РУБРИКИ

Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

3.6. У разі коли виконана робота не відповідає умовам договору, протягом п'яти робочих днів після її завершення Замовник повинен подати акт із зазначенням необхідних доборок і терміну їх виконання.

3.7. Якщо Замовнику надаються тільки аудиторські послуги у формі консультацій й/або інші супутні аудиту послуги, то це оформляється шляхом видачі йому квитанції та окремого, додатково підписаного, протоколу узгодження договірної ціни.

3.8. Якщо в процесі здійснення перевірки з'ясовується її недоцільність, то питання про її завершення та припинення розрахунків вирішується за угодою Сторін.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Аудиторська перевірка має бути виконана в термін, передбачений в календарному плані виконання робіт (Додаток № 2).

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. За надані аудиторські послуги Замовник здійснює Виконавцю оплату відповідно до протоколу погодження ціни (Додаток № 1).

5.2. Оплата може здійснюватися за виконану роботу поетапно або з авансовим платежем.

5.3. Після підписання Договору Замовник протягом трьох днів перераховує Виконавцеві аванс у розмірі 25 відсотків вартості робіт.

5.4. Остаточний розрахунок за Договором здійснюється протягом п'яти днів після завершення робіт у формі 75%.

5.5. За затримку розрахунку Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі одного відсотка за кожен день затримки, але не більше 50% від загальної суми платежу. Оплата штрафних санкцій не звільняє від виконання договірних зобов'язань і проведення остаточних розрахунків.

5.6. За дострокове завершення робіт більш ніж на 10 днів Замовник здійснює Виконавцеві доплату в розмірі 3% від суми вартості робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки.

6.2. Виконавець несе майнову відповідальність перед Замовником у розмірі фактично завданих збитків.

6.3. Відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого суб'єкта (Замовника).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. У зв'язку із складністю перевірки можливо, що істотні помилки можуть бути не віднайдені. При цьому суттєвість помилок (відхилення) не може перевищувати суму 4-5% від загального підсумку звітності.

7.2. Невиконання Замовником п. 1.5. цього Договору дає Виконавцеві право одностороннього розірвання Договору з відшкодуванням зазначених витрат та оплатою виконаної частини робіт.

7.3. Спірні питання вирішуються згідно з чинним законодавством України. (Якщо сторонами виступають юридичні особи, то пункт може звучати так: “Спірні питання вирішує арбітражний суд згідно з чинним законодавством України”. Або сторони відповідно до положення ст. 25 ЦПК України і ст.. 12 АПК України можуть записати цей пункт так: “Спірні питання вирішує третейський суд згідно з чинним законодавством України”).

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Після підписання даного Договору всі попередні угоди, протоколи, листування, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу (або стають невід'ємною частиною цього Договору).

8.2. Додатки № 1 Протокол узгодження договірної ціни та № 2 Календарний план виконання робіт до цього Договору є його невід'ємною частиною.

8.3. Підписані будь-які інші додаткові документи після підписання цього Договору стають його невід'ємною частиною.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії Договору з “01” жовтня 2008р. по “30” вересня 2009р.

9.2. Договір складено у двох примірниках, по одному - для Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу і вступає в дію з моменту його підписання Сторонами.

9.3. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони не виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на попередній термін.

10. РЕКВІЗІТИ СТОРІН

Замовник:

ТОВ "Валтекс"

Чернігівська обл.,Прилуцький р-н.,

с.Північне вул. Панченка,27.

р/р 260082549

АКБ "Надра"МФО156478

Телефон (05632) 64038

Директор Вигівський О.А.,

Підпис:

Виконавець:

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Код 33494009, тел.: (044) 4528019

Р/р № 2600520001

АБ "ЕкспресБанк", МФО 352551

М.Київ, вул. Мальовнича ,14

Директор Іващенко Т.М.

Підпис:

Додаток 6

Аудиторська фірма "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс"

АНКЕТА НОВОГО КЛІЄНТА

1.

Повна назва підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

2.

Ідентифікаційний код підприємства

00177645

3.

Юридична адреса

Україна, Чернігівська обл., Прилуцький р-н.,

с.Північне вул. Панченка,27

4.

Банківські реквізити

р/р 260082549

АКБ "Надра"МФО156478

5.

Телефон

(056) 64038

6.

Електронні адреси

www.info-valteks@mail.ru

7.

Керівник

Вигівський О.А

8.

Головний бухгалтер

Приймак Л.А.

9.

Дата реєстрації

04.07.2000

10.

Форма власності

Колективна

11.

Організаційно-правова форма підприємства

ТОВ

12.

Дата початку функціонування

01.08.2000

13.

Чисельність, чол.

284

14.

Види діяльності

Виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва.

15.

Виручка від всіх видів реалізації за звітний рік, тис. грн..

450

Склав Ященко К.М.

Додаток 7

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс"

Період перевірки з 01.10.2008р. по 30.09.2009р.

Структура бухгалтерської служби підприємства (установи, організації)

Найменування посади в бухгалтерській службі згідно штатного розпису

Наявність затвердження посадових інструкцій в бухгалтерській службі

Так

Ні

Начальник фінансового відділу або головний бухгалтер

+

Заступник начальника або головного бухгалтера

+

Бухгалтер І категорії

+

Бухгалтер ІІ категорії

+

Касир

+

Виконав Ященко К.М.

Додаток 8

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс"

Період перевірки з 01.10.2008р. по 30.09.2009р.

ПРОГРАМА АУДИТУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета аудиту системи бухгалтерського обліку:

1. Перевірка відповідності обліку вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2. Перевірка незмінності обраної облікової політики підприємства протягом звітного року.

3. Перевірка розділення несумісних обов'язків.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Індекс робочого документа

Примітки

1.

Вивчення системи внутрішнього контролю з облікових питань

Ященко К.М.

1.2.2.1

2.

Вивчення структури обліковихпідрозділів. Вивчення розподілу обов'язків

Ященко К.М.

Схема

3.

Перевірка відповідності обраної обліковою політики діючим нормативним документам

Ященко К.М.

1.2.1.2

4.

Перевірка незмінності та обґрунтованості змін облікової політики протягом звітного року

Ященко К.М.

5.

Перевірка відповідності обліку вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Ященко К.М.

6.

Вивчення робочого плану рахунків

Ященко К.М.

Копія

7.

Складання переліку нестандартних (нетипових) бухгалтерських записів

Ященко К.М.

1.2.1.3

8.

Складання переліку помилкових бухгалтерських записів

Ященко К.М.

1.2.2.3

9.

Перевірка облікових регістрів та Головної книги на арифметичну точність

Ященко К.М.

10.

Опис системи бухгалтерського обліку та недоліків у ній

Ященко К.М.

У вільній формі

Виконав Ященко К.М.

Додаток 9

Аудиторська компанія ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс"

Період перевірки з “01” жовтня 2008р. по “30” вересня 2009р.

ПРОГРАМА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Мета аудиту фінансової звітності:

1. Перевірка відповідності заповнення форм фінансової звітності вимогам діючого законодавства.

2. Перевірка правильності визначення фінансового результату.

3. Перевірка узгодження показників різних форм фінансової звітності.

4. Перевірка достатності та повноти розкриття інформації у Примітках.

5. Формування висновку про достовірність фінансової звітності та дійсність відображення фінансового стану підприємства.

Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Індекс робочого документу

Примітки

1

2

3

4

5

І. Баланс

1.

Перевірка наданого балансу на арифметичну точність

Ященко К.М.

3.2.

2.

Зведення відповідності залишків у Головній книзі із даними балансу

Ященко К.М.

3.3.

3.

Перевірка відповідності залишків на початок звітного року залишкам на кінець минулого року

Ященко К.М.

3.2.

4.

У разі зміни залишків внаслідок виправлення помилок минулих періодів - ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність , адекватності внесених змін

Ященко К.М.

5.

Складання пробного балансу на кінець звітного періоду та порівняння його з наданим на перевірку

Ященко К.М.

3.2.

6.

Визначення тимчасових та постійних різниць

Ященко К.М.

3.5.

7.

Розрахунок відстрочених податкових активів або зобов'язань

Ященко К.М.

3.5.

8.

Порівняння розрахованих відстрочених податкових активів або зобов'язань з даними підприємства

Ященко К.М.

3.5.

9.

Складання переліку коригуючих бухгалтерських записів

Ященко К.М.

3.6.

10

Складання переліку виправлень залишків за балансовими рахунками

Ященко К.М.

3.6.

11

Оцінка різниць, виявлених аудитором

Ященко К.М.

3.7.

ІІ. Звіт про фінансові результати

1.

Перевірка наданого звіту на арифметичну точність

Ященко К.М.

3.4.

2.

Складання пробного звіту про фінансові результати

Ященко К.М.

3.8.

3.

Порівняння пробного звіту про фінансові результати з наданим на перевірку та аналіз відхилень

Ященко К.М.

3.8.

4.

Перевірка розрахунку прибутковості акцій

Ященко К.М.

3.8.

5.

Перевірка відповідності даних звіту про фінансові результати в частині даних за відповідний період минулого року

Ященко К.М.

3.4.

6.

У разі зміни показників внаслідок виправлення помилок минулих періодів - ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність, адекватності внесених змін

Ященко К.М.

7.

Узгодження певних показників звіту про фінансові результати з даними балансу

Ященко К.М.

ІІІ. Звіт про рух грошових коштів

1.

Перевірка наданого звіту на арифметичну точність

Ященко К.М.

3.9.

2.

Узгодження показників звіту про рух грошових коштів з показниками інших форм фінансового звіту

Ященко К.М.

3.9.

ІV. Звіт про власний капітал

1.

Перевірка наданого звіту на арифметичну точність

Ященко К.М.

3.10.

2.

Узгодження показників звіту про власний капітал з показниками інших форм фінансового звіту

Ященко К.М.

3.10.

V. Примітки

1.

Перевірка наданого звіту на арифметичну точність

Ященко К.М.

3.11.

2.

Узгодження показників у Примітках з показниками ін. форм фінансового звіту

Ященко К.М.

3.11.

3.

Аналіз розкриття певної інформації

Ященко К.М.

VІ. Завершуючий етап

1.

Зведення даних про відхилення у наданих формах фінансової звітності

Ященко К.М.

2.

Аналіз відхилень з позиції прийнятого рівня суттєвості

Ященко К.М.

3.

З'ясування змісту протоколів зборів після дати балансу на предмет вивчення подій після дати балансу

Ященко К.М.

4.

Формування висновку про достовірність наданої звітності

Ященко К.М.

Виконав Ященко К.М.

Додаток 10

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Суб'єкт господарювання ТОВ "Валтекст"

Період перевірки з "01" жовтня 2008р. по "30" вересня 2009р.

Тести систем внутрішнього контролю й бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Оцінка системи внутрішнього контролю

Примітки

так

ні

інф. відсутня

1

2

3

4

5

6

7

1.

Чи ведеться окремо облік різних видів доходів:

* відомості;

* картки;

* інше?

+

-

-

+

-

-

5

2.

Чи є відповідальні особи за повноту і своєчасність відвантаження товарів (робіт, послуг)?

+

-

-

5

3.

Особи, які розробляють і затверджують цінову політику:

* керівник;

* спеціальний відділ;

* бухгалтерія.

+

-

-

4

4.

Чи укладаються договори з кожним покупцем на кожний вид реалізації робіт (послуг)?

-

+

-

1

5.

Особи, які дають дозвіл на реалізацію продукції (робіт, послуг):

* керівник;

* заступник;

* уповноважений Статутом;

* інша особа.

+

+

-

-

-

-

-

-

5

6.

Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація продукції (робіт, послуг) боржникам?

-

+

-

-

7.

Хто приймає рішення про реалізацію продукції (робіт, послуг) пов'язаним особам:

* керівник;

* спеціально створена комісія;

* рада?

+

-

-

-

+

+

-

-

-

4

8.

Чи звіряються рахунки-фактури із затвердженими замовленнями на продаж і документами на відвантаження продукції (товарів)?

+

-

-

5

9.

Чи звіряються дані аналітичного обліку з формування доходів:

* з журналами-ордерами;

* з Головною книгою?

+

-

-

4

10.

Чи ведеться аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг) і визначення доходів за бартерними угодами?

+

-

-

4

11.

Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж готової продукції (товарів)?

-

+

-

-

12.

Чи були виявлені випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження?

-

+

-

5

13.

Чи відвантажувалася продукція (товари) пов'язаним особам?

-

+

-

-

14.

Чи відвантажувалася продукція (товари) за бартерним контрактом?

-

+

-

-

15.

Чи здійснюються перевірки визнання доходів згідно з П(с)БО№3, 12, 14?

+

-

-

4

16.

Чи перевірялися критерії визнання доходів згідно з класифікацією доходів?

+

-

-

5

Виконав Ященко Т.О

Ознайомився Вигівський О.А.

Додаток 11

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс".

Період перевірки з “01” жовтня 2008р. по “30” вересня 2009р.

АНАЛІЗ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

Показник

Код рядка

На початок року

На кінець року

Відхилення

Тр %

Тпр

(%)

сума

пит. вага

сума

пит.вага

сума

пит.

вага

АКТИВ

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

Первинна вартість

011

2

2

0

Знос

012

2

2

0

Незавершене виробництво

020

2869

Основні засоби

Залишкова вартість

030

10244

8984

Первинна вартість

031

69021

71345

Знос

032

58777

62361

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

- інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

13113

8984

Запаси:

Виробничі запаси

100

345

4320

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

Первинна вартість

161

Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

- за авансами виданими

180

- з нарахованих доходів

190

- із внутрішніх розрахунків

200

13798

9856

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

491

843

Поточні фінансові інвест-ї

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

12

- в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

14634

10808

Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

27747

19792

ПАСИВ

Статутний капітал

300

21404

16235

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

3220

1307

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(24)

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

24600

17542

Забезпечення виплат персоналу

400

280

128

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

280

128

Довгостроков кредит банків

440

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

1537

694

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

1537

694

Короткострокові кредити банків

500

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

48

45

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

- з бюджетом

550

147

150

- з позабюджетних платежів

560

- зі страхування

570

480

348

- з оплати праці

580

623

659

- із засновниками

590

- із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

32

36

Усього за розділом ІV

620

1330

1238

Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

27747

19792

Виконав Приймак Л.А.

Перевірив Ященко К.М.

Додаток 12

Аудиторська фірма "Капітал Груп Аудит"

Підприємство Овруцька дистанція колії ДТГО "Південно-Західна залізниця"

Період перевірки з “01” жовтня 2008р. по “30” вересня 2009р.

Розрахунок показників для аналізу фінансового стану підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

Показник

Формула розрахунку

Значення

Нормативне

На початок

На кінець

1

2

3

4

5

6

1. Аналіз майнового стану підприємства

1.1.

Коефіцієнт зносу основних засобів

ф.1 р.032 : ф.1 р.031

0,85

0,87

Зменшення

1.2.

Коефіцієнт оновлення основних засобів

ф.5 р.260 (гр.5) : ф.1 р.031 (гр.4)

Збільшення

1.3.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

ф.5 р.260 (гр.8) : ф.1 р.031 (гр.3)

Менше, ніж коефіцієнт оновлення основних засобів

2. Аналіз ліквідності підприємства

2.1.

Коефіцієнт покриття

ф.1 р.260 : ф.1 р.620

11,00

8,73

>1

2.2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф.1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) : ф.1 р.620

10,74

5,24

0,6-0,8

2.3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1 (р.220 + р.230 + р.240) : ф.1 р.620

0

0,01

>0 збільшення

2.4.

Чистий оборотний капітал, тис. грн.

ф.1 (р.260 - р.620)

13304

9514

>0 збільшення

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

3.1.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф.1 р.380 : ф.1 р.640

0,89

1,29

>0,5

3.2.

Коефіцієнт фінансування

ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) : ф.1 р.380

0,13

0,08

<1 зменшення

3.3.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

ф.1 (р.260 - р.620) : ф.1 р.260

0,91

0,89

>0,1

3.4.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф.1 (р.260 - р.620) : ф.1 р. 380

0,54

0,37

>0 збільшення

4. Аналіз ділової активності підприємства

4.1.

Коефіцієнт оборотності активів

ф.2 р.035 : ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4)) : 2

збільшення

4.2.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

ф.2 р.035 : ф.1 (У(р.520 + р.600) гр.3 +У(р.520 +р.600) гр.4) : 2

збільшення

4.3.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

ф.2 р.035 : ф.1 (У(р.150 + р.210) гр.3 + У(р.150 + р.210) гр.4) : 2

збільшення

4.4.

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

зменшення

4.5.

Строк погашення кредиторсь-кої заборгованості, днів

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

зменшення

4.6.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф.2 р.040 : ф.1 (У(р.100 + р.140) гр.3 + У(р.100 + р.140) гр.4) : 2

збільшення

4.7.

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф.2 р.035 : ф.1 (р.031 (гр.3) + р.031(гр.4)) : 2

збільшення

4.8.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

ф.2 р.035 : ф.1 (р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4)) : 2

збільшення

5. Аналіз рентабельності підприємства

5.1.

Коефіцієнт рентабельності активів

ф.2 р.220 або р.225 : ф.1 (р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4)) : 2

>0 збільшення

5.2.

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф.2 р.220 або р.225 : ф.1 (р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4)) : 2

>0 збільшення

5.3.

Коефіцієнт рентабельності діяльності

ф.2 р.220 або р.225 : ф.2 р.035

>0 збільшення

5.4.

Коефіцієнт рентабельності продукції

ф.2 (р.100 (або р.105) + р.090 - р.060) : ф.2 (р.040 + р.070 + р.080)

>0 збільшення

Виконав Приймак Л.А.

Перевірив Ященко К.М.

Додаток 13

Аудиторська фірма ТОВ "Інтер-аудит"

Підприємство ТОВ "Валтекс"

Період перевірки з “01” жовтня 2008р. по “30” вересня 2009р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ГРАФІКУ ПЕРЕВІРКИ

Вид роботи

Очікувана дата

Фактична дата

Пояснення

1

2

3

4

5

1.

Одержання листа-замовлення

25.09.2008

25.09.2009

2.

Планування аудиторської перевірки завершено та перевірено

01.10.2009

01.10.2009

3.

Початок робіт на місцях

05.10.2008

05.10.2008

4.

Завершення робіт на місцях

19.08.2009

19.08.2009

5.

Подання робочих документів для контролю

07.10.2008

07.10.2008

6.

Завершення контролю

30.09.2009

30.09.2009

7.

Подання текстів звітів для обробки

01.01.2009

01.01.2009

8.

Завершення обробки та затвердження звітів

30.07.2009

30.07.2009

9.

Подання звітів замовнику

30.08.2009

30.08.2009

10.

Оформлення та реєстрація робочих документів завершені

30.09.2009

30.09.2009

Перевірку завершено Ященко К.М.

Додаток 14

Аудиторський висновок

про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс" станом на 31.12.2008

Ми, незалежні аудитори аудиторської фірми ТОВ "Інтер-Аудит", що підписалися нижче, провели аудиторську перевірку балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс" на 31.12.2008р., перевірку відповідних звітів про прибутки і збитки, рух основних виробничих фондів, грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності за 2008 р. та річної спеціалізованої фінансової звітності страховика за 2008р.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства ТОВ "Валтекс". Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Перевірку здійснено згідно з Міжнародними стандартами аудиту, які рекомендовані Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, згідно з якими ми спланували та провели аудиторську перевірку, з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства, яке перевіряється, не містять суттєвих помилок.

Аудиторський висновок складено згідно з вимогами міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики №700, 701, 720, 800, які вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка проведена шляхом тестування доказів, які підтверджують суми, наведені у звітності та розкривають інформацію, наведену у фінансовій звітності, також включає оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, оцінку загального подання фінансових звітів.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки. Під час перевірки були виявлені незначні помилки, такі як виправлення та відсутність підпису керівника в касовій книзі

На нашу думку фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс" розкриває достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 2008 року, а також фінансовий результат діяльності та рух грошових коштів та власного капіталу ТОВ "Валтекс" за 2008 рік. Фінансові звіти Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс" складено у відповідності до умов чинного законодавства України із застосуванням Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку, що використовувалась в товаристві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам.

Директор ТОВ "АФ Інтер-аудит"

Іващенко Т.М.

Сертифікат аудитора № 002310, виданий рішенням АПУ від 12.10.2007 № 93; Чинний до 12.10.2012р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А №000567, видано 23.07.2002 згідно з розпорядження Держфінпослуг від 19.07.2004 № 745. Чинне до 12.10.2012р.

Аудитор

Ященко К.М.

Сертифікат аудитора № 009634, виданий рішенням АПУ від 07.02.2004 № 127 (термін дії до 23.06.2011);

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 004738, видано 17.03.2005 згідно розпорядження Держфінпослуг від 17.03.2005 № 384.

Дата надання висновку 30 вересня 2009 року.

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.