РУБРИКИ

Аналіз діяльності комерційного банку

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз діяльності комерційного банку

Валові витрати можна розділити на процентні та непроцентні.

Процентні витрати включають:

відсотки сплачені по депозитах підприємств;

відсотки сплачені по депозитах населення;

відсотки сплачені по міжбанківських кредитах і депозитам;

відсотки сплачені по залишках на розрахункових рахунках клієнтів.

Непроцентні витрати включають:

комісійні (по послугах і кореспондентським відношенням);

витрати по операціях із цінними паперами;

витрати по операціях на валютному ринку;

заробітна плата й інші витрати (нарахування на фонд оплати праці, премії і

т.д.);

інші операційні й адміністративні витрати (оренда й утримання помешкань,

різні податки, витрати на рекламу, охорону і т.д.)

Витрати банку на утримання і експлуатацію будинків і устаткування,

оплату персоналу і соціальні посібники носять відносно постійний характер.

Їхня питома вага в загальній сумі витрат банків, як правило, дуже значна.

Зріст операційних витрат не тільки відбиває несприятливий стан кон’єктури

ринку, на якому банки залучають ресурси, але і може свідчити про погіршення

керування активно-пасивними операціями.

У ході виконання аналізу витрат банку необхідно не тільки

проаналізувати в динаміці абсолютні і відносні розміри витрат ( у цілому і

по групах витрат), але і виділити основні причини, що вплинули на їхній

рівень із тим, щоб прийняти необхідні управлінські рішення, які б дозволили

знизити витрати банку, що, у свою чергу, буде сприяти поліпшенню структури

ресурсної бази, тобто збільшенню частки розрахункових рахунків і інших

депозитних рахунків клієнтів і скороченню частки дорогих депозитних

інструментів (наприклад, міжбанківських кредитів), і оптимальному

скороченню непроцентних витрат.

Прибуток – це головний показник результативності роботи банку.

Кількісний і якісний аналіз прибутковості робиться з метою з’ясування

фінансової стійкості банку й оцінки ефективності його роботи за визначений

період часу.

Одним із підходів до оцінки рівня прибутковості банка є виявлення

сформованої тенденції зростання прибутку банку. Така форма аналізу прибутку

можлива на основі даних за декілька років. Позитивна оцінка рівня

прибутковості дається в тому випадку, якщо склалася тенденція її росту в

основному за рахунок процентної маржі і непроцентних прибутків. Негативний

висновок про прибутковість банку може бути зроблений, якщо позитивні

тенденції зростання прибутку пов’язані в основному з прибутками від

операцій на ринку цінних паперів, із непередбаченими прибутками, а також із

відстрочками по сплаті податків.

Різниця між доходами і витратами комерційного банку складає його

валовий прибуток (валовий дохід). Показник валового прибутку (без обліку

сплати податків і розподілу залишкового прибутку) дає характеристику

ефективності діяльності комерційного банку.

Загальний аналіз доходу банку передбачає попереднє його групування

за джерелами утворення. Згідно з класифікацією, запропонованою НБУ для

складання Звіту про прибутки та збитки, доход банку поділяється на

операційний доход і неопераційний доход.

Операційний доход включає процентний доход, комісійний доход, доход

від торговельних операцій, інші банківські та небанківські операційні

доходи.

Процентний доход складається з доходів за коштами, розміщеними в інших

банках, кредитами суб'єктам господарської діяльності і фізичним особам,

іншими кредитами та доходу за цінними паперами, одержаному у вигляді

відсотків.

Комісійний доход утворюється внаслідок розрахунково-касового та

кредитного обслуговування банків і інших клієнтів як результат операцій на

фондовому та валютному ринках, які не спричиняють отримання доходу і

стосуються, перш за все, купівлі-продажу цінних паперів та іноземної валюти

за дорученням інших банків або клієнтів.

Доход від торговельних операцій є наслідком торгівлі цінними паперами,

іноземною валютою та іншими фінансовими інструментами, що здійснюється з

ініціативи банка і не е виконанням доручень клієнтів.

До інших банківських операційних доходів належіть дивідендний доход,

доход від оперативного лізингу, штрафи та пені, отримані за банківськими

операціями.

Інші небанківські операційні доходи є наслідком здійснення банком

господарських операцій. До них належать доходи від продажу основних засобів

та матеріальних цінностей, штрафи та пені, отримані за господарськими

операціями тощо.

Окремо розглядаються доходи банку від зменшення резервів за

заборгованістю.

Ці доходи утворюються за умов зменшення обсягів продуктивних активів

та зобов'язань банку або внаслідок зміни структури активів. Зменшення

абсолютного розміру продуктивних активів призводить до скорочення активних

операцій банку і потенційного зменшення доходу від цих операцій. Зниження

обсягу зобов'язань, за рахунок яких формується значна частка активів, також

спричиняє імовірне скорочення числа активних операцій банку та зменшення

доходу від них. Тобто, отримання доходу з цього джерела може стати причиною

зменшення інших видів операційного доходу. Що стосується зміни структури

активів, то утворенню доходів від зменшення резервів сприяє зниження частки

ризикових актів. За певних умов, це - позитивне явище, але треба пам'ятати,

що між ризиком і доходом існує прямий зв'язок. Це означає, що імовірність

зниження доходності активів банку внаслідок зменшення їх ризикованості буде

досить високою.

До непередбачених доходів належать доходи, які виникли внаслідок

надзвичайних подій (відшкодування збитків від надзвичайних подій) та інші

непередбачені доходи.

Загальний аналіз доходів банку грунтується на використанні методик

вертикального та горизонтального економічного аналізу, які дозволяють

оцінити структуру об'єкта аналізу (у даному випадку - доходу банку) та

визначити динаміку доходу в цілому і за кожною його складовою.

Система показників, які використовуються в загальному аналізі доходу,

включає абсолютні вартісні показники, що характеризують обсяг доходу в

цілому та за його складовими; відносні показники структури, якими

визначається питома вага кожної складової доходу; абсолютні та відносні

показники динаміки, які дозволяють оцінити зміну доходу банку: його

загального обсягу, за складом та структурою.

Аналіз даних, що характеризують динаміку доходу, дозволяє дати

управлінню доходами в цілому позитивну оцінку.

Збільшення доходу від торговельних операцій з цінними паперами та

іноземною валютою є наслідком діяльності банку на фондовому ринку та ринку

валютних ресурсів. Беручи до уваги, що брокерська діяльність не є

вирішальною для комерційного банку, деяке зменшення питомої ваги доходів

від її здійснення не може кардинально змінити загалом позитивну оцінку

динаміки доходів.

Коливання питомої ваги іншого доходу пов'язане з конкретною фінансово-

господарською ситуацією, яка виникла у процесі діяльності банку. Продаж

основних засобів або надходження штрафів не можуть бути стабільними

джерелами отримання доходу, тому їх значення у формуванні доходу є

другорядним, а оцінка здійснюється за кожним фактом отримання іншого доходу

окремо.

Оскільки комерційний банк протягом досліджуваного періоду збільшував

обсяги діяльності, що супроводжувалось зростанням зобов'язань, доходів, які

утворюються внаслідок зменшення резервів за заборгованістю.

Без здійснення відповідних витрат неможлива діяльність, навіть

існування комерційного банку. Але на відміну від доходів, збільшення яких

потенційно збільшує прибуток, вплив на прибуток витрат носить зворотній

характер. Тому метою аналізу витрат є їх мінімізація на основі ефективного

використання ресурсів комерційного банку.

Аналіз витрат здійснюється за двома напрямками: загальний аналіз

витрат банку та факторний аналіз витрат банку.

В основі загального аналізу витрат лежить їх групування за однією або

кількома класифікаційними аналіз витрат ознаками. При цьому, бажано

обрати таку систему групування, яка дозволила б виділити в окремі групи

найбільш суттєві витрати банку. Згідно з класифікацією, запропонованою для

складання Звіту про прибутки та збитки, витрати банку поділяються на

наступні групи:

> процентні витрати;

> комісійні витрати;

> адміністративні витрати;

> витрати на персонал;

> витрати на безнадійні та сумнівні борги;

> непередбачені витрати.

Загальна оцінка динаміки витрат має здійснюватись у порівнянні зі

зміною доходів банку. Тільки за цієї умови можна визначити рівень

управління витратами. Ефективне управління витратами передбачає

забезпечення випереджаючих темпів приросту доходів порівняно з темпами

проросту витрат. Перевищення приросту доходів над витратами можна

вважати ознакою стабілізації структури доходів і витрат, що за інших рівних

умов свідчить про виважену політику управління доходами і витратами банку.

У наведеному прикладі спостерігається навіть скорочення витрат при

зростанні доходів.

Проте, розглядаючи динаміку витрат за напрямками утворення, необхідно

пам'ятати, що досить часто зменшення їх абсолютного розміру свідчить про

скорочення обсягу активних операцій, на забезпечення яких витрачено

відповідні кошти. Остаточну оцінку можна скласти тільки за результатами

факторного аналізу, який дозволить визначити чинники скорочення витрат.

Досліджуючи темпи приросту окремих видів витрат, можна визначити

пріоритети, яких дотримувалось керівництво банку в управлінні його

діяльністю у звітному році. Дослідження динаміки витрат на здійснення

торговельних операцій потребує вивчення причин, що зумовили високий темп їх

приросту у звітному році.

Для визначення доцільності політики управління доходами і витратами

банку необхідно розглянути динаміку коефіцієнтів витратовіддачі за різними

видами доходних активів, обчислених як відношення відповідних доходів до

витрат, що обумовлюють їх отримання.

1.7. Аналiз прибутку i рентабельностi комерцiйного банку в ПМР

“Банківська діяльність – це комплекс взаємопов’язаних господарських

процесів, які залежать від численних факторів. Відтак рівень прибутковості

визначається як внітрішніми (ендогенними), так і зовнішніми (екзогенними)

факторами.” [ 11 , с. 47 ].

Перші прямо залежать від організаційної роботи банку, другі - від

зовнішніх умов. Цим поділом доцільно керуватися, моделюючи фінансово-

господарську діяльність, здійснюючи комплексний пошук резервів банку та

максимізації прибутку.

Вирішальне значення для прибуковості банку має забезпечення

взаємозв’язку між управлінням активами та управлінням пасивними операціями.

При цьому важливо зважати не тільки на загальний обсяг прибутку, а й на

структуру його розподілу, особливо на ту частку, яка спрямовується на

розширення та вдосконалення операцій та банківських технологій, сучасне

комп’ютерне, інформаційно-програмне забезпечення, рекламну та маркетингову

діяльність, зниження затрат і підвищення якості обслуговування. Слід

враховувати, що прагення збільшити прибуток та необхідність вести

конкурентну боротьбу в галузі фінансових послуг в умовах перехідної

економіки веде до зростання ризику. Їх подоланню сприяє дотримання банком

нормативів ліквідності, його спроможність формувати відповідні обов’язкові

резерви на випадок можливого дефіціту пплатіжних ресурсів та резерви

власного капіталу для відшкодування невиправденого ризику активних

операцій. Зокрема для покриття збитків за кредитами.

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і

рентабельності банку

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення

рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб'єкта

підприємництва. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів

діяльності комерційного банку прибуток, у тон же час, є найважливішим

джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та

платоспроможності. Таким чином, отримання прибутку є однією із стратегічних

цілей управління та найважливішим об'єктом фінансового аналізу діяльності

банку.

Кінцевим фінансовим результатом діяльності комерційного банку є

прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), який утворюється внаслідок

руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку.

Отже, доходи і витрати комерційного банку є чинниками першого ряду

щодо формування прибутку. В узагальненому вигляді прибуток є різницею між

доходами, отриманими банком за відповідний період внаслідок своєї

діяльності, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення

цієї діяльності.

За своєю структурою доходи, витрати і прибуток комерційного банку

відповідають напрямкам його діяльності.

З метою аналізу розрізняють фінансові результати операційної та

неопераційної діяльності банку, фінансові результати кредитних операцій,

операцій з цінними паперами, операцій з іноземною валютою тощо.

Дослідження фінансових результатів за джерелами їх формування дозволяє

всебічно оцінити прибуток банку за його складовими та утворюючими

факторами.

Прибуток до оподаткування банку складається з:

1) чистого процентного доходу:

2) чистого комісійного доходу;

3) чистого торговельного доходу;

4) іншого прибутку.

Чистий процентний доход є різницею між процентними доходами і

процентними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за

джерелами утворення: прибуток від кредитних операцій, прибуток від операцій

з цінними паперами тощо.

Чистий комісійний доход визначається комісійними доходами і

комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами

банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і

напрямками витрачання коштів.

Чистий торговельний доход представляє собою прибуток або збиток від

здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою тощо.

Інший прибуток - це різниця між сумою інших операційних банківських і

небанківських доходів, отриманих внаслідок зменшення резервів по

заборгованості, непередбачених доходів та сумою відповідних витрат

комерційного банку.

Метою аналізу прибутку та рентабельності є збільшення абсолютної

величини прибутку та підвищення рентабельності комерційного банку на основі

ефективного управління доходами і витратами. Отже, аналіз прибутку та

рентабельності грунтується на аналізі доходів і витрат банку. Відповідно до

мети визначають наступні завдання аналізу прибутку та рентабельності:

- оцінка виконання плану прибутку;

- аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;

- факторний аналіз прибутку;

- аналіз формування та розподілу прибутку;

- визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;

- аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;

- аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта

безпеки банку).

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності

формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм

складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не

відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона

складається з правової, планової та фактографічної (облікової і

позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності

обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів

і витрат банка.

Загальний аналіз прибутку

Визначення загального обсягу прибутку до оподаткування (балансового

прибутку) здійснюється за даними звіту про прибутки та збитки. Для

обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про

доходи і витрати банку, яка дозволяє визначити прибуток у цілому та за його

складовими:

П= (ДІ -В1) + (Д2-В2) + (ДЗ-ВЗ) + [(Д4 +Д5) - (В4 + В5+ В6 + В7 + В8)],

де П- прибуток банку до оподаткування;

Д1 - процентний доход;

Д2 - комісійний доход;

ДЗ - доход від торговельних операцій;

Д4 - інший доход;

Д5 - непередбачений доход;

В1- процентні витрати;

В2 - комісійні витрати;

В3 - витрати на здійснення торговельних операцій;

В4 - загальноадміністративні витрати;

В5 - витрати на персонал;

В6 - витрати на безнадійні та сумнівні борги;

В7 - інші витрати;

В8 - непередбачені витрати.

Виходячи з наведеного рівняння, яке характеризує утворення

прибутку банку, можна визначити прибуток за його складовими.

П1=Д1-В1,

де ПІ - чистий процентний доход;

П2= Д2-В2,

де П2 — чистий комісійний доход;

П3 = ДЗ-ВЗ,

де ПЗ - чистий торговельний доход;

П4 = (Д4 +Д5) - (В4 +В5+В6+В7+ В8),

де П4 - інший прибуток.

Загальний аналіз прибутку банку до оподаткування потребує побудови

аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсолютного обсягу,

складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів

за попередній і звітний роки, або, якщо аналізу піддають доходи і витрати

банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць. Другий

підхід до формування аналітичної таблиці дозволяє використати дані

групувань доходів і витрат за їх видами і суттєво знижує трудомісткість

розрахунків.

Загальний аналіз прибутку банку потребує використання методик

вертикального та горизонтального аналізу.

ІІ. Аналіз діяльності філії Придністровського Регіонального Акціонерно-

комерційного Агропромислового банку

2.1. Структура банківської системи Придністровської Молдавської

Республіки

Придністровська Молдавська Республіка

Рис. 3.1. Карта Придністровської Модавської Республіки.

Придністровський Республіканський Банк (ПРБ) є

центральним банком Придністровської Молдавської Республіки.

Придністровська Молдавська Республіка (Придністров'є) - наймолодше

державне утворення на території колишнього СРСР. (рис. 3.1.)

Територія - 3 567 кв. км.

Довжина з північно-заходу на південний схід - 202 км.

Населення - 665,8 тис. чіл. (на 01.09.1999).

4. молдовани - 33,8%

5. українці - 28,8%

6. росіяни - 28,8%

Державні мови: російська, молдавська, українська.

Конституційний устрій: незалежна, демократична, правова держава.

Придністровська Молдавська Республіка розташована між Республікою

Молдова і Республікою Україна, уздовж ріки Дністер.

Столиця - місто Тирасполь, населення 194 тис. жителів (на 01.09.1999),

розташований у 100 км. від м. Одеси й у 70 км. від м. Кишинева.

Багато видів продукції, що випускаються в Придністров'ї, орієнтовані на

експорт, добре відомі за кордоном: сталевий прокат, устаткування для

ливарного виробництва, електроенергія, кабельна продукція, великі

електромашини, низьковольтна апаратура, електроізоляційні матеріали,

насоси, цемент, меблі, бавовняні тканини, взуття, швейні вироби, вино,

коньяк.

ПМР здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 50 країнами по експорті

і з 40 країнами по імпорті.

Середньорічний зовнішньоторговельний оборот підприємств складає 770

млн.доларівСША.

Структура банківської системи ПМР

Придністровський Республіканський Банк, Ощадний банк, комерційні банки

різних видів, а також інші кредитні установи, що одержали ліцензію на

здійснення окремих банківських операцій, утворять банківську систему ПМР.

Для фінансування окремих цільових республіканських, регіональних і

інших програм можуть створюватися спеціальні банки (банки розвитку) у

порядку і на умовах, передбачених відповідними актами ПМР.

На сьогоднішній день у ПМР працює 10 комерційних банків і їхні філії.

Придністровський Республіканський Банк є головним баком ПМР, якій

контролює і регулює діяльність всієї банківської системи ПМР.

1. Придністровський Державний Акціонерно-Комерційний "Ощадбанк"

2. Акціонерно-Комерційний Банк "Електронний Регіональний Банк Ламінат"

3. Акціонерно-Комерційний Банк "Іпотечний"

4. *Акціонерно-Комерційний Промислово-будівельний Банк

“Бендериіндконбанк"

5. Акціонерно-Комерційний Банк Соціального розвитку "Бендерисоцбанк"

6. Акціонерно-Комерційний Банк "Промстройбанк" м. Рибниця.

7. ** Комерційний Банк "Эолис"

8. Акціонерно-Комерційний Банк "Газпромбанк"

9. Акціонерно-Комерційний Банк "Тіраспромстройбанк"

10. Акціонерно-Комерційний Банк "Тіротекс"

11. Придністровський Регіональний Акціонерно-Комерційний "Агропромбанк"

м.Тірасполь.

3.11.2000 р. рішенням зборів колективу банку "Бендериіндконбанк"

відбулося банківське злиття (об'єднання) цієї кредитної установи з

"Тіраспромстрой-банком".

** Рішенням Правління ПРБ від 18.11.99 року в КБ "ЭОЛІС" відкликана

ліцензія на проведення карбованцевих і валютних операцій.

2.2. Аналіз діяльності філії Придністровського Республіканського

Акціонерно-комерційного Агропромислового банку

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків

підвищення ефективної діяльності, конкурентоспроможності банківських

інструментів та послуг на основі впроваджень досягнень науково-технічного

прогресу, ефективних форм господарювання і управління банківською

діяльністю.

В таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за

допомогою якого обгрунтовуються стратегія і тактика його розвитку,

уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх

виконанням, виявляються фінансові резерви. Оцінюються результати діяльності

управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення

фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу

до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта

господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.

Фінансовий стан банку характеризується розміром і структурою капіталу

і зобов’язань та їх розміщення у його активах. Він проявляється у рівні

ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості і визначає діяльність

банку у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Філія ПАРК АПБ в м. Рибниця, є однією з п’яти філій Агропромислового

банку в ПМР. Головний банк розміщений в столиці ПМР , в м. Тирасполь.

Агпропромисловий банк був заснований 01 квітня 1991 року. Його

представництва, філії розташовані в слідуючих містах ПМР: Рибниця, Бендери,

Каменка, Слободзея, Григоріопіль.

Основні види послуг, які надає ПРАК АПБ в м.Рибниця:

. Розміщення депозитів,

. Надання кредитів,

. Відкриття рахунків в національній та іноземній валюті,

. Консалтингові послуги,

. Обслуговування в системі Western Union,

. Обмін валюти,

. Прийом комунальних платежів,

. Розрахунки х клієнтами на міжнародному рівні,

. Оформлення платіжних документів,

. Надання послуг по системі “Банк-клиент”

. Та ін.

Аналіз власного капіталу філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується

коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) та залучених коштів (ЗК)

(таблиця 2.1.):

К1= ( ВК / ЗК ) х 100%

К1 = 210,06 / 6 180,56 х 100%

К1 = 3,4%

На початок року К1= 3,4%.

На кінець року:

К1 = 194,48 / 6 104,90 х 100%

К1 = 3,2%

На кінець року коефіцієнт власного співвідношення капіталу та

залучених коштів зменшився. При умові того, що зменшився об’єм залучених

коштів (табл. 2.1.), але й зменшився об’єм власного капіталу.

У цього коефіцієнта є свої недоліки, які знижують його привабливість

при проведенні аналізу: не враховується рівень ризиковості активних

операцій, в які вкладаються банківськи ресурси; не беруться до уваги

позабаласові зобо’язання банку та пов’язані з ними ризики; не враховується

специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також

залучених коштів. Разом з тим, цей коефіцієнт показує скільки власних

коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників та

кредиторів.

К10 = основні засоби / власного капіталу,

К10 = 981 751,26 / 210 064,62

К10 = 4,67

На початок року К10 = 4,67.

К10 = 1 026 168,08 / 194 476,56

К10 = 5,28

На кінець року К10 = 5,28.

Цей коефіцієнт характеризує захищенність власного капіталу від

інфляції шляхом вкладання коштів в нерухомість, обладнання та інші

матеріальні активи. На кінець року К10 зріс, як наслідок збільшення

основних засобів та зменшення власного капіталу. Одна таке одностороннє

використання капітальних ресурсів може призвести до погіршення ліквідності

та плтоспроможності банку. Згідно Закону ПМР “Про банки та банківську

діяльність”, комерційні банки можуть мати у власності нерухоме майно

загальною вартістю не більше 10% власного капіталу.

Достатність капіталу:

КДК = (капітал / (заг.обсяг активів-резерви)) х 100

КДК = 210 064,62 / (6 573 406,18 - 880 391,28) х 100

КДК =3,69

На початок року коефіцієнт достатності капіталу дорівнює 3,69.

КДК = 194 476,56 / (6 475 633,70 - 597 936,04) х 100

КДК =3,31

На кінець року, в наслідок зменшення власного капіталу, резервів, що

утворювалися банком на покриття ризику активних операцій, та зменшення

загальної кількості активів, але при загальному зменшенні необхідних

показників коефіцієнт достатності капіталу зменшився.

Норматив достатності капіталу, встановлений ПРБ, визначає мінімальне

значення цього показника на рівні 4%. На початок року результат майже

досягав необхідного рівня.

Активність комерційного банку на фінансовому ринку показує

мультиплікатор капіталу:

МК = активи / капітал

МК( на початок року) = 6 573 406,18 / 210 064,62

МК( на поч.року) = 31,29

МК( на кінець року) = 6 475 633,70 / 194 476,56

МК( на кін.року) = 33,30

Дані розрахунки свядчать, що мультиплікатор капіталу збільшився з

31,29 руб. на початок року до 33,30 руб. на кінець року. Це сталося тому,

що у досліджуваному періоді мультиплікатор капіталу збільшився на 2,01 або

на 6,4%. Темпи збільшення мультиплікатора капіталу говорить високу

активність банку на фінансовому ринку.

Аналіз зобов’язань філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

В процесі формування фінансових ресурсів для залучення і забезпечення

бажаної структури, обсягів і рівня витрат за депозитними зобов’язаннями

використовують цінові та нецінові методи управління залученими коштами.

Цінові методи – це використання відсоткової ставки за депозитами як

головного важеля у конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних

та юридичних осіб.

Нецінові методи базуються на використанні різноманітних прийомів

заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних

ставок.

За умов нестабільного економічного розвитку в ПМР банки при

встановленні депозитної ставки орієнтуються на рівень облікової ставки ПРБ

та пропонують клієнтам плаваючу ставку, яка переглядається в разі зміни

облікової ставки. Ці умови змусили банки перейти до короткострокового

залучення коштів.

Загальний аналіз зобов’язань проводять за їх видами з урахуванням

вартості фінансових ресурсів у межах загальноприйнятої класифікації

(табл.2.1).

У досліджуваному періоді, опираючись на дані балансу за 2001 рік

(додаток №8), загальний обсяг зобов’язань зменшився на 75,66 тис. руб. або

на 1,2% при одночасному зниженні депозитів і кредитів банків ( банк видає

тільки короткострокові) на 377,17 тис. руб. або на 28,4% та депозитів до

запитання на 766,61 тис. руб. або на 20,5%, що призвело до зниження

коштів клієнтів в цілому на 430,15 тис. руб. або на 9%. З’явилися на кінець

року зобов’язання перед іншими банками (кошти банків), збільшилися

короткострокові депозити клієнтів на 336,46 тис. руб. або на 32,6%, але в

цілому кошти клієнтів знизилися, та збільшилися інші зобов’язання на 52,56

тис. руб. або на 65,4%.

З всього можна зробити висновок про негативний стан, який розвивався в

продовж досліджуваного періоду, тому що зобов’язання , які забезпечують

активні операції банку зменшилися. Зовсім відсутні довгострокові депозити,

які належать до досить “дорогих” фінансових ресурсів. Зменшилися “дешеві”

кошти на поточних рахунках (депозити до запитання).

Все це призвело до зміни структури зобов’язань.

Аналіз активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку і їх оцінка

наведено в табл. 2.2.

Дані таблиці свідчать про загальне зменшення активів на 0,7% або

на 47,97 тис. руб.

Викликає занепокоєння зменшення портфелю цінних паперів, як в

загальних активах за абсолютним обсягом, так і питомою вагою. В цілому

портфель цінних паперів за рік зменшився на 410,68 тис. руб. або на 3,5%,

що в цілому до бази складає 35,7%. При тому що на кінець року з’явилися

цінні папери для продажу на суму 238,47 тис. руб. Особливої уваги потребує

інвестиційна діяльність банку, яка поряд з кредитною є основною. Цінні

папери для інвестицій зменшилися на 649,15 тис. руб. або на 56,4%. Але

кредитний портфель, навпаки, збільшився на 877,40 тис. руб. або на 51%.

Приріст основних засобів на 44,42 тис. руб. або на 4,5% є наслідком

розвитку банку, або підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому

випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення

питомої ваги основних засобів не буде зупинено. Структура активів банку

погіршиться і перетвориться на неефективну.

Збільшилися інші активи на 106,45 тис. руб. або на 23,3%. Але

більшість активів протягом 2001р. зменшалася:

грошові кошти зменшилися на 140,25 тис. руб. або 27,2%;

кошти в ПРБ – на 282,45 тис. руб. або на 32,1%;

- портфель цінних паперів – на 410,68 тис. руб. або на 35,7%.

кошти в інших банках – на 242,86 тис. руб. або на 20,2 %, з яких залишки

на коррахунках зменшилися на 155,86 тис. руб. або на 15%, а депозити і

кредити в інших банках зменшилися на 87,00 тис. руб. або на 52,4%;

Підводячи підсумок можна сказати, що в своїй діяльності банк більшість

уваги приділяє росту питомої ваги кредитного портфелю.

Аналіз високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м. Рибниця

Загальний аналіз високоліквідних активів проводиться на основі

розрахованих показників їх структури та динаміки у досліджуваному процесі.

На основі балансового звіту та приміток до нього розглянемо

динаміку,

склад та структуру високоліквідних активів комерційного банку (табл. 2.3).

Високоліквідні активи зменшилися за період, що досліджується, на

908,72 тис. руб. або на 23,9%, зменшення зберігається по всіх видах

активів.

Таблиця 2.1.

Динаміка, склад і структура зобов'язань філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

| |На початок 2001 року |На кінець 2001 року |Відхилення |

|Показник | | | |

| |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |В % до |За пп |

| | |підсумку | |підсумку | |бази |структури |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|Зобов'язання - всього |6 180,56 |100 |6 104,90 |100 |-75,66 |98,8 |- |

|у тому числі: | | | | | | | |

|1. Кошти банків |- |- |679,10 |11,1 |679,10 |- |11,1 |

|2. Кошти клієнтів |4 772,79 |77,2 |4 342,64 |71,1 |-430,15 |91 |-6,1 |

|2.1. Депозити до запитання |3 739,19 |60,5 |2 972,58 |48,7 |-766,61 |79,5 |-11,8 |

|2.2. Термінові депозити, з них |1 033,60 |16,7 |1 370,06 |22,4 |336,46 |132,6 |5,7 |

|- короткострокові |1 033,60 |16,7 |1 370,06 |22,4 |336,46 |132,6 |5,7 |

|-. Довгострокові |- |- |- |- |- |- |- |

|3. Депозити і кредити банків, з |1 327,42 |21,5 |950,25 |15,6 |-377,17 |71,6 |-5,9 |

|них |1 327,42 |21,5 |950,25 |15,6 |-377,17 |71,6 |-5,9 |

|Короткострокові |- |- |- |- |- |- |- |

|Довгострокові | | | | | | | |

|4. Цінні папери власного боргу |- |- |- |- |- |- |- |

|5. Інші зобов'язання |80,35 |1,3 |132,91 |2,2 |52,56 |165,4 |0,9 |

Таблиця 2.2.

Динаміка, склад і структура активів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

| |На початок 2001 року |На кінець 2001 року |Відхилення |

|Показник | | | |

| |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |В % до |За пп |

| | |підсумку | |підсумку | |бази |структури |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1. Грошові кошти |515,37 |7,5 |375,12 |5,5 |-140,25 |72,8 |-2 |

|2. Кошти в ПРБ |880,39 |12,7 |597,94 |8,7 |-282,45 |67,9 |-4 |

|3. Кошти в інших банках |1 203,78 |17,4 |960,92 |14 |-242,86 |79,8 |-3,4 |

|3.1. Залишки на коррахунках |1 037,78 |15 |881,92 |12,8 |-155,86 |85 |-2,2 |

|3.2. Депозити та кредити |166,00 |2,4 |79,00 |1,2 |-87 |47,6 |-1,2 |

|4. Портфель цінних паперів |1 151,13 |16,7 |740,45 |10,8 |-410,68 |64,3 |-5,9 |

|4.1. Цінні папери для продажу |- |- |238,47 |3,5 |238,47 |- |3,5 |

|4.2. Цінні папери для інвестицій |1 151,13 |16,7 |501,98 |7,3 |-649,15 |43,6 |-9,4 |

|5. Кредитний портфель |1 718,69 |24,9 |2 596,09 |37,8 |877,40 |151 |12,9 |

|6. Основні засоби |981,75 |14,2 |1 026,17 |15 |44,42 |104,5 |0,8 |

|7. Нематеріальні активи |- |- |- |- |- |- |- |

|8. Інші активи |456,13 |6,6 |562,58 |8,2 |106,45 |123,3 |1,6 |

|Всього активів |6 907,24 |100 |6 859,27 |100 |-47-97 |99,3 |- |

Все це свідчить про небезпечний стан фінансової діяльності комерційного

банку.

Загальний аналіз доходів та витрат

Загальний аналіз доходу банку передбачає попереднє його групування за

джерелами утворення. Згідно з класифікацією, запропонованою ПРБ для

складання Звіту про прибутки та збитки (додаток №9), доход банку

поділяється на операційний і неопераційний.

Динаміку доходів та витрат комерційного банку розглянуто у

табл.2.4.

В цілому доход порівнянно з попереднім роком збільшився на

115,57 тис.руб., при тому що витрати зменшилися на 46,66 тис.руб.

Процентні доходи збільшилися на 171,80 тис.руб., відповідні витрати

збільшилися на 27,42 тис.руб. Чистий процентний доход за звітний рік

станове 322,59 тис.руб., це на 144,38 тис.руб. більше чистого процентного

доходу за попередній рік.

Комісійні доходи збільшилися на 28,79 тис.руб., відповідні витрати

зменьшилися на 34,23 тис.руб. Чистий комісійний доход за звітний рік

станове 254,09 тис.руб., це на 63,02 тис.руб. більше ніж за попередній рік.

Доходи від платних послуг, зокрема від здійснення інкасації виручки

клієнтів за звітний рік в читому вигляді складають 7,65 тис.руб. Це на

10,94 тис.руб. меньше , ніж за попередній рік. Це обумовлюється тим, що

кількість клієнтів, які уклали договір на інкасацію збільшилася, але

відсотки за надану послугу не виправдовують себе.

Доходи від курсової різниці в наслідок купівлі-продажу іноземної

валюти порівнянно з попереднім роком зменшилися на 17,22 тис. руб., в

наслідок чого чисті доходи від курсової різниці в результаті купівлі-

продажу іноземної валюти за звітний рік зменшилися на 19,14 тис.руб.,

порівняно з попереднім роком.

В цілому витрати зменьшилися, але це все відбулося при одночасному

збільшенні витрат на робітників. Причиною тому є збільшення штатного

розкладу.

Таблиця 2.3.

Динаміка, склад і структура високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в

м.Рибниця.

| |На початок 2001 року |На кінець 2001 року |Відхилення |

|Показник | | | |

| |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |У % до |Тис. руб. |В % до |За пп |

| | |підсумку | |підсумку | |бази |структури |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1. Грошові кошти |55,37 |13,5 |375,12 |13 |-140,25 |72,8 |-0,5 |

|2. Кошти в ПРБ |880,39 |23,1 |597,94 |20,6 |-282,45 |67,9 |-2,5 |

|3. Кошти в інших банках |1 203,78 |31,7 |960,62 |33,2 |-243,16 |79,8 |1,5 |

|3.1. Залишки на кореспондентських|1 037,78 |27,3 |881,92 |30,5 |-155,9 |85 |3,2 |

|рахунках | | | | | | | |

|3.2. Депозити |166 |4,4 |79 |2,7 |-87 |47,6 |-1,7 |

|Разом |3 803,32 |100 |2 894,60 |100 |-908,72 |76,1 |- |

Таблиця2.4.

Динаміка доходів і витрат філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

|№ |Доходи |2001 рiк |2000 рiк |Вiдхилення |Витрати |2001 рiк |2000 рiк |Вiдхилення |

|- кредити строком від |1 477 281,86 |2 005 678,34 |

|місяця до 1 року | | |

|- середньострокові |29 913,00 |381 109,34 |

|кредити на строк від 1 | | |

|до 3 років | | |

|Всього: |1 507 194,86 |2 386 787,68 |

Таблиця 2.6.

Високоліквідні активи.

| |На початок 2001 року |На кінець 2001 року |

|- готівкові грошові |515 373,24 |375 124,62 |

|засоби та монетарні | | |

|дорогоцінні метали | | |

На початок року ЛАт = 515 373,24 + 1 507 194,86 = 2 022 568,10

На кінець року ЛАт = 375 124,62 + 2 386 787,68 = 2 761 912,30

До розрахунку загальної ліквідності береться сума всіх активів балансу

за мінусом залишків по слідуючим рахункам ( табл. 2.7.):

Таблиця 2.7.

Активи, які не впливають на ліквідність.

| |На початок 2001 року |На кінець 2001 року |

|- Передоплачені відсотки |10 905,42 |12 647,74 |

|та інші передоплати витрат| | |

|- наращені відсотки до |167 351,62 |124 154,04 |

|виплати по кредитам та | | |

|цінним паперам | | |

|- розрахунки між філіями |1 037 778,52 |881 919,68 |

|та головним банком | | |

|- контр-рахуноки – знос |157 646,12 |207 450,56 |

|матеріальних активів | | |

|Всього: |1 373 681,68 |1 226 172,02 |

Загальна сума всіх активів на початок 2001 року складає 6 573 406,18,

на кінець року 6 475 633,70.

На початок року А = 6 573 406,18 – 1 373 681,68 = 5 199 724,50

На кінець року А = 6 475 633,70 – 1 226 172,02 = 5 249 461,68

Ро – обов’язкові резерви банку – на початок року 880 391,28, на кінець

року 597 936,04.

З відомих даних, згідно балансу за 2001 рік (Додаток №7) та згідно

Інструкції ПРБ. “Про порядок регулювання діяльності банків та кредитних

установ” від 26.06.2002г. рекомендуєме мінімально припутсиме значення Н2-

20%.

На початок 01 січня 2001року ліквідність філії ПРАК АПБ в м.Рибниця

складала:

Н2=2 022 568,10 / (5 199 724,50-880 391,28) х 100%

Н2= (2 022 568,10 / 4 319 333,22 ) х 100%

Н2 = 0,468259335 х 100%

Н2 = 46,8

На початок 01 січня 2002 року ліквідність філії ПРАК АПБ в м.Рибниця

складала:

Н2=2 761 912,30 / (5 249 461,68-597 936,04) х 100%

Н2= ( 2 761 912,30 / 4 651 525,64 ) х 100%

Н2 = 0,43481822 х 100%

Н2 = 43,5

З аналізу загальної ліквідності можна сказати, що в цілому банк

дотримується норм , згідно з нормативами ліквідності. В результаті операцій

в продовж року на кінець року вона декілька знизилася, але все рівно була

більше, ніж встановлене мінімально припустиме значення ліквідності.

III. Проект організації центру прийому комунальних платежів в філії ПРАК

АПБ в м.Рибниця

3.1. Функціонуюча система прийому комунальних платежів

Характер соціально-економічних процесів, що відбуваються, породжує

проблеми, появу яких навряд чи можна було пророчити в епоху до перебудови.

До їхнього числа, безумовно, варто віднести проблему комунальних платежів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.