РУБРИКИ

Аудит основних засобів

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит основних засобів

ВИКОНАВЕЦЬ

Голова правління ЗАТ «Право-Аудит» Дмитренко Г. В.

М.П.

3.5 Аналіз динаміки та структури балансу підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

Основним етапом перед початком проведення аудиту є вивчення фінансової звітності підприємства, а саме Балансу на 31 грудня 2009 року та Звіту про фінансові результати за 2009 рік. Для оцінки стану основних засобів, щодо яких проводиться аудит, необхідно проаналізувати динаміку та структуру балансу підприємства. Даний аналіз відображено в таблиці 5.

Таблиця 5 - Порівняльний аналітичний баланс підприємства «ЗМЗ»

Найменування статті

Код рядку

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

Абсолютне значення 2008 р., тис грн

Відносні величини, %

Абсолютне значення 2009 р., тис грн

Відносні величини, %

У абсолютних величинах

У структурі,%

Базисні темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВ

1 Необоротні активи

Основні засоби

010

7415,0

58,39

6595,0

36,89

-820,0

-21,51

88,94

Незавершене будівництво

020

54,0

0,42

165,0

0,92

+111,0

+0,5

305,0

Інвестиційна нерухомість

055

-

-

539,0

3,01

+539,0

+3,01

100,0

Усього за розділом 1

080

7469,0

58,81

7299,0

40,83

-170,0

-17,98

97,72

2 Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2006,0

15,79

1801,0

10,07

+205,0

-5,72

89,78

Незавершене виробництво

120

937,0

7,38

2947,0

16,48

+2010,0

+9,1

314,5

Готова продукція

130

413,0

3,25

654,0

3,66

+241,0

+0,41

158,3

Товари

140

169,0

1,33

155,0

0,87

-14,0

-0,46

91,72

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги

160

93,0

0,74

77,0

0,43

-16,0

-0,31

82,8

Дебіторська заборгованість по розрахунках:

- з бюджетом

170

-

-

21,0

0,12

+21,0

+0,12

100,0

- за виданими авансами

180

930,0

7,32

807,0

4,51

-123,0

-2,81

86,77

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9,0

0,07

64,0

0,36

+55,0

+0,29

444,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

230

334,0

2,63

3417,0

19,11

+3086,0

+16,48

923,9

Інші оборотні активи

250

326,0

2,57

620,0

3,47

+294,0

+0,9

190,2

Усього за розділом 2

260

5217,0

41,09

10563,0

59,08

+5346,0

+17,99

202,5

Баланс

280

12699,0

100

17878,0

100

+5179,0

-

140,8

ПАСИВ

1 Поточні зобов'язання

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

34,0

0,27

6,0

0,03

-28,0

-0,24

17,65

Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги

530

78,0

0,61

87,0

0,49

+0,9

-0,12

111,5

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

1890,0

14,88

3483,0

19,48

+1593,0

+4,6

184,3

- з бюджетом

550

51,0

0,48

41,0

0,23

-10,0

-0,25

80,4

- зі страхування

570

108,0

0,85

135,0

0,75

+127,0

-0,1

125,0

- з оплати праці

580

283,0

2,23

302,0

1,69

+19,0

-0,54

106,7

- із внутрішніх розрахунків

600

10084,0

79,41

13680,0

76,52

+3596,0

-2,89

135,7

Інші поточні зобов'язання

610

171,0

1,35

144,0

0,81

-27,0

-0,54

84,2

Баланс

640

12699,0

100

17878,0

100

+5179,0

-

140,8

Проаналізувавши дані балансу за звітні періоди можемо зробити наступні висновки. Загальна вартість майна підприємства збільшилась на 5179,0 тис. грн. або на 40,8% в порівнянні з попереднім періодом.

В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 170,0 тис. грн. або на 2,28%. На це вплинуло зменшення долі основних засобів на 820,0 тис. грн. або на 21,51% внаслідок консервації, збільшення незавершеного будівництва майже в 3 рази та інвестування в нерухомість на 539,0 тис. грн.

Оборотні активи в 2009 році збільшились на 5346,0 тис. грн., що в 2 рази більше ніж в попередньому звітному періоді. Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення грошових коштів та їх еквівалентів майже в 9 разів, що свідчить про їх неефективне використання та за рахунок збільшення незавершеного виробництва на 2010,0 тис. грн. або в 3 рази, що є виробничим показником підприємства.

Аналізуючи таблицю, слід звернути увагу на зменшення сум дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (на 16,0 тис. грн) та виданими авансами (на 123,0 тис. грн.). Дані зміни свідчать про покращення розрахункової дисципліни в бік збільшення платоспроможності. Незначне збільшення відбулось в дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом (на 21,0 тис. грн) та іншій дебіторській заборгованості (на 55,0 тис. грн). Але ці статті мають досить незначну долю в структурі балансу (до 0,4%) і тому майже не впливають на загальну валюту балансу. Підприємство може збільшувати обсяги відвантаження продукції так як веде справи з сумлінними клієнтами.

Джерела формування майна підприємства в 2009 році збільшились на 5179,0 тис. грн або на 40,8% в порівнянні з 2008 роком.

Так як підприємство «ЗМЗ» є філією ВАТ «Автрамат», воно не має власного капіталу, а джерелами формування майна є поточні зобов'язання, а саме внутрішні розрахунки,які в 2009 році збільшились на 3596,0 тис. грн або на 35,7% порівняно з 2008 роком. В структурі пасиву балансу дана стаття зменшилась на 2,89%. Також значний вплив мають поточні зобов'язання з одержаних авансів, які в звітному році збільшились на 1593,0 тис. грн або на 84,3%., що свідчить про те, що підприємство обрало спосіб розрахунків з покупцями шляхом отримання авансу,а потім відвантаження продукції. Зростання заборгованості робітникам по оплаті праці є досить незначним - 19,0 тис. грн. або на 6,7%. При цьому спостерігається зменшення заборгованості перед бюджетом на 10,0 тис. грн. або на 19,6% та іншої поточної заборгованості на 27,0 тис. грн або на 15,8%.

Таким чином, проаналізувавши баланс підприємства «ЗМЗ» можемо зробити висновок, що структура ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною. Це пов'язано зі значними активами підприємства та з перевищенням внутрішніх розрахунків в структурі пасиву, які для філії прирівнюються до власного капіталу.

3.6 Аналіз фінансового стану підприємства «Змiївський машинобудівний завод»

Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку показників ліквідності та платоспроможності (величина чистих оборотних активів, коефіцієнт поточної ліквідності), прибутковості підприємства (коефіцієнт рентабельності активів (усього), коефіцієнт рентабельності основної діяльності), ділової активності підприємства (Коефіцієнт оборотності активів, Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів) (таблиця 6).

Таблиця 6 - Аналіз фінансового стану підприємства

Назва показника

Формула розрахунку

Значення на початок 2009 р тис. грн

Значення на кінець 2009 р тис. грн

Відхилення (+;-)

Орієнтовне значення

1Величина чистих оборотних активів

Оборотні активи - короткострокові зобов'язання

2602,0

6365,0

+3763,0

>0

2 Коефіцієнт поточної ліквідності

0,41

0,59

0,18

>1

3 Коефіцієнт рентабельності активів (усього)

0,013

0,060

0,047

-

4 Коефіцієнт рентабельності основної діяльності

0,33

0,24

-0,09

-

5 Коефіцієнт оборотності активів (коефіцієнт трансформації капіталу, ресурсовіддача)

1,49

1,26

-0,23

-

6 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

268,2

226,8

-41,4

-

7 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

0,92

0,83

-0,09

-

8 Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

4,05

3,65

-0,4

-

Проаналізувавши коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства можемо зробити наступні висновки.

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує стабільність фінансового стану підприємства, спроможність погасити короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості. У звітному році значення даного коефіцієнту у звітному році збільшилось на 0,18 і склало 0,59. Це відбулось за рахунок збільшення як оборотних активів так і короткострокових зобов'язань , але не зважаючи на це, значення коефіцієнта є меншим ніж орієнтовне, тому що значну долю в структурі короткострокових зобов'язань мають внутрішні розрахунки. Підприємству необхідно проводити заходи щодо збільшення обсягу оборотних активів і, як наслідок, підвищення рівня незалежності.

Різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями визначає величину чистих оборотних активів. Цей показник свідчить про те, наскільки господарська діяльність забезпечена власними ресурсами. Значення даного показника у звітному році збільшилось на 3763,0 тис грн в порівнянні з попереднім роком і склало 6365,0 тис. грн. Значення показника є досить значним,а тому можемо сказати, що підприємство може погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок власних ресурсів.

Коефіцієнт рентабельності активів характеризує ефективність використання всього майна підприємства, тобто вказує скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована в активи. Значення цього показника у звітному році склало 0,060, що на 0,047 більше ніж в попередньому році. Це збільшення відбулось за рахунок збільшення прибутку.

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності характеризує співвідношення прибутку і собівартості реалізації продукції. У звітному році значення цього коефіцієнта зменшився на 0,09 та склав 0,24. Це відбулось за рахунок зменшення і прибутку від реалізації продукції, що є негативним фактом, і зменшення собівартості реалізованої продукції, що є позитивним фактом. Тому підприємству слід проаналізувати причини зменшення прибутку.

Коефіцієнт оборотності активів зменшився у звітному році на 0,23 і становить 1,26. На це вплинуло зменшення виручки від реалізації продукції.

Важливим показником, який дає змогу оцінити ефективність кредитного контролю підприємства є коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості. Він дає змогу оцінити, скільки разів на протязі звітного року об'єми надходжень вір реалізації можуть вмістити себе середній залишок дебіторської заборгованості. Значення цього коефіцієнта є досить значним, незважаючи на незначне зменшення у звітному році воно склало 226,8, а в попередньому - 268,2. Тобто об'єм надходжень від реалізації може вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 268,2 разів у попередньому році та 226,8 разів у звітному році.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості характеризує скільки витрат на собівартість реалізації послуг може вмістити в себе середній залишок кредиторської заборгованості. Цей показник у звітному році склав 0,83, що на 0,09 менше ніж у попередньому році. На це вплинуло зменшення собівартості реалізації.

Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів складає 3,65 на кінець звітного року проти 4,05 в попередньому звітному році. Зменшення склало 0,4.

Таким чином, проаналізувавши показники фінансового стану підприємства, можемо сказати, що дане підприємство є стабільним в своєму розвитку та задовольняє вимоги, які висуваються до виробничого підприємства.

3.7 Робочі документи з переліком помилок

Після аналізу фінансового стану підприємства виконується безпосередньо аудит основних засобів. Під час перевірки аудитор складає робочі документи, які містять перелік порушень, виявлених під час перевірки. При проведенні аудиту основних засобів були виявлені певні порушення, які відображені в таблицях 7 та 8.

Таблиця 7 - Перелік помилок при аудиті основних засобів на підприємстві «ЗМЗ» період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Первинний до- кумент

Зміст порушення

Характер порушення

Вимоги якого нормативного документу порушено

Суттєвіс-ть пору- шення

Виправлення помилки

1

2

3

4

5

6

Інвен- тарна картка № 283

На об'єкт основних засобів не заведена інвентарна картка

Порушення правил ведення обліку надходження основних засобів

Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм перинного обліку» № 352 від 25.12.95 р.

Не суттєве

Необхідно завести інвентарну картку на об'єкт основних засобів

Амортизація на об'єкти основних засобів нарахована за методом змен- шення залишкової вартості, а не за прямолінійним, який казаний в Наказі №1

Порушення наказу про облікову політику

Не суттєве

Амортизацію слід нарахувати за прямолінійним методом

Накла-дна № 34 від 12.01.09 р.

В первісну вартість придбаного облад- нання включений податок на додану вартість

Методологічна помилка

Дт 10 Кт 631 - 12000,0 грн

П(С)БО № 7

Суттєве

Необхідно вилучити ПДВ та відобразити операцію наступним чином

Дт 152 Кт 631 - 10000,0 грн

Дт 641 Кт 631 - 2000,0 грн

Невірно визначена залишкова вартість верстату

Арифметична

15892,0 грн

П(С)БО № 7

Не суттєве

Правильна сума

16892,0 грн

Накопичення витрат, пов'язане з придбанням та веденням в експлуатацію об'єкта основних засобів ведеться на рахунку 10

Методологічна

Дт 10 Кт 631

Дт 10 Кт 661

Дт 10 Кт 65

П (С)БО № 7 План рахунків та Інструкція з його використання

Не суттєве

Необхідно відобразити дані операції наступним чином: Дт 152 Кт 631 Дт 152 Кт 66

Дт152 Кт 65

Дт 10 Кт 152

Акт списання ос-новних засобів № 16 від 16. 07.09

При ліквідації об'єкта основних засобів не врахована вартість зворотних матеріалів

Методологічна порушено вимо-ги до списання основних засобів

П (С)БО № 7

Не суттєве

Необхідно оприбуткувати матеріали, придатні до використання

Дт 20 Кт 746 - 520,0 грн

Накла-дна № 28 від 25. 04. 09 р.

Невірно відображена первісна вартість придбаного холодильника

Арифметична

в первісну вартість не включення витрати на транспортування

П (С)БО № 7

Суттєве

Необхідно скоригувати первісну вартість

Дт 15 Кт 631 - 660 грн.

Акт списання ос-новних засобів № 19 від 04 09.09

Невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості

Методологічна помилка

Дт 90 Кт 104

План рахунків та Інструкція з його використання

Не суттєве

Вірний бухгалтерський запис

Дт 976 Кт 104

Відомо сті роз-рахунку сум амор-тизації за 2009 р.

Нарахування амортизації здійснюється один раз в квартал

Методологічна

П (С)БО № 7

Не суттєве

Нарахування амортизації повинно виконуватись щомісячно

Проведена дооцінка основних засобів не мала обґрунтованих підстав

Методологічна

порушення вимог дооцінки

Суттєве

Необхідно привести вартість до оцінених основних засобів до необхідної норми

Таблиця 8 - Перелік помилок, виявлених під час проведення аудиту первинних документів з обліку основних засобів на підприємстві «ЗМЗ»

період перевірки з 1.01.09 по 31.12.09

Види порушень, виявлених при перевірці первинних документів

Назва первинних документів

Дата складання документів

1 Відсутність обов'язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином

Акт на списання основних засобів №13

від 05.04.09 р.

2 Не заповнення обов'язкових реквізитів

Інвентарна картка обліку основних засобів № 26

від 15.08.09 р.

3 Необумовлені виправлення

-

-

4 Відсутність підписів, наявність помарок

Акт на списання основних засобів №16

від 16.07.09 р.

5 Записи простим олівцем

Акт приймання-передачі основних засобів № 8

від 12.04.09 р.

6 Відсутність прочерків у вільних рядках

Накладна № 38 на оприбуткування верстата

від 4.04.09 р.

7 Дописки по тексту та у цифрах

-

-

8 Відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу

накладна № 45

від 18.06.09 р.

9 Використання в регістрах бухгалтерського обліку ксерокопій первинних документів

-

-

4 Підсумкові документи аудитора

Після проведення аудиту аудитор складає звіт та аудиторський висновок, де висловлює власну думку про достовірність, повноту та правдивість інформації, відображеної в фінансовій звітності, щодо обліку основних засобів.

ЗВІТ АУДИТОРА

Шановний Глушко Дмитро Миколайович

На основі наданої фінансової звітності, облікових регістрів та первинної документації ми провели перевірку наявності та руху основних засобів на підприємстві. Під час перевірки було виявлено наступні помилки:

а) в організації обліку основних засобів:

Ш включення в первісну вартість придбаного обладнання податку на додану вартість на суму 2000 грн;

Ш накопичення витрат, пов'язаних з придбанням та веденням в експлуатацію об'єкта основних засобів ведеться на рахунку 10, а не на субрахунку 152;

Ш порушення вимоги щодо списання основних засобів, а саме не врахування вартості зворотних відходів при ліквідації об'єкта основних засобів в сумі 520,0 грн;

Ш порушення наказу про облікову політику, так як використовувався метод нарахування амортизації інший, ніж зазначений в наказі;

Ш порушення правил ведення обліку надходження основних засобів,а саме не заведення інвентарної картки на об'єкт основних засобів №283;

Ш невірно визначена залишкова вартість об'єкта основних засобів в сумі 16892,0 грн.

Ш невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості;

Ш порушення термінів нарахування амортизації;

Ш необґрунтована дооцінка основних засобів;

б) при заповненні первинної документації:

Ш відсутність обов'язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином в Акті на списання основних засобів №13 від 05.04.09 р.;

Ш не заповнення обов'язкових реквізитів в інвентарній картці обліку основних засобів № 26 від 15.08.09 р.;

Ш відсутність підписів всіх членів комісії в Акт на списання основних засобів №16 від 16.07.09 р.;

Ш записи простим олівцем в Акті приймання-передачі основних засобів № 8 від 12.04.09 р.;

Ш відсутність прочерків у вільних рядках накладної № 38 на оприбуткування верстата від 4.04.09 р.;

Ш відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу накладна № 45 від 18.06.09 р.

Під час перевірки нам було надано всі необхідні матеріали, тому ми можемо зробити висновок, що бухгалтерський облік ведеться в повній мірі без будь-яких проявів шахрайства.

Аудиторська фірма «Право-Аудит»

14.07.2010 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

керівництву підприємства «Зміївський машинобудівний завод»

Відповідно до договору № 13 від 10 травня 2010 року аудиторська фірма ВАТ «Право-Аудит» провела аудит поданого в додатку балансу підприємства «Зміївський машинобудівний завод» філії відкритого акціонерного товариства «Автрамат» станом на 31 грудня 2009 року, звіту про прибутки та збитки, використання прибутку,звіту про затрати на капітальні вкладення, звіту про наявність і рух основних засобів та амортизаційного фонду та звіту про розкрадання та прорахунки за 2009 рік. Відповідальність стосовно зазначеної звітності несе керівництво підприємства. Нашим обов'язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та порушень. Під час аудиту зроблені дослідження - шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосовуваних принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на протязі періоду, що був перевірений. Крім того, здійснено також оцінку, шляхом тестування, відповідності даних звітності для цілей оподаткування даним бухгалтерського обліку. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Ми підтверджуємо, що , за виключенням невідповідностей, які викладені у звіті аудитора, фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січня 2010 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

ЗАТ «Право-Аудит»

ліцензія АПУ № 3034 від

26.09.02 Україна 61204,

пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

тел. 36-47-46

ЄДРПОУ 31644117

Р/Р №2600023450

АКБ «Приват-банк»

МФО 325698

Дмитренко Г. В.

Висновки

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки.

Процес аудиту - це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Аудит виконує практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. Різноманітні учасники економічних відносин потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб'єктів господарювання, що зумовлює актуальність обраної теми «Аудит основних засобів».

Основні засоби відіграють важливу роль на підприємстві та сприяють здійсненню ефективної його діяльності. Облік основних засобів передбачає облік багатьох операцій, господарських процесів пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо), що являє собою велику сукупність інформації, яку необхідно опрацювати. Як наслідок, важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства і дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Головними кроками при проведенні аудиту основних засобів є:

- знайомство з клієнтом, яке дозволяє виявити характеристики підприємства, його організаційну структуру, спосіб ведення бухгалтерського обліку, ознайомитись з формами звітності;

- вивчення системи внутрішнього контролю дає змогу оцінити ступінь достовірності бухгалтерського обліку, кваліфікацію працівників підприємства, ступінь їх відповідальності;

- складання програми аудиторської перевірки дозволяє детально сформувати послідовність дій аудитора, включити всі необхідні заходи , що реалізуються під час проведення аудиту;

- безпосереднє проведення аудиту за цією програмою. Формування робочих документів аудитора, на основі яких формується звітна документація аудитора.

Таким чином, можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.

Список використаних джерел

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями).

2 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 - ВР (зі змінами і доповненнями).

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.

4 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731).

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6 Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54.

7 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція з його використання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291.

8 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України : 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5 «Звіт про власний капітал»; 7 «Основні засоби»; 14 «Оренда».

9 Міжнародні стандарти аудиту: 120 «Концептуальна основа міжнародних стандартів аудиту»; 200-299 «Відповідальність»; 300-399 «Планування»; 400-499 «Внутрішній контроль»; 500-599 «Аудиторські докази»; 610 «Розгляд роботи внутрішнього аудиту»; 700-720 «Аудиторська робота та звітність».

10 Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

11 Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. -- К.: кнеу, 2003. -- 268 с.

12 Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульнікова. Аудит: навч. посібн. - Львів:, «Магнолія 2006», 2008 рік - 224 с.

13 Стасишен М. С. Піча Ю. В. Основи аудиту (в схемах, таблицях, графіках): навч. посібник . - К: Каравела,2007.-192 с.

14 Белуха Н. Т. Аудит: Учебник. - К.: «Знання», КОО 2000. - 769 с.

15 Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підр.для студ.-- 2-е вид. Перер. і доп. -Жит.: ПП., “РУТА” , 2002,-- 672с.

16 Дорош Н.І. Аудит: методичне і орг-ція, -- К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2001.--402 с.

Додаток А

Підприємство Дата (рік, місяць, число)

Зміївський машинобудівний завод - філія Відкритого акціонерного товариства

«Автрамат» за ЄДРПОУ

Територія Харківська за КОАТУУ

Форма власності Приватна власність за КФВ

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ

Галузь Машинобудування за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування для

виготовлення текстильних , швейних, хутряних

та шкіряних виробів за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса 63430, Харківська обл.., Зміївський р-н, м. Зміїв, 50 років Комсомолу, 115

Баланс

на 31 грудня 2009 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

( - )

( - )

Незавершене будівництво

020

54

165

Основні засоби:

залишкова вартість

030

7415

6595

первісна вартість

031

24326

21404

знос

032

( 16911 )

( 14809 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

539

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

2745

Знос інвестиційної нерухомості

057

( - )

( 2206 )

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

7469

7299

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2006

1801

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

937

2947

Продовження додатку А

1

2

3

4

Готова продукція

130

413

654

Товари

140

169

155

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

93

77

первісна вартість

161

93

77

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

21

за виданими авансами

180

930

807

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9

64

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

334

3417

у т. ч. в касі

231

-

3

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

326

620

Усього за розділом II

260

5217

10563

III . Витрати майбутніх періодів

270

13

16

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

12699

17878

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

-

-

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

-

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом I

380

-

-

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

417

-

-

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Продовження додатку А

1

2

3

4

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

34

6

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

78

87

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1890

3483

з бюджетом

550

51

41

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

108

135

з оплати праці

580

283

302

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

10084

13680

із необоротними активами та групами вибуття

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

171

144

Усього за розділом IV

620

12699

17878

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

12699

17878

Керівник Глушко Д. М. (підпис)

Головний бухгалтер Кіраш В. І. (підпис)

Додаток Б

Підприємство Дата (рік, місяць, число)

Зміївський машинобудівний завод - філія Відкритого акціонерного товариства

«Автрамат» за ЄДРПОУ

Територія Харківська за КОАТУУ

Форма власності Приватна власність за КФВ

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ

Галузь Машинобудування за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності Виробництво машин та устаткування для

виготовлення текстильних , швейних, хутряних

та шкіряних виробів за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Адреса 63430, Харківська обл.., Зміївський р-н, м. Зміїв, 50 років Комсомолу, 115

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2009 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

22801

19279

Податок на додану вартість

015

( 3704 )

( 3212 )

Акцизний збір

020

( - )

( - )

025

( - )

( - )

Інші вирахування з доходу

030

( 290 )

( 250 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

18807

15817

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 14120 )

( 12726 )

Валовий:

прибуток

збиток

050

055

4687

( - )

3091

( - )

Інші операційні доходи

060

474

707

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

061

Адміністративні витрати

070

( 2820 )

( 2264 )

Витрати на збут

080

( 363 )

( 280 )

Інші операційні витрати

090

( 558 )

( 508 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

збиток

100

1420

746

Дохід від участі в капіталі

105

( - )

( - )

Інші фінансові доходи

110

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

( 504 )

( 504 )

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

( 20 )

( 36 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Продовження додатку Б

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

896

206

збиток

175

( - )

( - )

Від вибуття активів і погашення зобов'язань внаслідок припинення діяльності

прибуток

176

-

-

збиток

177

( - )

( - )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-

13

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

896

193

збиток

195

( - )

( - )

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частки меншості

215

-

-

Чистий:

прибуток

220

896

193

збиток

225

( - )

( - )

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

12360

9147

Витрати на оплату праці

240

4425

3490

Відрахування на соціальні заходи

250

1718

1342

Амортизація

260

444

390

Інші операційні витрати

270

1146

680

Разом

280

20093

15049

III. Розрахунок показників

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одні просту акцію

340

-

-

Керівник Глушко Д. М. (підпис)

Головний бухгалтер Кіраш В. І. (підпис)

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.