РУБРИКИ

Аудит фінансової звітності

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит фінансової звітності

Аудит фінансової звітності

Зміст

8. Облік формування фінансових результатів

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Практичне завдання - варіант 7

Перелік джерел

8. Облік формування фінансових результатів

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначений рахунок № 79 "Фінансові результати".

На кредиті рахунка № 79 "Фінансові результати" відбивається сума в порядку закриття рахунків обліку доходів, на дебеті -- суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка № 79 "Фінансові результати" при його закритті списується на рахунок № 44 "Нерозподілений прибуток. Проводка:

Дебет рахунка № 79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка № 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".

На субрахунку № 791 "Фінансовий результат від основної діяльності" визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відбивається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також від іншої операційної діяльності (рахунка № 70 "Доходи від реалізації", № 71 "Інший операційний доход"), на дебеті -- сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, інших операційних витрат (№ 90 "Собівартість реалізації", .N 92 "Адміністративні витрати", № 93 "Витрати на збут", № 94 "Інші витрати операційної діяльності").

На субрахунку № 792 "Результат фінансових операцій" визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На кредиті субрахунку № 792 відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі й інших фінансових доходах, на дебеті -- списання фінансових витрат з рахунків № 95 "Фінансові витрати" і № 96 "Утрати від участі в капіталі".

На субрахунку № 793 "Результат від іншої звичайної діяльності" визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На кредиті рахунка відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної й іншої звичайної діяльності підприємства, на дебеті -- списання витрат з рахунка № 97 "Інші витрати".

На субрахунку № 794 "Результат надзвичайних подій" визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредиті субрахунку № 794 відбивається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, на дебеті -- списання витрат від надзвичайних подій, що враховуються на рахунку № 99 "Надзвичайні витрати".

На рахунку 79 «Фінансові результати» збираються усі витрати, доходи підприємства, що групуються в аналітичному обліку по характері прибутків і збитків. На кредиті цього рахунка відображають прибуток, на дебеті - збитки. Розмір і характер прибутків і збитків на кожен період діяльності підприємства є найбільш важливим узагальнюючим показником їхньої роботи. Прибуток формується поступово протягом усього фінансово-господарського року. Найбільшу частину прибутку складає прибуток від основного виду діяльності, що визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами основної діяльності.

Також на підприємстві можуть виникати доходи, не зв'язані з наданням послуг, але які збільшують чи зменшують загальну суму прибутків і збитків. До них можна віднести доходи від інвестиційної, фінансової діяльності, а також результати, зв'язані з надзвичайними подіями (пожежі, повені і т.д.).

Таблиця 1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку фінансових результатів

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция

Дебет

Кредит

1

2

3

Нарахування доходу від реалізації товарів, робіт, послуг

36

70

Списано собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг

90

23,28

Нарахування інших операційних доходів, фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів

36,37,68,31, 30 і т.д.

71,72,73,74 відповідно

Відображення інших операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат, надзвичайних витрат

91,92,93,94

20,22,10,36,68, і т.д.

Списання в порядку закриття рахунків класу 7

70,71,72,73, 74

79

Списання в порядку закриття рахунків класу 9

79

90,91,92,93,94

Нарахування податку на прибуток

98

641

Списання податку на прибуток на фінансовий результат

79

98

Нерозподілений прибуток звітного періоду (наприкінці року)

79

44

Непокриті збитки звітного періоду

44

79

Схематично формування і визначення фінансового результату за допомогою схем проводок, якими відображаються доходи і витрати підприємства, можна відобразити на рис. 1:

Наприкінці року підприємство рахунок 79 по всіх субрахунках закриває наступними записами:

а) якщо отриманий прибуток - Дебет рахунка 79 «Результат діяльності» Кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток»

б) якщо отримані збитки - Дебет рахунка 442 «Непокриті збитки» Кредит рахунка 79 «Результат діяльності»

Використання прибутку в звітному періоді відображається по дебету субрахунку 443 «Використання прибутку в звітному році» у кореспонденції з наступними рахунками: 40 «Статутний капітал», 41 «Резервний капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування» і ін. Погашення збитків поточного року за рахунок прибутку минулих років відображається записом по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» і кредиту субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток».

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Для виробництва продукції, крім основних сировини, матеріалів і заробітної плати, підприємству необхідні витрати тепла, електроенергії, води. Крім того, сировину треба доставляти на підприємство, а готову продукцію - вивозити покупцям. Обладнання також потребує постійного обслуговування.

На деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних засобів. Це переважно стосується невеликих підприємств.

Але великі підприємства найчастіше мають власні додаткові цехи, які й виробляють допоміжні сировину, матеріали та комплектуючі, а також займаються обслуговуванням основних виробництв. Обслуговуючими, або додатковими, допоміжними, сервісними є підрозділи, які повинні так чи інакше забезпечувати роботу інших підрозділів - насамперед основних цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо виробництва продукції. Тому неможливо співвіднести витрати обслуговуючих підрозділів з продукцією, що проходить через них. Таким чином, ці витрати повинні бути віднесені на виробничі підрозділи, які фактично виробляють продукцію. До функцій допоміжних виробництв належить як обслуговування основного виробництва, так і всього підприємства, включаючи адміністрацію та соціальну сферу.

Прикладами допоміжних виробництв можуть бути:

- енергетичні цехи (дільниці);

- котельні;

- водоканалізаційне господарство;

- компресорні цехи;

- ремонтні цехи;

- транспортні цехи (дільниці);

- тарні цехи;

- очисні споруди.

Для обліку витрат у таких виробництвах, що не мають самостійного значення, а обслуговують основне виробництво, призначений синтетичний рахунок 23 “Виробництво”. Тому треба відкрити субрахунок “Допоміжні виробництва”. Зокрема, до них належать цехи і майстерні, де ремонтують основні засоби, виготовляють запасні частини та інструмент, транспортні підрозділи, підрозділи з виготовлення і ремонту тари, цехи торговельних підприємств, де засолюють, сушать і консервують сільськогосподарську продукцію, підрозділи з виробництва різних видів енергії (електро-, водо-, тепло-, газо-, холодо-, киснепостачання тощо.). Якщо ж таку діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства (ремонтні, транспортні, тарні чи тароремонтні та ін.), для них таке виробництво - основне, і свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне виробництво”.

За дебетом відповідних аналітичних рахунків, що відкривають у розвиток субрахунка “Допоміжні виробництва”, відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на організацію та управління. За кредитом записують вартість виконаних допоміжними виробництвами робіт, наданих послуг, виробів чи продукції для основного виробництва. При цьому треба мати на увазі, що за кредитом відображають також ту частину робіт і послуг допоміжних виробництв, котру реалізують для покупців і замовників.

Залежно від особливостей технологічного процесу та однорідності продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв їх поділяють на прості та складні. До простих допоміжних виробництв належать електростанції, котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт, оскільки продукція, роботи і послуги, що вони виробляють, однорідні. Тут, як правило, немає незавершеного виробництва, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за однопередільним (попроцесним або простим) методом, оскільки немає потреби розподіляти витрати між незавершеними і завершеними виробами (продукцією, роботами чи послугами) та між окремими з них.

До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні, ремонтні цехи і майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють, неоднорідна і зумовлює необхідність обліку витрат щодо окремих найменувань виробів, видів продукції, робіт і послуг. У них часто є незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. Вартість незавершеного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом. Якщо незавершене виробництво оцінюють за фактичною собівартістю, прямі витрати визначають за даними аналітичного обліку, а загальновиробничі (загальноцехові) витрати - шляхом розподілу. Вартість незавершеного виробництва визначають розрахунковим шляхом за даними інвентаризації з урахуванням ступеня його готовності в нормо-годинах. Помноживши кількість нормо-годин за конкретними видами незавершеного виробництва на їх розцінку, визначають суму оплати праці, а на основі нормативних калькуляцій - вартість матеріалів. До них додають суму загальноцехових витрат, розподілених пропорційно до прямої оплати праці.

Фактичну собівартість окремих виробів (продукції, робіт, послуг) у складних допоміжних виробництвах визначають з урахуванням зміни вартості незавершеного виробництва за місяць (залишок на початок місяця плюс витрати за місяць, мінус залишок на кінець місяця).

Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на аналітичні рахунки основного виробництва чи інших споживачів. Обліковують витрати допоміжних виробництв за встановленими статтями. Це, зокрема, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління та обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних виробництв ведуть облік витрат. Розподіл витрат при віднесенні їх на основне виробництво здійснюють, виходячи з обсягу виконання робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тонно-кілометрів, коне-днів, кіловат-годин електроенергії, кубометрів води чи газу, калорій тепла тощо.

Дані первинних документів (нарядів на відрядну роботу, подорожніх листів вантажного автомобіля, облікових листів праці, відомостей дефектів, актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів, рахунків-фактур на відпуск електроенергії, газу, актів про виконані роботи підприємствами сервісу, розрахунків амортизації, карток-розрахунків страхових платежів та ін.) відображають за дебетом відповідних аналітичних рахунків.

За кредитом цих рахунків на підставі актів приймання-здачі відремонтованих (реконструйованих) об'єктів, нагромаджувальних відомостей обліку роботи вантажного автотранспорту, звітів про використання електроенергії, відомостей закриття рахунків проводять розподіл витрат допоміжних виробництв і їх списання на основне виробництво.

Практичне завдання - варіант 7

Підприємство - акціонерне товариство закритого типу «Весна» займається пошиттям та реалізацією спідниць та блуз.

На підставі наведених даних необхідно:

1. Провести економічне групування ресурсів підприємства (активів) та їх джерел (капіталу і зобов'язань), скласти баланс підприємства на 30 листопада 2007 р.

2. За даними балансу на 30 листопада 2007 р. відкрити бухгалтерські рахунки.

3. На підставі розшифровок відкрити рахунки аналітичного обліку.

4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за грудень 2007 р.

5. Скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків.

6. Підрахувати підсумок реєстраційного журналу.

7. Здійснити рознесення операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку.

8. Закрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

9. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками і звірити їх підсумки з даними відповідних синтетичних рахунків.

10.Скласти оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007р.

11.Скласти баланс підприємства на 31 грудня 2007 р.

12. Скласти Звіт про фінансові результати за 2007 р.

13. Зробити розрахунок суми ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

Вихідні дані

1. Господарські засоби та джерела їх утворення

Показники

Сума, грн.

1

Каса (30)

400

2

Знос необоротних активів (13)

1200

3

Готова продукція (26)

2400

4

Додатковий капітал (42)

2000

5

Розрахунки за страхуванням (65)

1000

6

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7

Незавершене виробництво (23)

2000

8

Розрахунки з оплати праці (66)

4000

9

Розрахунки за податками й платежами (64)

3000

10

Статутний капітал (40)

7000

11

Розрахунки в банках (31)

7000

12

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

1700

13

Основні засоби (10)

7800

14

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

2000

15

Виробничі запаси (20)

3000

16

Розрахунки за іншими операціями (68)

1000

2. Розшифровка до статті “Виробничі запаси”

№ п\п

Найменування

сировини

Од. виміру

Кількість

Сума, грн.

1

Тканина “Міленіум”

м.

210

2100

2

Нитки

шт.

250

500

3

Ґудзики

компл.

100

100

4

Транспортно-заготівельні витрати

-

-

300

Разом:

Х

Х

3000

3. Розшифровка до статті “Готова продукція”

№ п/п

Найменування

сировини

Од. виміру

Кількість

Облікова собівартість, грн.

Фактична собівартість, грн.

1

Спідниці

шт.

50

1250

1400

2

Блузи

шт.

40

800

1000

Разом:

Х

Х

2050

2400

4. Розшифровка до статті “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

Постачальник

Сума, грн.

1

База “Укропттекстильторг”

1500

2

Фірма “Фурнітура”

500

Разом:

2000

5. Розшифровка до статті “Незавершене виробництво” сальдо рахунку 23 “Виробництво”

№ п/п

Стаття

затрат

По виробах

Разом, грн.

Спідниці

Блузи

1

Сировина і матеріали

850

260

1110

2

Зарплата виробничого персоналу

400

150

550

3

Відрахування на соціальне страхування

150

60

210

4

Загальновиробничі витрати

100

30

130

Разом:

1500

500

2000

6. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року фінансові результати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Дохід (виручка) від реалізації продукту

238500

2

ПДВ

39750

3

Собівартість реалізованої продукції

166650

4

Адміністративні витрати

18300

5

Витрати на збут

3400

6

Інші операційні витрати

400

7

Податок на прибуток

3000

8

Чистий прибуток

7000

7. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року операційні витрати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Матеріальні затрати

22300

2

Витрати на оплату праці

30000

3

Відрахування на соціальні заходи

11250

4

Амортизація

7500

5

Інші операційні витрати

9750

6

Разом

80800

8. Елементи облікової політики підприємства згідно наказу №1 від 02.01.2007 року є:

розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу;

списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO (“перший в запас, перший у виробництво”);

перелік змінних загальновиробничих витрат:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій);

відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань);

інші операційні витрати.

Рішення

Господарські операції

Зміст операції

Сума

Д-т

К-т

1

Виписка з поточного рахунку в банку

1.1

Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу

3980

301

311

1.2

Перераховано в бюджет податки

340

641

311

1.3

Перераховано органам соцстраху

220

65

311

2

Авансовий звіт № 1 від 3.12.07 р.

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360

91

372

3

Видатковий касовий ордер від 3.12.07, платіжні відомості:

3.1

Виплачено згідно з авансовим звітом № 1

360

372

301

3.2

Виплачена заробітна плата за грудень 2007р

3980

661

301

4

Товарно-транспортна накладна. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укропттекстильторг” з цінами придбання (без ПДВ) всього:

Тканин “Міленіум” - 40 м по 12.50 грн.

Нитки - 100 шт. по 4.00 грн

500

400

201

201

631

631

Крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 3.12.07р.)

180

641

631

Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата сировини і транспортних послуг не проведена

84

201

631

5

Лімітно-забірні картки від 5.12.07р.

Передано на виробництво матеріали

Танина “Міленіум” на виготовлення:

Спідниць - 20 м.

Блуз - 10 м.

190,6

95,3

231

232

201

201

Нитки на виготовлення:

Спідниць - 7 шт.

Блуз - 3 шт.

16,8

7,2

231

232

201

201

Ґудзики на виготовлення:

Спідниць - 10 компл.

Блуз - 5 компл.

30

15

231

232

201

201

6

Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

Блуз

11,5

5,7

231

232

201

201

7

Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості:

7.1

Нараховані заробітна плата і премія:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:

Спідниць

1695

231

661

Блуз

1130

232

661

Загально виробничому персоналу

420

91

661

Апарату управління підприємством

565

92

661

7.2

Утримано прибутковий податок із заробітної плати

226

661

641

7.3

Утримано внески до пенсійного фонду

76

661

651

7.4

Утримало внески до фонду страхування на випадок безробіття

19

661

653

8

Довідка бухгалтерії. Зроблено відрахування на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття і до Пенсійного фонду від суми зарплати:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням

Спідниць

636

231

65

Блуз

424

232

65

Загальновиробничому персоналу

158

91

65

Апарату управління підприємством

212

92

65

9

Нараховано знос основних засобів підприємства:

Загально виробничого призначення

110

91

131

Загальногосподарського призначення

145

92

131

10

Накладна №14 від 20.12.Х р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами):

Спідниці -- 120 шт.по 25 грн.

3000

261

231

Блузи -- 50 шт. по 20 грн.

1000

262

232

11

Рахунок -фактура від рекламної агенції "Гроші та світ" №23 від 17.12.07р. Надані рекламні послуги (без ПДВ)

28

93

685

12

Товарно-транспортна накладна №189387 від 22.12.07р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами):

Спідниці - 80 шт. по 25грн.

2000

901

261

Блузи - 40 шт. по 20грн.

800

901

262

13

Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами

6000

361

701

14

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ (податкова накладна Ха134 від. 22.12.07р.)

1000

701

641

15

Рахунок-фактура від АТП 13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції (без ПДВ)

60

93

631

16

Виписка з поточного рахунку в банку

Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію

5000

311

361

Оплачені рахунки постачальників за триману раніше сировину

Бази “Укропттекстильторг”

1500

631

311

Фірми “Фурнітура

500

631

311

17

Списуються загальновиробничі витрати

Спідниці

606

231

91

Блузи

404

232

91

На собівартість реалізованої продукції

38

901

91

18

В кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартості

Спідниці (сторно)

109,1

261

231

Блузи

383,2

262

232

19

В кінці місяця відображаються відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості

Спідниці

122,7

901

261

Блузи

200

901

262

20

Списано на фінансові результати дохід від реалізації

5000

701

791

21

Списано на фінансові результати:

Собівартість реалізації

3160,7

791

901

Адміністративні витрати

922

791

92

Витрати на збут

88

791

93

22

Довідка бухгалтерії: за декларацією розраховано прибуток до оподаткування - 600 грн. Нараховано податок на прибуток - 25%.

207,3

98

641

23

Податок на прибуток списано на фінансові результати

207,3

791

98

24

Розраховано чистий прибуток (збиток)

622

791

441

Всього

49550,4

Таблиця 1

Оцінка вибуття виробничих запасів за методом FІFО "Перший в запас, перший у виробництво" за грудень 2007 р.

Зміст операції

Картки к/с обл.

Дата

Тканина "Міленіум"

Нитки

Ґудзики

ціна

к-сть

сума

ціна

к-сть

сума

ціна

к-сть

сума

Залишок на початок місяця

1,2,3

01.12.07р

210

2000

250

600

100

300

Надходження за звітний період (оп.4)

5,6

12,5

40

500

4

100

400

Разом:

х

х

Х

250

2500

Х

350

1000

Х

100

300

Вибуття за звітний період (оп. 5)

х

30

285,9

10

24

15

45

Залишок на кінець місяця

1-6

31.12.07р

Х

220

2214,1

Х

340

976

Х

85

255

Таблиця 2

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

п/п

Показники

Розрахунок

Вартість матеріалів

За

цінами придбання

Транспортно-заготівельні витрати

1

2

3

4

5

1.

Залишок на початок місяця

картки 1, 2, 3,4

2900

100

2.

Надійшло матеріалів за місяць

оп. 4

900

Х

3.

Нараховано транспортно-заготівельних витрат

оп. 4

Х

84

4.

Разом:

1+2+3

3800

184

5.

Процент транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості матеріалів

р.4 гр. 5 : р.4 гр.4

Х

4,84

6.

За місяць витрачено матеріалів на виробництво:

оп. 5

Х

Спідниць

237,4

Х

Блуз

117,5

Х

7.

Транспортно - заготівельні витрати на суму витрачених на виробництво матеріалів:

5х6

Х

Спідниць

Х

11,5

Блуз

Х

5,7

8.

Залишок на кінець місяця:

Х

Х

матеріалів

4-6

3445,1

Х

транспортно-заготівельних витрат

4-7

Х

166,8

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.