РУБРИКИ

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

- має поточний та інші субрахунки, в т.ч. валютний (для виплати добових працівникам поїзних бригад міждержавного та міжнародного сполучення) в установах банку;

- печатку зі своїм найменуванням;

- штампи, як структурного підрозділу Південно-Західної залізниці “Вагона дільниця”, так і філій по ст. Чернігів, Житомир, Козятин;

- бланки та інші реквізити для здійснення своєї діяльності.

Вагона дільниця у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Міністерства транспорту України та Державної адміністрації залізничного транспорту України, Південно-Західної залізниці.

Майно Вагоної дільниці становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в її балансі.

Майно вагонної дільниці є державною власністю та закріплюється за нею Південно-Західною залізницею на правах господарського відання.

Джерелами формування майна підрозділу є:

- майно, передане йому центральними та місцевими органами;

- майно, придбане південно-Західною залізницею і передане їй;

- доходи, одержані від наданих послуг, реалізації продукції, а також від інших видів господарсько-фінансової діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

- інше майно, набуте на підставах, що не перечить чинному законодавству.

Структурні зміни в управління підрозділами вагонної дільниці затверджуються начальником залізниці за поданням пасажирської служби.

Предмет діяльності.

Вагонна дільниця забезпечує підготовку пасажирських поїздів і окремих вагонів в рейс, культурне обслуговування та надання послуг пасажирам в поїздах внутрішнього, міждержавного і міжнародного сполучення та безпечне їх прослідування.

Основні задачі та напрямки діяльності.

Своєчасна і якісна підготовка поїздів і окремих вагонів, культурне обслуговування пасажирів в поїздах та вагонах, надання послуг пасажирам під час рейсу, в тому числі забезпечення пасажирів постільними речами, чайною продукцією, кондитерськими виробами, швидкими сніданками та ін.

Утримання в справному стані і забезпечення схоронності рухомого складу, обладнання та інвентарю пасажирських вагонів.

Систематичний інструктаж і перевірка роботи поїзних бригад на шляху прямування по утриманню вагонів і якісному обслуговуванню пасажирів.

Недопущення безквиткового проїзду пасажирів у поїздах та провіз лишньої ручної поклажі без оплати тарифу.

Забезпечення пасажирів на всьому шляху прямування чаєм, кавою, безалкогольними напоями та кондитерськими виробами.

Забезпечення схоронності майна, що надане їй залізницею у користування на правах господарського відання.

Своєчасна подача вагонів в ремонт, прийом їх із ремонту, контроль за термінами і якістю ремонту пасажирських вагонів.

Технічний огляд і ремонт електрообладнання, системи опалення, водопостачання, вентиляції, кліматичних і холодильних установок, редукторно-карданного приводу, радіообладнання і внутрішнього обладнання пасажирських вагонів.

Внутрішня і зовнішня екіпіровка вагонів.

Своєчасне виконання завдань залізниці по формуванню поїздів чи окремих груп вагонів для відправки в рейс.

Розвиток, утримання в справному стані та раціональне використання устроїв і обладнання, впровадження нових досягнень науки, техніки та передового досвіду, максимальне використання виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудоємких процесів.

Проведення заходів по економії паливно-енергетичних та матеріальних ресурсів, зниженню собівартості перевезень та послуг.

Забезпечення безпеки руху поїздів та причіпних вагонів, точного виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів, вказівок та інструкцій Укрзалізниці, залізниці, розробка і здійснення заходів по попередженню катастроф, аварій і випадків браку в роботі.

Виконання заходів по охороні праці та навколишнього середовища.

Виконання вимог екологічної безпеки і охорони здоров'я населення, проведення заходів по охороні природи, раціональному використанню природних ресурсів, ліквідація наслідків аварій, шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Зміцнення трудової і дотримання технологічної дисципліни, ефективної кадрової політики, підвищення кваліфікації кадрів.

Організація праці та заробітної плати і соціальний захист працівників на основі єдиної політики, що проводиться на залізничному транспорті; впровадження галузевих і міжгалузевих норм праці і системи матеріального стимулювання в залежності від місцевих умов; чітке дотримання і виконання трудового законодавства.

Своєчасне надання в залізницю заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним обладнанням, інвентарем, постільними речами, матеріалами та запасними частинами.

Господарська, економічна та соціальна діяльність вагонної дільниці.

Здійснюючи свою господарську-економічну діяльність, Вагонна дільниця повинна враховувати державні контракти, державні замовлення та договірні зобов'язання залізниці.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Вагонної дільниці є доход. Основним об'ємним показником роботи, що приймається для обчислення продуктивності праці працівників структурного підрозділу, є вагоно-кілометри пасажирських вагонів свого формування на всьому шляху прямування.

Вагонна дільниця організовує свою роботу у відповідності з єдиним технологічним процесом станції Київ-Пас, Вагонного депо ст. Київ-Пасажирський. Та відділків залізниці, де розташовані філії Чернігів, Житомир, Козятин; розкладом руху пасажирських і приміських поїздів, техніко-економічним розпорядчим актом.

Залізниця фінансує Вагонну дільницю витрати по перевезеннях згідно затвердженого та погодженого з пасажирською службою кошторисом витрат.

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні Вагонної дільниці після покриття матеріальних та прерівнених до них витрат на оплату праці, оплату відсотків кредиту банку, внесення обов'язкових платежів, відрахувань, а також необхідних внесків до вищестоящої організації.

Вагонна дільниця за рахунок фінансових ресурсів утворює фонди цільового призначення відповідно до чинного законодавства.

Вагонна дільниця проводить фінансово-економічну роботу, правильно і своєчасно оформляє первинну документацію, виробничо-господарські та фінансові операції.

Вагонна дільниця веде оперативно-технічний, статистичний та бухгалтерський облік господарської діяльності. У встановлені терміни складає та представляє за призначенням оперативну, бухгалтерську та статистичну звітність. Своєчасно аналізує виробничо-фінансову діяльність, розробляє організаційно-технічні заходи, спрямовані на поліпшення техніко-економічних показників роботи. Несе відповідальність за достовірність наданої звітності.

Вагонна дільниця має право формувати ціни на послуги, що надаються пасажирам в поїздах, на які не поширюється державне регулювання, згідно з чинним законодавством.

Вагонна дільниця сприяє розширенню підсобно-допоміжної діяльності, розширенню послуг населенню, застосовуючи ціни, згідно розроблених калькуляцій вартості, за погодженням з органами згідно чинного законодавства.

Вагонна дільниця забезпечує:

- своєчасну сплату податків та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством;

- збереження бланків суворої звітності, грошових цінностей, технічних засобів, рухомого складу та ін.

Контроль та ревізію виробничо-фінансової діяльності Вагонної дільниці здійснює Південно-Західна залізниця.

Соціальний розвиток колективу Вагонна дільниця здійснюється згідно з чинним законодавством України, колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом.

Управління структурним підрозділом і самоврядування трудового колективу.

Керівництво Вагонної дільниці здійснює начальник, який призначається на посаду начальником Південно-Західної залізниці за поданням начальника пасажирської служби. Структура підприємства зображена на рисунку 2.1.1

Рисунок 2.1.1 -- Структура управління ВЧ-1Начальник Вагонної дільниці самостійно вирішує питання діяльності структурного підрозділу, за винятком тих, що віднесені до компетенції інших органів управління.

Начальник вагонної дільниці:

- несе повну відповідальність за стан справ у виробничо-фінансовій діяльності дільниці;

- діє без довіреності від імені підрозділу, представляє її інтереси в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

- укладає договори та видає довіреності на одержання матеріальних цінностей;

- призначає на посаду і звільняє з посади заступників начальника дільниці за погодженням з пасажирською службою;

- в межах своєї компетенції видає накази, вказівки та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Вагонної дільниці.

Головний бухгалтер зобов'язаний:

- Забезпечити ведення бухгалтерського обліку в повній відповідності з "Положенням про бухгалтерський облік і звітність в Україні", планом рахунків бухгалтерського обліку і Інструкцією по його застосуванню та іншими чинними нормативними актами в області бухгалтерського обліку.

- Забезпечити своєчасне і повне надання необхідної звітності зацікавленим користувачам відповідно до чинного законодавства.

- Керуючись установленим Паном рахунків розробити робочий план рахунків бухгалтерського обліку для відображення фінансово-господарських операцій.

- Встановити необхідну систему облікових регістрів визначити їх перелік.

- Здійснювати аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

- Оцінювати фактичне використання виявлених резервів. Головний бухгалтер має право підпису документів, необхідних для прийняття і видача товарно-матеріальних цінностей і коштів, а також розрахункових, кредитних і грошових зобов'язань. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і не приймаються до виконання. Головному бухгалтеру організації забороняється приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечать законодавству і порушують договірну і фінансову дисципліну.

За невиконання або несумлінне виконання своїх обов'язків головний бухгалтер відповідає відповідно до чинного законодавства. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику.

2.1 Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський

Розглянемо діяльність підприємства протягом двох років. Детальна характеристика основних показників за 1999 та 2000 рік зведені в наступних таблицях. По-перше, розглянемо показники основної діяльності - по експлуатаційній роботі.

Таблиця 2.2.1 -- Техніко-економічні аналіз роботи Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський по експлуатаційній роботі.

Показник

Звіт

1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

План

звіт

До плану

2000

До звіту

1999

1

2

3

4

5

6

Підготовлено та відправлено вагонів всього, ваг.

111909

107400

112992

105,2

101,0

У т.ч. у філіях:

Київ

98431

95425

99681

104,5

101,3

Козятин

4974

6570

7061

107,5

142,0

Житомир

8504

5405

6250

115,6

73,5

Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування - всього, тис.

177930

170500

175093

102,7

98,4

У т.ч. у філіях:

Продовження таблиці 2.2.1

1

2

3

4

5

6

Київ

154097

146511

149994

102,4

97,3

Козятин

13732

14761

15041

101,9

109,5

Житомир

10101

9228

10058

109,0

99,6

Підготовлено та відправлено вагонів по видах, ваг.

Пасажирських

104452

100636

106300

105,6

101,8

Багажних

1936

1903

2329

122,4

120,3

Поштових

2018

1477

1298

87,9

64,3

Вагонів-ресторанів

3238

3133

2821

90,0

87,1

План об'ємних показників за 2000 рік виконано по вагонах на 105,2% і вагоно-кілометрах на 102,7%.

У порівнянні зі звітними даними минулого року рівень об'ємних показників склав: по вагонах - 101,0% і вагоно-кілометрах - 98,4%.

Перевиконання плану та підвищення (падіння) темпів росту з об'ємних показників пояснюється:

а) по вагонах:

збільшенням кількості напрямків руху поїздів;

збільшенням кількості вагонів у поїздах;

збільшенням кількості рейсів поїздів.

б) по вагоно-кілометрах:

збільшенням кількості напрямків руху поїздів;

збільшенням кількості вагонів у поїздах;

збільшенням дальності руху поїздів.

Кількість підготовлених та відправлених вагонів по видах перевезень графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.1 ).

Рисунок 2.2.1 -- Співвідношення перевезень по видам (%).

Таблиця 2.2.2 -- Аналіз праці і зарплати Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський.

Показник

Звіт 1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

план

звіт

До плану

2000

До звіту

1999

1

2

3

4

5

6

Вагоно-кілометри на всьому шляху прямування, тис ваг.-км

177930

170500

175093

102,7

98,4

Середньоспискова чисельність всього персоналу, чол.

У т.ч.

5569

5501

5691

103,5

102,2

- персоналу з експлуатації

5108

5046

5239

103,8

102,6

з нього поїзного штату

4305

4196

4373

104,2

101,6

-персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

453

447

445

99,6

98,2

Продовження таблиці 2.2.2

1

2

3

4

5

6

персоналу з капітального ремонту господарським способом

8

8

7

87,5

87,5

Продуктивність праці ваг.-км / чол.

34834

33789

33421

98,9

95,9

Фонд оплати праці - всього персоналу, тис. грн.

У т.ч.

11392,0

12305,0

14596,3

118,6

128,1

персоналу з експлуатації

10481,3

11386,0

13542,0

118,9

129,2

Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

894,5

898,0

1032,6

115,0

115,4

персоналу з капітального ремонту господарським способом

16,2

21,0

21,7

103,3

134,0

Фонд основної зарплати - всього, тис. грн.

У т.ч.

5204,6

5930,0

6667,1

112,4

128,1

персоналу з експлуатації

4885,3

5580,0

6243,9

111,9

127,8

персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

311,8

341,0

413,6

121,3

132,6

персоналу з капітального ремонту господарським

7,5

9,0

9,6

106,7

128,0

Фонд додаткової зарплати-всього, тис. грн.

У т.ч.

5976,4

6375,0

7591,7

119,1

127,0

Персоналу з експлуатації

5420,6

5806,0

7006,1

120,7

129,2

Персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

547,2

557,0

574,0

103,1

104,9

Продовження таблиці 2.2.2

1

2

3

4

5

6

Персоналу з капітального ремонту господарським способом

8,6

12,0

11,6

96,7

134,9

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - всього, тис. грн.

У т.ч.

211,0

-

337,5

-

160,0

персоналу з експлуатації

175,4

-

292,0

-

166,5

персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

35,5

-

45,0

-

126,8

персоналу з капітального ремонту господарським способом

0,1

-

0,5

-

500,0

Середньомісячна зарплата всього персоналу, тис. грн.

170,47

186,41

213,73

114,7

125,4

персоналу з експлуатації

171,00

188,04

215,40

114,6

126,0

з нього поїзного штату

164,01

-

208,12

-

126,9

персоналу з підсобно-допоміжної діяльності

164,54

167,41

193,38

115,5

117,5

персоналу з капітального ремонту господарським способом

168,33

218,75

258,43

118,1

153,5

За 2000 рік при значному збільшенні обсягу робіт (102,7%), вивільнено в еквіваленті 364 чол. всього персоналу, у т.ч. з експлуатації 282 чол. (з неї поїзного штату 205 чол.) і по підсобно допоміжній діяльності 81 чол. Збільшення фактичної чисельності працюючих на 190 чол. пояснюється тим, що підприємство за вказівкою управління Південно-Західної залізниці повинно було тримати на протязі 7-ми місяців більше 200 провідників по обслуговуванню вагонів під житло будівельникам з електрифікації дільниці залізниці Ніжин-Чернігів, а також прийняти додатково біля 100 чол. поїзного штату по обслуговуванню вагонів поїздів, введених на нових напрямках руху по ст. Чернігів-пас. (Київ, Горностаївка).

Абсолютне перевищення планового фонду оплати праці складає 2291,3 тис. грн. Або 18,6%.

Відносної перевитрати по фонду оплати праці підприємство не має.

Враховуючи, що плановий фонд оплати праці на 2000 рік встановлено Залізницею не з урахуванням росту середньомісячної зарплати за 1999 рік (170,47 грн.) на 23%, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України, а лише на 9,35%, то його доведено зі зменшенням на 1536 тис. грн.

/(170,47*1,0935*5501*12)-(170,47*1,23*5501*12)/=12305-13841=1536 тис. грн.

Крім того, плановий фонд оплати праці персоналу з експлуатації повинен бути:

по-перше, скоригованим на фактичне виконання плану по вагоно-кілометрах пробігу на всьому шляху прямування поїздів і причіпних вагонів на 102,7%, або збільшеним на 345,8 тис. грн.

/(13841-11386:109,35*123,0)+11386:109,35*123,0*1,027/-13841=

=1033,7+13153,1-13841=345,8 тис. грн.

по-друге, збільшеним на додатковий прийом для роботи 200 провідників на протязі 7-ми місяців і 100 провідників на протязі 3-х місяців на 357,6 тис. грн.

171,00*1,23*200*7+171,00*1,23*100*3=294,5+63,1=357,6 тис. грн.

Таким чином, плановий фонд оплати праці з урахуванням всього, що сказано вище, повинен складати 14544,4 тис. грн.

12305,0+1536,0+345,8+357,6=14544,4 тис. грн.

Фактичний фонд оплати праці склав за рік 14596,3 тис. грн., або перевитрачено його на суму 51,9 тис. грн.

14596,3-14544,4=51,9 тис. грн.

Ця перевитрата оправдана підвищенням з 1-го грудня 1999 року місячних посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців та погодинних тарифних ставок робітників у зв'язку з Наказом Укрзалізниці “Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок і посадових окладів працівників залізничного транспорту України від 01 грудня 1999 року №340-Ц.

Збільшення фактичного фонду оплати праці в грудні в порівнянні з листопадом на 172,5 тис. грн. Або на 13,9% повністю перекриває відносну річну перевитрату.

Середньомісячна заробітна плата всього персоналу склала 213,73 грн., а в еквіваленті 236,78 грн. Темп її росту в порівнянні з минулим роком відповідно склав 125,4 і 121,6 відсотків.

План по продуктивності праці виконано на 98,9% а в еквіваленті на 108,8%.

Темп росту продуктивності праці фактично склав 95,9, а в еквіваленті 93,1% відсотків, в зв'язку зі зменшенням дальності руху поїздів.

По еквівалентним показникам виконання планів чисельності з експлуатації (94,4%) та продуктивності праці (108,8%) весь приріст об'ємних показників досягнуто лише за рахунок росту продуктивності праці.

Аналіз фактичного фонду оплати праці за 1999-2000р.р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.2 ).

Рисунок 2.2.2 -- Аналіз фактичного фонду оплати праці за 1999-2000р.р. в тисячах гривень.

Таблиця 2.2.3 -- Аналіз експлуатаційних витрат та собівартість перевезень Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський за 2000 рік,

тис. грн.

Показник

план

факт

Абсолютне відхилення (+,-)

% виконання плану

1

2

3

4

5

Всього витрат

у тому числі:

107187

88433

-18754

82,5

фонд оплати праці

11386

13157

+1771

115,6

відрахування на соціальні заходи

4270

4907

+637

114,9

матеріали

3253

2163

-1090

66,5

Продовження таблиці 2.2.3

1

2

3

4

5

паливо

2373

1380

-993

58,2

Електроенергія

1166

747

-419

64,1

Амортизація

56836

55552

-1284

97,7

Собівартість одного підготовленого та відправленого вагону, грн.

998,02

782,65

-215,37

78,4

План по експлуатаційним витратам виконано на 82,5%. Економія досягнута в основному за рахунок віднесення витрат по ремонту основних фондів на рахунок амортвідрахувань 1999 року. Економія по іншим елементам витрат досягнута за рахунок:

по паливу, електроенергії та амортвідрахуванням - у зв'язку з завищенням Управлінням залізниці плану їх витрат;

по матеріалам - у зв'язку з відсутністю коштів на їх придбання.

Перевищення витрат по фонду оплати праці і відрахуванням на соціальні заходи пов'язано з перевиконанням плану обсягу вагоно-кілометрів на 2,7% і додатковим прийомом на роботу з дозволу Управління залізниці більш ніж 300 провідників.

Перевитрати на 2145 тисяч гривень по іншим витратам допущені у зв'язку з заниженням Управлінням залізниці їх планової суми. Собівартість одного підготовленого та відправленого вагону в рейс фактично склала 782,65 гривень при плані 998,02 гривень, тобто зменшилась на 21,6 відсотка. Склад фактичних експлуатаційних витрат за 2000 р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.3 ).

Рисунок 2.2.3 -- Склад фактичних експлуатаційних витрат за 2000 р. (%)

Таблиця 2.2.4 Аналіз доходів Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський,

тис. грн.

Показник

Звіт 1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

план

факт

До плану

2000

До звіту

1999

Доходи від перевезень

79702

105850

121274

114,6

152,2

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

4304

4395

4676

106,4

108,6

Доходи від основної діяльності

84006

110245

125950

114,2

149,9

План доходів по основній діяльності в цілому виконано 114,2%. Перевиконання його обумовлено збільшенням виділення Управлінням залізниці доходів на покриття витрат від перевезень, а по підсобно-допоміжній діяльності - значним збільшенням послуг по наданню пасажирам постільної білизни і наданню послуг населенню та підприємствам.

В порівнянні з 1999 роком фактичні доходи від основної діяльності збільшились на 41944 тис. грн. (125950-84006) або на 49,9%, в т.ч. доходи від перевезень на 41572 тис. грн. (121274-79702) або на 52,2% і доходи від підсобно-допоміжної діяльності - на 371 тис. грн. (4675-4304) або на 8,6%. Це обумовлено:

по перевезенням - збільшенням в 2000 році права, що видається Управлінням залізниці, на покриття їх (перевезень) витрат, і, в першу чергу, на покриття збитків минулих років;

по підсобно-допоміжній діяльності - значним збільшенням доходів від надання послуг пасажирам в поїздах і послуг населенню та підприємствам в 2000 році. Аналіз фактичних доходів за 2000 р. графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.4).

Рисунок 2.2.4 Аналіз фактичних доходів за 2000 р.

Таблиця 2.2.5 -- Аналіз прибутку та рентабельності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський,

тис. грн.

Показник

Звіт 1999 рік

2000 рік

Відхилення, %

план

факт

До плану

2000

До звіту

1999

1

2

3

4

5

6

Доходи від перевезень

79702

105850

121274

114,6

152,2

Експлуатаційні витрати

79831

107187

88433

82,5

110,8

Прибуток від перевезень

-

-

32841

-

-

Рентабельність перевезень, %

-

-

37,14

-

-

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

4304

4395

4676

106,4

108,6

Продовження таблиці 2.2.5

1

2

3

4

5

6

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності

3770

3025

3592

118,7

95,3

Прибуток по підсобно-допоміжній діяльності

У тому числі

534

1370

1084

79,1

203,0

від надання послуг пасажирам в поїздах

491

-

1006

-

204,9

від інших послуг

43

-

78

-

181,4

Рентабельність підсобно-допоміжної діяльності

14,16

45,29

30,17

66,6

213,1

Інші прибутки та збитки

836

-

250

-

29,9

Балансовий прибуток

1241

33

34142

103560

2753,8

За 2000 рік фактичний балансовий прибуток склав 34175 тисяч гривень при плані 33 тисяч гривень, тобто план перевиконано в 1035,6 разів.

Прибуток від перевезень становить 32841 тис. грн. Замість запланованих збитків в сумі 1337 тис. грн.

Збільшення прибутку обумовлено додатковим виділенням Управлінням залізниці доходів на покриття збитків від перевезень в минулі роки.

По підсобно-допоміжній діяльності виконання плану по прибутку склало 79,1% в зв'язку з ростом витрат, викликаних значним вводом в експлуатацію постільних приналежності та зйомного обладнання, збільшенням витрат на пральні матеріали та підвищенням цін на них.

Прибуток від реалізації робіт та послуг на сторону нетранспортним підприємствам та установам фактично склав 250 тис. грн., тобто завдання виконано на 16,7%.

Невиконання цього завдання обумовлено:

відсутністю фінансування з Держбюджету коштів за оренду спецвагонів в/ч 3001

зростанням курсової різниці (в доларовому обчисленні) при оплаті за користування природним газом;

віднесення виручки за продаж основних фондів на зменшення їх зносу;

зменшення реалізації матеріалів та палива.

Таблиця 2.2.6 -- Аналіз виконання плану витрат по підсобно-допоміжній діяльності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський за 2000 рік,

тис. грн.

Показник

план

факт

Абсолютне відхилення (+,-)

% виконання плану

Всього витрат

у тому числі:

3025

3592

+567

118,7

Фонд оплати праці

898

979

+81

109,0

Відрахування на соціальні заходи

337

368

+31

109,2

Матеріали

723

1103

+380

191,5

Електроенергія

103

126

+23

122,3

Амортизація

196

173

-23

88,3

Витрати по підсобно-допоміжній діяльності зросли на 18,7%. Це обумовлено:

перевиконанням на 5,2% плану по підготовленим і відправленим вагонам в рейс;

значним вводом в експлуатацію постільних приналежностей;

збільшенням витрат по послугам, що надаються пасажирам в поїздах по постільній білизні та по реалізації кондвиробів;

збільшенням об'єму випраної постільної білизни та зйомного обладнання;

збільшенням витрат пральних матеріалів та підвищенням цін на них;

значним подорожчанням газу.

Економія по іншим витратами досягнута за рахунок вводу в експлуатацію свердловин по забору води для прання.

Таблиця 2.2.7 -- Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський.

Показник

Первісна вартість основних фондів на:

01.01.2000р.

01.01.2001р.

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

А. Виробничі основні засоби транспорту - всього

в тому числі

1071325

100,0

1068221

100,0

1. Будівлі споруди та передавальні пристрої - всього з них:

5884

100,0

5943

100,

Будівлі

4927

83,8

4986

83,9

Споруди

73

1,2

73

1,2

Передавальні пристрої

884

15,0

884

18,9

2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього

з них:

1104

100,0

1259

100,0

Автомобільний транспорт

260

23,6

371

29,5

Електронно-обчислювальні машини

91

8,2

121

9,6

Продовження таблиці 2.2.7

1

2

3

4

5

Прилади та інструменти

569

51,5

512

40,7

Інші

184

16,7

255

20,2

3. Інші основні засоби - всього

з них:

1064337

100,0

1061019

100,0

Транспортні засоби

1061345

99,7

1057903

99,7

в т.ч. вагони пасажирські

1061345

-

1057903

-

Машини та обладнання

2958

0,3

3080

0,3

Інші

34

-

36

-

Б. Невиробничі основні засоби - всього

6

-

95

-

в тому числі інші невиробничі засоби

6

-

95

-

Всього:

1071331

100,0

1068316

100,0

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.