РУБРИКИ

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

За даними таблиці 5.1 можна зробити висновок, що асигнування для проведення заходів щодо охорони праці виділяється з кожним роком усе менше,

Витрати на спецодяг на 1 робітника зайнятого в рослинництві в 2001 році складали 19 грн., а у 2003 році 15 грн.; витрати на протипожежні заходи складали в 2001 році 17 грн. а в 2003 році 14 грн.

Це виділені асигнування складають саму малість, їх навіть не вистачає, що б забачити робітників згідно нормативу.

Нещасних випадків за останні три роки, як ми бачимо в районі немає.

Найбільше небезпечною працею є роботи на полі. Саме на полі створюються несприятливі умови для працюючих. Використання великої кількості сільськогосподарських машин, застосування добрив, гербіцидів, пов'язано зі створенням для працюючих безпосередньо у виробничій зоні шкідливих умов і різноманітних безпечних ситуацій. Найбільшим фактором, що негативно впливають, на здоров'я робітників є:

забруднення повітря пилюкою під час обробітку ґрунту і внесення мінеральних добрив;

виділення отруйних речовин у повітря при внесенні пестицидів;

робота на схилах понад 8-9%;

відсутність спеціалізованого місця для відпочинку робітників;

усунення несправностей на ходу прямо на місці роботи;

відсутність чистих джерел питної води;

відсутність захисних чохлів на обертових деталях і т.д. .

Для того щоб зменшити ризик і підвищити безпеку праці необхідно впроваджувати і додержуватися заходів щодо поліпшення організації охорони праці, де необхідно передбачити:

постачання всіх агрегатів аптечками з необхідними медикаментами і ємностями (фляжки, термоси) для збереження питної води;

забезпечення всіх робітників спецодягом, взуттям і засобами індивідуального захисту особливо при роботі з хімпрепаратами;

устаткування польового пересувного вагончика з питною водою, аптечкою, умивальником;

виїзд на поле тільки перевіреними, справними агрегатами.

На справні агрегати перед початком роботи видаються графіки-маршрути й облікові Листи тракториста-машиніста Особлива увага приділяється охороні праці при роботі з отрутохімікатами. Перед початком роботи необхідно:

провести повний інструктаж з техніки безпеки;

медогляд на робочому місці;

одягти спецодяг;

перевірити машину на герметичність при роботі з рідкими препаратами.

Після обробки посівів хімікатами необхідно на полях виставляти таблички з попереджуючими написами.

Під час збирання врожаю необхідно притримуватися правил протипожежної безпеки, обладнувати трактори, автомобілі вогнегасниками. Поруч із полемо забезпечити чергування трактора з плугом і спеціальним автомобілем для гасіння пожеж.

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки в господарствах відповідно до чинного законодавства несуть керівник і спеціалісти. Тому в господарствах району створені пожежно-сторожові охорони, що працюють відповідно до чинного положення: установлений на об'єктах суворий протипожежний режим, що постійно контролюється; періодично перевіряється стан пожежної безпеки об'єктів, справність технічних засобів боротьби з пожежею; застосовуються заходи впливу до осіб, що порушують правила пожежної безпеки.

Пожежна техніка, сигналізація і засоби зв'язку утримуються в справному стані.

Вплив сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище значне і різноманітне. Воно виявляється через декілька обумовлених факторів: утворювані агрофітоценози; хімічні речовини і препарати, застосовувані при вирощуванні сільськогосподарських культур; машини і механізми, використовувані при здійсненні технологічних операцій. Головним завданням при здійсненні інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарської продукції є відтворення ґрунтової родючості, збільшення утримання і запасу гумусу і пов'язаних із ним живильних речовин, утримання агрономічних цінностей, водостійкої структури і поліпшення фізичних і інших властивостей ґрунту.

При вирощуванні сільськогосподарської продукції необхідний захист навколишнього середовища від застосовуваних добрив і хімічних засобів захисту рослин.

5. Правове забезпечення

Суб'єктом аграрного права є кожне окремо взяте колективне і кооперативне сільськогосподарське підприємство. Правове становище цих підприємств визначається нормами Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство" і Закону "Про сільськогосподарську кооперацію " та Статутом кожного з цих підприємств. Згідно ст.4 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство" в Статуті зазначаються найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, порядок вступу громадян до членів підприємства і припинення членства в ньому, принципи формування спільної власності та права членів щодо неї, загальні права та обов'язки членів підприємства та його членів щодо використання й охорони земель водних та інших природних ресурсів, виробничо - господарської, фінансової і трудової діяльності, питання оплати та охорони праці, соціальні гарантії, умови і порядок реорганізації та ліквідації підприємства. Державна реєстрація підприємства здійснюється не пізніше 30 днів з дня подання необхідних документів. Юридичний факт державної реєстрації колективного сільськогосподарського підприємства є підставою для надання йому прав юридичної особи і визначає термін виникнення у підприємства такого права.

За подібною правовою регламентацією створюється і наділяється відповідною правосуб'єктністю виробничій сільськогосподарський кооператив. Ст.2 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" залежно від цілей, завдань і характеру діяльності сільськогосподарського кооперативу здійснюють свою господарську діяльність на засадах підприємництва з метою одержання доходу.

Економічну основу створення і діяльності колективних і кооперативних сільськогосподарських підприємств становить колективна власність підприємства як юридичної особи, а його члени - в частині майна, яку вони одержують при виході із підприємства.

Відповідно до ст. 20 Закону "Про сільськогосподарську кооперацію" кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових внесків його членів, виготовлюваної ним продукції, доходів, одержаних від реалізації, продуктової та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом. Члени кооперативу в якості пайового внеску можуть передати йому земельну ділянку. Майно кооперативу поділяється на пайовий і неподільний фонди. Кожний з цих фондів має відповідний правовий режим.

Особливість правосуб'єктності аграрних приватних підприємств кооперативного типу полягає в тому, що в них має місце об'єднання насамперед робочої сили, а не капіталів.

Закони про колективне і кооперативне сільськогосподарське підприємство встановлюють право самоврядування, органи управління на їхню компетенцію, що також становлять його правосуб'єктивність. Заходи права самоврядування більш повно викладені у спеціальних розділах їх статутів. Управлінська правосуб'єктивність цих підприємств полягає у створенні і участі представників цих підприємств в роботі представницьких органів управління колективними сільськогосподарськими підприємствами з боку Всеукраїнської ради представників колективних сільськогосподарських підприємств. Згідно з ст.25 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство" для організаційно правового забезпечення економічної самостійності підприємства та охорони його прав, узагальнення досвіду роботи та представлення інтересів підприємства у відносинах з органами влади і управління створюються його представницькі органи. Демократичність самоврядування у підприємстві забезпечується додержанням закріпленої в його статуті системи організаційно-управлінських і процедурно - правових норм.

Істотну правосуб'єктність кооперативних сільськогосподарських підприємств становлять трудові правовідносини. Це відносини щодо організації праці, додержання членами своїх трудових прав та обов'язків що охоплюється поняттям трудової дисципліни, додержання підприємством обов'язків по забезпеченню охорони здоров'я і відшкодування шкоди, заподіяної трудівникові при виконанні роботи, запровадження на підприємстві сучасних систем і форм оплати праці та її належне правове регулювання, наближення принципів оплати праці працівників колективно-кооперативних утворень з оплатою праці в державних або акціонерних сільськогосподарських підприємствах. У цьому разі мається на увазі впровадження в колективних і кооперативних підприємствах обов'язкового мінімального рівня оплати праці так як це встановлено для найманих працівників і врегульовано п.6 ст. 19 Закону "Про колективне сільськогосподарське підприємство ". Трудовими є також відносини, які виникають в разі вчинення працівником дисциплінарного проступку і настання дисциплінарної відповідальності, а також у разі заподіяння працівником при виконанні трудових обов'язків майнової шкоди і настання його матеріальної відповідальності.

Трудові правовідносини, що виникають в процесі виробничо-господарської та управлінської діяльності колективних і кооперативних підприємств, регулюються нормами аграрного законодавства та локальними внутрішньоправовими актами з цих сільськогосподарських підприємств. Правову основу цих актів становлять відповідні положення Конституції України. Зокрема, ст.43 згідно з якою громадяни мають право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Кожен має право на належні, безпечні умови праці, на заробітну плату не нижче від визначеної законом. Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст.45), в тому числі - право на оплачувану щорічну відпустку. Члени кооперативу мають право на забезпечення в разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з належних від них обставин, а також у старості та інших випадках, передбачених законом (ст.46). Посилання на особливості колективного і кооперативного сільськогосподарського виробництва і правового статусу аграрних підприємств не можуть бути підставою для недодержання по відношенню до селян наведених положень Конституції України.

Право членства в сільськогосподарському підприємстві кооперативного типу становить сукупність правових норм і законів і підзаконних внутрішніх локальних правових актів, якими встановлено певні правила щодо порядку і умов вступу громадян до сільгосппідприємства кооперативного типу, юридичного оформлення цього факту, виникнення статутних прав та обов`язків у цих громадян - членів, а також правила щодо припинення перебування громадян у складі членів кооперативного типу сільськогосподарських підприємств.

Правовою основою членства в колективному сільськогосподарському підприємстві є норма ст.36 Конституції України, згідно з якою громадяни України мають право на свободу об`єднання в політичні партії та громадські організації для здіснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Ця правова норма відповідно конкретизована в Законі ”Про колективне сільськогосподарське підприємство” (ст.5). Кожен його член, як і інші громадяни, має право бути суб'єктом приватної власності (ст.46), а також має і право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст.42).

Право членства в колективних і кооперативних підприємствах як узагальнений правовий зв'язок між його членами є основним інститутом аграрного права на якому базується існування на кооперативно - колективних засадах аграрного підприємництва. Без вступу громадян у членські відносини не є можливим виникнення аграрного підприємця кооперативного типу. Право членства і асоційованого членства є правовою підставою поширення на членів аграрних підприємств - підприємців кооперативного типу чинності аграрного законодавства, в тому числі правових норм, які юридично забезпечують правопорядок і законність у цих підприємствах.

Право членства характеризується такими основними рисами: 1) є загальним правом, охоплює всіх громадян України; 2) є рівним правом для всіх громадян незалежно від статі, раси, національності, освіти й кваліфікації;

3) є особистим правом. Кожний громадянин на власний розсуд вирішує питання про вступ або про вихід з підприємства.

Порядок і умови вступу в члени кооперативного або колективного сільськогосподарського підприємства визначені в Примірному зразку Статуту підприємства.

Щодо виникнення у громадян членських відносин в аграрному підприємстві кооперативного або колективного типу національне законодавство встановило єдине обмеження - вік, до досягнення якого заборонено приймати до членів підприємства.

Нині за умов переходу до ринкової економіки, діяльності існуючих колективів і кооперативів на засадах самоврядування і підприємництва виникла необхідність здійснювати підприємствам оцінку особистого внеску кожного працездатного члену у прибутковість сільськогосподарського підприємства. З огляду на це, з розширенням ринку праці в аграрних підприємствах виникає потреба уважного підходу до питання, кого ж саме, якої сумлінності та рівня кваліфікації приймають до членів підприємства.

СВК “Переможець” в своїй діяльності користується такими статтями правового регулювання:

1) ПС(Б) У 16 “Витрати”. Затв. наказом Мінфіну України від 31.12.99 N 318, зарег. в Мінюсті 19.01.00 N 27/4248 з врахуванням змін, внесених наказами Мінфіну від 14.06.00 N 131, від 30.11.00 N 304, від 25.11.02

а) Норми дійсного Положення використовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків);

б) Затрати відображаються в бухобліку водночас зі зменшенням активів або збільшенням обов'язків;

в) Собівартість реалізованих товарів визначається по ПС(Б) О 9 “Запаси”;

г) Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована на протязі звітного періоду, нерозподілених постійних виробничих затрат;

д) Перелік і состав статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлюється підприємством;

е) Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не враховуються в собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати;

ж) Податки на прибуток визначаються витратами у відповідності з ПС(Б) О17

“Податок на прибуток”;

2) Методичні рекомендації по формуванню собівартості проектних робіт з врахуванням наказів ПС(Б) О. Затв. наказом Госбуду України від 29.03.02 N 64

Методичні рекомендації мають такі розділи: Загальні питання; Класифікація витрат проектної організації; Групування витрат проектних організацій по економічним елементам; Групування витрат собівартості проектних робіт по статтям калькулювання; Особливості формування собівартості проектних робіт; Планування собівартості проектних робіт; Бухгалтерський облік витрат на роботи; Перелік затрат, які не включаються в собівартість робіт.

3) Закон України про держстатистику. Закон України від 17.09.92 N 2614 з урахуванням змін, внесених законом від 13.07.00 N 1922 (нова редакція).

Дійсний Закон регулює правові відносини в сфері держ. статзвітності, визначає прав та функції органів статистики, організаційні основи здіснення держ. статистичної діяльності.

Ст.10... Здійснення і ведення єдиного держ. реєстру підприємств і організацій України... забезпечується органами статистики.

В СВК “Переможець” нормативно-правова база достатня для здійснення підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Дослідження теми дипломної роботи дали можливість встановити, що стан господарської діяльності СВК “Переможець” знаходиться на задовільному рівні. Про це свідчать основні показники діяльності підприємства. Тому можна зробити такі висновки:

1. Загальна земельна площа в господарстві становить 3344,1га, вона збільшилась за рахунок того, що частина земель надійшла у вигляді земельних паїв від членів цього господарства, які отримали у власність земельні паї в результаті розпаювання земель колективного сільськогосподарського підприємства “Переможець”. Вихід валової продукції за період з 2001 року по 2003 рік збільшився на 17.2%. Середньорічна кількість працівників за цей же період зменшилась, які в 2003 році склали 382 особи. Рівень фондовіддачі за три роки збільшився на 30%, при зменшенні фондоємкості виробничих процесів, що свідчить про більш повне використання наявних фондів господарства і залучення більш раціональних технологій виробництва.

2. СВК ”Переможець” вважається прибутковим. Прибуток склав в 2003 році 616.5 тис. грн., що в порівнянні з 2001 роком 62 тис. грн. Господарство має зерно-овочевий напрямок з розвиненим тваринництвом.

3. В даному господарстві застосовують журнально-ордерну форму обліку. Облік витрат на виробництво овочів ведуть на активному субрахунку 231. По дебету облічують збирання витрат, а по кредиту вироблену продукцію. Аналітичний облік витрат і виходу овочів ведуть у Виробничому звіті в розрізі статей витрат. Синтетичний облік ведеться в журналі-ордері №10.3 с. - г., записи в ньому робляться щомісяця на основі Виробничого звіту.

4. При обчисленні собівартості овочів в господарстві не враховується собівартість побічної продукції, а обчислюється собівартість лише самих коренеплодів.

В даній дипломній роботі проведений аналіз ефективності виробництва овочів, виявлені фактичні витрати виробництва, проведений аналіз собівартості виробленої продукції та запропоновані шляхи її зниженням, на основі чого можна зробити наступні висновки:

- валовий збір має тенденцію до зниження з кожним роком за рахунок зменшення площі і урожайності, собівартість збільшується за рахунок збільшення затрат на 1га. В зв'язку з тим, що наша собівартість збільшується рівень рентабельності зменшується, що негативно впливає на прибуток господарства.

В цілому функціонування господарства та його робота відповідає основам законодавства, але є певні недоліки, які необхідно усунути:

через недостатню кількість коштів господарство не спроможне поновити техніку для виробництва овочів,

порушуються строки проведення посівів і збирання культури, в зв'язку з цим господарство несе великі витрати та погіршуються якісні характеристики сировини;

не раціонально використовується в господарстві земельні, трудові, матеріальні ресурси, за рахунок й чого йдуть перевитрати коштів,

порушуються строки складання документообігу,

не вчасно заповнюються і подаються до бухгалтерії первинні документи.

Тому необхідно внести такі пропозиції в цілому по господарству:

запровадити автоматизовані інформаційні системи, які сприятимуть обгрунтованому регулюванню витрат у виробничій і комерційній діяльності підприємства,

посилити контроль за організацією праці в господарстві,

для зменшення витрат при виробництві овочів необхідно поновити техніку, впровадити у виробництво нові прогресивні технології вирощування овочів, удосконалити структуру посівних площ для досягнення вищих урожаїв,

необхідно розвивати альтернативні форми господарювання і конкуренцію у сфері овочівництва,

забезпечити типовими формами бухгалтерію підприємства,

встановити контроль за правильним списанням витрат по структурі собівартості продукції.

Надавши комплекс організаційних, економічних, агротехнічних і технологічних міроприємств дане господарство має можливість підвищити виробництво овочів і на цій основі підвищити рівень його ефективності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: зі змінами та доповненнями // Баланс. - 2001. - №1. - с.5.

Типове положення по плануванню, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.96 №452 // Економіка АПК. - 1996. - №5. - с.70-92: Бухгалтерський облік і аудит. - 1996. - №6. - с.21-45.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: 4е изд., перераб. и доп. - Минск: ООО”Новое знание”, 2000. - 688с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 3е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. -5е вид., доп. і переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 784с.

Бурик А.Ф., Вернюк Н.О. Економічні взаємовідносини в овочевого підкомплексі Херсонщини // Економіка АПК. - 2001. - №2. - с.58-65.

Валінкевич Н.В. Удосконалення управління розвитком овочевого виробництва // Економіка АПК. - 2000. - №1. - с.39-43.

Варченко О.М. Сучасний стан та перспективи вирощування овочів відкритого ґрунту в Україні // Економіка АПК. - 2001. - №4. - с.62-65.

Дудкин В.М., Свиридов В. И и др. Рациональные размери производства - условие доходности и стабильности // Овощеводство. - 1998. - №1. - с.8.

Довганчик Г.В. Стан та шляхи підвищення економічної ефективності переробки овочів відкритого ґрунту // Вісник аграрної науки. - 2000. - №11. - с.72-73.

Завадський Й. С., Мринська Т.С. Методологічні підходи до аналізу ефективності виробництва у овочевому підкомплексі України // Економіка АПК. - 1996. - №9. - с.31-35.

Імас Є. Економічні проблеми виробництва сільськогосподарської продукції в України // Економіка України. - 1999. - №8. - с.48-54.

Імас Є. Економічна ефективність сучасних технологій у виробництві овочевої продукції України // Агроінком. - 1999. - №8-9. - с.23-25.

Імас Є. Основні напрямки відродження виробництва овочів в Україні // Економіка АПК. - 1999. - №1. - с.97.

Коміренко В. Документальне оформлення надходження від урожаю продкуції рослинництва // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - №63. - с.4-7.

Каричковський В.Д. Розрахунок собівартості продукції рослинництва за нормативними показниками // економіка АПК. - 2001. - №6. - с.96-98.

Лисенко Н.О. Шляхи відновлення буряківничої галузі // Економіка АПК. - 2001. - №6. - с.71-74.

Мосаковський В.Б. Удосконалення обліку та контролю витрат в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 1998. - №3. - с.42-46.

Огійчук М. і ін. Облік виробництва рослинницької продукції на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - №11. - с.32-36.

Плєшонкова Л. Бухгалтерський облік витрат на виготовлення продукції із застосуванням журнала-ордера №10 // Баланс. - 2000. - №16. - с.29-34.

Погріщук Б.В. Підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту // Економіка АПК. - 1999. - №4. - с.68-71.

Поплавський В.Г. Овочепродуктивний підкомплекс: стан, проблеми, перспективи // Вісник аграрної науки. - 1999. - №8. - с.72-77.

Семенда Д.К. Відновимо овочеву галузь // Економіка АПК. - 2000. - №3. - с.32-36.

Солтинський О.М. Ефективність вирощування овочів відкритого ґрунту в Автономній Республіці Крим // Економіка АПК. - 2001. - №4. - с.69-72.

Солтинський О.М. Трудомісткість як факторна ознака економічної ефективності овочівництва // Подільська держ. агро-технічна академія.: зб. наук. праць, 2000. - Вин 8. - с.306-308.

Сінченко В.М. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва овочів відкритого ґрунту // Економіка АПК. - 2000. - №2. - с.55-59.

Сушков М.Д. Проблеми инфраструктури овощеводства // Сахар. - 2001. - №1. - с.7-8.

Толмачев А.В. Повышение эффективности овощепродуктового подкомплекса АПК // Достижения науки и техники. - 2000. - №7. - с.16-17.

Толмачев А., Скороходова В. Условия повышения качества продукции в овощепродуктовом производстве // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2000. - №3. - с.5-13.

Ярчук М.М. Основні напрями відновлення і розвитку виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні // Економіка АПК. - 2001. - №7. - с.3-7.

Особливості обліку витрат на виробничих підприємствах // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 5 квітня (№31). - с.5-13.

Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - №25. - с.4-10.

Бухгалтерський облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №89. - с.16-19.

Бухгалтерський облік витрат на виробництво продукції рослинництва // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - 16 січня (№4). - с.56-63.

Солодка арифметика, або чи стане український цукор конкурентоспроможним // Пропозиція. - 2002. - №11. - с.110-111.

Які культури вигідніше вирощувати? // Пропозиція. - 2000. - №5. - с.33-34.

Собівартість виробництва овочів відкритого ґрунту в Україні та її конкурентів // Агрокомпас. - 1999. - №4. - с.26-29.

Шемавньов В. І., Лазарева О.М., Грекова Н.В., Олексюк О.М., Любович О.А. Овочівництво: Навчальний посібник/ Під ред. Професора В.І. Шемавньова. - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2001. - 392 с.

Додатки

Додаток А

Рис.1. Аналітичне вирівнювання урожайності овочів по прямій і по параболі.

Додаток Б

Рис.2. Аналітичне вирівнювання собівартості овочів по прямій та по параболі.

Додаток В

Таблиця 1 - Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Відпущені зі складу виробничі запаси для операційної діяльності

20

Відпущені зі складу запасні частини для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та МШП

207

Списуються тварини на вирощуванні і відгодівлі для потреб операційної діяльності

21

Відпущені зі складу малоцінні і швидкозношувані предмети строком експлуатації до 1 року для операційної діяльності

22

Відображається сума помилково списаних матеріальних витрат до складу виробничої собівартості, які необхідно було віднести на фінансові результати

23

Відпущені виробничі запаси для виправлення браку

24

Відпущені зі складу напівфабрикати, готова і сільськогосподарська продукція, товари для операційної діяльності

25,26, 27,28

Відображається вартість робіт і послуг сторонніх організацій по виробництву продукції, обробці сировини і матеріалів (без ПДВ)

63,685

По кредиту рахунка Списання матеріальних витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання матеріальних витрат на фінансові результати (у малих підприємствах)

79

Списання матеріальних витрат, які відносяться до:

- виробничих накладних витрат

адміністративних витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 2 - Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Здійснені відрахування для забезпечення майбутніх виплат відпусток

471

Нарахована основна та додаткова заробітна плата працівникам підприємства

661

Нараховані премії та інші компенсаційні виплати персоналу підприємства

661

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства за час відпусток

661

По кредиту рахунка Списання витрат на оплату праці, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання витрат на оплату праці робітників у малих підприємствах

79

Списання витрат на оплату праці, які відносяться до:

загальновиробничих витрат

загальногосподарських витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 3 - Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Здійснені відрахування від забезпечення майбутніх виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття Нараховані відрахування на соціальні заходи від суми витрат на оплату праці:

471

до Пенсійного фонду

до фонду соціального страхування

до фонду зайнятості

651 652 653

Нараховані відрахування на індивідуальне страхування працівників, яке проводиться за рахунок підприємства

654

По кредиту рахунка Списання суми відрахувань на соціальні заходи, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми відрахувань на соціальні заходи на фінансові результати (у малих підприємствах)

79

Списання суми відрахувань на соціальні заходи, які відносяться до:

виробничих накладних витрат

адміністративних витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 4 - Рахунок 83 "Амортизація"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Нарахована амортизація:

- основних засобів - інших необоротних матеріальних активів - нематеріальних активів

131 132 133

По кредиту рахунка Списання суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми амортизаційних відрахувань у малих підприємствах

79

Списання суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до:

- загальновиробничих витрат

- загальногосподарських витрат

- збутових витрат

- інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 5 - Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

1

2

По дебету рахунка Відображається сума уцінки залишкової вартості основних засобів, нематеріальних активів

10,12

Списується залишкова вартість ліквідованих необоротних активів

10,11,12

Уцінка незавершеного капітального будівництва Списується непогашена довгострокова дебіторська заборгованість на інші операційні витрати

15 16

Відпущені зі складу виробничі запаси та МШП для реалізації в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,22

Списання суми уцінки виробничих запасів та МШП до чистої вартості їх реалізації в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,22

Списання нестачі виробничих запасів, МШП та тварин на вирощуванні та відгодівлі за їх балансовою вартістю в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,21,22

Відпущені виробничі запаси і МШП для проведення досліджень і розробок, на утримання об'єктів ЖКГ і соціально-культурного призначення

20,22

Передані безоплатно виробничі запаси, МШП і тварини на вирощуванні і відгодівлі:

- за балансовою вартістю

- на суму ПДВ

20,21,22 641

Надання готової продукції та товарів для рекламних цілей

25,26,27, 28

Списання суми уцінки товарів до чистої вартості їх реалізації

281

Виявлено нестачу готівки в касі

30

Оплата представницьких витрат

30,31

Оплата витрат на заходи з охорони праці та техніки безпеки

31

Оплачені канцелярські, типографські, поштово-телеграфні та телефонні витрати

30,31

Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти

312,314

Продовження таблиці 5

1

2

Плата за розрахунково-касове обслуговування

31

Оплата послуг обчислювальних центрів, консультаційного та інформаційного характеру, аудиторських перевірок тощо

31

Оплата витрат на рекламу продукції

31

Відображено у складі інших операційних витрат використання поштових марок, сплачених проїзних документів

331

Відображається негативна операційна курсова різниця по векселю, одержаному в іноземній валюти

342

Нараховано негативну операційну курсову різницю на дебіторську заборгованість іноземного покупця

362

Витрачені марки гербового збору на оформлення угод

331

Погашення короткострокових векселів одержаних

34

Списуються витрати на службові відрядження персоналу підприємства

372

Витрати на створення резерву сумнівної дебіторської заборгованості

38

Списання витрат майбутніх періодів, що відносяться до звітного періоду

39

Створення резерву для покриття витрат по гарантійному ремонту, якщо продукцію буде реалізовано з гарантією

473

Нарахована пеня за несвоєчасне погашення довгострокової позики

50

Нараховуються проценти по векселях виданих

51

Нарахована пеня за несвоєчасне погашення короткострокової позики

60

Вартість робіт і послуг постачальників та підрядників по ремонту та обслуговуванню основних засобів без ПДВ в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

63

Нараховані відсотки по векселях виданих

62

Вартість робіт, послуг сторонніх організацій по здійсненню основної діяльності підприємства без ПДВ

63,685

Нарахування податків і обов'язкових платежів (на будівництво, реконструкцію, ремонт автодоріг; внески до Державного інноваційного фонду, плата за воду, комунальний податок тощо)

641,642

Продовження таблиці 5

1

2

Нарахування страхових платежів по страхуванню майна підприємства

655

Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, комунальні послуги тощо)

685

Вартість послуг сторонніх організацій з транспортування товарів покупцю без ПДВ

685

Віднесено на витрати визнані економічні санкції: пені, штрафи, неустойки за недотримання законодавства та умов договорів

63,64,65, 68

По кредиту рахунка Списання суми інших операційних витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми інших операційних витрат у малих підприємствах

791

Списання суми інших операційних витрат, що відносяться до:

- загальновиробничих витрат

- загальногосподарських витрат

- збутових витрат

- інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 6 - Рахунок 85 "Інші затрати" кореспондує:

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

1

2

По дебету рахунка Відображається залишкова вартість втрачених внаслідок надзвичайних подій основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів

10,11,12, 18

Відображається залишкова вартість реалізованих основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів

10,11,12

Відображаються втрати від знецінення інвестицій, собівартість реалізованих фінансових інвестицій

14

Списані витрати на створення необоротних матеріальних і нематеріальних активів, втрачені внаслідок надзвичайних подій

15

Відносяться відстрочені податкові активи минулого звітного періоду в рахунок нарахованої суми податку на прибуток у бухгалтерському обліку поточного звітного періоду

17

Списані втрачені внаслідок надзвичайних подій:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні і відгодівлі

МШП

20 21 22

- готова продукція та напівфабрикати

- товари

25,26,27 28

Списані виробничі запаси, МШП на ліквідацію наслідків надзвичайних подій

20,22

Списана вартість незавершеного виробництва, що втрачена внаслідок надзвичайних подій

23

Списуються витрати на виправлення браку продукції, втраченої внаслідок надзвичайних подій

24

Вартість робіт і послуг допоміжних виробництв по ліквідації наслідків надзвичайних подій

23

Списані грошові кошти, грошові документи, втрачені внаслідок надзвичайних подій

30,33

Погашення короткострокових векселів одержаних у разі визнання векселедавця банкрутом

34

Відображається реалізація поточних фінансових інвестицій

35

Списуються витрати майбутніх періодів у зв'язку із стихійним лихом

39

Продовження таблиці 6

1

2

Вартість робіт і послуг сторонніх організацій по ліквідації наслідків надзвичайних подій без ПДВ

63,685

Нараховано податок на прибуток від звичайної діяльності

641

Нараховано податок на прибуток від надзвичайних подій

641

Відрахування на соціальні заходи на суму заробітної плати працівників, які зайняті ліквідацією наслідків надзвичайних подій

65

Нарахування заробітної плати працівникам, зайнятих на ліквідації наслідків надзвичайних подій

661

По кредиту рахунка

Списання визнаних інших затрат на фінансові результати

79

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.