РУБРИКИ

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ "ММКК"

У своїй діяльності служба внутрішнього аудиту керується законодавством України, внутрішніми нормативними актами, рішеннями засновників та наказами керівника підприємства.

Мета внутрішнього аудиту -- допомогти керівництву та всім працівникам підприємства ефективно виконувати свої функції. До об'єктів внутрішнього аудиту слід відносити:

* ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової звітності на підприємстві;

* стан активів та забезпеченість ними підприємства, що перевіряється;

* основні показники фінансового стану підприємства;

* систему управління підприємством;

* якість роботи планово-економічних та технологічних служб;

* розміри податків, обов'язкових зборів та платежів;

* основні процеси господарської діяльності підприємства;

* систему внутрішньогосподарського контролю;

* дотримання трудової дисципліни.

Внутрішній аудит у порівнянні із зовнішнім є більш поглибленим і таким, що враховує специфіку підприємства, форми звітності, яка не оприлюднюється і не розглядається зовнішнім аудитором, а саме:

* дотримання встановленої політики підприємства;

* прогноз обсягу реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, розміру отриманих прибутків;

* розробку та контроль за дотриманням планів невідкладних заходів;

* дані аналізів кошторисів та витрат;

* аналіз ситуацій ризику і запобігання банкрутству;

* використання ноу-хау тощо.

Внутрішній аудит підпорядкований тільки керівництву підприємства або його власнику. Тому такий аудит не є незалежним стосовно господарюючого суб'єкта, але його можна назвати незалежним стосовно внутрішніх служб та підрозділів підприємства.

Підприємство існує понад 50 років. Будівництво почалося в кінці 1946 року. Воно відновлювалося та реконструювалося на базі використання напівзруйнованих кам'яних будівель колишнього парового млина, а 29 квітня 1950 року підприємство випустило свою першу продукцію - 700 кг сухого молока.

Проектна потужність підприємства становила 800 т. сухого молока на рік. Потужності підприємства постійно зростали. За перший рік свого існування підприємство переробило 16 млн. 200 т. молока та виробило 820 т. сухого молока, 288 т. цільномолочної продукції та 294 т. вершкового масла.

Внаслідок збільшення закупівлі молока, технічного переозброєння та модернізації устаткування виробництво продукції постійно зростало. Так у 1988 році - самому продуктивному в історії підприємства - було закуплено 90 млн. 651 тонна молока та вироблено 4 млн. 963 тонни сухих молочних консервів, 12 млн. 32 тонни цільномолочної продукції та 1 млн. 340 тонн вершкового масла.

До складу підприємства належать : консервний цех, цільномолочний цех, цех по розливу мінеральної води, цехи допоміжного виробництва, сантехнічні об'єкти, котельня, градирня, гараж, комори, приміщення заводоуправління, три фірмові магазини, які розташовані на території Токмацького та Чернігівського районів, а також дві філії - Чернігівський молочний завод, який знаходиться у смт. Чернігівка та Великобілозірський молочний завод, який розташований у с. В. Білозірка.

На рисунку 1.1 представлено організаційну схему ВАТ „ММКК”.

У теперішній час ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат” прагне збільшення випуску продукції. Ще у квітні 2002 року в експлуатацію ввійшов цех по розливу мінеральної води, а також планується переробка соєвого білку для харчових та кормових цілей.

Сировиною для переробних підприємств молочної промисловості є молоко. Тому стан сировинної бази у регіоні - це найсуттєвіший показник для ефективного виробництва продукції молочної промисловості. Нажаль, наразі стан тваринницького підкомплексу дуже тяжкий, що має свої причини, тому виникає жорстка конкуренція за постачальників сировини. ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат” має достатньо довгу історію існування та добре налагоджені зв'язки як із постачальниками сировини, так і з покупцями кінцевої продукції. Основні регіони постачання сировини з розподілом на сільськогосподарські підприємства та особисті селянські господарства за 2005 рік та кількість молока, отриманого від них представлено у наступній таблиці 1.1.

1. -голова правління - генеральний директор;

2. -зам. голови правління -начальник юридичного відділу;

3. -зам. генерального директора по охороні праці та технічної безпеки;

4. -директор Чернігівського молокозаводу;

5. - масляр масло цеху;

6. -інспектор по кадрах;

7. -секретар;

8. -завідувач виробничою лабораторією;

9. -інженер - хімік;

10. - інженер - хімік I кат.;

11. -інженер - бактеріолог;

12. - інженер - бактеріолог I кат.;

13. -лаборант хіміко - бактеріологічного аналізу;

14. - лаборант хіміко - бактеріологічного аналізу ц/м цеху;

15. -технолог;

16. -головний бухгалтер;

17. -бухгалтер Чернігівського молокозаводу;

18. -бухгалтер по обліку виробництва;

19. - бухгалтер по обліку основних засобів;

20. -бухгалтер - касир;

21. -бухгалтер матеріального відділу;

22. -бухгалтер по розрахунку з робітниками і службовцями;

23. -бухгалтер по заготівлі;

24. -бухгалтер по реалізації готової продукції;

25. -бухгалтер консервного цеху;

26. -комерційний директор;

27. -керівник комерційного відділу;

28. -магазин „Молоко”;

29. -головний економіст;

30. -економіст по плануванню;

31. -директор по постачанню;

32. -керівник по постачанню;

33. -керівник відділу заготівлі;

34. -завідувач гаражем;

35. -технічний директор(головний інженер);

36. -мастер рем. буд. ділянки;

37. -бригадир буд. ділянки;

38. -головний механік;

39. -механічна майстерня;

40. -завідувач консервного цеху;

41. -головний енергетик;

42. -завідувач котельні;

43. -інженер по метрології;

44. -керівник цеху по розливу мінеральної води;

45. -керівник ц/м цеху;

46. -інженер - механік консервного цеху;

47.-технічний керівник Чернігівського молокозаводу

44

Рис. 1.1 Організаційна схема ВАТ „ММКК”

На основі даних таблиці можемо визначити, що підприємство має широке коло постачальників сировини (обслуговується 18 регіонами). В свою чергу визначили, що питома вага у постачанні молока особистими селянськими господарствами майже втричі більша ніж сільськогосподарськими підприємствами. Найбільшу питому вагу у структурі постачанні молока по регіонах займають : Токмацький, Великобілозірський, Дніпропетровський та Чернігівський регіони, відповідно 17,10; 15,09; 13,10 та 12,13 відсотків. Це пов'язано з тим, що у с. Велика Білозіра та смт. Чернігівка знаходяться філії цього підприємства, що є основними пунктами прийому сировини.

Таблиця 2.1

Основні постачальники сировини ВАТ „ММКК” по регіонах за 2005 рік

Регіони

Особисті селянські господарства

Сільськогос- подарські підприємства

Разом, т.

Структура постачаль-

ників сировини, %

т.

%

т.

%

Токмацький

5255,66

17,24

1994,19

16,73

7249,85

17,10

Мелітопольський

488,33

1,60

68,13

0,57

556,45

1,31

Дніпропетровський

5552,84

18,21

-

-

5552,84

13,10

Веселівський

1515,26

4,97

433,86

3,64

1949,12

4,60

Оріхівський

869,44

2,85

673,20

5,65

1542,64

3,64

Михайлівський

2284,68

7,49

654,70

5,49

2939,38

6,93

Чернігівський

4971,58

16,31

172,79

1,45

5144,37

12,13

Приморський

503,95

1,65

113,71

0,95

617,65

1,46

Велико-Білозірський

4922,05

16,14

1474,84

12,38

6396,89

15,09

Бердянський

1129,58

3,71

2840,75

23,84

3970,33

9,36

Приазовський

563,22

1,85

569,06

4,78

1132,28

2,67

Новомиколаївський

218,69

0,72

-

-

218,69

0,52

Василівський

356,44

1,17

28,12

0,24

384,56

0,91

Гуляй-Польський

199,75

0,66

11,79

0,10

211,54

0,50

Вільнянський

-

-

419,53

3,52

419,53

0,99

Кам'янка-Дніпровський

-

-

55,56

0,47

55,56

0,13

Куйбишевський

-

-

2406,96

20,20

2406,96

5,68

Пологи

1655,45

5,43

-

-

1655,45

3,90

Разом

30486,91

100

11917,18

100

42404,09

100

Безперервний процес виробництва характеризується певними результатами, які відображають його ефективність та доцільність.

Валова продукція сільського господарства -- це первісний результат взаємодії факторів виробництва, матеріальна і вартісна основа інших кінцевих результатів, що в натуральній формі представлений всіма виробленими протягом року первинними продуктами рослинництва і тваринництва, а у вартісній -- оцінений за порівнянними цінами відповідного року.

Отже, тепер більш детально розглянемо основні показники розміру виробництва ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат”. Вони відображені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Розміри виробництва ВАТ „ММКК”

Показники

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2006 р. до 2002р., %

1

2

3

4

5

6

7

Валова продукція, тис.грн.

20655,1

36007,3

33011,1

42066,7

48222,6

233,47

Товарна продукція, тис.грн.

20082,4

36840,1

29129,6

52161,4

55520,8

276,46

Середньорічна чисельність працівників, чол..

229

303

308

329

332

144,98

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

5022,1

5261,4

1876,95

2350,3

2247,85

44,76

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн.

1264,15

2306,3

3116,9

3567,6

4447,2

351,79

На основі даних таблиці визначили, що за період з 2002 р. по 2006 р. по всіх показниках розміру виробництва відбувалося збільшення, окрім середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вартість валової продукції збільшилася на 133,47 %, порівняно з 2002 р., вартість товарної продукції збільшилася на 176,46 %, до 2002 р.. Середньорічна вартість оборотних засобів збільшилась на 251,79 %, до 2002 р.. Ці зміни відбулися за рахунок докорінного розширення виробництва, до 2006 р. відбувалося постійне зростання виробництва по основних видах продукції і з 2004 р. започатковано нове виробництво по розливу мінеральної води.

Економічна ефективність - визначається як відношення одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. Узагальнюючим показником економічної ефективності роботи підприємства є рентабельність виробництва. Рентабельність -- поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення.

Рівень рентабельності в цілому по підприємству характеризує ефективність лише спожитих виробничих ресурсів і не відображує ефективності використання всіх авансованих витрат, що акумулюються у вигляді застосовуваних основних і оборотних фондів. Тому для визначення ефективності використання виробничих фондів розраховують показник норми прибутку. З економічної точки зору показник норми прибутку показує, скільки грошових одиниць прибутку приносить кожна грошова одиниця функціонуючих виробничих фондів. Зростання цього показника, як і показника рівня рентабельності, свідчить про підвищення ефективності виробництва.

Економічні результати ефективного ведення виробничої (господарської) діяльності ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат” представлені у вигляді таблиці 2.3.

Після аналізу головних аспектів діяльності переробного підприємства ми провели узагальнюючий аналіз показників економічної ефективності. В період з 2001 по 2005 р.р. підприємство веде розширене відтворення, нарощує потужності, тим самим збільшуючи загальний виробіток продукції.

Таблиця 2.3

Показники економічної ефективності виробництва у ВАТ «ММКК»

Показники

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2006 р. до 2002р., %

Виручка від реалізації, тис.грн.

16735,3

31198,7

24893,4

44520,7

46808,4

279,70

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14822,2

29123,2

23087,9

41555

44764

302,01

Прибуток від реалізації, тис.грн.

1913,1

2075,5

1805,5

2965,7

2044,4

106,86

Норма прибутку

30,43

27,43

36,15

50,1

30,53

100,33

Рівень рентабельності, %

12,9

7,1

7,8

7,1

4,5

-

За цей період на 179,7 % збільшилась виручка від реалізації, що склало за останній рік 46 млн. 808,4 тис.грн., прибуток від реалізації збільшився лише на 6,86 % тому, що суттєво збільшувалася по роках собівартість продукції (загалом збільшення склало 202,01 % в порівнянні до 2002 р.). Визначальним критерієм збільшення собівартості є збільшення закупівельних цін на сировину (молоко), що відбувалося впродовж цього періоду. Загалом по динаміці показника „норма прибутку” та „рівень рентабельності” ( рівень рентабельності знизився у 3 рази, а норма прибутку суттєво не змінилась) можна зробити висновок, що ефективність цього виробництва можна збільшувати, прямуючи до більш високих показників.

III. Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу

Основною метою аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є перевірка дотримання нормативно-правових актів, використання капіталу, правильності ведення бухгалтерського обліку. Основними завданнями аудиту статутного та резервного капіталу, є:

* перевірка правильності формування і використання коштів статутного та резервного капіталу;

* оцінка стану синтетичного і аналітичного обліку капіталу;

* оцінка повноти і правильності відображення в обліку і звітності господарських операцій з формування та використання статутного та резервного капіталу;

* перевірка дотримання законодавчих і нормативних актів, пов'язаних з формуванням і використанням капіталу.

Об'єктами аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є:

¦ документи, бухгалтерський облік і оподаткування статутного та резервного капіталу;

¦ статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ про облікову політику та інші розпорядчі документи;

¦ первинні документи з відображення статутного та резервного капіталу підприємства, регістри аналітичного і синтетичного обліку;

¦ бухгалтерська звітність підприємства.

Аудит статутного та резервного капіталу слід починати з перевірки установчих документів. У процесі перевірки підлягають вивченню статут підприємства, який повинен бути затверджений у законодавчому порядку, установчий договір підприємства, порядок формування статутного капіталу і порядок оцінки та здійснення внесків до статутного капіталу підприємства.

При перевірці установчих документів аудитору необхідно перевірити:

* наявність та відповідність складання установчих документів чинному законодавству;

* повноту та своєчасність формування статутного капіталу;

* правильність формування статутного капіталу (оцінка внесків до статутного капіталу);

* правильність відображення в обліку формування статутного капіталу;

* у випадку зміни розміру статутного капіталу необхідно визначити доцільність та обґрунтованість таких змін;

* встановлення законності видів діяльності, що ними займається підприємство.

Для більш повного визначення об'єктів аудиту статутного та резервного капіталу розглянемо таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Об'єкт аудиту статутного та резервного капіталу

Показники

Форми бухгалтерської звітності, в яких наведено рахунок, який перевіряється

Назва рахунку

Номер рахунку

Форма № 1

Форма № 4

Номер рядка

Номер графи

Номер рядка

Номер рядка

40

Статутний капітал

300

3,4

010

3

43

Резервний

340

3,4

010

7

Джерелами інформації для аудиту статутного та резервного капіталу підприємства є: установчі та статутні документи, накази про облікову політику підприємства, журнали-ордери № 8 с.-г., 10/1 с.-г., 10/2 с.-г., 12 с.-г., 13 с.-г., 15 с.-г., відомості аналітичного обліку розрахунків 8.1 с.-г., Головна книга, бухгалтерська, податкова та статистична звітність, накладні, акти приймання-передачі матеріальних цінностей ; типові уніфіковані форми: Форма №1, Форма №4, Форма №5, А також нормативні положення та акти:

· П(с)БО 5 "Звіт про власний капітал";

· П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції";

· Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 р. № 1698;

· Перелік органів ліцензування;

· Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 року № 784-XIV;

· Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року № 1201-ХII;

· Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств і облігацій підприємств, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 20 вересня 1996 р. № 210.

· Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність";

· Порядок подання фінансової звітності від 28.02.2002 р. № 419;

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

· Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87;

· Наказ МФУ від 29 листопада 2000 р. № 302 "Про Примітки до річної

· Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року, зі

· Цивільний кодекс України, зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 19 червня 2003 року, №98О-У

· Господарський кодекс України від 16.01.2003 p. №436-IV.

Таблиця 3.2

Облікові регістри при журнально-ордерній формі обліку.

Рахунок бухгалтерського обліку

Регістри журнально-ордерної форми, в яких відображені операції по:

Дебету рахунку

Кредиту рахунку

Сальдо

40

ЖО №9

ЖО №9

Кредитове

ЖО №3

ЖО №13

ЖО №8

43

ЖО №9

ЖО №9

Кредитове

ЖО №13

Обліковими регістрами, що використовуються для відображення господарських операцій з статутним та резервним капіталом при журнально-ордерній формі обліку вказані в таблиці 3.2.

Програма аудиту

Організація, що перевіряється _____ВАТ «ММКК»_

Період аудиту ______________10_______

Кількість людино-годин ______________400________

Керівник аудиторської групи ___Компанієць Є.О.___

Склад аудиторської групи _______________5_______

Запланований аудиторський ризик _______2,7%____

Запланований рівень суттєвості ________3669,26___

Керівник аудиторської організації __________________

Керівник аудиторської групи ________________________

Таблиця 3.3

№ з/п

Перелік аудиторських процедур

Стадії перевірки, робочі документи

1

2

3

Аудит статутного капіталу

1.

Вивчення установчих документів:

визначення виду власності;

якими видами діяльності дозволено займатися; зміни та доповнення до установчих документів;

вивчення протоколів зборів учасників, акціонерів, наказів керівників та встановлення недозволених операцій із капіталом;

порядок розподілу прибутку за статутом та рішеннями зборів акціонерів.

Статут, установчий договір

2.

Перевірка розміру статутного фонду заявленого та сплаченого, його відповідності встановленому законом мінімуму.

Статут,

Закон України «Про підприємства»

3.

Перевірка складу та структури статутного фонду: кількість та вид акцій, номінальна вартість; склад засновників;

складання переліку власників, які володіють більш ніж 5% статутного фонду;

акціонер, який володіє контрольним пакетом; фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) акціонерного товариства відносно їх спроможності робити внески до статутного фонду.

ЗУ «Про цінні папери та депозитарну систему України»,

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

4.

Перевірка дотримання термінів відкритої передплати на акції та строків сплати у разі випуску цінних паперів у період перевірки.

ЗУ «Про цінні папери та депозитарну систему України»,

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

5.

Перевірка дотримання правил та вимог додаткового випуску акцій.

ЗУ «Про цінні папери та депозитарну систему України»,

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

6.

Перевірка порядку оцінки внесків до статутного фонду згідно з установчими документам.

ЗУ «Про цінні папери та депозитарну систему України»,

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

7.

Визначення правильності формування та змін статутного фонду:

перевірка виконання бізнес-плану;

перевірка повноти і виду внесків учасників і засновників;

правильність відображення в обліку несплаченого капіталу;

перевірка термінів погашення заборгованості засновниками, учасниками, акціонерами.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

8.

Перевірка правильності ведення аналітичного обліку по рахунку 40 "Статутний капітал": перевірка відповідності сальдо по рахунку 40 "Статутний капітал" розміру, зафіксованому в установчих документах; вивчення супровідних документів на предмет суттєвих операцій, які впливають на сплачений капітал, внесений капітал чи викуплені власні акції;

на основі протоколу зборів акціонерів установити, чи були ці операції дозволені; і перевірка відповідності записів за цими операціями П(с)БО;

визначення кількості випущених та анульованих акцій і порівняння їх із книгою реєстрації власників акцій;

перевірка дотримання строків відкритої передплати на акції та термінів сплати у разі випуску цінних паперів на період перевірки;

перевірка дотримання порядку переходу та реалізації права власності на акції.

Виписки банків, інвентарні картки, акти приймання-передачі.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

Аудит резервного капіталу

1.

Порядок формування і правильність відображення в обліку резервного капіталу і його використання.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

Аудитор суб'єктивно визначає ризик економічного суб'єкта. Визначається внутрішньогосподарський ризик, який дорівнює 0,54,також варто оцінити ризик контролю, який дорівнює 0,5 та ризик не виявлення, який дорівнює 0,1.Аудиторський ризик розраховуємо за формулою:

АР=ВР*РК*РН [1]

АР=0,54*0,5*0,1=0,027=2,7%

Таблиця 3.4

Система базових показників і порядок знаходження рівня суттєвості

Назва базового показника

Значення базового показника бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється (тис.грн.)

Частка (%)

Значення, яке використовується для знаходження рівня суттєвості (тис.грн.)

1

2

3

4

Прибуток підприємства

37710

5%

1885,5

Валовий обсяг реалізації без ПДВ

98600

2%

1960

Валюта балансу

151740

2%

3034,8

Власний капітал

96790

10 %

9679

Загальні витрати підприємства

89350

2 %

1787

Розрахуємо суттєвість : С=(1885,5+1960+3034,8+9679+1787)/5=3669,26 тис. грн. Аудиторську програма складається у вигляді тестів засобів контролю. Тести засобів контролю є переліком сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю і обліку. Призначення тестів засобів контролю в тому, що вони допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта. Для кожної аудиторської процедури, що має свій код, повинні бути розроблено декілька тестів засобів контролю.

Таблиця 3.5

Тести засобів контролю.

№ з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Так

Ні

1

2

3

4

1

Чи є протоколи зборів акціонерів?

+

2

Чи були випадки внесення часток до статутного капіталу майном та нематеріальними активами?

+

3

Чи є Методика оцінки часток, що вносяться до статутного капіталу в натуральній та нематеріальній формах?

+

4

Якщо формування статутного фонду є обов'язковим, чи обумовлені строки сплати (часткової сплати) внесків?

+

5

Чи зазначене в установчих документах визначення часток засновників підприємства, тобто фактичне визначення власника/власників юридичної особи?

+

6

Чи був сплачений мінімальний розмір статутного фонду на момент звернення по дозвіл на діяльність торговця цінними паперами?

+

7

Чи існує на підприємстві механізм виключення за рішенням зборів учасників того учасника, який систематично не виконує своїх обов'язків?

+

8

Чи проводилися установчі збори про затвердження статуту товариства (наявність протоколу)?

+

9

Чи забезпечені права власності товариства відповідними документами на випущені акції?

+

10

Чи відбулися реєстрація та публікація інформації про випуск акцій?

+

И

Чи надавався звіт про наслідки передплати до ДКЦПФР?

+

12

Чи перевірявся аудиторською фірмою фінансовий стан засновників -- юридичних осіб щодо їх спроможності сплатити за акції ВАТ?

+

13

Чи дотримуються на даному підприємстві обмеження на види внесків засновників?

+

14

Чи були зміни в статутному капіталі в даний період, їх адекватність реєстрації у статутних документах?

+

15

Чи є акти ревізійної комісії щодо ревізії фінансово-господарської діяльності

+

16

Чи відзначала ревізійна комісія факти неправильного визначення прибутків (збитків)?

+

17

Чи є рішення зборів акціонерів щодо розподілу прибутку?

+

18

Чи виконується статутна норма щодо формування резервного капіталу?

+

19

Чи створюється дивідендний фонд на підприємстві?

+

20

Чи відповідає кваліфікація бухгалтера щодо ведення обліку власного капіталу вимогам кваліфікаційної характеристики?

+

Проаналізуємо можливі порушення ведення бухгалтерського обліку і можливі порушення ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Таблиця 3.6

Можливі порушення і їх вплив на достовірність інформації

Підстава

Характер можливих порушень

Вплив порушення на достовірність бухгалтерської звітності і дотримання законодавства

1

2

3

податковий кодекс, ЗУ «Про бухгалтерський облік…»

кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;

Розкрадання майна статутного фонду, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО 9, податковий кодекс, карний кодекс України

необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;

Фальсифікація, адміністративна та кримінальна відповідальність

П(С)БО5 установчий договір та статут

неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;

Фальсифікація, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО5

установчий договір та статут

неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками зі статутного капіталу;

Фальсифікація, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО 5, податковий кодекс

невірний розрахунок обсягу резервного капіталу;

Зменшення суми прибутку, фальсифікація даних бухгалтерського обліку

П(С)БО 5

несанкціоноване витрачання коштів з резервного капіталу;

Розкрадання коштів, низький рівень внутрішнього контролю

Розглянувши таблицю 6, ми визначили невелику частку можливих порушень і їх вплив на вірогідність інформації, які можуть бути встановлені аудитором при аудиторській перевірці статутного та резервного капіталу.

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми

ЗАТ „Екстра -аудит”

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса 5, офіс 27

Телефон 342-54-78

свідоцтво про державну реєстрацію видано Залізничним районом м. Дніпропетровськ ПАВ № 156899

поточний рахунок 260072687

В аудиті брали участь: аудитор Компанієць Є.О., помічник аудитора Бабіна І.В.

Підприємство, що перевірялось: ВАТ «ММКК»

Ми перевірили баланс, що додається ВАТ «ММКК»на 01.01.2006р. і відповідні звіти про фінансові результати, про власний капітал підприємства, який закінчився 31 грудня 2006 року, первинну документацію та проведено аналіз збереження та відображення в обліку виробничих запасів, а саме сировини, матеріалів та палива. Відповідальність за складання цієї звітності несе керівництво підприємства. В наші обов'язки входить представлення висновку на підставі даних аудиторської перевірки цієї звітності. Ми провели перевірку відповідно до чинних українських нормативів аудиту, які вимагають, щоб ми спланували і провели аудиторську перевірку з метою збору достатньої інформації про те, що звіти не містять у собі суттєвих помилок, і сформулювати на цій підставі висновок по реальний фінансовий стан. Ми перевірили шляхом тестування інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу звітності. Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, проаналізовані принципи оцінки матеріальних статей балансу і звітності в цілому. Ми вважаємо, що під час перевірки зібрана достатня кількість даних для висновку. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно представляє фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січня 2006 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у додатку № 1, фінансовий (бухгалтерський) звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство також на 1 січня 2006 року з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Підпис. Печатка

Юридична адреса ЗАТ „Екстра -аудит” м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса 5, офіс 27

Ліцензія на проведення загального аудита №123456, дійсна по 31.07.2010р.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

При детальному аналізі аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей було виявлено, що облікова політика підприємства - це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про реальний стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених ділових рішень. Оцінювання власного капіталу підприємства є однією з найголовніших і найвідповідальніших процедур аудиту. При проведені аудиту власного капіталу аудитор керується Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ІV та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості й відповідність записів, внесених у неї бухгалтерією, даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація власного капіталу проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності - незалежна експертиза для встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності методичних звітних показників.

Щодо проведення аудиту власного капіталу ВАТ «ММКК», то аудитори дали безумовно позитивний висновок, так як при складані первинної, зведеної документації і річної фінансової звітності були допущені несуттєві помилки, які не перекручують дійсність і реальність відображеної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ІV ;

2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ;

3. П(С)БО №1, №2, №3, №4, №5, №9;

4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - 2-ге вид., перероб. - К.: Вища шк..: Т-во „Знання”, КОО, 1999. - 574 с.

5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - Львів: „Новий світ - 2000”, 2002 - 504с.

6. Сопко В.В., Шило В.П., Брабул О.М. та інші Організація і методика проведення аудиту: Підручник. - 2-ге вид., перероб.-К.: Вища шк..: Т-во „Знання”, КОО, 2003. - 637

7. Тімащук О.О., Шило В.П. Основи аудиту: Підручник. - Львів: „Новий світ - 2000”, 2003 - 5004с.

8. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. - К.: Знання - Прес., 2002

9. Т. Кучеренко, О. Шайко Бухгалтерська звітність.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2003 листопад №21

10. Савченко О.О.Методика проведення аудиту фінансової звітності. // Бухгалтерский учт и Аудит. - №3 2004

11. В. Пархоменко Основні аспекти аудиту фінансової звітності.// Фінанси України. - №6 2004

12. В. Пархоменко Составление фінансовой отчетности.// Бухгалтерский учет и Аудит. - №3 2004

13. В. Пархоменко Аудиторська перевірка фінансової звітності.// Праця і зарплата. - №13 2004

14. Н. Ященко Аудит фінансової звітність в умовах ринку.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - №19 2003.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.