РУБРИКИ

Аудит статутного капіталу

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит статутного капіталу

Аудитору слід встановити правомірність таких змін, а також правильність та своєчасність записів в бухгалтерському обліку. Слід також враховувати, що зміни можуть проводитись в добровільному і в примусовому порядку. Збільшення статутного капіталу здійснюється, як правило, на добровільній основі з метою додаткового залучення капіталу або інших активів.

Під час перевірки виявляються джерела збільшення статутного капіталу, яке можливе тільки за рахунок:

§ коштів, отриманих акціонерним товариством від продажу своїх акцій понад їх номінальну вартість (емісійний дохід);

§ нерозподіленого прибутку за результатами попереднього року;

§ дивідендів.

Протягом 2007 року ВАТ „Житомирпиво” додаткової емiсiї не здiйснювало. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувається.

Якщо товариство в звітному періоді зменшило статутний капітал, необхідно вияснити причину прийняття такого рішення. В будь-якому випадку слід перевірити наявність фактів, які вимагають згідно з Законом України „Про господарські товариства” зменшення статутного капіталу. При цьому необхідно пам'ятати, що загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про зменшення статутного капіталу, якщо його величина менша від встановленої законодавством.

Вивчення рівності сум та узгодженості показників. Здійснюючи перевірку, аудитору слід перевірити тотожність величини капіталу, що відображена господарюючим суб'єктом в формі звітності № 1 „Баланс” по статті „Статутний капітал” (рядок 300), розміру капіталу, зафіксованому в Статуті. Така відповідність є контрольною, а її необхідність випливає з діючого порядку обліку.

Відповідно до даного порядку після державної реєстрації статутний капітал в сумі, зафіксованій в Статуті, відображається по кредиту рахунку 40 в кореспонденції з рахунком 46. Порівняння даних відбувається за схемою (рис. 3.1).

Баланс стаття "Статутний капітал"

Статут розмір статутного капіталу

Головна книга кредитове сальдо по рахунку 40

Регістр синтетичного обліку по рах. 40 Кредитове сальдо по рах. 40

Регістр аналітичного обліку по рах.40 Кредитове сальдо по рах. 40

Рис.3.1. Порядок порівняння показників статутного капіталу.

Слід також перевірити дотримання інших тотожностей. Так, повинна бути забезпечена узгодженість показників в наданих формах звітності. Розмір статутного капіталу на початок і кінець року, що відображається в Балансі, повинен відповідати сумі по статті „Статутний капітал” Звіту про власний капітал. Оскільки підприємства складають звіт на підставі даних бухгалтерського обліку, то суми за зазначеними рядками повинні співпадати з кредитовим сальдо по рахунку 40 за станом на відповідні дати, інформація щодо яких міститься в журналі 7.

Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" не ведеться. Реєстр власників цінних паперів ведеться реєстратором Закритим акціонерним товариством “Трансфет” ( код ЄДРПОУ 22048102, ліцензія АА № 558173). У зв'язку з цим, записи про зміни прав власності не відображаються в аналітичному обліку.

Заявлений розмір статутного капіталу ВАТ „Житомирпиво” - 962 тис.грн. Сплачений на 31.12.2007 р. - 962 тис.грн.

Статутний капітал поділено на 3848000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Таким чином, порядок оцінки вкладів учасників ВАТ „Житомирпиво” у статутний фонд відповідає засновницьким документам. Зміни статутного капіталу у досліджуваному періоді не проводились.

3.3. Формування робочих документів аудитора

Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені.

Робочі документи аудитора -- це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, також документальна інформація, отримана в процесі аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, або усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування.

Склад та кількість аудиторських документів визначаються аудитором у кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення відіграє мета складання робочих документів, а саме:

- планування аудиторської перевірки;

- документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;

- збір матеріалів для перевірки фінансової звітності з їх подальшим узагальненням;

- складання аудиторського звіту і підготовлення висновку про фінансову звітність;

- забезпечення юридичної обґрунтованості проведення аудиту, законності;

- контроль робочого часу аудитора та обґрунтування оплати його праці (гонорару);

- контроль за якістю проведеної перевірки;

- отримання у випадку необхідності інформації про перевірку конкретного підприємства, що відбувалася декілька років тому, наприклад, у випадках судової справи, виникненні спорів, претензій та ін.;

- забезпечення можливості отримання відповідей на так названі зворотні питання (від клієнта, акціонерів та інших зацікавлених осіб), тобто довести правоту аудитора або доповнити деякі питання;

- обґрунтований вибір методики, методів та способів проведення аудиту, напрямів та підходів перевірки;

- документальне оформлення встановленого або визначеного самим аудитором аудиторського ризику з наведенням його величини;

- формування уявлення про професіоналізм, кваліфікацію аудитора, його компетентність та можливості їх підвищення;

- отримання матеріалів для наступних аудиторських перевірок.

На вибір кількості, складу, змісту та форми подання аудиторських документів впливають також фактори: кваліфікація аудитора, його попередній досвід роботи (як загальний, так і на конкретному підприємстві); умови угоди про проведення аудиту; нормативи, правила та внутрішні стандарти, що встановлюються та використовуються аудиторською фірмою або приватним аудитором. Але при цьому аудиторські робочі документи повинні відповідати наступним вимогам:

§ містити достатньо повну і детальну інформацію, щоб інший аудитор, який не приймав участі у перевірці, мав змогу скласти чітке уявлення про виконану роботу і підтвердити висновки цієї перевірки;

§ при складанні робочих документів аудитор повинен враховувати не лише інформацію, що стосується звітного періоду, а й дані минулих періодів (наприклад, сальдо по рахункам на кінець попереднього періоду), а також інформацію, отриману після складання бухгалтерської звітності, про події, що сталися після завершення звітного періоду і можуть істотно вплинути на діяльність або фінансовий стан підприємства;

§ документи повинні відображати найбільш істотні моменти, стосовно яких аудитор повинен висловлювати свою думку, охоплювати найбільш важливі напрями перевірки та завдання, поставлені та вирішені аудитором;

§ дозволяти оцінити фінансову звітність згідно зі встановленими критеріями;

§ містити інформацію, необхідну або корисну для наступних аудиторських перевірок;

§ відображати стан та оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві та ступінь довіри до неї;

§ фіксувати проведені аудиторські процедури з перевірки та оцінки системи бухгалтерського обліку клієнта, дотримання прийнятої (встановленої) облікової політики та відповідність бухгалтерського обліку на підприємстві встановленим принципам, стандартам, вимогам та законам;

§ повинні бути складені чітко та розбірливо;

§ скорочення та умовні позначення повинні бути пояснені на початку папки робочих документів;

§ необхідно обов'язково вказувати місце та дату складання документу, прізвище аудитора та його підпис, номер документу, порядковий номер сторінки в робочій документації;

§ повинні бути вказані джерела інформації та дані про походження наведених документів, що фіксують господарсько-фінансову діяльність підприємства, а також про виконані аудиторські процедури.

В процесі аудиторської перевірки аудитор виконує велику кількість різноманітних аудиторських процедур, що допомагають вирішити поставленні перед ним завдання. Виходячи з цього, робочі документи за їх призначенням, тобто метою складання, можна класифікувати таким чином:

§ оглядові, в яких наведена загальна характеристика підприємства-клієнта або загальний огляд фінансової звітності;

§ інформативні, що надають точну інформацію про здійснені господарські операції, події та стан справ;

§ перевірочні -- свідчать про перевірку стану відображених у звітності активів та пасивів, їх повноти, фактичної наявності, належності за всіма критеріями оцінки звітності;

§ підтверджувальні -- відповіді на запити від третіх осіб, які підтверджують або не підтверджують інформацію, надану підприємством-клієнтом, або висновки аудитора;

§ розрахункові, що містять деякі розрахунки аудитора і підтверджують дані фінансової звітності (власні розрахунки аудитора для перевірки правильності визначення бухгалтерських підсумків, сальдо);

§ порівнювальні, що складаються аудитором з метою порівняння, наприклад, показників звітного та попереднього періодів з метою виявлення тенденцій розвитку підприємства або порівняння результатів діяльності підприємства-клієнта та інших підприємств цієї галузі;

§ аналітичні, що складаються в результаті використання аудитором методу аналітичного огляду.

Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки, уявляє собою аудиторське досьє (папку), що має свій номер, відмітки про дати початку та закінчення перевірки.

Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити та складові, а саме: найменування документу, назва клієнта, порядковий номер документу та сторінка його розміщення в досьє, період перевірки, зміст (зазначення процедур, методів, отриманих результатів, висновки аудитора стосовно конкретних фактів перевірки), зазначення осіб, що склали та перевірили документ, їх підписи, дата складання документу та інші спеціальні реквізити.

Робочі документи аудитора повинні знаходитися в досьє у визначеній послідовності: організаційні, адміністративні, документи аудиторських процедур за окремими статтями річного звіту та інші аудиторські дані, висновки та рекомендації (пропозиції).

Як правило, аудитор самостійно вирішує питання про склад робочих документів та форму їх надання (за винятком стандартних робочих документів -- тестів, листів перевірки, встановлених форм запитів) в кожному конкретному випадку.

Кожній стадії аудиторської перевірки характерне складання деяких робочих документів аудитора, послідовність яких в основному дозволяє дотримуватися визначеної послідовності документів у досьє.

Аудитор обов'язково повинен зафіксувати мету і завдання майбутньої аудиторської перевірки, для чого складається відповідний робочий документ. Важливими робочими документами аудитора є документи з планування аудиту (план і програма аудиторської перевірки).

На наступній стадії аудиторської перевірки аудитор повинен скласти робочі документи з перевірки внутрішнього контролю, дотримання принципів бухгалтерського обліку, попереднього аналітичного огляду стану справ на підприємстві.

На стадії фізичної перевірки окремих статей балансу основним методом є інвентаризація, на якій присутній аудитор. Після інвентаризації аудитор складає звіт, в якому відображає результати інвентаризації та необхідні коригування у фінансовій звітності.

Найбільша кількість робочих документів складається на стадії оцінки звітності, тобто при безпосередній перевірці показників фінансової звітності. Це документи з детального аналітичного огляду, перевірки та підтвердження окремих показників, документів. З цією метою широко використовуються тести, запити, а також докази, надані підприємством-клієнтом (первинні документи, дані аналітичного та синтетичного обліку та інше), та документи, що складаються особисто аудитором.

Значну частину робочих документів стадії оцінки звітності складають копії регістрів синтетичного та аналітичного обліку, на яких аудитор робить свої відмітки, записи про перевірку, підтвердження сум, залишків та інших даних, використовуючи при цьому спеціальні позначення. На таких копіях, як і на інших робочих документах, проставляються відомості про те, хто і коли виконав та перевірив. Поряд з цифрами, що цікавлять аудитора, робляться відмітки про результати їхньої перевірки і про те, на підставі чого (головної книги, журналів-ордерів, відомостей, документів, отриманих на запити від третіх осіб та інших) проведена ця перевірка.

Після завершення оцінки окремих статей звітності та узагальнення отриманих результатів на останній стадії аудиту складають звіт про перевірку, що містить висновок аудитора про фінансову звітність клієнта.

Протягом всього періоду ведення досьє, а також після завершення аудиторської перевірки та подання звіту клієнту аудитор повинен забезпечувати належні умови зберігання документів.

Робочі документи повинні зберігатися в поточному архіві аудитора протягом року, а потім передаватися до постійного архіву аудиторської фірми на довгострокове зберігання.

Особливої уваги потребує проблема конфіденційності інформації (змісту) робочих документів. Це одна з головних вимог та принципів роботи аудитора та правил аудиторської етики. Документи аудиторської перевірки є власністю аудитора, їх зміст є конфіденційним і не підлягає розголосу. Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю підприємства-клієнта і без згоди останнього не передавати будь-кому робочі документи про проведену перевірку, за винятком окремих випадків (наприклад, за вимогою правоохоронних органів; у випадку контролю роботи аудитора та її якості з боку інших аудиторів або адміністрації аудиторської фірми).

3.4. Підготовка підсумкової документації з аудиту статутного

капіталу

Відповідно до Національного нормативу аудиту № 26 „Аудиторський висновок”, результати аудиту оформлюються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітке і ясне уявлення аудитора про перевірену фінансову звітність.

Метою складання аудиторського висновку є надання висновку аудитором (аудиторською фірмою) про повноту, достовірність і неупередженість інформації щодо статутного капіталу, що розкривається у звітності господарюючого суб'єкта.

Аудиторський висновок складається на українській мові, вартісні показники виражаються у валюті України. Виправлення в аудиторському висновку не допускаються.

До аудиторського висновку додається бухгалтерська звітність господарюючого суб'єкта, відносно якого проводився аудит. З метою ідентифікації на формі звітності повинен бути підпис аудитора або спеціальний штамп аудиторської фірми.

Висновок може бути позитивним, умовно-позитивним, негативним, а також можлива відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.

Позитивний висновок надається клієнту у випадках, коли, на думку аудитора, виконано наступні умови:

- аудитор одержав всю інформацію і пояснення, необхідні для досягнення мети аудиту;

- надана інформація достатньою мірою відображає реальний стан справ на підприємстві;

- наявні адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на підприємстві обліковою політикою, яка відповідає вимогам П(С)БО;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних й не містить суттєвих протиріч;

- фінансова звітність складена належним чином за формою, затвердженою у встановленому порядку.

Якщо аудитор не знайшов порушень або виявив порушення, що не впливають на законність функціонування, не спричиняють збитків державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право надати позитивний висновок.

Будь-яка реальна невпевненість або незгода є підставою для відмови від надання позитивного висновку. Подальший вибір виду висновку залежить від рівня непевності або незгоди.

Через непевності і незгоди в деяких ділянках обліку статутного капіталу аудитор АФ „Аудит-Консалтинг” видає ВАТ „Житомирпиво” умовно-позитивний висновок.

У всіх випадках, коли аудитор складає висновок, який відрізняється від позитивного, він повинен дати описання усіх суттєвих причин його невпевненості і незгоди. Такі причини коротко наводяться в окремому розділі висновку з посиланням на розділ, де висловлюється негативний висновок або дається відмова від висновку.

Якщо аудитор виявив порушення, які впливають на законність функціонування або спричиняють збитки державі, засновникам або акціонерам, то він фіксує це в аналітичній частині аудиторського висновку. В цьому випадку аудитор надає час для усунення викритих порушень. Якщо порушення не виправлені, аудитор не має права надати позитивного висновку.

Згідно з Національним нормативом № 26, аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступні розділи:

- заголовок аудиторського висновку -- говориться про те, що аудиторська перевірка проводилась незалежним аудитором. Дається назва аудитора або аудиторської фірми. Також наводиться повна назва підприємства, яке перевірялося, та час перевірки;

- вступ -- міститься інформація про склад фінансової звітності та дату її підготовки. Говориться також про те, що відповідальність за правильність підготовки звітності покладається на керівництво підприємства, про відповідальність аудитора за аудиторський висновок;

- масштаб перевірки -- цей розділ дає впевненість користувача у тому, що аудиторська перевірка здійснена у відповідності з вимогами діючого законодавства та нормами, що регулюють аудиторську практику. Говориться, що перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що фінансова звітність не має суттєвих помилок. Під час перевірки аудитор повинен робити оцінку помилок у системах обліку та внутрішнього контролю підприємства на предмет їх суттєвого впливу на фінансову звітність. При оцінці суттєвості помилок аудитор повинен керуватися положеннями Національного нормативу № 11 „Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки”. Також говориться про те, що аудитор під час перевірки брав до уваги лише суттєві помилки, керуючись принципом вибіркової перевірки. Також дається інформація про принципи бухгалтерського обліку, які використовувалися на підприємствах у період перевірки;

- висновок аудитора про перевірену фінансову звітність -- у цьому розділі дається висновок аудитора про фінансову звітність, про її правильність в усіх суттєвих аспектах;

- дата аудиторського висновку -- аудитор повинен проставляти дату аудиторського висновку на день завершення аудиторської перевірки. Дата на аудиторському висновку проставляється в той самий день, коли керівництво підприємства підписує акт прийому-передачі аудиторського висновку;

- підпис аудиторського висновку -- аудиторський висновок підписується директором аудиторської фірми або уповноваженою на це особою, яка має відповідну серію сертифікату аудитора України на вид проведеного аудиту;

– адреса аудиторської фірми -- в аудиторському висновку вказується адреса місцезнаходження аудиторської фірми та номер ліцензії на аудиторську діяльність. Ця інформація може розміщуватися як при кінці аудиторського висновку, після підпису аудитора, так і в матриці бланку аудиторської фірми.

Виходячи з результатів аудиту статутного капіталу, аудитор може видати об'єктивний аудиторський висновок по підтвердженню достовірності статті балансу "Статутний капітал" ВАТ „Житомирпиво” (Додаток 8).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Статутний капітал виступає невід'ємною складовою частиною будь-якого товариства або підприємства.

При проведенні перевірки аудитор повинен дотримуватися вимог діючого законодавства (закони, положення, нормативи та ін.). При перевірці формування статутного капіталу необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства, що перевіряється. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з перевірки юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників (учасників), структури і управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності.

В ході перевірки аудитору необхідно вивчити наступні питання:

перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу;

вивчення законності змін у складі засновників підприємства;

перевірка правильності розрахунків із засновниками;

перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками;

перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу;

перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу;

вивчення рівності сум та узгодженості показників.

Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені. Після завершення перевірки аудитор повинен висловити свою думку у вигляді аудиторського висновку.

Статутний капітал ВАТ „Житомирпиво” поділено на 3848000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Порядок оцінки вкладів учасників ВАТ „Житомирпиво” у статутний фонд відповідає засновницьким документам. Зміни статутного капіталу у досліджуваному періоді не проводились.

В результаті перевірки обліку операцій з статутним капіталом в ВАТ „Житомирпиво” аудитор видав об'єктивний умовно-позитивний аудиторський висновок по підтвердженню достовірності статті балансу "Статутний капітал" ВАТ „Житомирпиво”.

Визначено, що внутрішній аудит в управлінні ВАТ „Житомирпиво” відсутній або він несистематизований, що обумовлено відсутністю відповідного забезпечення. Для вирішення цієї проблеми запропоновано:

визначення внутрішнього аудиту як відокремленого підрозділу (або посадової особи) в системі управління, і його мети. Відповідно до визначення та мети окреслено завдання з внутрішнього аудиту формування та інших операцій зі статутним капіталом, до яких віднесено: а) правове поле; б) корпоративне поле; в) економічне поле; г) облікове поле;

методичне забезпечення внутрішнього аудиту шляхом: розробки параметричної моделі статутного капіталу як предмету внутрішнього аудиту; структуризації наслідків невиявлення внутрішнім аудитом невідповідностей по операціям зі статутним капіталом; розробки системи попереджуючих тестів внутрішнього аудиту, що дозволяє знизити ризик отримання негативних економічних та правових наслідків для відкритого акціонерного товариства.

За результатами дослідження сучасних програмних продуктів з точки зору оцінки їх придатності для цілей внутрішнього контролю за операціями зі статутним капіталом, визначено необхідні елементи АРМ Головного аудитора ВАТ: 1) структура та зміст нормативно-довідкової бази; 2) склад функціональних задач; 3) класифікатори та система кодування; 4) систему тестів; 5) перелік вихідних форм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. -- 2-ге вид., перероб. і доп. -- Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.

2. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М.: ИД ФБК -- ПРЕСС, 2002.-544с.

3. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. -- Мн.: Мисанта, 2002. -- 429 с.

4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -- Житомир: ПП „Рута”, 2001. -- 416 с.

5. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. -- 5-е изд., доп. и перераб. -- К.:А.С.К., 2001. -- 848 с.

6. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. -- К.: «Знання», КОО, 2000. -- 769 с.

7. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. -- М.: ИНФРА-М, 2000. -- 556 с.

8. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. -- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. -- 432 с.

9. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. -- Аудиторська палата України, К.,1999 -- 275с.

10. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. -- К.: «Учётинформ», 1996. -- 283 с.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ДОГОВІР №25

від 20 березня 2008 р.

на виконання аудиторських робіт, надання аудиторських

послуг, консультування з питань обліку ,економіко-правового

забезпечення господарської діяльності

Аудиторська фірма “Аудит Консалтинг”, ліцензія на аудиторську діяльність видана Аудиторською Палатою України 28.04.07 р. № 205654, надалі - “Виконавець” з однієї сторони, в особі директора Шепеля Леоніда Павловича, діючого на підставі Статуту, та суб'єкт підприємництва ВАТ „Житомирпиво” в особі Генерального директора Ходаковського Валентина Вікторовича, діючого на підставі Статуту надалі - “Замовник”, виходячи з Закону України про аудиторську діяльність, уклали цей договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ:

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання по виконанню аудиту нематеріальних активів підприємства, аудиторських та облікових консультацій з питань господарювання Замовника.

1.2. Аудиторські роботи, консультування здійснюються в період з 25 березня 2008 р. по 16 квітня 2008 р.

1.3. Аудиторська перевірка охоплює господарську діяльність Замовника за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:

2.1. За виконання аудиторських робіт (за погодженням сторін) Замовник сплачує виконавцю 1000 грн (тисячу грн. 00 коп.) та податок на додану вартість (ПДВ) у сумі 200 грн (двісті грн. 00 коп.).

2.2. Загальна сума договору складає 1200 грн.00 коп (тисячу двісті грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

2.3. Оплата здійснюється виключно у безготівковій формі з авансуванням у розмірі 50% загальної вартості договору, що відповідно складає 600 грн.(шістсот грн. 00 коп.).

Остаточна оплата договору здійснюється Замовником по закінченню робіт згідно умов цього договору за фактом підписання сторонами Акту прийому-здачі робіт.

2.4. Замовник авансує Виконавця в перші 3 дні після підписання договору, та протягом 2-х днів після підпису Акту прийому-здачі робіт сплачує залишок заборгованості по договору

2.5. Оплата робіт Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру звіту аудитора по наслідках перевірки його звітності або діяльності замовника.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ СТОРІН:

3.1. Відповідальність Виконавця регламентуються статями 22, 23 , 24 , 25 та 26, а відповідальність Замовника - статями 28, 29 та 30 Закону України про аудиторську діяльність.

3.2. Якщо звітність Замовника, організація та методологія обліку, господарська діяльність не відповідають встановленим правилам, чинному законодавству або Статуту, а порушення тягнуть за собою кримінальну відповідальність, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання цієї угоди, про що він письмово попереджає Замовника.

3.3. Замовник зобов'язаний по першій вимозі Виконавця надати останньому будь-яку інформацію незалежно від рівня її конфіденціальності на протязі 2 днів з моменту запиту у письмовій формі.

3.4. Виконавець при проведенні аудиту зобов'язаний : утримуватися від прилюдної оцінки діяльності окремих осіб керівництва або персоналу, зберігати незалежність та нейтральність до Замовника та його персоналу; не вступати у комерційні відносини з персоналом або клієнтами Замовника; зберігати конфіденційність та комерційну таємницю наслідків аудиту та діяльність Замовника; не використовувати ім'я Замовника та закриті за його рішенням дії в відкритій пресі.

У разі порушення умов цього пункту Виконавцем, Замовник має право на судове переслідування та стягнення з останнього збитків, розмір яких визначає суд.

3.5. Організація аудиторських робіт та послуг є виключною прерогативою Виконавця і регламентується тільки ним.

3.6. В разі односторонньої відмови Замовника в ході аудиту від послуг Виконавця, Замовник сплачує Виконавцю 75% від суми договору. В цьому випадку Замовник повинен попередити Виконавця про своє рішення за 12 днів до денонсації договору.

3.8. За невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов'язань Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються судом або арбітражем.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

4.1. Виконавець - АФ “Аудит Консалтинг”, реєстарійне свідоцтво №5481, ліцензія на аудиторську діяльність видана 28.04.2007 р. № 205654, адреса: Україна, м.Житомир, вул.Лятошинського,50.

Розрахунковий рахунок № 26005263456841 у АКБ „Укрсоцбанк” в м.Житомирі , МФО №311045.

4.2. Замовник - ВАТ „Житомирпиво” , адреса : Україна, м.Житомир, вул.Якіра, 15.

Розрахунковий рахунок № 26004567895602 у ГВ ПІБ в м.Житомирі, МФО №311045.

Цей договір укладений “20 березня 2008 р. в м. Житомирі у двох примірниках, які залишаються по одному у кожній з сторін.

Виконавець: Від Замовника:

АФ “Аудит Консалтинг” ВАТ „Житомирпиво”

Посада : директор Посада : генеральний директор

П.І.Б.: Шепель Л.П. П.І.Б. : Ходаківський В.В.

Керівник робіт: Головний бухгалтер:

Родіонов О.Д. Тернова О.П.

М.П. М.П.

Додаток 2

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Види робіт

Приблизні строки виконання

Дата

виконання

Виконавець

1.

Укладання договору, розрахунок попереднього бюджету часу, підготовка програми аудиторських процедур

26.03

26.03

Тищенко

Родіонов

2.

Ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі

28.03.

28.03.

Родіонов

3.

Вивчення системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку

29.03.

29.03.

Тищенко

Родіонов

5.

Оцінка достовірності результатів проведеної інвентаризації активів. Проведення інвентаризації

30.03.

30.03.

Родіонов

6.

Перевірка дотримання положень облікової політики в частині обліку статутного капіталу

01.04.

01.04.

Родіонов

7.

Інвентаризація майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства

02.04.

02.04.

Родіонов

8.

Перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу

03.04.

03.04.

Родіонов

9.

Перевірка законності змін у складі засновників підприємства

04.04.

04.04.

Родіонов

10

Перевірка правильності розрахунків із засновниками

05.04.

05.04.

Родіонов

11

Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу

06.04.

06.04.

Родіонов

12

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу

07.04.

07.04.

Родіонов

13

Перевірка правильності використовуваних форм первинних документов

08.04.

08.04.

Родіонов

14

Вивчення рівності сум та узгодженості показників статутного капіталу

09.04.

09.04.

Родіонов

15

Узагальнення результатів перевірки.

10.04.

10.04.

Родіонов

Додаток 3

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д.

Перевірено : Шепель Л.П.

ПРОГРАМА АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

п/п

Завдання

Процедури

Обсяг перевірки

Дата

вико-нання

Виконавець

Контроль

1.

Вивчення системи внутрішнього контролю і системи обліку запасів

Тестування надійності і ефективності системи внутрішнього контролю і системи обліку необоротних активів

суцільна

28.03.

Тищенко

2.

Перевірка фінансової звітності і матеріалів інвентаризації

Оцінка правильності складання фінансової звітності, матеріалів інвентаризації; огляд складських приміщень, умови зберігання цінностей

вибіркова

30.03.

Родіонов

3.

Перевірка дотримання положень облікової політики в частині обліку статутного капіталу

Ознайомлення з обліковою політикою підприємства, документообігом

Суцільна

01.04.

Родіонов Тищенко

4.

Інвентаризація майна

Проведення інвентаризації майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства

Суцільна

02.04.

Родіонов

5.

Перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу

Перевірка наявності і форми установчих документів і встановлення відповідності змісту вимогам законодавчих і нормативних актів; вивчення повноти і дотримання строків внесення статутного капіталу;; перевірка правильності оподаткування коштів, переданих до статутного капіталу господарюючого суб'єкта його засновниками; встановлення законності видів діяльності; визначення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів і чинному законодавству; перевірка повноти і правильності формування статутного капіталу; встановлення реальності внесення сум до статутного капіталу.

Суцільна

03.04.

Родіонов Тищенко

6.

Перевірка законності змін у складі засновників підприємства

Вивчення копій протоколу виходу засновників, внесення змін до засновницьких документів.

Суцільна

04.04.

Родіонов

7.

Перевірка правильності розрахунків із засновниками

Перевіряється вчасність і розмір внесення засновниками частки до статутного капіталу підприємства, правильність оформлення документів на ці операції; правильність проведення нарахування доходів від участі в капіталі підприємства; дотримання відповідності записів в первинних документах записам у журналі 7 по рахунку 46 „Несплачений капітал” і Головній книзі (при журнальній формі обліку).

Перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками.

Суцільна

05.04.

Родіонов

Тищенко

8.

Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу

Перевірка своєчасності погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу.

Суцільна

06.04.

Родіонов

9.

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу

Досліджується правомірність змін, а також правильність та своєчасність записів в бухгалтерському обліку.

Суцільна

07.04.

Родіонов

Тищенко

10.

Перевірка правильності використовуваних форм первинних документов

Перевірка правильності документального оформлення операцій з руху статутного капіталу

Суцільна

08.04.

Родіонов

11.

Вивчення рівності сум та узгодженості показників статутного капіталу

Порівняння показників статутного капіталу в Балансі, Статуті, головній книзі, регістрах синтетичного і аналітичного обліку рахунків 40 і 46.

Суцільна

09.04.

Родіонов Тищенко

12.

Узагальнення результатів і складання звіту

Узагальнення інформації, особиста зустріч з керівником, отримання пояснень, надання консультацій, складання звіту.

-

10.04.

Родіонов

Додаток 4

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ТЕСТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

№ з/п

Питання

Відповідь

Примітки

1.

Чи є на підприємстві положення про ревізійну комісію?

Так

-

2.

Чи є на підприємстві положення про Спостережну раду та інші суб'єкти внутрішнього контролю

Так

-

3.

Чи користувалося підприємство послугами аудитора?

Ні

Високий рівень ризику

4.

Чи є на підприємстві програма внутрішньо-господарського контролю?

Так, але розділи програми не деталізовані.

Програма носить формальний характер. Внутрішній контроль низького рівня

5.

Чи є на підприємстві служба внутрішнього контролю, інвентаризаційна комісія?

Не має служби внутрішнього контролю і постійно діючої інвентаризаційної комісії, створюються робочі комісії.

Функції інвентаризаційної комісії виконує ревізійна комісія. Високий рівень ризику

6.

Чи проводиться інвентаризація цінностей, коли і скільки раз?

Інвентаризація цінностей проводиться кожного кварталу

Інвентаризація проводиться комісією, призначеною наказом керівника. Високий рівень ризику

7.

Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішнього контролю?

Ревізійна комісія проводить перевірку тільки за завданнями власників

Внутрішній контроль низького рівня. Високий рівень ризику

8.

Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування товарно-матеріальних цінностей?

Вибірково

Потрібно провести вибіркову перевірку повноти оприбуткування.

Додаток 5

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

Контрольні функцій працівників ВАТ «Житомирпиво» за категоріями

з/п

Посади персоналу за

штатним розкладом

Контрольні функцій працівників за

посадовими інструкціями

1.

Головний бухгалтер

Контролює дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, правильність складання і своєчасність подання фінансової звітності, відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, інструктує інвентаризаційну комісію стосовно проведення інвентаризації

2.

Комерційний директор

Перевірка законності та доцільності укладених угод, правомірності рішень, прийнятих Правлінням

3.

Головний технолог

Контроль дотримання правил експлуатації необоротних активів

4.

Головний інженер

Перевірка дотримання у виробничій діяльності встановлених нормативів, правил, ГОСТів, технічних умов

5.

Бухгалтер

Перевірка повноти оприбуткування і витрачання, оцінки і обліку активів і пасивів

Додаток 6

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ

з/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

Чи достатня кваліфікація облікового персоналу підприємства?

Так

-

2

Чи здійснюється на підприємстві спеціалізація облікових робіт?

Так

-

3

Чи контролюється виконання робіт старшими за посадою?

Так

Головним бухгалтером

4

Чи висока плинність облікових працівників на підприємстві?

Ні

-

5

Чи визначається на звітний період облікова політика?

Так

-

6

Чи відбулись зміни в обліковій політиці в порівнянні з попереднім періодом?

Ні

-

7

Чи здійснюються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації:

- арифметична перевірка

Так

-

- перевірка за змістом

Ні

-

- оборотні відомості аналітичного обліку до синтетичних рахунків

Так

-

- оборотні відомості синтетичних рахунків

Так

-

- інвентаризація

Так

-

8

Чи були встановлені недоліки в системі обліку:

Так

-

9

Чи застосовується на підприємстві графік документообігу?

Ні

-

10

Чи затверджений робочий план рахунків?

Так

-

11

Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку?

Ні

-

Додаток 7

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

ВАТ „Житомирпиво”

за ЄДРПОУ

Територія:

м.Житомир

за КОАТУУ

Форма власності:

колективна

за КФВ

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

харчова промисловість

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

виробництво

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

Адреса:

БАЛАНС

на

" 1 " січня

2008 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

на поч.зв.пер.

на кін.зв.пер.

1

2

3

4

I. Необоротні активи:

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

Залишкова вартість

10

 

8,9

Первинна вартість

11

 

19,2

Знос

12

 

10,3

Незавершене будівництво

20

 

15,4

Основні засоби:

 

 

 

Залишкова вартість

30

1937,8

2016,5

Первинна вартість

31

3342,8

3485,7

Знос

32

1405

1469,2

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

40

 

 

інші фінансові інвестиції

45

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

 

 

Відстрочені податкові активи

60

 

 

Інші необоротні активи

70

 

 

Усього за розділом I

80

1937,8

2040,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

386,3

1044,4

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

25,9

 

готова продукція

130

88,8

123,5

Товари

140

768,5

731,5

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

330,2

938,3

первинна вартість

161

 

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

51

110,4

за виданими авансами

180

8,9

0,5

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

9,9

 

Інша поточна заборгованість

210

290,2

10,9

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

124,8

117,3

в іноземній валюті

240

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

Усього за розділом II

260

2084,5

3076,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

4022,3

5117,6

Пасив

Код рядка

на поч.зв.пер.

на кін.зв.пер.

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

962

962

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

2646

2416

Інший додатковий капітал

330

 

 

Резервний капітал

340

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

36,5

93,6

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом I

380

3644,5

3471,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення витрат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

211,3

1207,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

57,1

300,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

7,7

75,1

з бюджетом

550

5,9

9

з позабюджетних платежів

560

21

7,3

зі страхування

570

7,8

10,8

з оплати праці

580

18,9

22,4

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

18,4

 

Інші поточні зобов'язання

610

29,7

13,8

Усього за розділом IV

620

377,8

1646

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

4022,3

5117,6

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

01

01

01

Підприємство:

ВАТ „Житомирпиво”

за ЄДРПОУ

Територія:

м.Житомир

за КОАТУУ

Орган державного управління:

немає

за СПОДУ

Галузь:

харчова промисловість

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

виробництво

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на

" 1 " січня

2008 р.

Форма №2

Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

13496,9

4938,6

Податок на додану вартість

15

2249,5

823,1

Акцизний збір

20

 

 

Інші вирахування з доходу

30

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

11247,4

4115,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

9964,8

3488,5

Валовий:

50

1282,6

627,0

- прибуток

- збиток

55

 

 

Інші операційні доходи

60

 

 

Адміністративні витрати

70

102,1

102,1

Витрати на збут

80

637,1

391,1

Інші операційні витрати

90

200,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

100

343,4

133,8

- прибуток

- збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

 

 

Витрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

170

343,4

133,8

- прибуток

- збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

103,0

40,1

Фінансові результати від звичайної діяльності:

190

240,4

93,7

- прибуток

- збиток

195

 

 

Надзвичайні:

200

 

 

- доходи

- витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

220

240,4

93,7

- прибуток

- збиток

225

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

7882

2420

Витрати на оплату праці

240

224,7

207,3

Відрахування соціальні заходи

250

83,1

77

Амортизація

260

428,1

384

Інші операційні витрати

270

1303,4

332,5

Разом

280

9921,3

3420,8

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій, тис.шт.

300

3848

3848

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.

320

0,06

0,02

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

 

 

Додаток 8

АФ “Аудит Консалтинг”

Замовник : ВАТ „Житомирпиво”

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

Висновок

аудиту статутного капіталу

на ВАТ „Житомирпиво”

м. Житомир 10 квітня 2008 р.

Аудитором АФ “Аудит Консалтинг” Родіоновим О.Д. проведено аудит статутного капіталу на ВАТ „Житомирпиво” за даними бухгалтерського обліку і звітності за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р.

1. Вступна частина.

Підстава для проведення аудиту

Завдання АФ “Аудит Консалтинг” на проведення аудиту статутного капіталу на ВАТ „Житомирпиво” відповідно до договору від 20 березня 2008 р. №25. Реєстраційне свідоцтво № 5481, ліцензія на аудиторську діяльність № 205654.

Особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність

Головний бухгалтер: Тимощук О.П.

Генеральний директор : Ходаківський В.В.

Аудит розпочато 25 березня 2008 р.

Аудит закінчено 15 квітня 2008 р.

Питання поставлене на вирішення аудиту:

провести аудит статутного капіталу на ВАТ „Житомирпиво” за період з 1.01.2007 до 1.01.2008 р.

Документи, пред'явлені для аудиту:

Суцільній перевірці підлягали: документація з обліку статутного капіталу, реєстри аналітичного обліку, Головна книга, річна звітність, бухгалтерські баланси за звітним періодом - 2007 р.

Вибірковій перевірці підлягали первинні документи з руху основних засобів, касових, банківських операцій з коштами, матеріали інвентаризації за 2007 р.

2. Дослідна частина.

При дослідженні стану бухгалтерського обліку аудитором вивчено первинні документи, облікові реєстри, бухгалтерський баланс і звітність ВАТ „Житомирпиво” за період з 1.01.2007 р. до 1.01.2008 р. Аудитор застосовував такі методичні прийоми: розрахунково-аналітичні , дослідження документів - за формою і змістом, зустрічну перевірку документів, розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів; групування даних, добутих у процесі дослідження.

Організація і здійснення внутрішнього контролю у ВАТ „Житомирпиво” знаходяться на задовільному рівні. Організація та ведення бухгалтерського обліку відповідають сучасним стандартам.

В ході аудиту статутного капіталу аудитором виявлено єдинне порушення:

- вихід учасника Степанова А.А. (внесок до статутного капіталу 10% або 96,2 тис.грн.) не оформлено протоколом зборів акціонерів, зміни в засновницькі документи не внесені.

Облік та оцінка нематеріальних активів, відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації), взагалі, за винятком деяких обмежень, відповідає П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Обліковою політикою затверджено прямолінійний метод амортизації, що відповідає вимогам П(С)БО 8. Розкриття інформації про нематеріальні активи у Примітках до фінансової звітності відповідає вимогам П(С)БО 8.

3. Висновки і рекомендації:

§ визначити внутрішній аудит як відокремлений підрозділ (або посадова особа) в системі управління, і його мети.

§ здійснити методичне забезпечення внутрішнього аудиту шляхом: розробки параметричної моделі статутного капіталу як предмету внутрішнього аудиту; структуризації наслідків невиявлення внутрішнім аудитом невідповідностей по операціям зі статутним капіталом; розробки системи попереджуючих тестів внутрішнього аудиту, що дозволяє знизити ризик отримання негативних економічних та правових наслідків для відкритого акціонерного товариства.

Ознайомлені :

Генеральний директор ВАТ „Житомирпиво” : Ходаківський В.В.

Головний бухгалтер : Тимощук О.П.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.