

8. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. - К.: ВЦ „Академія”. 2007.

9. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник - К: “Лібра, 2004 р.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.