РУБРИКИ

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

18.

Інструкція по бухгалтерсь-кому обліку балансової вартості груп основних фондів, наказ МФ України

№159 24.07.97р.

(із змінами)

Визначає поняття ос-новних засобів, зносу (амортизації), а також порядок ведення бух-галтерського обліку балансової вартості основних фондів.

Встановлює порядок погашення вартості основних фондів під-приємства шляхом віднесення зносу по затвердженим нормам на витрати на протязі строку, за який первісна вартість повністю переносить-ся на витрати. Підрозділ 2.1.,2.2.

19.

Про норми відшкодуван-ня відряд-ження в межах України і за кордоном Постанова КМУ від 23.04.99 N663

Визначає порядок від-рядження у межах України, порядок від-ряджень за кордон працівників підпри-ємств усіх форм власності.

Регламентує порядок відшкодування витрат по відрядженню пра-цівникам підприємств усіх форм власності лише за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат.

Продовження таблиці 1.3.1.

1

2

3

4

20.

Закон України про бухгалтер-

ський облік та фінансову звітність в Україні №996-XIV від16.07.99

Визначає правові засади регулювання, організації, ведення бух.обліку та складання фін. звітності в Україні

Висвітлено за якими принципами повинні відображатися витрати у фінансовій звітності.

Підрозділ 3.1.

21.

П(С)БО 3

“Звіт про фінансові результати”

№397/3690 від 21.06.99

Цим положенням визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загалні вимоги до його статей.

Визначається час визнання витрат, їх елементи ,надаються роз'яснення,щодо пра-вильності відображен-

ня у відповідних стат-

тях звіту. Підрозділ 3.1.

22.

П(С)БО 16

“Витрати”

№27/4248 від 19.01.2000.

Це положення виз-начає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності.

Надані чіткі роз'яснення щодо визнання витрат та їх складу. Підрозділ 2.2.

Зробивши аналіз нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та контролю можна відзначити, що на сьогодні ці аспекти широко освітлені.

Недоліком цих актів є те, що вони не мають постійний характер, так як до них вносяться багаточисленні зміни і доповнення, що вимагає від фахівців з бухгалтерського обліку додаткового часу і зусиль для майже щоденного ретельного оперативного аналізу нормативної бази.

Позитивним є те, що на сьогоднішній день прийнятий Закон України: “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який запроваджує нові принципи та засади бухгалтерського обліку.

Стара система бухгалтерського обліку в Україні була більш зорієнтована на потреби та для задоволення інтересів фіскальних (податкових) органів держави, тоді як нова система направлена на забезпечення складання звітності для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень,щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку, аналізу та контролю витрат приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, підручники, монографії та навчальні посібники.

Але поряд з цим, тема бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат розглядається дуже поверхнево. Можна, навіть, сказати, що ця тема залишається поза увагою багатьох авторів, незважаючи на те, що в умовах формування цивілізованих ринкових відносин питання обліку, аналізу та контролю витрат є дуже актуальними.

Характеристика спеціальної літератури з даної теми приведена у таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3.2.

Економіко-правовий аналіз спеціальної літератури

Назва джерела, автор

Використання у дипломній роботі

1

2

3

1.

Архангельська Ж.

Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит, №8, 1996.

Висвітлено порядок формування витрат на основну і додаткову заробітну плату працівників торговельного підприємства.

Підрозділ 3.3.

2.

Бабак А.А. Представи-тельские расходы: оформление докумен-тов, отражение в учёте и отчётности //Баланс №47, 1997.

Розглядається проблема віднесення представницьких витрат до витрат подвійного призначення та відобра-ження їх в обліку недержавних підприємств.

Підрозділ 2.2.

3.

Грабова Н.Н. Бухгал-терский учёт в торгов-ле: практическое посо-бие. - К.: Учётинформ, 1997.

Розглянуто питання обліку, розподілу та списання витрат торговельного підприємства.

Підрозділ 2.2.

4.

Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат в торговельних підприємствах//

Бух.облік і аудит, №8,9, 1998.

Висвітлено загальні питання обліку витрат, а також більш детально розкрито питання амортизації основних фондів, їх ремонт і оренда; облік витрат на рекламу; облік втрат від уцінки, недостачі і псування ТМЦ, викладено порядок розподілу та списання витрат. Підрозділ 2.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1

2

3

5.

Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік.- К.: Автоінтерсервіс, 1996.

У даному виданні визначені принципи побудови фінансового та управлінського обліку, задачі та організація обліку витрат на торговельному підприємстві.

Підрозділ 2.4.

6.

Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні//Світ бухгалтерського обліку, №5, 1997.

Досить широко висвітлено питання встановлення та розвитку системи національних стандартів аудиту в Україні. Підрозділ 2.4.

7.

Конгрен Ч.Р., Дж. Фостер Бухгалтерский учёт: управленческий аспект.- М.: Аудит, 1997.

Наведена класифікація витрат, основні методи обліку витрат, що використовуються у зарубіжній практиці. Підрозділ 2.4.

8.

Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів

від діяльності, що підля-гає патентуванню// Бух. облік і аудит, № 7, 1998.

Висвітлено порядок спрощеної процедури ведення бухгалтерського обліку витрат торговельними підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.

Підрозділ 3.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1

2

3

9.

Сахарцева И.И. Управление издержка-ми предприятий - это умение экономить ресурсы и максимизиро-вать отдачу от них// Новигатор бухгалтера, № 44, 1998.

Висвітлено питання управління витратами у високорозвинутих західних країнах. Високорозвинуті країни мають великий досвід в одержанні оперативної інформації про витрати і управління ними. Цей досвід можна використовувати на підприємствах України, що дасть можли-вість покращити економічну ситуацію.

Підрозділ 2.4. 3.1.

10.

Смоляр Т., Пугачов О.

Порядок відшкодування витрат на службові відрядження// Бух. облік і аудит, № 3,1998.

Визначається порядок віднесення до складу валових витрат витрат, пов'язаних з відрядженнями на території України та за кордон.

Підрозділ 2.2.

11.

Сопко В. Основи побудови внутрішньо-господарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)// Бух. облік і аудит, № 6, 1996.

Висвітлюються загальні питання побудови управлінського обліку витрат та його взаємозв'язок з фінансовим обліком.

Підрозділ 2.2, 2.4.

Продовження таблиці 1.3.2.

1

2

3

12.

Ткаченко Н. Бухгалтерський облік незавершеного вироб-ництва, незавершених робіт (послуг)// Бух. облік і аудит, № 8,1998.

Дається роз'яснення статті балансу торговельного підприємства “Незавершене виробництво”, яка включає в себе витрати на залишок нереалізованих товарів.

Підрозділ 2.2.

13.

Ткаченко А., Галай А. Типичные ошибки и недостатки в учёте товарных операций// Бухгалтерский учёт и аудит, № 1,1998.

Дана стаття висвітлює можливі та найбільш розповсюджені помилки в обліку товарних операцій, що стосуються списання товарних втрат на витрати.

Підрозділ 3.2.

14.

Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)// Всё о бухгалтерском учёте, № 20, 1997.

Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.

Підрозділ 3.1.

15.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. КНЕУ, 2000 р.

Розглянуті основні аспекти бухгалтерського обліку витрат.

Підрозділ 2.3.

16.

Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік. ЖІТІ, 2000.

Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.

Підрозділ 3.2.

17.

Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік. ЖІТІ, 2000.

Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.

Підрозділ 2.1.

Огляд спеціальної літератури з питань бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат спонукає до висновку, що багато з наявних публікацій мають ряд недоліків. Серед них необхідно назвати відсутність характеристик бухгалтерського обліку та контролю конкретних операцій, відсутність методики проведення аналізу витрат, недостатність розробки питань обліку витрат, проблемність і невирішеність багатьох з них, рішення яких можливо відбудеться з розробкою нормативних документів, які забезпечують перехід фінансового обліку на міжнародні стандарти.

2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Відкрите акціонерне підприємство “Універсам-23” є юридичною особою з дня його державної реєстрації, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, має штамп встановленого зразка, печатку із власним найменуванням. ВАТ “Універсам-23” має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок у банку. Відносини з підприємствами, установами і організаціями та громадянами у всіх сферах фінансово-господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно чинного законодавства України.

Головним документом, що встановлює порядок організації, здійснення фінансово-господарської діяльності та ліквідації підприємства є Статут.

Джерелом формування майна є статутний фонд, що включає основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать ВАТ “Універсам-23” на правах власності.

Основним видом діяльності ВАТ “Універсам-23” є роздрібна торгівля, а допоміжними видами - громадське харчування і заготівля сільськогосподарської продукції.

Основними цілями і завданнями підприємства є задоволення потреб своїх членів і обслуговуваного населення в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростанню добробуту і культурного рівня.

Структура управління ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.1.

ВАТ “Універсам-23” веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність та здійснює облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства .

Результати діяльності підприємства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звітах про фінансові результати, а також у річному звіті.

Річний звіт перевіряється ревізійною комісією підприємства або незалежною аудиторською організацією.

Перевірка окремих напрямків діяльності підприємства здійснюється податковими та іншими уповноваженими державними органами у відповідності з чинним законодавством України.

Підприємство здійснює контроль за якісними показниками своєї фінансово-господарської діяльності за допомогою економічного аналізу.

В умовах переходу до ринкових відносин особливе значення має здобуток професійних знань, навиків і уміння працівниками, які зайняті в управлінні, здійснювати систематичний економічний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності для знаходження вірних і обгрунтованих управлінських підходів і рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Рис. 2.1. Структура управління ВАТ“Універсам-23”

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства систематизують у вигляді таблиці, де їх фактично досягнуту величину у звітному періоді порівнюють з аналогічними даними за попередні періоди, при цьому розраховують абсолютне і відносне відхилення.

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ “Універсам-23” наведена в таблиці 2.1. З даних таблиці можна зробити висновок, що товарооборот у 1999 році в порівнянні з 1997та 1998 роками збільшився відповідно на 3010,4 та 2827,6 тис. грн. або на 101,1% та 89,5%, що є позитивним моментом. Також до позитивних моментів можна віднести збільшення середньорічної вартості основних фондів, балансового прибутку. Але при цьому спостерігається значне зростання обсягу витрат на реалізацію товарів, зменшення оборотних активів, суми власних засобів, що є негативними моментами, а також негативним є те, що показники платоспроможності підприємства значно не досягають критичного значення.

Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” організована таким чином, що господарські операції в узагальненому вигляді відображаються у синтетичному обліку, і деталізовано, у розрізі синтетичного - в аналітичному обліку. При цьому операція, відображена у синтетичному обліку, повинна дорівнювати її аналітичному обліку. Сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності утворює форму бухгалтерського обліку.

Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників фінансово-господарської

діяльності ВАТ“Універсам-23”

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

1997

1998

1999

Відхилення 1999 ( +; - ) від

1997

1998

абсол.

відн.

абсол.

відн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Товарооборот

Валовий доход

Рівень валового доходу

Витрати

Рівень витрат

Витрати на реалізацію товарів

Результат від реалізації

Результат від іншої реалізації

Балансовий прибуток

Рентабельність

Середньоспискова чисельність працівників

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

чоловік

тис. грн.

2976,5

919,5

30,89

321,6

10,8

1675,6

42,8

6,7

49,5

1,66

77

56,1

3159,3

814,1

25,76

588,1

18,61

1798,0

19,0

11,0

30,0

0,9

81

106,5

5986,9

516.0

8,61

1200,1

20

1107.0

6.0

10.0

16.0

0,26

73

107.0

3010,4

-403.5

-22,28

878,5

9,2

-568.6

-36.8

3.3

-33.5

-1,4

-4

50.9

101,1

-43.88

273,2

-33.93

-85.98

49.25

-67.67

-5.19

90.73

2827,6

-298.1

-17,15

612

1,39

-691.0

-13.0

-1.0

-14.0

-0,64

-8

0.5

89,5

36.62

104,1

-38.43

-68.42

-9.09

-46.66

-9.88

0.47

13

14

15

16

17

Позаоборотні активи

Оборотні активи

Сума власних засобів

Сума залучених засобів

Сума власних оборотних засобів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

92.7

180.7

90.6

182.8

-2.1

92.0

148.0

75.0

165.0

-17.0

88.0

79.0

63.0

104.0

-25.0

-4.7

-101.7

-27.6

-78.8

-5.07

-56.28

-30.46

-43.11

-4.0

-69.0

-12.0

61.0

-4.35

-46.62

-16.0

-36.97

18

19

20

21

22

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт маневреності

Коефіцієнт загального покриття

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт проміжного покриття

%

%

%

%

%

33.14

-0.02

98.85

7.22

15.10

31.25

-22.66

89.69

7.87

21.81

37.72

-39.68

61.72

3.9

14.06

4.58

-37.13

-3.32

-1.04

-

6.47

-27.97

-3.97

-7.75

-

43

Бухгалтерський облік у ВАТ “Універсам-23” здійснюється за журнально-ордерною формою обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при журнально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.3.3.

Структура бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.2.

Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ“Універсам-23”

До складу бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” входить 8 бухгалтерів.

Службові обов'язки для працівників бухгалтерії встановлює головний бухгалтер, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності .

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

Службові обов'язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, тобто за окремим працівником, залежно від обсягу робіт закріплюється конкретна ділянка роботи.

Всі підрозділи підприємства своєчасно передають в бухгалтерію необхідні для обліку документи, витяги з наказів і розпоряджень, договори, нормативи, звіти матеріально-відповідальних осіб.

Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання в бухгалтерію необхідних документів є обов'язковими для всіх працівників підрозділів товариства.

Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” складається із наступних елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.

Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ

КАСОВІ ОРДЕРИ

КНИГИ ТА КАРТОЧКИ АНАЛІТИЧНОГО

ОБЛІКУ

послідовність записів

звірка записів

Рис.2.3. Схема записів при журнально-ордерній формі

бухгалтерського обліку у ВАТ“Універсам-23””

137

3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Проектування системи первинного обліку витрат

Бухгалтерський облік часто називають “мовою бізнесу”. Бізнесмени різного рівня (керівники фірм, менеджери, банкіри та інші) використовують бухгалтерські терміни у своїй повсякденній роботі.

Головне завдання бухгалтерського обліку - забезпечення користувачів фінансовою інформацією про діяльність того чи іншого підприємства або фірми. Ця фінансова інформація потрібна не лише податковому інспектору, але й менеджеру, власникам і працівникам даного підприємства для прийняття різного роду рішень, з планування, зміни, розширення або припинення його діяльності. У країнах з розвинутою економікою подібна інформація потрібна також і широкій громадськості, яка є потенційним інвестором і від якої залежить чи буде мати ця фірма приток капіталу із зовні. А їх рішення з цих питань приймається на основі аналізу фінансової інформації цього підприємства.

Отже, система бухгалтерського обліку передбачає перетворення облікових даних з метою одержання необхідної економічної інформації для потреб управління.

Організація бухгалтерського обліку включає організацію облікового процесу, тобто збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку (первинний облік).

Результатом цього є первинна інформація, яка фіксується на паперовому або машинному носіях.

Основними носіями первинної облікової інформації є документи. Характерною особливістю бухгалтерського обліку є безперервне і суцільне відображення господарських операцій за допомогою документів.

Бухгалтерські документи повинні оформлятися так, щоб у них містилися дані, необхідні для повної і вичерпної уяви про господарську операцію.

Значення документації у господарській діяльності полягає у тому, що вона служить засобом обгрунтування облікових записів, а також використовується для передачі розпоряджень від розпорядників до виконавців; підтвердження правильності здійснених операцій; аналізу та контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, тобто застосовується для управління підприємством.

Господарські операції, які відбуваються на підприємстві, відрізняються змістом, обсягом, структурою, а тому для їх оформлення застосовують різні за формою і змістом документи. Велика кількість господарських операцій вимагає використання різноманітних документів. З метою кращого розуміння призначення, особливостей, порядку оформлення окремих груп документів, а також правильного застосування їх, документи групують за певними ознаками.

Так, основним документом первинного бухгалтерського обліку витрат торговельного підприємства є накопичувальна відомість по статтях витрат або Книга аналітичного обліку витрат. У ВАТ “Універсам-23” для обліку витрат застосовують Книгу аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат (рис.3.1.1.).

Книга первинного обліку витрат

За місцем

складання

За обсягом

Змісту

За способом складання

Внутрішній

Зведений

Нагромаджувальний

Рис.3.1.1. Характеристика Книги первинного обліку витрат ВАТ“Універсам-23"

Так як Книга аналітичного обліку витрат є зведеним та нагромаджувальним бухгалтерським документом, то на підприємстві вона відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів (або інших облікових регістрів) наприкінці місяця, у яких міститься кореспонденція по дебету рахунку “Витрати”, підтверджена первинними бухгалтерськими документами, як зовнішніми так і внутрішніми, що засвідчують факт здійснення або момент нарахування тієї чи іншої господарської операції, яка пов'язана з витратами торговельного підприємства, а саме: накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, платіжними вимогами-дорученнями, рахунками організацій за різного роду послуги, платіжно-розрахунковими відомостями, розрахунками амортизаційних відрахувань по основним фондам, розрахунку зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, авансовими звітами та іншими документами, про що свідчить схема документо витрат ВАТ “Універсам-23”, зображена на рисунку 3.1.2.

Товарно-транспортні накладні,

накладні,

рахунки-фактури різних організацій за

послуги,

розрахунково-платіжні відомості,

розрахунок амортизації основних фондів,

розрахунок зносу МШП,

акти списання

товарно-матеріальних цінностей,

авансові звіти,

маршрутні листи,

інвентаризаційні описи

Журнали-ордери по кредиту

різних рахунків

та відомості до них

Книга аналітичного

обліку витрат

Розрахунок витрат на залишок нереалізованих товарів

Журнал-ордер № 18 по кредиту різних рахунків

Головна книга

Баланс

Звітність

Держадміністрація району

Архів

Податкова

інспекція

Рис.3.1.2. Схема організації документообігу по обліку витрат ВАТ“Універсам-23”

Книга аналітичного обліку витрат у ВАТ“Універсам-23” відкривається на рік. Наприкінці місяця на підставі даних цієї Книги робляться записи до журналу-ордеру №18 по кредиту різних рахунків. Звідки дані поступово переносяться до Головної книги, балансу та до форм звітності.

Визначимо чи за призначенням використовуються документи по обліку витрат у ВАТ “Універсам-23”, для цього складемо порівняльну характеристику (таблиця 3.1.1.).

Таблиця 3.1.1.

Порівняльна характеристика призначення документів по обліку витрат у ВАТ“Універсам-23”

Призначення

Документи

згідно з норматив-ними документами

у ВАТ “Універсам-23”

1

2

3

1. Накопичувальна відомость

для ведення обліку витрат у розрізі статей витрат

дана форма на підприємстві не застосовується

2. Книга аналітичного обліку витрат

для здійснення ана-літичного обліку вит-рат на протязі року за економічними елементами

даний документ вико-ристовується для аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат на протязі звітного періоду

3. Журнал-ордер №18 по кредиту різних рахунків

Використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць

використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць у розрізі корес-пондуючих рахунків

Дані Книги аналітичного обліку витрат за статтями “Транспортні витрати”, “Відсотки за кредит” та “Витрати на зберігання, доробку, підсортування і передпродажну підготовку товарів” використовуються для розрахунку витрат на залишок нереалізованих товарів, що оформлюється відповідним документом.

Використання на підприємстві для аналітичного обліку витрат багатографного регістру, де для кожної статті витрат виділена окрема графа, дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію про величину витрат як у цілому так і в розрізі кожної статті, що дозволяє здійснювати аналіз витрат.

Організація документообігу на підприємстві представлена на рисунку 3.1.2.

Етапи формування

Виконавець робіт

інформаційного потоку витрат

поста-чаль-ники

інші органі-зації

банк

матер.-відповід.особа

бух-гал-терія

гол. бухгалтер

1

2

3

4

5

6

7

1. Складання первинної документації

2. Обробка первинних документів

3. Первинна реєстрація облікової інформації

4. Групування та перег-рупування даних

5. Періодичне зведення даних

6. Складання бухгал-терської звітності

Рис.3.1.3. Оперограма обробки інформаційного потоку по обліку витрат ВАТ “Універсам-23”

Проектування первинних документів з обліку витрат підприємства приведено у таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.2

Проектування первинних документів по обліку витрат в ВАТ “Універсам-23”

з/п

Найменування документа

Характер документа

Відповідальний за складання

Призначення

1

2

3

4

5

1

Товарно-транспорта накладна

Зовнішній

бухгалтерія постачальника

виконує функцію супроводженння товару від поста-чальника до по-купця, визначає суму витрат на перевезення

2

Акт на списання матеріалів

Внутрішній

матеріально-відповідальна особа

є підставою для списання вартості використаних матеріалів на витрати

3

Маршрутний лист

Внутрішній

матеріально-відповідальна особа, що здійснила витрати

фіксує здійснені транспортні витрати

4

Авансовий звіт

Внутрішній

підзвітна особа

призначений для перевірки доціль-ності здійснених витрат

5

Інвентариза-ційний опис

Внутрішній

інвентаризацій-на комісія, над-ходить з місця зберігання ТМЦ

призначений для перевірки збере-ження ТМЦ

6

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Внутрішній

бухгалтерія підприємства

відображає суми амортизаційних відрахувань

7

Акт списання МШП

Внутрішній

бухгалтерія підприємства

використовується для відображення суми переданих в експлуатацію МШП

8

Розрахунково-платіжна відомість

Внутрішній

бухгалтер по заробітній платі

відображає суми нарахавоної заро-бітної плати

Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат у ВАТ “Універсам-23” на прикладі обробки первинних документів по обліку витрат на господарські потреби приведена на рисунку 3.1.4.

Зміст роботи

Виконавці

з/п

Дирек-тор

Зам. дирек-тора

Голов.

бухгал-тер

Бух-галтер

Касир

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реєстрація та виписка видаткового касового ордера на видачу підзвітної суми

Затвердження касового ордеру

Передача його на виконання

Видача грошей на госпо-дарські потреби під звіт із каси товариства

Складання авансового звіту

Подання авансового звіту з прикладеними до нього документами до бухгалтерії підприємства

Затвердження авансового звіту

Обробка авансового звіту

Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахукна 71

Внесення записів до Книги аналітичного обліку витрат

Внесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахунка 44

Внесення записів до Головної книги

Складання звітності

Затвердження звітності

Рис.3.1.4. Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат на господарські потреби у ВАТ“Універсам-23”

Отже, у якості носіїв разової інформації у системі бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” переважно використовуються “звичайні” документи. Незважаючи на прогрес у системі автоматизації обліку, обійтись без первинних документів на найближчу перспективу неможливо, тому їх удосконалення є досить актуальним. Для цього за допомогою існуючих засобів необхідно здійснювати уніфікацію і типізацію форм; застосовувати спосіб одноразового запису; зменшувати кількість екземплярів; проводити заготовлення бланків документів за допомогою ПЕОМ; здійснювати виписку документів за допомогою комп'ютера.

3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності.

В теорії бухгалтерського обліку чільне місце займають питання суті обліку та його ролі у суспільстві. Ці питання мають актуальне значення для визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об'єктивній реальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера.

В найбільш загальній формі можна зазначити, що бухгалтерський облік є складовою частиною інформаційної системи підприємства і з цих позицій його завданням є постійний розвиток методологічних елементів. Облік повинен розглядатись не як самоціль, а як засіб, за допомогою якого вирішується завдання управлінського апарату підприємства. Бухгалтерська інформація досягає 70 % в загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Бухгалтерський облік повинен описати процеси, що відбуваються на підприємстві, стан та використання ресурсів, розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, бюджетом, банком, персоналом, використання грошових коштів та інше.

Бухгалтерська інформація необхідна для апарату управління з метою регулювання розвитку підприємства, а також для зовнішніх користувачів - інвесторів, банків, податкових служб, постачальників тощо.

Бухгалтерський облік виступає у ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан об'єкту управління.

Бухгалтерський облік являє собою інформаційну систему про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування ціни на товари та отримання прибутку.

Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку описується рядом рахунків, які являють собою елементи системи. Кількість рахунків залежить від того, які об'єкти обліку відстежуються і по яких необхідно збирати інформацію. Рахунки призначені для упорядкування господарських операцій, які характеризують зміни в об'єктах обліку (збільшення чи зменшення).

Для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торговельних, посередницьких та інших подібних до них підприємств використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”: 92 - адміністративні витрати; 93 - витрати на збут; 94 - інші витрати операційної діяльності; 95 - вінансові витрати; 97 - інші витрати. Характеристика даних рахунків приведена у таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Характеристика рахунків 92,93,94 “Витрати ”

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.