РУБРИКИ

Аудит основних засобів

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит основних засобів

Аудит основних засобів

Міністерство транспорту та зв'язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет «Економіка транспорту»

Кафедра «Облік та аудит»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Організація та методика проведення аудиту»

на тему «Аудит основних засобів»

Керівник роботи:

доц. Мінка В.Ф.

Роботу виконала: студентка

групи 1-IV-ОіА

Савсюк Л.С.

Харків 2010

Зміст

Вступ

1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства «Змііївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат»

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

3.1 Договір на проведення аудиту

3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

3.7 Робочі документи з переліком помилок

4 Підсумкові документи аудитора

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А Форма 1 «Баланс» на 2008 р.

Додаток Б Форма 2 «Звіт про фінансові результати» на 2008 р.

Вступ

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені переходом до розбудови соціально орієнтованої економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів.

Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання, подання якої забезпечується через аудиторський висновок. У цьому зв'язку дослідження питань з організації та проведення аудиту основних засобів набуває особливого значення, що обумовлює актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження є підприємство «Змiївський машинобудівний завод» філії ВАТ «Автрамат».

Предметом дослідження є фінансово-господарська діяльність даного підприємства.

Методи дослідження - метод економічного аналізу, вибірковий метод перевірки, математичної статистики та інші.

Мета курсової роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з аудиту основних засобів, а також підготовки пропозицій щодо проведення аудиту основних засобів на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- обґрунтовано науково-теоретичні та методичні основи аудиту основних засобів ;

- наведена організаційно-економічна характеристика підприємства «Змiївський машинобудівний завод»;

- проведено аналіз динаміки та структури балансу та фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод» ;

- запропоновано форми робочих документів аудитора.

Впровадження пропозицій і рекомендацій, наданих у роботі, дозволить більш якісно та об'єктивно організувати та здійснити аудиторську перевірку основних засобів.

1 Науково-теоретичні та методичні основи аудиту

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність", "аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам".

Поняття аудиторської діяльності є ширшим за поняття аудиту і згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послугу вигляді пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

До основних елементів визначення аудиту та аудиторської діяльності можна віднести: об'єкт, предмет, мету, завдання, суб'єкт аудиту, користувачів інформації, ознаки та критерії її оцінки.

Під об'єктом аудиту розуміють те, що перевіряється. У глобальному розумінні це річна фінансова звітність, система бухгалтерського обліку та господарсько-фінансова діяльність підприємства, які для аудиторів виступають у формі документів, що містять відповідну інформацію.

Локальний характер аудиту розглядає об'єкти обліку, до яких відносяться: засоби підприємства (основні засоби, запаси, грошові кошти, нематеріальні активи та інші засоби); джерела їх утворення (джерела власних засобів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання та інші джерела); господарські процеси (постачання, виробництва, реалізації); результати діяльності (доходи, витрати, прибуток/збиток).

Отже, об'єктом аудиторської діяльності можуть бути окремі або взаємопов'язані економічні, організаційні, інформаційні та інші сторони функціонування досліджуваної системи, стан якої може бути оцінений кількісно або якісно.

Міжнародний стандарт аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" визначає мету аудиту як "надання аудиторові можливості висловити свою думку стосовно відповідності підготовлених фінансових звітів в усіх суттєвих аспектах концептуальній основі фінансової звітності». Для досягнення поставленої мети аудитор у ході перевірки вирішує ряд основних завдань, а саме

- збір усіх необхідних даних для проведення аудиту;

- перевірка повноти відображення всіх активів, зобов'язань і капіталу в балансі;

- контроль реальної наявності всіх активів і пасивів, згідно балансу;

- вивчення методики оцінки майна та її відповідність прийнятій обліковій політиці;

- контроль за дотриманням положень діючого законодавства;

- перевірку правдивості, точності відображення в обліку та звітності господарських операцій на дату складання фінансової звітності та ін.

Під час вирішення завдань аудиту, аудитор повинен дотримуватись загальних принципів аудиту, які визначенні Міжнародним стандартом аудиту № 200 "Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів", а саме:

- незалежність;

- чесність;

- об'єктивність;

- конфіденційність;

- професіональна компетентність і належна ретельність;

- професіональна поведінка;

- дотримання технічних стандартів.

В процесі функціонування аудиторський контроль сформував в системі прикладних економічних наук свій метод. Під методом аудиту розуміють сукупність прийомів і способів, які використовуються для дослідження стану об'єктів, що вивчаються.

Всі прийоми і способи, які використовуються в аудиті, можна об'єднати у дві великі групи: загальнонаукові та спеціальні.

Із загальнонаукових прийомів в аудиті широко використовуються такі, як аналіз, синтез, індукція, дедукція та інші.

Але особливе місце в методі аудиту займають його спеціальні прийоми. Передусім, це прийоми фактичного контролю, які використовуються під час вивченні фактичного стану об'єктів обліку. До них належать: інвентаризація, контрольний вимір, контрольний запуск, лабораторний аналіз, експеримент та експертиза.

Оскільки діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва і відповідних матеріальних умов, вони с одним з найважливіших елементів продуктивних сил, визначають їх рівень.

Аудит основних засобів і необоротних активів означає перевірку дотримання в бухгалтерському обліку методологічних засад формування інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Пункт 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", визначає поняття основні засоби як матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використанні (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У процесі експлуатації вони переносять свою вартість на собівартість продукції частинами (нарахуванням амортизації).

Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються у бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення, встановлення, державну реєстрацію, які становлять їх первісну вартість. До складу основних засобів відносяться: земельні угіддя, будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження та інші основні засоби.

Проводячи аудит основних засобів аудитор керується наступними нормативними документами:

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями)

2 Закон України «про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 - ВР (зі змінами і доповненнями)

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.

4 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731)

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей»

6 Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54

7 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його використання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

8 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України : 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5 «Звіт про власний капітал»; 7 «Основні засоби»; 14 «Оренда».

Важливими завданнями аудиту основних засобів є:

- перевірка правильності віднесення об'єктів до основних засобів;

- перевірка законності та правильності операцій, пов'язаних із рухом

основних засобів;

- контроль за дотриманням правил документального оформлення операцій по основних засобах;

- контроль за наявністю і збереженням основних засобів;

- перевірка правильності та своєчасності нарахування, включення у витрати виробництва амортизаційних витрат;

- перевірка правильності проведення переоцінки основних засобів;

- перевірка операцій, пов'язаних з орендою основних засобів;

- перевірка правильності відображення в обліку відновлення основних засобів;

- зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових

документів з даними, відображеними у звітності підприємства, з метою встановлення їх відповідності.

Таким чином, аудитор, дотримуючись вимог П(С)БО 7 "Основні засоби", має впевнитися, що в Примітках до річної фінансової звітності в повному обсязі висвітлено наступну інформацію: наявність і рух основних засобів у звітному періоді; вартість (первісна чи переоцінена), за якою основні засоби відображені у балансі; переоцінка основних засобів, їх вибуття, сума амортизації, нарахована за рік тощо.

2 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Зміївський машинобудівний завод»

Відкрите акціонерне товариство "Зміївський машинобудівний завод" було створено на основі державного підприємства "Зміївський машинобудівний завод" в ході приватизації. В 2004 році відбулись зміни в організаційно-правовій формі і на сьогоднішній день підприємство «ЗМЗ» філія відкритого акціонерного товариства «Автрамат»

Зареєстроване 22.05.2004 р. Зміївським райвиконкомом та отримало код державної реєстрації - 26450284.

Підприємство приватної форми власності.

Код території за КОАТУУ - 6321710100. Знаходиться за адресою Харківська область, Зміївський р-н, місто Зміїв, вул. 50 років Комсомолу, 115.

Органом державного управління є Міністерство промислової політики України. Підприємство «ЗМЗ» працює в галузі машинобудування (код за ЗКГНГ - 14100) та здійснює такий вид економічної діяльності, як виробництво машин та устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів (код за КВЕД - 29.54.1).

Підприємство має досить складну організаційну структуру. Особливістю якої є наявність відділів, характерних лише для виробничих підприємств,таких як відділ технічного контролю, конструкторський відділ, відділ технічної документації та ін. (рисунок 1). Прийняті скорочення на рисунку 1: АГВ -адміністративно-господарський відділ; ВГК - відділ головного конструктора; ВГМ - відділ головного механіка; ВГТ - відділ головного технолога; ВІГ -відділ інструментального господарства; ВК - відділ кадрів; ВМА - відділ механізації та автоматизації; ВОПБ - відділ охорони праці та безпеки; ВОПіЗ -відділ організації праці та заробітної плати; ВОНС - відділ охорони навколишнього середовища; ВОХОР - військова охорона; ВПК - відділ підготовки кадрів; ВТД - відділ технічної документації; ВСН - відділ стандартизації та нормалізації; ДДЗ - дошкільні дитячі заклади; ДОЦ - дитячі оздоровчі центри; ПЕВ - планово-економічний відділ; ПДВ - планово-диспетчерський відділ; ФВ - фінансовий відділ; ЦЗЛ - центральна заводська лабораторія.

Рисунок 1 - Організаційна структура підприємства «ЗМЗ»

В бухгалтерії підприємства працює 6 чоловік, кожен з яких відповідає за певну область обліку. Бухгалтерський облік частково автоматизований, облік праці та заробітної плати здійснюється за допомогою програми Microsoft Excel, а для автоматизації інших областей обліку використовується програма «ІС-РКО» . Також за допомогою даної програми складаються такі форми звітності:

фінансова;

податкова;

статистична.

До фінансової звітності відносяться: а) Ф-1 «Баланс»; Ф-2 «Звіт про фінансові результати»; Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів»; Ф-4 «Звіт про власний капітал»; Ф-5 «Примітки до річної фінансової звітності».

До податкової звітності відносять: а) Декларація з податку на прибуток підприємства; б)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок; в) Податкова декларація з податку на додану вартість; г) Розрахунок коригування сум ПДВ; д) Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; е) Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; ж) Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України; з) Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; і) Відомості про нараховані та виплачені фізичним особам суми доходів і суми утриманих з них податків; к) Розрахунок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища; л) Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

До статистичної звітності відносяться: а) Ф № 1-натура «Відомості про виробництво й відвантаження продукції»; б) Ф № 1-ціни виробників «Відомості про ціни виробників промислових товарів»; в) Ф № 2-ціни придбання «Відомості про середні ціни на окремі види паливно-енергетичних ресурсів, придбаних промисловими організаціями»; г) Ф № 12-Ф «Відомості про використання коштів»; д) Ф № П-4 «Відомості про чисельність, заробітну плату й рух працівників» та ін.

Так як підприємство «ЗМЗ» є філією ВАТ «Автрамат», воно має певні особливості щодо системи оподаткування, по-перше, дане підприємство сплачує лише такі обов'язкові податки та збори як: податок на прибуток, ПДВ, податок з доходів фізичних осіб, платежі до фондів обов'язкового соціального страхування, податок з власників транспортних засобів та збір за забруднення навколишнього середовища;по-друге, наприкінці звітного періоду вся звітність, в т. ч. і податкова направляється до адміністрації ВАТ «Автрамат», де складається консолідована звітність.

Основні характеристики облікової політики. Нарахування амортизації необоротних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Основні засоби - матеріальні активи розподілені по групам:

будівлі споруди, передавальні пристрої;

машинобудівне обладнання;

транспортні засоби;

інструменти, прибори, інвентар(меблі);

інші основні засоби;

Сума амортизаційних відрахувань визначається шляхом застосування норм амортизації встановлених пунктом 8.6 ст. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97р. № 283/97 ВР. Первісну вартість запасів, які виготовляються власними силами підприємства визначати згідно П(С)БУ-16. Не включаються в первісну вартість запасів, а відносяться до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

наднормативні збитки і недоліки запасів;

витрати на збут,

загальногосподарські;

- інші витрати, безпосередньо не пов'язані з придбанням та доставкою запасів і приведенням їх у стан, в якому вони здатні для застосування у запланованих цілях.

Запаси відображаються у бухгалтерському обліку і звітності по найменшій з двох оцінок первісної вартості чи чистої вартості реалізації згідно п.24 П(С)БУ-9.

Для обліку доходів підприємства використовується всі рахунки класу 7 «Доходи та результати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Для обліку витрат використовуються рахунки класу 8 «Витрати по елементах» та класу 9 «Витрати діяльності». Тобто при відображенні господарських операцій суми витрат спочатку відображаються на рахунках 8 класу за відповідними елементами, потім акумулюються на рахунках класу 9. В кінці звітного періоду підприємство формує фінансові результати, закриваючи рахунки доходів і витрат.

В бухгалтерському обліку підприємства «ЗМЗ» не формується резерв сумнівних боргів. У тих випадках, коли існує дебіторська заборгованість строком більше 3-х років, філія не має права її списувати самостійно, це відбувається з дозволу головного керівництва. Розрахунок техніко-економічних показників подано в таблиці 1.

Таблиця 1 - Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства «ЗМЗ» філії ВАТ «Автрамат»

Показники

Абсолютне значення за 2008 рік

Абсолютне значення за 2009 рік

Абсолютне відхилення (+/-)

Темп росту (зниження) (%)

1

2

3

4

5

1 Доходи, тис. грн

15817,0

18807,0

+2990,0

118,9

2 Витрати, тис. грн

12726,0

14120,0

+1394,0

110,9

3 Прибуток, тис. грн

193,0

896,0

+703,0

416,4

4Чисельність працівників, чол.

348

332

-16

95,4

5 Фонд оплати праці, тис. грн

3490,0

4425,0

+935,0

126,7

6 Середньомісячна заробітна плата, грн

835,7

1110,7

+274,9

132,9

7 Продуктивність праці тис. грн/ чол.

45,5

56,6

+11,6

125,7

8 Рентабельність

0,015

0,063

+0,048

420,0

9 Наявність основних засобів, тис. грн

24326,0

21404,0

-2922

87,9

10 Фондовіддача

65,0

87,9

+22,9

135,2

11 Фондоємність

0,015

0,011

-0,004

73,3

12 Фондоозброєність тис. грн/чол

69,9

64,5

-5,4

92,3

13 Коефіцієнт зносу, %

69,5

69,1

-0,4

99,4

14 Коефіцієнт придатності, %

30,5

30,9

+0,4

101,3

З даних таблиці ми бачимо, що доходи у 2009 році збільшились на 2990,0 тис. грн або на 18,9% порівняно з 2008 роком. Збільшення доходів відбулося за рахунок збільшення витрат у 2009 році на 1394,0 тис. грн або на 10,9%. Як бачимо, темп зростання майже однаковий, тому можемо зробити висновок, що зростання витрат відбулось у виробничій сфері.

Зростання доходів і витрат призвели до змін прибутку підприємства, який у 2009 році зріс на 703,0 тис. грн , тобто майже в 4 рази порівняно з 2008 роком. Таке різке збільшення прибутку відбулось внаслідок зменшення невиробничих витрат і збільшення обсягу виробництва.

Аналізуючи такі показники як чисельність працівників, фонд оплати праці та середньомісячну заробітну плату, необхідно сказати, що вони тісно пов'язанні між собою. Зменшення чисельності працівників внаслідок скорочення штату працівників на 16 чоловік або на 4,6% та збільшення фонду оплати праці на 935 тис. грн або на 26,7% за рахунок збільшення прибутку підприємства, призвело до збільшення середньомісячної заробітної плати на 274,9 грн або на 32,9% .

Продуктивність праці - це показник трудової діяльності працівників. Існує два типи зростання продуктивності праці - інтенсивний та екстенсивний. На підприємстві, що досліджується ми спостерігаємо екстенсивний тип зростання тому що продуктивність праці зросла на 11,6% тис. грн/чол. Або на 25,7%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 32,9%, тобто зростання останньої відбувається швидше. Це свідчить про те, що зростання продуктивності праці відбувається за рахунок збільшення заробітної плати, а не за рахунок введення нових технологій та удосконалення виробництва.

Важливим показником розвитку є рентабельність. Її зміна прямо залежить від зміни прибутку. З даних таблиці ми бачимо, що рентабельність у 2009 році зросла на 0,048, тобто в 4 рази порівняно з 2008 роком так як і прибуток.

Кожне підприємство має свої основні фонди, використання яких впливає на фінансові показники розвитку підприємства.

На підприємстві «ЗМЗ» в 2009 році відбулось зменшення вартості основних фондів, які використовуються на 2922,0 тис. грн або на 12,1%. Причиною даного зменшення є те, що на протязі звітного року основні фонди вартістю 2920,0 тис. грн були законсервовані, тому перестали використовуватись.

Така зміна вплинула на такі показники як фондовіддача, фондоємність та фондоозброєність. Фондовіддача у 2009 році збільшилась на 35,2%, а фондоємність зменшилась на 26,7%, що є позитивним явищем у діяльності підприємства. Негативним явищем є зменшення фондоозброєності на 5,4 грн/чол. або на 7,7%. Це відбулось за рахунок зменшення вартості основних засобів і незначне зменшення чисельності працівників.

Коефіцієнт зносу у звітному році зменшився на 0,6% і склав 69,1%, що свідчить про значну зношеність основних засобів і низький рівень оновлення.

Відповідно коефіцієнт придатності збільшився на 0,4% і склав 30,9%.

Проаналізувавши техніко-економічні показники діяльності підприємства можемо сказати, що підприємство є прибутковим. Значить потенційні інвестори та клієнти будуть зацікавленні в співпраці з підприємством «Зміївський машинобудівний завод».

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

Аудиторська діяльність починається з укладання договору між аудиторською компанією та клієнтом. Структура договору є стандартною. Порядок укладання договору регламентується МСА.

3.1 Договір на проведення аудиту № 13- 5/2010

10 травня 2010 р. м. Харків

ЗАТ «Право-Аудит» особі Голови правління Дмитренко Григорія Вікторовича, надалі іменована «Виконавець», що діє на підстав Статуту і ліцензії № 3034 від 26.09.2002 р., з одного боку, і підприємства «Зміїський машинобудівний завод», філії ВАТ «Автрамат», що діє в особі Генерального директора Глушко Дмитра Миколайовича, надалі іменований «Замовник», що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручив, а Виконавець зобов'язується здійснити нижченаведені аудиторські послуги:

1.1 Надати аудиторський висновок про правильність обліку і відображення в чи звітності аргументоване відмовлення від підтвердження обліку запасів, повноті і відповідності чинному законодавству і встановленим
нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Надати аудиторський звіт по вищевказаному питанню.

Надати рекомендації з усуненню виявлених недоліків, помилок і неточностей.

1.4 Відновлення бухгалтерського обліку не є предметом даного договору.

2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Виконавець зобов'язується:

Належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності Замовника, їхню вірогідність, повноту і відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам;

Повідомляти Замовника про виявлені при проведенні аудите недоліках ведення бухгалтерського обліку і чи звітності не доцільності подальшої роботи;

Зберегти в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудита. Не розголошувати зведень, що складають предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх чи інтересах в інтересах третіх облич;

2.4 Обмежити свою діяльність наданням аудиторських послуг, обговорених у розділі 1.

2.5 Інформація про результати проведеної роботи буде представлена Замовнику у виді документів обговорених у розділі 1, пункти 1.1 і 1.2.

Замовник зобов'язується створити Виконавцю належні умови для якісного виконання аудита:

2.6 Надати достовірну інформацію.

2.7 Надати Виконавцю для аналізу достатній обсяг інформації про результати фінансово-господарської діяльності, у тому числі на вивчення бухгалтерської звітності і документів, що складають комерційну таємницю і не підлягають публікації.

Не починати зі своєї сторони ні яких дій, що приводяться до втрати незалежності Виконавця;

Зробити прийом виконаної Виконавцем роботи, відповідно до розділу 3.

2.10 Зробити оплату за виконану роботу, відповідно до розділу 5.

3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

Документами, що підтверджують виконану Виконавцем роботу, за даним Договором, є нижченаведені,

3.1 Акт прийому - здачі аудиторського висновку. Повинний бути підписаний не пізніше наступного дня, після надання аудиторського висновку. У противному випадку, надається Замовником аргументовані доводи про не згоду з аудиторським висновком, у термін вище обговорений.

3.2 Звіт про аудиторську перевірку є внутрішнім документом Замовника.

3.3 Лист «Про не можливість проведення подальшої аудиторської перевірки». Надається Виконавцем, у випадку припинення дії даного Договору, із причин викладеним у пункт 1.3, а також не дотримання умов пункту 2.6 і 2.7.

4 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

Виконавець зобов'язаний у період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 р. виконати роботу у формі аудиторської перевірки (аудита) і зв'язаної з ними експертизи, відповідно до розділу 1.

У плині двох днів, після закінчення робіт Виконавець повинен надати Аудиторський висновок, Експертний висновок і Звіт аудиторської перевірки.

5 ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1 На підставі угоди сторін вартість робіт за Договором складає:

сума за договором - 4000 грн. крім того, ПДВ - 800 грн. Разом сума за договором - 4800 грн. Даний пункт Договору є Протоколом угоди ціни.

5.2 Передоплата виробляється в розмірі 30% суми зазначеної в пункті 5.1, а що залишилися 70% після завершення роботи, відповідно до розділу 3.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Виконавець несе відповідальність у нижче перерахованих випадках:

6.1 За неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову й іншу відповідальність, у розмірі 70% від фактично нанесеного Замовнику збитку з їхньої вини.

Усі суперечки майнового характеру між Виконавцем і Замовником дозволяються у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону.

6.2 За не дотримання термінів виконання робіт, обговорених у розділі 4, за кожний наступний день сума Договору, зазначена в пункті 5.1 зменшується на 0,2%.

Замовник несе відповідальність

За вірогідність наданої Виконавцю інформації.

За виявлені відхилення і порушення в обліку і звітність по них.

За невиконання рекомендацій Виконавця.

За не виконання пункту 2.9 і 2.10 у розмірі 1% від суми обговореної в Договорі по пункті 5.1, за кожний прострочений день, після закінчення двох днів після підписання Акта прийому - здачі.

7 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір є дійсним з моменту його підписання 10 серпня до моменту виконання всіх дій, обговорених у даному Договорі.

8 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Виконавець

Підприємство «Зміївський ЗАТ «Право-Аудит»

машинобудівний завод» філія ліцензія АПУ № 3034 від

ВАТ «Автрамат» 26.09.02 Україна 61204,

Україна 63404, Харківська обл., пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

Зміївський р-н, місто Зміїв, тел. 36-47-46

вул. 50 років Комсомолу, 115. ЄДРПОУ 31644117

т., факс: 3-11-56, 3-26-93 Р/Р №2600023450

ЄДРПОУ 26450284 АКБ «Приват-банк»

Р/Р № 27008124701 МФО 325698

ВАТ «Мегабанк» МФО 351629

3.2 Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Перед проведенням аудиту основних засобів, необхідно ознайомитись з основами діяльності підприємства, де проводиться аудит. Для цього аудитор розробляє програму знайомства з підприємством (таблиця 2)

Таблиця 2 - Порядок проведення аудиту по питанню знайомства з підприємством

Найменування роботи

Джерела

Термін

1

Визначити сферу діяльності (виробнича або сфера послуг)

Надається підприємством

2

Зібрати інформацію про галузь, по якій ведеться перевірка

Статистичні дані та інша література

3

Визначити вид економічної діяльності

Статут

4

Визначити розмір підприємства (мале, середнє, велике)

Кількість здійснюваних операцій за місяць

5

Знайомство з юридичними документами підприємства

Надається підприємством

6

Визначити форму власності, порядок створення підприємства, його особливості

Статут

7

Визначити підпорядкованість підприємства

Статут

8

Ознайомитись з предметом діяльності підприємства, згідно до Статуту

Статут

9

Порівняти діяльність підприємства з діяльністю, яка зафіксована в Статуті.

Проводиться аудитором

10

Перевірити наявність ліцензій на окремі види діяльності

Юридичні документи

11

Визначити обороти підприємства

Надається підприємством

12

Вивчити структуру підприємства

Схема - Структура підприємства

13

Ознайомитись з чисельністю службовців, функціональними обов'язками

Надається підприємством

14

Ознайомитись з Бізнес планом підприємства, перспективою розвитку

Надається підприємством

15

Доля на ринку (міста, області, країни), яку має підприємство, по кожному виду діяльності

Статистичні дані

16

Знайомство з основними показниками, які характеризують діяльність підприємства

Розрахунки підприємства, або аудитора

2 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

3.3 Порядок проведення аудиту по питанню вивчення і оцінки системи внутрішнього контролю

Для того, щоб найбільш повно визначити характер, обсяг та зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту, аудитор має дати оцінку системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю клієнта. В процесі такої оцінки встановлюється вірогідність наявності помилок в бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. Для виконання даної процедури аудитор також має скласти програму аудиту (таблиця 3).

Таблиця 3 - Порядок проведення аудиту по питанню вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю

Найменування роботи

Термін

1

2

3

1

З'ясувати, чи відповідає організаційна структура підприємства розміру підприємства

2

Вивчити розподіл прав, обов'язків і відповідальності та узгодженість із організаційною структурою підприємства

3

З'ясувати наявність контролю вищестоящими керівниками за виконанням делегованих прав і обов'язків

4

Знайомство з наказом по підприємству про зміст облікової політики на поточний період

5

Перевірити наявність положення про бухгалтерію, посадові інструкції працівників

6

Ознайомитись з робочим Планом рахунків

7

Ознайомитись з альбомом форм первинних документів, облікових реєстрів і звітності, які використовуються на підприємстві

8

Вивчити графік документообігу та представлення звітності

9

Визначити наявність внутрішнього контролю при обліку основних засобів підприємства:

наявність договору про матеріальну відповідальність

наявність санкцій на здійснення господарських операцій на первинних документах

розподіл відповідальності між різними особами за виконання господарської операції, її запис і зберігання запасів

розподіл відповідальності за виконання різних етапів здійснення господарської операції

перевірити правильність реєстрації первинних документів

правильність зберігання та обліку документів суворої звітності

наявність контрольної процедури між аналітичним та синтетичним обліком

правильність оформлення та видачі доручень на отримання основних засобів, відповідність даті указаній в дорученні та накладній

своєчасність оприбуткування основних засобів та передача документів в бухгалтерію

наявність податкових накладних

порядок та періодичність проведення інвентаризації, правильність її оформлення, результати інвентаризації

наявність заходів щодо збереження основних засобів

наявність процедур попередження і виявлення несанкціонованих операцій, помилок у документах

ретельне вивчення випадків, щодо нестачі основних засобів, або залишків, виявлених у ході інвентаризації

Заходи заохочення або стягнення, які використовуються на підприємстві

3 дні

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

М.П.

3.4 Загальний план та програма аудиторської перевірки

Від оцінки системи внутрішнього короля залежить обсяг перевірки. Зниження ризику контролю дозволяє зменшити обсяг перевірки та опиратись на дані внутрішнього контролю. При підготовці загального плану та програми перевірки встановлюється рівень суттєвості.

План складається перед початком конкретної роботи з клієнтом та має такий вигляд (таблиця 4).

Таблиця 4 - Порядок проведення перевірки за питаннями обліку основних засобів

Основні напрями

Перинні документи та облікові регістри

П.І.ПБ виконавця

Термін (дні)

Примітки

1

2

3

4

5

1 Загальне ознайомлення з напрямами діяльності підприємства та вивчення статутних документі

Статут, довідка про реєстрацію підприємства

А. В. Левчук

2

Закон «Про підприємства та господарські товариства в Україні»

2 Попереднє вивчення фінансової звітності

Баланс, Звіт про фінансові результати

Д.М.Чуб

2

П(С)БО 2-4

МСА

3 Вивчення застосованих на підприємстві форм і методів бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

Наказ №1 «Про облікову політику»

А.В. Левчук

3

Закон «Про бухгалтерський облік та фінан сову звітність в Україні»

4 Ведення аудиторської процедури вивчення автоматизо- ваного обліку на ПВМ і створення автоматизованих робочих місць

Положення «Про автоматизований облік»

Д.М.Чуб

1

МСА

5 Вивчення документообігу на підприємстві по фінансово-господарчим операціям

Затверджений графік документообігу

А.В. Левчук

4

Інструкція №88 «Положення про застосування первинних документів»

6 Уточнення обсягів аудиторської перевірки підприємства та корегування договору на проведення аудиту

А.В. Левчук

1

Закон «Про аудиторську діяльність»

7 Отримання аудиторських доказів по основним засобам

Первинні документи, відомості по рахункам

А.В. Левчук Д.М.Чуб

30

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.1 Перевірити правильність заповнення перинних документів

Первинні документи

1

Наказ МСУ «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352 від 29.12.95

7.2 Перевірити правильність оцінки основних засобів:

Придбаних за плату

Виготовлених власними силами

Безоплатно отриманих

2

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.3 Правильність і законність проведення переоцінки основних засобів та відображення в обліку

Рішення керівництва (комісії), документ експертної оцінки або акт переоцінки, бухгалтерська довідка

2

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.4 Перевірити правильність відображення надходження основних засобів: Придбаних за плату

Виготовлених власними силами

Безоплатно отриманих від структурних підрозділів

Безоплатно отриманих від інших суб'єктів

План рахунків Інструкція з його використання Договір, накладна, акт прийому-пере- дачі, інвентарна картка

4

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.5 Перевірити правильність відображення вибуття основних засобів:

Ліквідація основних засобів

Продаж основних засобів Безоплатно переданих структурним підрозділам

Безоплатно переданих іншим суб'єктам

Втрата (псування)

Договір, видаткова накладна, акт прийому-передачі, акт списання, розпорядження керівництва, акт виконаних робіт з демонтажу, висновок комісії

4

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.6 Перевірити правильність відображення й оформлення операцій по проведенню ремонту, модернізації та реконструкції основних засобів:

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Договір підряду (рішення комісії), відомості на оплату праці, акт виконаних робіт, акт прийому - передачі (ОЗ-2)

4

7.7 Перевірити правильність нарахування амортизації згідно вибраного методу

Наказ про облікову політику, бухгалтерська довідка (розрахунок амортизації)

1

П(С)БО 7 «Основні засоби»

7.8 Перевірка проведення інвентаризації основних засобів:

Періодичність проведення

Документальне оформлення інвентаризації

Результати інвентаризації

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку

Застосовуванні заходи для схоронності ОЗ

Інвентаризаційний опис, висновок комісії

2

Інструкція з інвентаризації основних засо- бів, не матері- альних активів, ТМЦ, грошо- вих коштів і документів та розрахунків № 69

7.9 Перевірка фактичної наявності основних засобів шляхом проведення вибіркової інвентаризації

Складання робочих таблиць

3

7.10 Перевірка права власності на основні засоби

1

7.11 Перевірка відповідності синтетичного та аналітичного обліку основних засобів

Надається підприємством

2

7. 12 Перевірка правильності ведення податкового обліку основних засобів

2

ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР

7.13 Проведення аналізу ефективності використання основних засобів

2

8 Узагальнення отриманих результаті. Підготовка попереднього аудиторського звіту

Д. М. Чуб

2

9 Ознайомлення керівництва підприємства та головного бухгалтера та внесення коректив у хід перевірки з метою уточнення попередніх висновків

Протокол засідання

А.В. Левчук

2

10 Остаточне аудиторське вивчення скоригованих

напрямків перевірки

Д.М. Чуб

1

11 Складання підсумкового акту аудиторської перевірки та аудиторського висновку:

а)позитивний

б) умовно-позитивний

в) від'ємного характеру

А.В. Левчук

3

12 Представлення кінцевого висновку на робочій нараді керівництва та засновників підприємства з аудиторським колективом

А.В. Левчук

1

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.