РУБРИКИ

Внутрішній аудит у банку

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Внутрішній аудит у банку

Грошові білети і монети, які знаходяться у вечірній касі, перевіряють-ся за пачками, корінцями і надписами на ярликах, прикріплених до мішків, а гроші, запаковані в сумки для видачі заробітної плати, -- за надписами на ярликах. Загальна сума грошей порівнюється з даними касового журналу вечірньої каси або контрольної стрічки контрольного касового апарату, а також контрольної відомості щодо перерахування виручки. Сума приход-них касових документів звіряється з підсумком касового журналу або кон-трольної стрічки і контрольною відомістю. Після такої звірки грошові білети і монета перераховуються повністю поаркушно і за кружками.

Грошові білети і монета, які знаходяться в касі перерахування, переві-ряються поаркушно і за кружками в розмірі, що визначається керівником відділу внутрішнього аудиту або керівником установи банку, за розпорядженням якого прово-диться перевірка;

Нерозкриті сумки з проінкасованою виручкою підприємств і ор-ганізацій, готівкою кас банку при підприємствах, які знаходяться в касі пе-рерахування, у вечірній касі та під відповідальністю інкасаторів, звіряються з даними накладних (супровідних відомостей), журналів обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок, реєстрів, путьових відомостей і довідок про порожні сумки, видані інкасаторам при виїзді їх на маршрути.

При виявленні сумок, які мають пошкодження, з порушеними пломбами і печатками чи з пломбами і печатками, що не відповідають зразкам, гроші, що в них знаходяться, перераховуються поаркушно. У разі необхідності до участі в перерахуванні грошей можуть бути залучені представники відпо-відних підприємств і організацій, а також правоохоронних органів;

Нерозібрані посилки з грошима розкриваються і перевіряються за пачками і корінцями, а в несправній упаковці -- поаркушно;

Іноземна валюта та дорожні чеки в іноземній валюті перевіряються за пачками, корінцями і надписами на ярликах, прикріплених до мішків, і, крім того, поаркушним перерахуванням і перерахуванням за кружками в розмірі, який визначає керівник перевірки. Перерахована іноземна валюта повинна бути також перевірена на достовірність.

У разі виявлення недостачі або надлишку грошових білетів усі пачки, сформовані касиром, у якого вони виявлені, підлягають суцільному поар-кушному перерахуванню. На розсуд керівника ревізії такій перевірці підля-гає і монета при виявленні її недостачі або надлишку в мішку.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерсь-кий облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються не-стачею касира. При цьому ці недостачі грошей незалежно від суми (навіть якщо вони погашені при виявленні) списуються у видатки по касі і запису-ються на рахунок № 3552 за особистим рахунком працівника, в якого вияв-лена нестача, та обліковуються на цьому рахунку до повного їх погашення.

Тобто при виявленні нестачі робиться проводка:

Дт -- 3552 “Нестачі та інші нарахування на працівників банку”

Кт -- 1001 “Банкноти та монета в касі банку”.

А при погашенні касиром нестачі здійснюється проводка такого виду:

Дт -- 1001 “Банкноти та монета в касі банку”

Кт -- 3552 “Нестачі та інші нарахування на працівників банку”.

Якщо нестача грошей є результатом розтрати, недбалості або розкра-дання, керівник установи банку повинен негайно повідомити про це право-охоронним органам і до їх рішення усунути від роботи з цінностями працівника банку, в якого виявлена нестача.

До акта про виявлені нестачі (надлишки) при перерахуванні грошей, що надсилається до вищої установи відповідного банку, додається спеціальне повідомлення за підписами керівника і головного бухгалтера установи бан-ку із зазначенням в ньому місця і дати події; дати виявлення нестачі або надлишку; характеру події (розтрата, розкрадання, пограбування, підробка); суми завданого збитку; посади, прізвища, імені та по батькові винної особи; часу його роботи в банку і заходів щодо забезпечення інтересів банку і над-ходження коштів на відшкодування збитку.

Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані і поверненню не підлягають. В окремих випадках повернення цих сум може проводитись за клопотанням підприємств, об'єднань, організацій і установ шляхом зараху-вання на їх рахунки, а також окремих осіб з дозволу керівника установи банку після розгляду обставин, які підтверджують належність їм надлишків, що утворилися.

Тобто при виявленні надлишку в касі банку бухгалтерія повинна здійснити таку проводку:

Дт -- 1001 “Банкноти та монета в касі банку”

Кт -- 6399 “Інші банківські операційні доходи”.

У тому разі, якщо з'ясується, що виявлений надлишок належить клієнту банка, цей факт слід детально перевірити і зробити проводку типу:

Дт -- 1001 “Банкноти та монета в касі банку”

Кт -- 2600 “Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності”.

Якщо ж після розгляду обставин, що призвели до утворення надлишку, буде доведено належність його окремій особі (наприклад, касиру банку), керівник установи банку може прийняти рішення щодо повернення суми надлишку. У цьому випадку проводка матиме вигляд:

Дт -- 3659 “Інші нарахування працівникам банку”

Кт -- 1001 “Банкнота та монета в касі банку”.

Усе листування, що стосується розкрадань, розтрат та інших зловжи-вань, а також нестач здається в архів лише після повного погашення забор-гованості або списання цього боргу з балансу банку .

Перевірка бланків цінних паперів, суворої звіт-ності та інших цінностей і документів у банку “Весна”.

У грошовому сховищі банку, крім готівкових грошей у національній та іноземній валюті, зберігаються бланки цінних паперів і суворої звітності, а також інші цінності та документи.

До бланків цінних паперів відносяться:

* акції;

* облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик;

* казначейські зобов'язання;

* ощадні сертифікати;

* прості та переказні векселі;

* приватизаційні папери;

* інші бланки, передбачені чинним законодавством. До бланків суворої звітності відносяться:

* грошові та розрахункові чекові книжки;

* лімітовані чекові книжки;

* дозвіл на вивіз іноземної валюти (форма 01);

* довідки форми 377 та 377А;

* доручення на видачу коштів (форма М-2);

* вкладні книжки;

* ощадні книжки;

* депозитні книжки;

* трудові книжки та вкладиші до них;

* платіжні картки;

* квитанції;

* конверти з ПІН-кодами;

* інші бланки суворої звітності.

До інших цінностей і документів, що зберігаються в грошових сховищах установ банків, належать:

* цінності та документи, які не враховуються на інших позабалансових рахунках (наприклад дорожні чеки, отримані від емітентів на консигнацію);

* цінності та документи, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки;

* цінності та документи, списані з інших рахунків, але не видані за призначенням.

У плані рахунків позабалансові операції обліковуються у 9 класі. Зокрема, для обліку бланків цінних паперів призначений позабалансовий рахунок № 9820, для обліку бланків суворої звітності--рахунок № 9821, а інші цінно-сті та документи обліковуються на рахунку № 9819. Обороти по надходжен-нях та видатках цих позабалансових рахунків також відображаються у книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку, книзі обліку бланків суворої звітності або в іншому аналогічному документі.

Крім того, для обліку бланків цінних паперів і бланків суворої звітності, а також інших цінностей і документів використовуються позабалансові рахунки групи 989 “Бланки та цінності в підзвіті та в дорозі”:

* 9890 (А) “Бланки цінних паперів в підзвіті”;

* 9891 (А) “Бланки цінних паперів в дорозі”;

* 9892 (А) “Бланки суворої звітності в підзвіті”;

* 9893 (А) “Бланки суворої звітності в дорозі”;

* 9898 (А) “Інші цінності в підзвіті”;

* 9899 (А) “Інші цінності в дорозі”.

Усі ці бланки, цінності та документи обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці -- 1 гривня. Перед початком перевірки особа, що здійснює перевірку, повинна отримати оборотно-сальдову відомість за всіма переліченими вище позабалансовими рахунками на дату перевірки.

Після цього аудитор перевіряє фактичну наявність у грошовому сховищі банку бланків цінних паперів та бланків суворої звітності за надписами на верхніх накладках пачок і, крім того, поштучним поаркушним перерахуванням у розмірі, який визначає керівник відділу внутрішнього аудиту .

Потім загальна сума наявних бланків зіставляється з даними книги обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку та книги обліку бланків суворої звітності, а також з даними оборотно-сальдової відомості по позабалансових рахунках № 9820 і № 9821 на дату перевірки.

Цінності та документи, які обліковуються на позабалансовому рахунку № 9819, підлягають суцільному перерахуванню, причому цінності, прийняті в опечатаному вигляді, перевіряються за надписами на упаковці, а при на-явності описів -- шляхом зіставлення сум, вказаних на упаковці, з сумами, що зазначені в описах.

Прийняті на збереження цінності, які мають пошкоджену упаковку або печатку, перевіряються в присутності представника організації, яка здала ці цінності.

Після перерахунку цінностей проводиться їх звірка з даними книги облі-ку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей банку та даними оборотно-сальдової відомості за позабалансовим рахунком № 9819 на дату перевірки, а також з даними аналітичного обліку.

Крім того, по позабалансовому рахунку № 9819 перевіряється обґрунтованість здійснення прибуткових та видаткових операцій на основі позабалансо-вих ордерів, описів цінностей, доручень, письмових вимог відповідних орга-нізацій, поштових квитанцій на відправку цінностей та інших документів.

У випадку відправки цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках, в інші установи банків або організації перевіряється повнота за-рахування їх на рахунки 9891, 9893 та 9899, а також обґрунтованість спи-сання у видаток за отриманими підтвердженнями. При недоодержанні на початок перевірки підтверджень особа, що здійснює перевірку, по-винна вимагати їх отримання. У залишку цих рахунків слід встановити на-явність сум, які довгий час на них враховуються, і повноту прийняття захо-дів для вимагання підтверджень про отримання цінностей.

Аудитор повинен перевірити повноту та своєчасність оприбуткування на позабалансові рахунки 9890, 9892 та 9898 сум бланків та цінностей, отри-маних під звіт (при одночасному списанні їх відповідно з рахунків 9820, 9821 та 9819), а також повноту та своєчасність списання бланків та цінно-стей на основі звітів.

Про проведену перевірку цінностей складається акт за підписами всіх працівників, які брали участь у перевірці, і службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При виявленні нестачі або надлишку цінностей, розбіжностей в обліку або недоліків у забезпеченні схоронності цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку.

Керівники установ банків зобов'язані у п'ятиденний строк розглянути результати проведеної перевірки і терміново усунути виявлені недоліки, а також вжити заходів щодо організації роботи у суворій відповідності з Інструкцією № 1.

Перевірка роботи операційних кас в банку “ Весна”

Наступним об'єктом щорічної перевірки у банку “ Весна” є робота операційних кас. У цьому комерційно-му банку, є шість приходних та видаткових операційних кас. Аудитор повинен перевірити ці приміщення та їх оснащеність. Вони повинні бути ізольовані. Наявні гроші та грошові документи слід зберігати в сей-фах. Поруч із касою повинно бути обладнане ізольоване від інших відділів байку приміщення для перерахунку грошей клієнтами.

Аудитор, що здійснює перевірку, повинен з'ясувати такі питання:

* чи сполучають касири банку свою роботу з іншими обов'язками;

* чи є наявні типові договори касирів про індивідуальну матеріаль-ну відповідальність;

* чи ознайомлені касири з правилами ведення касових операцій;

* чи є в кожній операційній касі зразки підписів обліково-операцій-них робітників, які мають право оформляти касові документи.

Перед початком операційного дня особа, що здійснює перевірку, повин-на пересвідчитись, чи не знаходяться в приміщенні каси сторонні цінності та речі, одяг касирів (він повинен знаходитись за межами каси), продукти харчування, гроші, що належать особисто касирам. Крім того, на столі ка-сира на початку операційного дня не повинно бути ніяких грошей та блан-ків суворої звітності.

Наступним етапом є перевірка правильності організації та оформ-лення касових операцій.

Перевірку правильності здійснення приходних касових операцій слід про-водити як візуально, так і шляхом аналізу первинних касових документів (об'яв на внесення готівки, повідомлень, приходних касових та валютних ор-дерів, приходних ордерів), які повинні зберігатися у підшитому вигляді в приміщенні операційних кас, приходних касових журналів, касових книг, довідок касирів приходних кас, виписок з особових рахунків клієнтів.

При перевірці приходних касових документів, особа, що здійснює пере-вірку, повинна звернути увагу на дотримання встановлених правил запов-нення касових документів, наявність усіх необхідних реквізитів та підписів.

Згідно з порядком здійснення касових операцій у приходних касах, вик-ладеному в Інструкції НБУ № 1, касири повинні вести щоденні записи прийнятих і зданих сум у книзі обліку прийнятих і виданих цінностей. Тому особам, що здійснюють перевірку, обов'язково слід інспектувати правиль-ність здійснення цих записів, відповідність сум цифрами та прописом, а також наявність розписок в одержанні зазначених сум.

Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир повинен скласти довідку про суму прийнятих грошей та кількість докумен-тів, що надійшли до каси і звірити суму за довідкою з сумою прийнятих ним грошей. Довідка повинна бути підписана касиром, а вказані в ній обо-роти повинні звірятися з записами в касових журналах операційних праців-ників. Таку звірку слід оформляти підписами касира в касових журналах і операційних працівників на довідці касира.

Виходячи з цього, особа, що здійснює перевірку, повинна пересвідчи-тись, що:

* суми в довідках приходних касирів відповідають підсумкам при-ходних касових журналів та записам у книзі обліку прийнятих і виданих грошей;

* у довідках приходних касирів є підписи відповідальних виконав-ців, а в приходних касових журналах -- розписки касирів;

* загальна сума прийнятих протягом операційного дня грошей та документів відповідає даним зведеної довідки про касові обороти, яку повинен складати завідуючий касою, записам у книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей банку, а також даним бухгалтерського обліку (зведеній картці балансового рахунку 1001 і даним щоденного балансу).

При перевірці правильності організації та оформлення касових операцій по видатках грошей слід звернути увагу на такі моменти:

* касири видаткових кас отримують необхідну для здійснення ви-даткових операцій суму грошей із грошового сховища під звіт. Тому ревізор повинен перевірити правильність відображення цих сум у книгах обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), відповідність сум прописом сумам цифрами, наявність підписів касирів та завідуючого касою;

* дотримання правил збереження печаток, пломбірів, іменних шта-мпів та ключів;

Наступним етапом перевірки касових операцій є перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків.

Перевірка розрахунків з використанням дорожніх чеків.

Розрахунки з використанням дорожніх чеків є прийнятим у всьому світі способом розрахунку.

Дорожні чеки приймаються як засіб розрахунку у багатьох країнах Єв-ропи.

Дорожні чеки фірми “Тоmаs Сооk” визнаються і приймаються магазина-ми, готелями, ресторанами та авіакомпаніями як засіб платежу.

За необхідності їх можна обміняти на грошові знаки в багатьох банках та фінансових інститутах будь-якої країни. Якщо взяти приклад США, то там це не потрібно, бо майже всюди дорожні чеки можна використовувати як гроші.

Фірма “Тоmаs Сооk” має велику маркетингову мережу дорожніх чеків. Вона включає допомогу у здійсненні розрахунків як на місцевому рівні, так і в світовому масштабі та призначена для розвитку бізнесу по продажу до-рожніх чеків.

У будь-якій країні можна придбати дорожні чеки фірми “Тоmas Сооk” у валюті, яка є національною валютою цієї країни. Чеки також можуть бути різні за своїм номіналом.

Перевірка дорожніх чеків здійснюється відповідно до положень, які ви-значені чинним законодавством України, Правил оформлення і продажу дорожніх чеків, визначених компанією “Тоmas Сооk”.

При отриманні дорожніх чеків, банки повинні звіряти їх кількість та ін-формацію про них з інформацією, що викладена у розписці про отримання відшкодування (у перекладі компанії “Тоmas Соок” Refund Receipt). Якщо є будь-які невідповідності, про це слід повідомити компанію “Тоmas Сооk”.

Після перевірки інформації, уповноважена особа повинна підписати роз-писку про отримання відшкодування, завірити її штампом та повернути компанії “Тоmas Сооk”. Тим самим банк підтверджує отримання дорожніх чеків і прийняття Правил та умов з продажу.

У разі неповернення вищезазначеної розписки в певний момент дорожні чеки будуть анульовані і клієнти не зможуть їх використовувати.

Дорожні чеки перевіряються за пачками, корінцями і написами на ярли-ках, що прикріплені до мішків (сумок) і, крім того, поаркушним перерахуванням у розмірі, що визначає керівник перевірки, або керівник уповнова-женого байку, або уповноваженої фінансової установи, за розпорядженням якого проводиться перевірка.

Для оформлення операції продажу дорожніх чеків необхідно з'ясувати вид, номінал і суму валюти, потрібної клієнту. При оформленні операції з продажу дорожніх чеків необхідно звернути особливу увагу на наявність всіх необхідних реквізитів: підписів і сум, які необхідно проставити у кви-танціях та інш.

Якщо клієнт не впевнений в тому, яка валюта йому потрібна, необхідно з'ясувати, до яких саме країн він має їхати і запропонувати йому ті види валют, які найбільш поширені в цих країнах.

Особа, що здійснює перевірку, має перевірити факт того, що лише один вид валюти може бути зазначений на кожному екземплярі квитанції про продаж. Якщо клієнту необхідні дорожні чеки у кількох видах валют, на-приклад, в доларах і в марках, то він повинен заповнити дві різні квитанції.

Особа, що здійснює перевірку, повинна перевірити наявність реквізитів, необхідних для заповнення квитанції при оформленні продажу дорожнього чека, а саме:

* наявність прізвища, ім'я, по батькові та адреси, які мають бути зроблені чітко і розбірливо, та підпису клієнта;

* тотожність інформації в журналах та реєстрах про дорожні чеки, в тому числі номери, кількість та номінал дорожніх чеків до зага-льної суми дорожніх чеків, що є в наявності, і загальної суми на яку продано ці дорожні чеки;

* наявність відмітки про комісійний збір;

* наявність загальної суми, включаючи комісійні;

* відмітку про курс валюти, якщо він був необхідним у тому випадку;

* наявність відмітки про дату здійснення продажу.

Після оформлення квитанції, дорожній чек закріплюється в обкладинці і після отримання оплати, перевіряється наявність підпису клієнта на кожно-му чеку, у місці, яке помічено написом “підпис власника” у лівому нижнь-ому куті чека.

До дорожніх чеків додається квитанція у чотирьох екземплярах різних кольорів: білий, синій, зелений і жовтий. Жовтий екземпляр -- екземпляр покупця, і повинен надаватися клієнту. Квитанція -- це важливий документ, що є доказом придбання дорожніх чеків як при купівлі, так і при обміні на гроші або при втраті чека.

Синій та зелений екземпляри квитанції про продаж мають зберігатися у банку, який продає дорожні чеки, і їх наявність та правильність заповнення підлягає перевірці.

Верхній (білий) екземпляр квитанції відсилається фірмі “Тоmas Сооk”.

На дорожніх чеках, які зіпсовані в процесі оформлення продажу, простав-ляється штамп або від руки здійснюється напис “анульовано” вздовж місця для контрольних підписів. Після цього оформляються нові чеки та запов-нюється нова квитанція про продаж, при цьому перша квитанція (зіпсована) знищується. Анульовані чеки повертаються до компанії “Тоmas Сооk”.

Усі квитанції про продаж повинні бути розсортовані відповідно до кож-ного з видів валют. Окремий розрахунковий документ заповнюється на ко-жну продану валюту таким чином:

* відмітка про вибраний вид методів розрахунку;

* загальна сума, на яку купуються дорожні чеки;

* повернені комісійні (якщо вони є);

* загальна сума, включаючи повернені комісійні;

* загальна сума квитанцій на продаж, що внесені в даний розрахунок;

* дата розрахунку;

* наявність підпису особи, уповноваженої підписувати документ.

Після виконання і заповнення розрахункового документа, відокремлю-ють сторінки саме розрахункового документа, сині і зе-лені екземпляри зберігають у банку. Верхній екземпляр необхідно прикрі-пити до квитанції про продаж та відправити у відповідний чековий центр або центр оформлення продажів фірми “Тоmas Сооk”.

Таким чином, завданням особи, що здійснює перевірку, є перевірка наяв-ності відповідних квитанцій (синьої та зеленої) і належного виконання всіх операцій при оформленні дорожнього чека та здійсненні розрахунків за ним.

Дорожні чеки фірми “Тоmas Сооk” приймають магазини, банки, готелі, ресторани, вокзали, аеропорти, морські порти у більшості країн світу.

Дорожні чеки мають свої особливості та захисні ознаки:

* основний текст та краї чека мають випуклу форму;

* при перегляді чека проти світла видно символ фірми -- обличчя богині у білому крузі на звороті чека;

* малюнок, який проходить через середину чека, віддрукований особливою фарбою, яка флуоресціює при ультра-фіолетовому освітленні. Перевірка надійності та достовірності дорожніх чеків:

* перевірка на наявність спроб щось змінити або стерти на чеку, при цьому особливу увагу слід звернути на підпис власника;

* особливу увагу слід приділити тому, що підпис клієнта на першій лінії знизу чека повинен бути ідентичним підпису на верхній лінії кожного чека;

* наявність штампу компанії незмиваним чорнилом на лицьовій та зворотній сторонах чека, яка не повинна зачіпати або затіняти підписи. Після цього чеки відправляються, у разі потреби оплати, звичайними банківськими каналами для оплати.

Під час здійснення відшкодування за дорожніми чеками, якщо другий підпис клієнта викликає сумнів, необхідно запропонувати йому розписатися ще раз на звороті чека для порівняння. Можливою є перевірка паспорту або іншого документа, який може підтвердити підпис клієнта. Після такої пе-ревірки та підтвердження, що підписи відповідають першому підпису на чеку, на звороті чека записують дані про перевірений документ. Прово-диться обов'язкова авторизація чеків. Номер цієї авторизації зазначається на чеку. Якщо сумніви щодо достовірності чека залишилися, то необхідно зв'язатися з найближчим відділенням компанії “Tomas Cook”.

Бланки дорожніх чеків в іноземній валюті, що обліковуються на позаба-лансових рахунках, приймаються за відповідними позабалансовими орде-рами. При здійсненні перевірки необхідно встановити відповідність позаба-лансових ордерів та кількості вказаних у них дорожніх чеків з дорожніми чеками, що наявні у банку.

При видачі дорожніх чеків працівник банку повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку, в кожному міс-ці, відведеному для підпису.

Перевірці підлягають всі операції з дорожніми чеками, а саме:

* купівля дорожніх чеків на продаж;

* передача дорожніх чеків в обмінні пункти;

* продаж дорожніх чеків відповідно до правил, встановлених Ком-

панією-емітентом та законодавства України.

Останнім етапом ревізії є перевірка правильності відображення операцій з дорожніми чеками на рахунках бухгалтерського обліку. Для обліку доро-жніх чеків у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено такі раху-нки:

* 1011 А -- дорожні чеки в касі банку;

* 1012 А -- дорожні чеки в безбалансових установах банку;

* 1013 А -- дорожні чеки в обмінних пунктах;

* 1017 А -- дорожні чеки в дорозі;

* відповідні позабалансові рахунки.

Необхідно перевірити правильність віднесення сум за цими рахунками відповідно до первинних документів, документів з оформлення операцій з дорожніми чеками.

2.2. Організація і методика проведення аудиторської перевірки стану безготівкових розрахунків у КБ

“ Весна”

Організація безготівкових розрахунків повинна сприяти нормальному обігу коштів, забезпечувати безперервний хід реалізації продукції.

Сучасна система безготівкових розрахунків у господарському обороті України, принципи її організації викладені в Інструкції № 7 “Про безготів-кові розрахунки в господарському обороті України”, затвердженій постано-вою Правління Національного банку України від 02.08.96 за № 204 (зі змі-нами та доповненнями, внесеними постановами Правління НБУ). Відповід-но до цієї інструкції систему безготівкових розрахунків можна представити у такому вигляді:

Згідно з Інструкцією № 7 “Про безготівкові розрахунки в господар-ському обороті України” (розділ II п.п. 17-19) при здійсненні розрахунків клієнти можуть застосовувати систему “Клієнт -- банк”, яка забезпечує:

* передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

* автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від модифікації) передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і в автоматизоване робоче місце (АРМ) клієнта;

* автоматичне архівування протоколів наприкінці дня.

Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних платежів “Клієнт -- банк” і обробки банком електронних документів клієн-та є окремий договір між ним і банком.

У договорі обов'язково мають бути обумовлені права, обов'язки та від-повідальність сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх вирі-шення.

Програмне забезпечення системи “Клієнт -- банк” має відповідати ви-могам, які пред'являються до технології банківських розрахунків і мати сертифікат (дозвіл) Національного банку України. Станом на 01.01.02 у банку “ Весна” існувало 63 АРМ банку - клієнту, системи “PROFIX”

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Еле-ктронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати фор-мату платіжних документів системи електронних платежів Національного банку України, із зазначенням електронних цифрових підписів відповідаль-них осіб, яким згідно з установчими документами надане право підпису. Банківська частина системи “Клієнт -- банк” забезпечує перевірку наведе-них електронних підписів на кожному електронному розрахунковому доку-менті клієнта та за платіжним файлом у цілому.

При використанні системи “Клієнт -- банк” здійснюється звірка (квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банком та АРМ клієнта, підготовка виписки за платіжними операціями клієнта в банку протягом операційного дня і звірення цієї інформації з інформацією із АРМ клієнта наприкінці дня.

Після отримання від банку виписки з рахунку клієнт складає реєстр роз-рахункових документів, які відправлені в банк каналами зв'язку і прийняті банком до оплати.

Такий же реєстр за кожним клієнтом складається в банку після надруку-вання балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком реквізитів розрахункових документів підшивається до документів дня банка як первинні документи, що надійшли від клієнта в банк для оплати. Реєстр має обов'язково містити відомості про дату і час подан-ня розрахункових документів власником рахунку до виконання.

Чіткій перевірці повинні підлягати безготівкові розрахунки і особливо законність їх здійснення.

Виходячи з цього, основними завданнями перевірок та ревізій безготів-кових розрахунків є:

* відповідність обліку операцій комерційного банку за безготівко-вими розрахунками;

* своєчасність та достовірність відображення операцій за безготів-ковими розрахунками в бухгалтерському обліку;

* перевірка поточних розрахунків клієнтів банку;

* контроль за законністю операцій щодо грошово-розрахункових документів;

* перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень;

* перевірка безготівкових розрахунків платіжними вимогами без акцепту та безспірне списання (стягнення) коштів;

* перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів, чеків, дорожніх чеків;

* перевірка розрахунків векселями;

* перевірка розрахункових операцій за допомогою банківських пла-тіжних карток;

* оцінка стану контролю за безготівковими розрахунками;

* організаційна роль та відповідальність спеціалістів банку. При підготовці перевірки необхідно уважно вивчити основні нормативні документи по безготівкових розрахунках:

* Інструкцію № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджену постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204 (зі змінами та доповненнями);

* Інструкцію “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджену постановою Правління НБУ від 18.12.98 за №527;

” Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-ліку комерційних банків України, затверджену постановою Правління НБУ від 21.11.97 за № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 за № 520);

* Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Прав-ління НБУ від 30.12.98 за № 566 та інші.

У період підготовки до проведення перевірки необхідно проана-лізувати висновки попередніх перевірок, аудиту, дані фінансової та статистичної звітності, а також ознайомитися з внутрішньою нормативною базою банку, що ревізується (перевіряється).

Програма проведення перевірки

І. Перевірка поточних розрахунків клієнтів банку: Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за № 527.

II. Перевірка безготівкових розрахунків у формі платіжних доручень: Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 за № 204 (із змінами та доповненнями) -- розділ III п.п. 20-36).

III. Перевірка безготівкових розрахунків у формі акредитивів: Інструк-ція № 7. -- Розділ VI, п.п. 86-117.

IV. Перевірка розрахунків векселями: Інструкція № 7. -- Розділ VII, п.п. 118-119; Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цін-ними паперами установ КБ України, затверджена постановою Правління НБУ від 30.12.97 за № 466 (зі змінами та доповнення-ми); Інструкція з бухгалтерського обліку операцій КБ з векселя-ми, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.00 за № 234; Положення про операції банків з векселями, затвер-джене постановою Правління НБУ від 28.05.99 за № 258 (зі змі-нами та доповненнями).

V. Організація перевірки операцій з банківськими платіжними карт-ками: Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національ-ній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Прав-ління НБУ від 18.12.98 за № 527; Правила бухгалтерського облі-ку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 за №316; Інструк-ція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків

України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 за №129, у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.96 за № 347; Положення НБУ “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”, затверджене постано-вою Правління НБУ від 24.09.99 за № 479).

Перевірка поточних рахунків клієнтів банку

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм влас-ності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових кош-тів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чин-ного законодавства України.

При перевірці ведення поточних рахунків, аудитор повинен звернути увагу на такі аспекти обліково-операційної роботи по поточних рахунках:

1. Усі операції з документами, що надійшли в операційний час (в тому числі і з філій), відображаються в обліку в той же день. На документах, що надійшли після операційного часу крім дати от-римання проставляється штамп “вечірня”. Такі документи, як правило, повинні проводитися наступним днем із залишків коштів на початок дня. Порядок приймання документів у позаопераційний час повинен бути передбачений у договорах на обслуговуван-ня клієнтів.

2. Приймання і контроль документів, обслуговування клієнтів, зане-сення інформації в операційний день банку, а також перевірка ви-хідних форм, формування архівних папок документів повинно здійснюватися протягом операційного дня безпосередньо відпо-відальними виконавцями.

3. Клієнт, залежно від своїх технічних можливостей, може подавати до банку розрахункові документи як у паперовій формі, так і у ви-гляді електронних розрахункових документів. При цьому, спосіб подання клієнтом документів до банку повинен бути обов'язково передбачений у договорі розрахунково-касового обслуговування.

4. Приймання розрахунково-платіжних документів від клієнтів, роз-рахункові операції за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюються безпосередньо відповідальним виконавцем. Аудитору слід знати, що у позаопераційний час документи можуть здава-тися у банк відповідальному виконавцю або через спеціальні при-строї (ящики), звідки документи вибираються не рідше, ніж один раз на годину.

5. Якщо документи з будь-якої причини не були прийняті до вико-нання, то вони повинні бути повернені клієнту відразу, а якщо во-ни були прийняті через спеціальні пристрої, то на їх зворотній стороні робиться напис про причину, з якої документи не були прийняті, після цього документи повертаються клієнту разом з ви-писками.

Оплата всіх розрахунково-грошових документів з поточних рахунків клі-єнтів повинна проводитися тільки в межах наявних коштів на цих рахунках або в межах суми овердрафту, яка повинна бути обумовлена в письмовій фор-мі заздалегідь з кожним клієнтом з дотриманням черговості платежів.

Аудитор, перевіряючи відкриття рахунків, повинен знати, що документи на відкриття або переоформлення банківських рахунків суб'єктів підприєм-ницької діяльності повинен подавати у банк особисто керівник чи головний бухгалтер. При цьому аудитор контролює, чи перевірив уповноважений пра-цівник комерційного банку при отриманні документів на відкриття банків-ського рахунку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичної чи фізич-ної особи) повноваження особи, яка подає документи на відкриття рахунку, її паспорт, а також, чи зробив працівник у присутності особи, що подає до-кументи, копії перших чотирьох сторінок паспорта керівника чи головного бухгалтера, які мають зберігатися у справі про відкриття рахунку. Аудитор повинен пересвідчитися, що при відкритті поточного рахунку до банку були подані та у юридичній справі клієнта зберігаються такі документи:

Заява на відкриття рахунку встановленого зразка

Заява повинна бути підписана керівником та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної ви-конавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати дер-жавну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копія належним чином зареєстрованого статуту (положення), за-свідчена нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які за-тверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указа-ми Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

4. Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають.

5. Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на подат-ковий облік, засвідчена податковим органом нотаріально.

6. Картка із зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного за-конодавства чи установчих документів підприємства, надано пра-во розпорядження рахунком та підписання розрахункових доку-ментів, завірену нотаріально або вищою організацією в уста-новленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства.

7. Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Фізичним особам -- суб'єктам підприємницької діяльності, які здійсню-ють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та інші ра-хунки відкриваються на їх ім'я за умови надання паспорта чи іншого доку-мента, що засвідчує особу.

При цьому аудитор перевіряє, чи були подані до банку такі документи для відкриття рахунку:

* заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, підписана суб'єктом підприємницької ді-яльності;

* копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць-кої діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що його ви-дав;

* копія документа, що підтверджує взяття суб'єкта підприємниць-кої діяльності на податковий облік, засвідчена податковим орга-ном, нотаріально;

* довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

* картка із зразком підпису, що надається в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником або нотаріально.

Аудитору слід знати, що за довіреністю суб'єкта підприємницької діяль-ності -- фізичної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Крім того в установах банків відкриваються поточні рахунки фізичним особам:

А. Резидентам -- громадянам України;

B Резидентам -- іноземцям та особам без громадянства, які отри-мали посвідку на проживання в Україні;

С. Нерезидентам -- громадянам України, які постійно проживають за межами України;

D. Нерезидентам -- іноземцям та особам без громадянства:

* які проживають в Україні згідно з відкритою візою строком до 1 року, оплата праці яких відповідно до трудової угоди (конт-ракту) здійснюється в національній валюті України (за довід-кою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці нерезидента);

* які отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за на-явності документів, що підтверджують отримання спадщини);

* які отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.

Поточні рахунки відкриваються на підставі заяви фізичної особи, документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між уста-новою банку та громадянином; картки із зразком підпису, який ставиться у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником.

У договорі між установою банку та фізичною особою повинна бути за-значена серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його), адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи -- платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного доку-мента, виданого податковим органом.

Аудитор обов'язково перевіряє законність отримання та сплати коштів з поточного рахунку фізичної особи. На поточні рахунки в національній ва-люті фізичних осіб -- резидентів може бути зарахована лише:

* оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за ар-тистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

* виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страху-вання, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

* орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухо-мого майна;

* відшкодування шкоди, завданої робітникам та службовцям каліц-твом або у разі втрати годувальника;

* кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

* кошти за реалізоване власне майно та сільгосппродукцію;

* інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законо-давству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб -- резиден-тів за розпорядженням власника чи за його дорученням законними є такі операції:

* розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

* розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

* відрахування до державного та місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

* розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми влас-ності;

* розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

* розрахунки за куплену іноземну валюту;

* інші операції -- у випадках, що не суперечать чинному законо-давству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

Особливу аудитор повинен звернути на перевірку обігу коштів на рахунках нерезидентів і на те, чи має банк право взагалі працювати з ними.

При перевірці ведення аналітичного обліку за особовими рахунками кліє-нтів аудитор звертає увагу на те, що особові рахунки клієнтів друкуються за встановленими стандартами у двох примірниках. Другий примірник є випис-кою банку із особового рахунку і призначається для видачі клієнту. Записи в особових рахунках здійснюються на підставі належним чином оформлених розрахунково-грошових документів. По сумах, проведених за кредитом, до виписок з особових рахунків в обов'язковому порядку повинні додаватися документи (їх копії), на підставі яких зроблені записи за рахунком.

На документах, що додаються до виписок, проставляється штамп банку, а також календарний штамп дати проведення документа за особовим раху-нком, якщо ця дата не збігається з датою виписки документа або простав-ляється штамп банку, який поєднує всі вищеназвані реквізити. Штамп про-ставляється тільки на основному додатку до виписки. На додаткових доку-ментах, що пояснюють і розшифровують зміст і загальну суму операцій, позначених в основному додатку, штамп не ставиться.

Особові рахунки, виписки з яких клієнтам не видаються, друкуються в одному примірнику, в тому числі і за позабалансовими рахунками.

У разі, якщо власник рахунку виявив неправильно занесені в дебет чи кредит суми, він письмово повідомляє про це установу банку протягом 5-ти днів після отримання виписки. Якщо у встановлений термін таке повідомлення не надійшло, здійснені операції і залишок коштів на рахунку вважа-ються підтвердженими.

Список використаної літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного реагу-вання і валютного контролю” від 19.02.1993 (зі змінами та допов-неннями).

2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. -- 1991.--№ 24. -- С. 272.

3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України “Про аудиторську діяльність” .

5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.

6. Закон України “Про заставу” від 12.10.1992 (зі змінами та допов-неннями). 10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

від 28.12.1998 за№ 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями).

11 Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 за № 185/94-ВР.

12. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930, якою затверджено уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” Постанова Верховної Ради України від 06.07.1999 за № 826-ХІУ.

13. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” (зі змінами та доповненнями). -- Постанова Верховної Ради України від 18.06.1991 за№ 1302-12.

14. Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь-кої діяльності. -- 1999. --Вип. 2. -- С. 4.

16. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського об-ліку в комерційних банках України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388.

17. Інструкція “Про застосування Плану рахунків комерційних банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 (зі змінами та доповненнями).

18. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.1999 за № 621.

19. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.1994 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ від ЗО. 12.1996 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь-кої діяльності. -- Вип. 1. -- 1997. -- С. 35.

20. Інструкція № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу уста-новами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.1997 за №335.

21. Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.1996 за № 204. -- Законодавчі і нормативні акти з банків-ської діяльності. --1997. -- Вип. 10. -- С. 30.

22. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 за № 418.

23. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 за № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -- 1998. -- Вип. 2. -- С. 5-35.

24. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 за№234.

25. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облі-ку комерційних банків України, затверджена постановою Правлін-ня НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -- 1998. -- Вип. 1, ч. 2. -- С. 3; 1999. -- Вип. 1. --С. 26-39.

26. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затв. наказом ГКРУ від 03.10.1997 за № 121 // Галицькі контракти. -- 1997, № 5 8.

27. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій-них банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.

28. Концепція організації готівкового обігу в Україні, затверджена по-становою Правління НБУ від 12.03.1998 за № 105 // Вісник НБУ. -- 1998, червень. -- С. 48.

29. Концепція розвитку внутрішнього аудиту Національного банку України: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.07.2000 за №299.

ЗО. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.

31. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.

32. Наказ Головного управління державної служби України “Про Дові-дник типових професійних характеристик посад державних служ-бовців (випуск 76)” від 01.09.1999 за № 65.

33. Наказ ДПА України “Про організацію документальних перевірок” від 07.08.1997 за №283.

34. Нормативно-правові акти Національного банку України з організа-ції валютного контролю.

35. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків Украї-ни, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.1997 за №388, у редакції постанови Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -- 1999. --Вип. 1,ч. 1.--С. 15-36.

36. Положення “Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, затверджене постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №118.

37. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене постановою Прав-ління НБУ від ЗО. 12.1998 за № 566.

38. Положення “Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках”, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за №114.

39. Положення “Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення бан-ківських операцій”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за №181.

40. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями комер-ційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 27.03.1998 за№ 122 (зі змінами та доповненнями).

41. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію”.

42. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.

43. Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за № 246.

44. Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109).

45. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затверджене постановою Правління НБУ від 24.02.1997 за № 37, у редакції постанови Правління НБУ від 02.03.1998 за №79.

46. Положення про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затверджене Постановою КМУ від 05.07.1993 № 515.

47. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціо-нерними товариствами та підприємствами -- емітентами облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 за № 72 (зареєст-ровано в Міністерстві юстиції України за № 431/2871 від 08.07.1998).

48. Положення про операції банків з векселями (зі змінами та допов-неннями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за №258.

49. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правлін-ня НБУ від 30.12.1998 за № 566.

50. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за № 114.

51. Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення бан-ківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за № 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Ук-раїни від 10.06.1998 за № 373/2813).

52. Положення про порядок розрахунку резервів на відшкодування мо-жливих збитків банків від операцій з цінними паперами, затвердже-не постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1999 за № 629 (зареєстро-вано в Міністерстві юстиції України від 26.01.2000 за № 45/4266).

53. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на рин-ку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за №104.

54. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений постановою Правління НБУ від 02.02.1995 за № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.1997 за № 334 // Все про бухгалтерський облік. -- 1999. -- № 7 (310), спецвипуск 21-25 січня. -- С. 10.

55. Порядок подання звітності торговцями цінними паперами, затвер-джений рішенням ДКЦПФР від 10.06.1997 за № 11/1.

56. Постанова НБУ від 30.06.1998 за № 250 “Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.1997 за № 216 з урахуванням змін і доповнень”.

57. Постанова Правління НБУ від 18.05.1999 за № 239 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.05.1999 за№ 321/3614).

58. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 29.09.1997 за № 316 (зі змінами та доповненнями).

59. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.

60. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками Украї-ни обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.

61. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №119.

62. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депози-тів, затверджені постановою Правління НБУ від 30.06.1998 за № 250 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.07.1998 за № 445/2885).

63. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному рин-ку України, затверджені постановою Правління НБУ від 15.04.1998 за №127.

64. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436.

65. Правила оформлення і продажу дорожніх чеків.

66. Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків Націона-льним банком України, затверджені постановою Правління Націо-нального банку України від 29.06.1999 за № 311.

67. Про заходи щодо посилення валютного контролю за рухом коштів за кореспондентськими рахунками, відкритими іншим банкам у грошовій одиниці України, затверджено постановою Правління НБУ від 05.11.1999 за №541.

68. Рішення ДКЦПФР від 14.05.1997 за № 7.

69. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (УПДА) у редакції 1993, що опубліковані Міжнародною торговель-ною палатою за № 500.

КНИГИ

70. Аудит банков/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П., Лебедева Е.А.

71.Банковский надзор и аудит/ под ред.Мамоновой И.Д.

72. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А. Н. -- К.: Либра, 1994. --330с.

73. Ревизия и аудит: Учебное пособие. -- К.: МУАП, 1998. -- 96 с.

74. Андреев В. В. Практический аудит. -- М.: Экономика, 1994. -- 366с.

75. Бавдей А. и др. Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред. И. Н. Белого. -- Минск: Мисанта, 1994. 221с.

76. Белобжецкий И. А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. пособие. -- М.: Финансы и статистика, 1987. -- 294 с.

77. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. -- М.: Агро- промиздат, 1988. -- 320 с.

78. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.-- М.: Финансы и статистика, 1992. -- 368 с.

79. Белуха Н. Т. Основы теории финансово-хозяйственного контроля и ревизии. -- К.: КТЭИ, 1986. -- 93 с. 80. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. -- Київ: ІТЦ НБУ, 1999. --155с.

81. БілухаМ. Т. Курс аудиту. -- Київ: Вища школа, 1998. -- 574с.

82. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. -- К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. -- 320 с.

83. Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит. Организация и проведение. -- Москва: Екзамен, 1999. -- 190 с.

84. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Конт-роль і ревізія: Підручник. -- Житомир: ПП “Рута”, 2000. -- 509 с.

85. Вайнштейн Э. Г. Ревизия и контроль в банках: Учебник. --М.: Высшая школа, 1984. --200 с.

86. Видяпин В. И., Барсукова И. В. Основы теории ревизии: Лекции Московского института народного хозяйства им. Плеханова. --М.:МИНМХ, 1989. --46с.

87. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний поабник для самостійного вивчення дисципліни. --К.: КНЕУ, 2000. -- 166 с.

88. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. -- Львів: Фенікс, 1999.-- 511с.

89. Горячек I. Ю. Державний і незалежний контроль за діяльністю комерщйних банків // Вісник НБУ. -- 1996. -- № 4.

90. Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України.

91. Дмитренко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная бухгалтерия. --М.: Проспект, 1988. -- 336 с.

92. Жила В. Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие. -- К.: МАУП, 1998.-- 94с.

93. Завгорский В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. -- К.: Право, 1997. -- 372 с. 94. Замиусская Е., Кочмола К. В., Лазарева Н. А., Чубарова Н. А. Внутренний аудит банка. -- Москва: “Экспертное бюро-М”, 1997.-- 159с.

95. Ирвин Д. Финансовый контроль / Под ред. И. И. Елисеевой. -- Москва: Финансы и статистика, 1998. -- 256 с.

96. Кармайк Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. -- М.: Юнити, 1995. --528с.

97. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України. -- Київ, 1999.

98. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной дея-тельности и аудит. -- Москва: Перспектива, 1994. -- 339 с.

99. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. -- Киев: МАУП, 1998. -- 72 с.

100. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. -- М.: Финансы и стати-стика, 1998.--299 с.

101. Криницкий И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. -- М.: Финансы и статистика, 1990. -- 120 с.

102. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. -- К.: Вища школа, 1993.

103. Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Яддин И. В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие. --Житомир, 1999. -- 240 с.

104. Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического контроля. -- М.: Финансы и статистика, 1998. -- 224 с.

105. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. -- Київ: А. Л. Д. та ВІРА-Р, 1998. --559с.

106. Мельник Л. Ведення касових операцій // Все про бухгалтерський облік. -- 2000, № 21 (446). -- 6 березня. -- С. 2.

107. Мозговий О. М. Фондовий ринок. -- Київ: КНЕУ, 1999. -- 316 с.

108. Морозов А. Г., Логинов А. И., Перлин Ю. В. -- Пластиковые карты; 2-е издание. М.: Банковский Деловой Центр, 1998.--206 с.

109. Наринский А. С., Гаджиев Н. Г. Контроль в условиях рыночной экономики. -- М.: Финансы и статистика, 1994. -- 176 с.

110. Носова С. С. Экономический контроль: Сущность и формы прояв-ления. -- М.: Экономика, 1991. -- 176 с.

111. Олексієнко М., Романик М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник НБУ. -- 1998. -- № 5.

112. Ольхова Э. Г., Сахарова М. О., Соколинская Н. Э. -- Банк и конт-роль. -- М.: Финансы и статистика, 1991.--208 с.

113. Поникаров В. Д. Судебно-учетная экспертиза. Учебное пособие. -- Харьков: РИО ХГЭУ, 1998. -- 112 с.

114. Романів М. В. Державний фінансовий контроль; аудит. Навчально-методичний посібник. -- Київ: ТОВ “НЮС”, 1998. -- 224 с.

115. Савицкий А. М. Контроль и ревизия с применением средств вычис-лительной техники. -- М.: Финансы и статистика, 1985. -- 104 с.

116. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ де-ятельности. Планирование и контроль. -- М.: Изд-во “Ось-89”, 1998. --160с.

117. Сазерленд К., Бедді Дж., Басова О. Посібник з внутрішнього аудиту комерційних банків. - Європейська Комісія. -- Програма Тасіс. -- 1998. --226с.

118.Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Под ред. Левиты Ф. Я., Пинскера Б. С. -- Москва: Gatallaxy, 1994.-- 820с.

119. Сойко В., Завгородній В. -- Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. -- К.: КНЕУ, 2000.-- 260с.

120. Соколинская Н.Э. Банковский аудит. -- Москва: Перспектива, 1994. --114с.

121. Соловьев Г. А. Экономический контроль в системе управления. -- М.: Финансы и статистика, 1986. -- 191с.

122. Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, банковский, страховой. -- Москва: Инфра-М, 2000. -- 555 с.

123. Терехов А. А. Терехов М. А. Контроль и аудит: Основные и методические приемы и технология. -- М: Финансы и статистика, 1998.-- 208с.

124. Терпило В. Сучасні банківські технології у сфері готівкового обігу: етапи становлення та перспективи розвитку // Вісник НБУ. --1999 (грудень). -- С. 3.

125. Тим, хто не нехтує законом. Під редакцією Г.Г. Мумінової Савіної - Київ 2001.

126. Солодов А.К. Рынок : контороль и аудит. Вопросы теории и техники. Воронеж.1993.часть 1. 160 с.

127. Солодов А.К. Рынок : контороль и аудит. Вопросы теории и техники. Воронеж.1993. часть 2. 160 с.

128. Чумаченко Н. Г., Биренберг Б. М., Шпич А. А. Социалистический контроль: методы и проблеми. -- К.: Наукова думка, 1985. --254 с.

129. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з пере-хідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. -- К.: Київ, Держ. Торг.-економ. ун-т, 1998. -- 371 с.

130. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. --М.:Инфрам, 1995.--240с.

131. Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовьій контроль и аудит. Теория и практика применения в России. -- М.: Финансы и статистика, 1997. -- 240 с.

Array

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.