РУБРИКИ

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

Завдання.

Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в.т. по операціях, які не були відображені в обліку.

При складанні проводок використовувати рахунки, які представлені в робочій таблиці, при необхідності додайте рахунки.

Необхідно:

1. Cкласти додаткові і коректуючи проводки в головному журналі, супроводжувати їх необхідними розрахункам.

2. Заповнити робочу таблицю.

3. Скласти баланс, звіт про прибуток і збитки.

1. 28 грудня 2006 року постійний клієнт перерахував 14500 у.о. за продукцію.

2. Є наступна інформація про основні засоби компанії:

· Будівля було придбано 28 лютого 2005 року. Керівництво компанії вирішило амортизувати його прямолінійно протягом 20 років. 20% будівлі використовується в адміністрацій них цілях, а на решті площі знаходяться виробничі цехи;

· Виробниче устаткування було придбано 30 березня 2005 року і амортизується методом подвійного залишку, що зменшується, протягом 5 років;

· Автомобіль, який використовується для дотавки продукції покупцям, був придбаний 28 лютого 2005 року. Термін корисної служби автомобіля складає 8 років з ліквідаційною вартістю 12000 у.о. Згідно обліковій політиці автомобіль амортизується виробничим методом (пропорційно об'єму виконаних робіт), розрахунковий пробіг складає 80000 км. За свідченнями спідометра на 31 грудня 2006 року автомобіль пройшов 16000 км.

3. Організаційні витрати по створенню компанії на 5 січня 2006 року склали 7250 у.о., бухгалтером компанії ці витрати були віднесені на адміністративні витрати. Згідно обліковій політиці організаційні витрати по створенню компанії є нематеріальними активами, термін амортизації - 5 років, застосовується прямолінійний метод списання.

4. В кінці грудня рада директорів компанії «Комфорт» вирішила нарахувати дивіденди своїм акціонерам на загальну суму 10000 у.о.

5. За допомогою обов'язкового страхування автомобіля 1 березня була сплачена річна сума страховки у розмірі 6000 у.о. Бухгалтер віднесла всю суму на адміністративні витрати.

6. Реалізація компанії проводиться як за готівковий розрахунок, так і в кредит на умовах 2/10 n/30. Компанія для оцінки сумнівних боргів застосовує метод ранжирування по термінах оплати дебіторської заборгованості. Згідно облікової політики компанії для заборгованості з простроченим терміном оплати застосовуються наступні відсотки від суми дебіторської заборгованості;

§ понад 60 днів - 2% від суми дебіторської заборгованості;

§ з простроченим строком від 30 до 60 днів - 1%;

§ по всій решті рахунків - 0,5%.

Менеджер компанії підрахував, що дебіторська заборгованість понад 60 днів складає 18600 у.о., від 30 до 60 днів - 79200 у.о.

7. Серед рахунків до оплати опинився рахунок на сумму 250 доларів США. Цей рахунок був виписаний постачальнику товарів у серпні 2006 року.

8. «Комфорт» оцінює свої цінні папери за ринковою вартістю. Всі цінні папери компанією були придбані 1 липня 2006 року. Адміністрація мала відомості про те, що вартість інвестицій в цінні папери 31 грудня складала 60000 у.о., проте ніяких проводок зроблено не було.

9. Бухгалтер повідомила, що компанія 1 листопада 2006 року одержала 15% кредит на суму 100000 у.о. строком на 4 роки. Виплати в погашення кредиту і відсотків проводяться щорічно 1 листопада.

10. Не були нараховані пені і штрафи до бюджету на 31 грудня 2006 року на суму 1250 у.о.

11. Зарплата співробітників за останній тиждень грудня 2006 року склала 10200 у.о. Із заробітної платні утримуються 10% відрахування до пенсійного фонду і прибуткового податку із заробітної платні - 5%. Внески до пенсійного фонду не оподатковуються прибутковим податком.

12. Починаючи з червня 2006 року, компанія «Комфорт» веде судовий процес з одним з своїх клієнтів. Адвокат компанії припускає, що компанії доведеться виплатити 10000 у.о. по судовому позиву.

13. Для цілей оподаткування:

· Податок на прибуток визначається за даними фінансового обліку, проте, штрафи і пені не є вирахуванням при визначенні прибутку, оподаткування;

· Ставка додатку на прибуток компанії складає 30%.

Обмінний курс у.о. до 1 долара США в 2006 році складав:

31 грудня 2005 року - 180 у.о.

1 листопада 2006 року - 193 у.о.

1 грудня 2006 року - 194 у.о.

31 грудня 2006 року - 47,5 у.о.

Операції

Дебет

Кредит

1.

Перераховані кошти за відвантажену продукцію

311

361

2.

Придбано будівлю

103

15

3.

Придбано автомобіль

104

15

4.

Списано організаційні витрати по створенню компанії

92

46

5.

Нараховані дивіденди акціонерам

443

671

6.

Сплачені страхові виплати за автомобіль

93

76

7.

Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства

311

601

8.

Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів

39

684

9.

Відображено амортизацію основних засобів

23

92

93

131

10.

Нараховані пені і штрафи до бюджету

79

84

11.

Нарахована заробітна плата працівникам компанія

23

661

12.

Нараховано збір в пенсійний фонд, 10%

661

651

13.

Нараховано прибутковий податок з заробітної плати, 5%

661

641

Амортизації основних засобів:

Річна амортизація будівлі:

262560/20=13128 грн.

При цьому:

- на виробництво (Дт 23 рахунку) списується 80% від цієї суми: 13128*0,8=10502 грн.

- на адміністративні витрати (Дт 92 рахунку) 13128-10502=2626 грн.

Річна амортизація автомобіля:

Вартість автомобіля, яка підлягає амортизації: 60000-12000=48000 грн

Розрахунковий пробіг складає 80000 грн. За рік пробіг склав 16000, або 20% від загального пробігу. Амортизація складе 20%, тобто 48000*0,2=9600 грн.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на «31» грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт»

Одиниця вимірювання тис.грн.

АКТИВИ

2006 р.

Довгострокові активи

Основних засобів

371910

Нематеріальних активів

Інвестицій

52500

Разом довгострокові активи:

Поточні активи

Грошові кошти і їх еквіваленти

90166

Запаси

44800

Рахунки до отримання

186300

Короткострокові інвестиції

241625

Відстрочені податки

244

Інша дебіторська заборгованість

Разом поточні активи:

РАЗОМ АКТИВИ:

987545

ПАСИВИ

2006 р.

Власний капітал

Акціонерний капітал

376875

Додатковий капітал

Резерви

Нерозподілений прибуток

Разом власний капітал:

Довгострокові зобов'язання

Довгострокові фінансові зобов'язання

Банківський кредит

100000

Разом довгострокові зобов'язання:

Поточні зобов'язання

Короткострокові позики

11430

Торгова кредиторська заборгованість

480000

Рахунки до оплати

18190

Інша кредиторська заборгованість

1050

Разом поточні зобов'язання:

РАЗОМ ЗОБОВЯЗАННЯ І КАПІТАЛ:

987545

ЗВІТ Про ПРИБУТОК і ЗБИТКИ за період з 1 січня по 31 грудня 2006 р.

Підприємство «Комфорт»

Одиниця вимірювання тис.грн.

2006 р.

Дохід від продажів

480000

Собівартість продажів

182250

Валовий дохід

297750

Інший операційних дохід

Витрати на збут

27500

Адміністративні витрати

31875

Інші операційні витрати

Прибуток від операційної діяльності

Дохід від інвестицій

Інші прибутки

Витрати на відсотки

Інші збитки

1250

Прибуток від не операційної діяльності

1050

Прибуток до сплати податку

239425

Податок на прибуток

71827,5

Прибуток після сплати податку

167597,5

Чистий прибуток

166347,5

Компанія «Комфорт»

Робоча таблиця за рік, що завершився 31 грудня 2006 р.

Назва рахунку

Пробний баланс до коректування

Коректируючі записи

Пробний баланс після корекції

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

Каса

2250

2250

Розрахунковий рахунок

87916

87916

Рахунки до отримання

186300

186300

Матеріали

44800

44800

Будівля

262560

262560

Знос будівлі

13128

13128

Виробниче устаткування

49350

49350

Автомобіль

60000

60000

Цінні папери

52500

52500

Рахунки до оплати

18190

18190

Розрахунки по оплаті праці

11430

11430

Довгостроковий банк

100000

100000

Прості акції компанії

376875

376875

Дохід від реалізації

480000

19128

499128

Витрати по реалізації

27500

6000

33500

Адміністративні витрати

31875

31875

Пені по податках

244

244

Доходи по курсових різницях

1050

1050

Разом:

987545

987545

19128

19128

1006673

1006673

Податок на прибуток до оплати 30%

71827,5

71827,5

Чистий прибуток звітного періоду

166347,5

166347,5

Список використаної літератури.

1. Бутинець Д. Д. Бухгалтерський фінансовий облік. -- Житомир: ПП "Рута", 2003.

2. Горицкая Н Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2002 года. Методология, комментарии, рекомендации, -К.,2000.

3.Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производ-ственньїх й торговьіх предприятиях. -- К.: АСК, 2002.

4. Пархоменко В Стандартизація бухгалтерського обліку і звітно-сті // Бух. облік і аудит. -- 2003. -- № 6.

5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандар-тами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб.-- К.: Лібра, 2001.


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.