РУБРИКИ

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"

44

Зміст

Вступ

І. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

1.1. Мета і завдання аудиту власного капіталу та забезпечення

1.2. Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу та забезпечення зобов'язань

1.3. Предметна область дослідження

1.4. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

1.5. Основні недоліки і порушення, виявлені при проведенні аудиту власного капіталу та рекомендації щодо їх виправлення

ІІ. Організаційно - економічна характеристика ВАТ „ Молочанський молочноконсервний комбінат”

III. Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

ВСТУП

Одним із елементів ринкової економіки є система національного фінансово-економічного контролю, яка формується в Україні. Важливе місце у цій системі припадає незалежному аудиту та методиці його проведення.

Курсова робота по курсу "Організація і методика аудиту" - важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань аудиторської діяльності, набуття навичок, узагальнення та самостійного аналізу вивченого матеріалу.

Ціль курсової роботи - закріплення навичок самостійної роботи і застосування на практиці теоретичних знань з аудиту для розв'язання практичних задач, а також положень, вимог, нормативних актів, що регулюють аудит, бухгалтерський облік, формування бухгалтерської звітності, оподатковування.

Необхідність організації і методики проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання. Об'єктивність аудиторського висновку є обов'язковою умовою і однією з його основних специфічних рис. Ця умова передбачається незалежністю аудиту і диктується потребами користувачів.

Організації і методика проведення аудиторської діяльності базується на основних положеннях діалектичного методу пізнання і законах політичної економії. Економічні процеси, які виникають і здійснюються на підприємствах, представляють собою певне ціле, узагальнене, без відмінностей між окремими частинами та властивостями, визначення реального, якісного та кількісного стану об'єктів, виявлення відхилень від базового або нормативного стану й оцінка цих відхилень за критеріями доцільності та законності. А також виявити не тільки недоліки та упущення, але й допомогти їх виправити.

Метою написання курсової роботи є закріплення теоретичних знань з аудиту для розв'язання практичних задач, використання елементів дослідження, аналізу, уміння опрацьовувати літературні джерела та практичний матеріал базового підприємства, проведення аудиту фінансово-господарчої діяльності на підприємстві, виявленням стану економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки, здійснення економічного аналізу про господарські процеси та явища, їх кількісної характеристики і оцінки економічних об'єктів - ресурсів, продукції, прибутку.

Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначені та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту власного капіталу.

При підготовці курсової роботи вивчено економічний стан та порядок проведення аудиторської діяльності ВАТ «ММКК».

Об'єктом дослідження обрано ВАТ «ММКК».

Предметом дослідження даної роботи є вивчення аудиту власного капіталу, дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ «ММКК» та аналіз обліку витрат господарства.

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко - математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5, П(С)БО 9. А в якості практичних матеріалів були використані Статут ВАТ «ММКК», наказ про облікову політику та річні фінансові звіти

1. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

1.1. Мета і завдання аудиту власного капіталу та забезпечення

Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд розбиває генеральну сукупність на підсукупності й ретельно проводить перевірку кожної. На нашу думку, бажано таку перевірку розпочинати з аудиту власного капіталу і установчих документів.

Аудит власного капіталу і аудит установчих документів не можуть досліджуватись окремо один від одного, тому що такий елемент власного капіталу, як статутний капітал, є основою будь-якого підприємства і фіксується в його установчих документах. В установчих документах можуть міститися дані й про інші елементи власного капітал.

Власний капітал -- це загальна вартість засобів підприємства, які належать йому. на правах власності й використовуються ним для формування його активів. Такі активи формуються за рахунок інвестованого в них власного капіталу і є чистими акт? вами підприємства.

До власного капіталу належить: статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал.

Аудит установчих документів передбачає ретельну перевірку юридичних підстав на право функціонування економічного суб'єкта у відповідності з чинним законодавством та підтвердження права власності юридичних і фізичних осіб.

Аудит власного капіталу проводиться з метою підтвердження аудиторським висновком інформації про власний капітал, його структуру та зміни у власному капіталі, що сталися протягом звітного періоду.

При проведенні аудиту установчих документів і власного капіталу аудитор повинен виконати такі завдання:

1. Визначити основні відомості про суб'єкт господарювання:

· повна назва;

· код за єдиним реєстром підприємницької діяльності;

· місцезнаходження;

· дата реєстрації;

· дати внесення змін до установчих документів;

· основні види діяльності;

· кількість засновників, їх частки в статутному капіталі.

Визначити структуру управління економічним суб'єктом і повноваження керівників усіх рівнів при прийнятті відповідних управлінських рішень.

Підтвердити своєчасність та повноту внесення часток до статутного капіталу.

Підтвердити адекватність методів оцінки часток, що вносяться засновниками до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах. При перевірці керуватися П(с)БО 12, де зазначено, що майно має бути оцінено за справедливою вартістю.

В акціонерних товариствах підтвердити інформацію про:

· акції, на які здійснена передоплата;

· загальну суму коштів, одержаних у ході передоплати на акції;

· акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

а) кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

б) номінальну вартість акцій, зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

в) права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

г) акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

г) перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

д) кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%;

є) акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум;

· накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

· суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

6. В інших підприємствах підтвердити інформацію про:

· розподіл часток статутного капіталу між власниками;

· права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

· зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

7. Встановити структуру власного капіталу, проаналізувати зміни, які відбулися в структурі за декілька звітних періодів.

Підтвердити інформацію про залишки і зміни у власному капіталі, що відбулися протягом звітного періоду.

Дати оцінку системі внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку установчих документів і власного капіталу.

Підтвердити повноту, достовірність, об'єктивність і законність господарських операцій по власному капіталу, відображеному в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.

Перевірити порядок розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні економічного суб'єкта за результатами року після сплати обов'язкових платежів.

Перевірити правильність обчислення доходів засновників та акціонерів і утримання податку з доходів.

1.2. Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Готуючись до проведення аудиту власного капіталу, аудитору необхідно добре вивчити нормативну базу з цього питання, яка є досить значною за обсягом, тому для зручності її можна згрупувати таким чином:

· нормативні документи, що регламентують порядок створення в Україні підприємства, його реєстрації, ліквідації, реорганізації, ведення підприємницької діяльності тощо;

· нормативні документи, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з питань власного капіталу;

· нормативні документи, які регламентують порядок проведення аудиторської перевірки;

· внутрішні нормативні документи підприємства.

Головними нормативними документами при проведенні аудиторської перевірки власного капіталу є:

· П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал";

· П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції";

· Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 р. № 1698;

· Перелік органів ліцензування;

· Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 року № 784-XIV;

· Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201-ХII;

· Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210.

· Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";

· Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2002 р. № 419;

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

· Наказ МФУ від 29 листопада 2000 р. № 302 "Про Примітки до річної

· Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, зі

· Цивільний кодекс України, зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 року, №98О-У

· Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. №436-IV.

1.3. Предметна область дослідження

Інформація про власний капітал знаходить відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. У плані рахунків для узагальнення інформації про стан та рух коштів різновидів власного капіталу передбачені рахунки класу 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язань".

Рахунок 40 "Статутний капітал"

Рахунок 40 "Статутний капітал" призначений для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом -- його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 41 "Пайовий капітал"

Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначений для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених установчими документами.

Пайовий капітал -- це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий каптал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу та за пайщиками.

Рахунок 42 "Додатковий капітал"

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначений для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

Рахунок 43 "Резервний капітал"

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунка 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом -- їх використання. Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений";

442 "Непокриті збитки";

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, виявлених у поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

Рахунок 45 "Вилучений капітал"

На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу в разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів із метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунка 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом -- вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:

451 "Вилучені акції";

452 "Вилучені вклади і паї";

453 "Інший вилучений капітал".

Перевірці піддають інформацію про власний капітал, яка відображена у фінансовій звітності, Головній книзі, регістрах синтетичного й аналітичного обліку, в первинних документах та інших джерелах інформації.

Проте рамки аудиту власного капіталу і забезпечення зобов'язань не обмежуються лише інформацією, яку надають бухгалтерський облік і фінансова звітність.

1.4. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед, вникнути в саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди, їх зміст. Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань") призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидів власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, несплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток виробничо-торгового процесу - це капітал у грошовій формі.

Капітал - це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання. Аудиту підлягає структура капіталу за джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб'єкта господарювання - це власні й позичкові кошти. Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. Вона обчислюється як різниця між вартістю майна і позичковим капіталом. Власний капітал складається зі статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та цільових (спеціальних) фондів.

Власник поділяє капітал на основний (довгостроковий) і оборотний (поточний) капітал. Основний капітал складається з основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій (довгострокових позичок). Оборотний капітал складається з матеріальних оборотних засобів, коштів у поточних розрахунках, короткострокових фінансових вкладень. Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства. За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення) - повернення частки внесків у разі вибуття учасника, списання збитків за рахунок внесків. Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: 1) реєстрований; 2) не реєстрований. Перший - це статутний, або пайовий, капітал. Другий - додатковий - резервний, страховий, капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Статутний капітал утворюється за рахунок вкладів (внесків) засновників або учасників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання, цінні папери, права на користування землею, водою, будинками. Статутний капітал комерційного банку формується за рахунок коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) банку.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві. Пайовий капітал складається із сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, одержаних внаслідок розподілу на паї колективної власності.

Додатковий капітал складається з емісійного доходу від розміщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номінальну вартість, дооцінки активів, безоплатно одержаних необоротних активів, іншого додаткового капіталу.

Кошти резервного (страхового) капіталу використовуються згідно з установчими документами - у випадку нестачі прибутку покриваються витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо. Нерозподілені прибутки - це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році, у тому числі нарахування податку на прибуток. Якщо є збитки, то сума збитку зменшує суму власного капіталу. Неоплачений капітал призначений для обліку розрахунків із засновниками підприємства за вкладами до статутного капіталу підприємства. Здійснюючи аудит статутного капіталу, виходять із того, що він формується на основі внесків власників підприємства у вигляді грошових коштів, майна, нематеріальних активів у розмірах, визначених установчими документами. Надходження внесків засновників контролюється на підставі даних первинних документів і записів за кредитом рахунка 67 "Розрахунки з учасниками" в кореспонденції з дебетом рахунків основних засобів, грошових коштів, нематеріальних активів, виробничих запасів тощо. Так, за даними прибуткових касових ордерів, виписок банку з поточних рахунків у національній та іноземній валюті з доданими до них виправдувальними документами перевіряють повноту і своєчасність грошових сум і матеріальних цінностей. Використовуючи інформацію актів приймання-передання основних засобів, документів, що відображають надходження нематеріальних активів, і дебетові обороти за рахунками 10 "Основні засоби", 12 "Нематеріальні активи" визначають вартість переданого обладнання, будинків, споруд, майнових прав на інтелектуальну власність. На основі даних актів про приймання матеріалів, товарно-транспортних накладних, рахунків щодо обліку виробничих запасів (рахунок 20), рахунка 22 "МШП" з'ясовують вартість матеріальних цінностей, що надійшли. Кожний внесок підтверджується документами, де обов'язково роблять посилання на формування статутного капіталу. Особливу увагу слід приділяти технічній стороні реєстрації нематеріальних активів, внесених учасниками (засновниками) у статутний капітал. Це майнові права на винаходи, на користування землею, природними ресурсами, ліцензії на визначені види діяльності, плата за користування брокерським місцем, торговими знаками, марками. В обліку нематеріальні активи оцінюються за договірними цінами. При цьому складають акт, що фіксує факт надходження на підприємство нематеріальних активів. Наступний етап аудиту - перевірка своєчасності внесків у статутний капітал засновниками підприємства. Моментом фактичного надходження внесків у статутний капітал є:

· для грошей - дата зарахування їх на рахунок у банку чи внесення у касу підприємства;

· для основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів - дата складання акта приймання-передання основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів або інших документів, що підтверджують надходження вказаних об'єктів на підприємство. Повноту внесків засновників у статутний капітал підприємства перевіряють шляхом зіставлення його розміру, що зафіксований в установчих документах і числиться на рахунку 40 "Статутний капітал", із величиною заборгованості за рахунком 67 "Розрахунки з учасниками" і встановленими строками її погашення.

Одним із важливих завдань аудиту є перевірка дотримання принципу стабільності величини статутного капіталу, її відповідності розміру, визначеному засновницькими документами. Керуючись Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", аудитор перевіряє правильність розподілу прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо. Так, у статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства. Власний капітал зменшується внаслідок виходу учасника, випуску чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин. Тому здійснюючи аудит статутного капіталу, слід перевірити наявність і обґрунтованість змін у статутному капіталі й установчих документах підприємства. Завершальним етапом аудиту є узагальнення виявлених відхилень в обліку статутного капіталу порівняно з чинними нормативними положеннями і обґрунтування пропозицій щодо їх усунення. Відтак аудитор перевіряє забезпечення майбутніх витрат і платежів (рахунок 47) за такими субрахунками: 471 "Забезпечення виплат відпусток" 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" 474 "Забезпечення інших витрат і платежів". Аудитору слід врахувати, що за кредитом рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

Зокрема, сума забезпечення виплат відпусток визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) на обов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування. Здійснюючи аудиторську перевірку операцій, пов'язаних зі створенням резервів грошових коштів, слід з'ясувати законність створення резервів, тобто встановити, які резерви створені на підприємстві й чи передбачено це статутом, іншими установчими документами. Відтак аудитор перевіряє правильність встановлених нормативів відрахувань у резерви і величини самих резервів, достовірність даних інвентаризації резервів майбутніх витрат і платежів. Зайві нараховані суми сторгуються, а недонараховані донараховуються. Обґрунтованість включення резервованих сум на рахунки виробничих витрат встановлюють на підставі записів із дебетом рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" і кредиту рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".

Із метою якісного проведення аудиту власного капіталу та забезпечення зобов'язань в обов'язковому порядку досліджуються такі документи:

· статут суб'єкта господарювання;

· установчий договір;

· патент для суб'єктів малого підприємництва;

· протоколи зборів засновників;

· свідоцтво про державну реєстрацію;

· свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві економіки для економічних суб'єктів за участю іноземного капіталу;

· документи, пов'язані з приватизацією та акціонуванням підприємств;

· документи, що підтверджують права власності засновників на майно, яке вноситься в оплату придбаних ними акцій при державній реєстрації товариства за участю державних чи муніципальних підприємств;

· свідоцтва про реєстрацію в органах статистики, Державної податкової адміністрації, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості, Фонді соціального страхування, Фонді обов'язкового медичного страхування, в екологічних фондах;

· договори на банківське обслуговування;

· зареєстровані зміни до установчих документів;

· проспект емісії;

· реєстр акціонерів (для акціонерних товариств);

· протоколи річних зборів засновників, акціонерів;

· рішення Ради директорів або правління;

· накази і розпорядження виконавчої дирекції;

· ліцензії і дозволи на певні види діяльності;

· листування із засновниками та акціонерами;

· журнали реєстрації видачі довіреностей і повноважень при реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації дій іншим особам (окрім керівника) суб'єкта господарювання;

· внутрішні положення;

· документи, які підтверджують внесення часток засновників до статутного капіталу в грошовій, натуральній, нематеріальній формах чи у вигляді цінних паперів (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна, переданого в натуральній формі, як внесок до статутного капіталу);

· методики оцінки часток, що вносяться до статутного капіталу в натуральній і нематеріальній формах;

· звітність за початковий період діяльності суб'єкта господарювання після державної реєстрації;

· річна звітність;

· звітність на дату ліквідації чи реорганізації економічного суб'єкта.

Спираючись на завдання, поставлені перед аудитором, установлюють види робіт і процедури аудиту власного капіталу, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети (табл.1.1).

Таблиця 1.1. Види робіт і процедури аудиту власного капіталу

Складові власного капіталу

Види робіт, які піддягають перевірці

Процедури аудиту

1

2

3

Статутний капітал

Аудит складу статутного капіталу

* Перевірка державної реєстрації випуску акцій

* Перевірка відповідності видів і кількості розміщених акцій, заявлених у статуті

* Перевірка дотримання максимально можливої величини номінальної вартості привілейованих акцій у статутному капіталі

Аудит розміру статутного капіталу

* Перевірка дотримання встановленого законом мінімального розміру статутного капіталу

* Перевірка обґрунтованості змін розміру статутного капіталу і відображення цих змін на рахунках бухгалтерського обліку

Аудит сплати внесків до статутного капіталу

* Перевірка обґрунтованості прийнятих форм сплати внесків і відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

* Перевірка дотримання строків оплати, передбачених статутом

Додатковий капітал

Аудит переоцінки майна

* Перевірка правильності розрахунку суми дооцінки (уцінки) майна і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку

* Перевірка правильності визначення величини збільшення (зменшення) зносу по переоцінених основних засобах і її відображення в облікових регістрах

Аудит додаткового капіталу в частині коштів, накопичених у результаті розрахунків із засновниками

* Перевірка правильності розрахунку емісійного доходу і його відображення на рахунках бухгалтерського обліку * Перевірка правильності визначення курсових різниць і їх відображення в бухгалтерському обліку

Аудит додаткового капіталу в частині безоплатно одержаних необоротних активів

* Перевірка повноти оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів

Резервний капітал

Аудит правильності створення і правомірності використання резервного капіталу

* Перевірка дотримання передбаченого статутом розміру правомірності використання коштів резервного капіталу * Перевірка дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань до резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських-рахунках

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Аудит обґрунтованості показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

* Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) * Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) * Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках

Вилучений капітал

Аудит правомірності вилучення, перепродажу й анулювання власних акцій

* Перевірка правомірності викупу акцій, правильності їх оцінки та відображення в обліку і реєстрі акціонерів * Перевірка правомірності та правильності оцінки проданих акцій, їх відображення в обліку і в реєстрі акціонерів * Перевірка правомірності анулювання акцій, їх відображення в бухгалтерському обліку, реєстрі акціонерів та звітності

Неоплачений капітал

Аудит інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу

* Перевірка правомірності й правильності відображення в бухгалтерському обліку неоплаченого капіталу * Перевірка своєчасності й правильності відображення в бухгалтерському обліку погашення неоплаченого капіталу

1.5. Основні недоліки і порушення, виявлені при проведенні аудиту власного капіталу та рекомендації щодо їх виправлення

Шляхом проведення аудиту можуть бути встановлені порушення, типовими з яких є такі:

кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;

необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;

невнесення чи неповне внесення засновниками часток до статутного капіталу;

несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;

несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових засновників, акціонерів;

невиплати дивідендів за привілейованими акціями;

неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;

неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками зі статутного капіталу;

відсутні підтверджуючі документи по здійснених фінансово-господарських операціях;

недооформлені й прострочені документи;

необумовлене виправлення записів у документах без необхідних підстав;

відсутність оригіналів чи засвідчених у відповідності із законодавством копій документів;

фіктивні документи та операції;

невідображення здійснених операцій;

провадження діяльності без ліцензії;

неправильне обчислення податку на доходи (прибуток);

невиконання вимог нормативних документів;

інші відхилення від норм.

Виявлені помилки і факти шахрайства необхідно згрупувати з метою встановлення їх суттєвості (з урахуванням об'єднаного ефекту) і підготовки підсумкової аудиторської документації. За результатами проведеного аудиту аудитор готує інформацію про перевірену сукупність для внесення до Звіту клієнта та до Висновку аудитора. Якщо аудитор не знайшов порушень чи знайшов порушення, які не впливають на законність функціонування, не завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує факти перевірки в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право пропонувати видати на перевірену підсукупність позитивний висновок. Якщо аудитор знайшов порушення, які впливають на законність функціонування чи завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує всі факти в аналітичній частині аудиторського висновку. У цьому разі аудитор дає час для усунення виявлених порушень. Якщо порушення не виправлені, то аудитор не має права видати позитивний висновок.

Результати перевірок за всіма видами капіталів доцільно внести у відомість перевірки показників звіту про власний капітал, представлену в таблиці № 1.2. Тут указується найменування статті або вид капіталу, сума за даними обліку, сума по даним аудита капіталу в різних облікових регістрах, виявлені відхилення (+,-) і примітки.

Таблиця 1.2

За даними аудита, грн

Відхилення

Вид капиталу

Фінансова звітність

Головна книга

Журнал-ордер

Інвентаризація

+

-

Примітки

1

2

Приклад відомості перевірки показників звіту про власний капітал

Саме звіт про власний капітал (ф. № 4) дає чітке подання про зміни у власному капіталі підприємства в розрізі елементів власного капіталу й причини змін і має велике значення для керування фінансовою діяльністю підприємства.

Виявлені порушення по формуванню капіталів й їхньому використанню доцільно оформляти у вигляді таблиці № 1.3. У цій таблиці вказують номер, дату й назву документа, зміст записів у ньому, суму й характер порушення, а також указують відповідальна особа й заходи щодо усунення виявлених порушень.

Таблиця 1.3

Документ

Зміст записів

Сума, грн

Характер порушення

Відповідальна особа

Заходи

Назва

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

Приклад відомості перевірки порядку формування капіталу і його використання

На кожний факт, виявлений аудитором, необхідно зробити опис посиланням на порушення того чи іншого нормативно-правового акту хто допустив помилку або шахрайство, з чиєї вказівки або дозволі здійснено порушення або дозвіл, де і коли допущено порушення, розміру матеріального збитку та інші наслідки.

II. Організаційно - економічна характеристика ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат”

Відкрите акціонерне товариство „Молочанський молочноконсервний комбінат” знаходиться в західній частині Токмацького району Запорізької області. Територія підприємства розташована на лівому березі р. Молочна і приєднана до північно-західної частини м. Молочанськ на відстані 1,5 км від центра міста. Підприємство знаходиться у 90 км від обласного центра м. Запоріжжя та у 18 км від районного центра м. Токмак. Найближчою залізничною станцією є станція „ Молочанськ ”, яка знаходиться на магістралі Донецьк-Нова Каховка Придніпровської залізничної дороги на відстані 2 км від підприємства.

Загальна промислова площа підприємства складає 2,97 га. Рельєф спокійний з загальним схилом у західному напрямку. Ґрунти сірі суглинисті, ґрунтові води знаходяться на глибині 1,5 м. Для забезпечення підприємства водою існує 2 артезіанських свердловини.

Управління підприємством здійснюється у відповідності з статутом підприємства на поєднанні прав засновника та уповноваженого ним на проведення господарської діяльності керівника (директора) підприємства. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Спостережна рада;

- Правління Товариства (виконавчий орган).

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія.

Кожний із перелічених органів управління Товариства створюється та діє згідно з чинним законодавством, статутом та внутрішніми нормативними актами, затвердженими Спостережною радою Товариства.

Засновник підприємства:

- вносить зміни і доповнення до Статуту Підприємства?

- має право поєднувати функції директора з правами засновника?

- призначає директора підприємства?

- приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

Директор підприємства:

- самостійно розв'язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції засновника підприємства?

- визначає напрямки діяльності підприємства, затверджує його плани і звіти про їх виконання?

- визначає організаційну структуру підприємства?

- визначає та затверджує порядок розподілу прибутку підприємства та покриття збитків?

- приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв?

- визначає порядок та умови залучення працівників для діяльності підприємства?

- призначає (приймає на роботу) та звільняє працівників підприємства?

- затверджує річні та поточні результати діяльності підприємства, у тому числі і його дочірніх структур?

- виносить про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства?

- визначає умови праці у підприємстві?

- укладає договори (угоди) від імені підприємства?

- затверджує внутрішні документи підприємства, які регулюють окремі сторони його діяльності?

- вирішує інші питання, які виникають в процесі діяльності підприємства?

- вправі без доручення здійснювати дії від імені підприємства?

- відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства?

здійснює свої права і повноваження самостійно або через уповноважених ним осіб.

Ревізійна комісія є постійним виборним органом Товариства. Персональний та кількісний склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Спостережної ради та інші посадові особи.

Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірки Ревізійна комісія надає Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторських організації.

Бухгалтерія підприємства складається з 7 бухгалтерів та головного бухгалтера.

Головною метою діяльності Товариства згідно статуту є одержання прибутку від господарської діяльності по насиченню ринку товарами та послугами, задоволення економічних та соціальних інтересів його акціонерів та працівників.

Предметом діяльність підприємства є: виробництво сухих молочних консервів та продукції з незбираного молока в асортименті, а саме виробництво питного молока, сметани, кефіру, ряжанки, сиру, вершкового масла, сухого та знежиреного молока, а також вершків сухих.

Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд, розмір якого становить 2 228 006 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч шість) гривень. Статутний фонд Товариства поділено на 101 273 простих іменних акцій номінальною вартістю 22 (двадцять дві) гривні кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду. Розмір статутного фонду може бути збільшено після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю, не нижчою за номінальну, шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігацій на акції;

- збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Згідно закону України «Про аудиторську діяльність» підприємство підлягає обов'язковому аудиту. Аудит на підприємстві проводять за такою методикою:

перевірка фактів реєстрації підприємства;

перевірка видів і обсягів діяльності;

аудит головних подій і учасників створення підприємства;

аудит структури і складу підприємства;

аудит суттєвості підприємства.

Аудит ВАТ «ММКК» проводиться з ініціативи керівництва, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. Підприємство зобов'язане до 1 грудня поточного року повідомити податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську перевірку.

На підприємстві існує система внутрішнього контролю, яка ефективно попереджує про виникнення недостовірної інформації та ефективно виявляє недостовірність у межах обмеженого часу з моменту, коли така інформація виникла.

Організація системи внутрішнього аудиту здійснюється на підприємстві з метою незалежної перевірки виконання працівниками своїх посадових обов'язків.

Внутрішній аудит -- організована на підприємстві служба, що діє в інтересах його керівництва або власників, регламентована внутрішніми документами система контролю з дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, охорони власності та надійності системи внутрішнього контролю.

Структура та штат служби внутрішнього аудиту затверджуються керівником підприємства. Організаційні форми внутрішнього аудиту можуть бути різними, наприклад, відділ внутрішнього контролю, аудит, управління тощо.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.