РУБРИКИ

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Списана сума зносу принтера, що ліквідується

131 “Знос основних фондів”

104 “Машини і обладнання”

500

Списані витрати, що пов'язані з ліквідацією принтера

976 “Списання необоротних активів”

66 “Розрахунки по оплаті праці”

65 “Розрахунки по страхуванню”

150

Списані на фінансовий результат витрати, що пов'язані з ліквідацією принтера

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

976 “Списання необоротних активів”

150

3.8 Амортизація основних засобів

Сполучити бухгалтерський і податковий облік основних засобів (далі - ОЗ) у єдине ціле в даний час неможливо. Спроби впровадження в життя подібного симбіозу приводять до порушення правил або першого, або другого.

Тому обмовимо відразу: і бухгалтерський, і податковий облік ОЗ необхідно вести розрізнено. Наприклад, у виді двох облікових карток на кожен основний засіб - податкової і бухгалтерський. Форма картки може бути стандартна (типова форма 0З-1), затверджена наказом Міністерств, статистики України "Про твердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 р. № 352.

Одним з найбільш важливих показників правильного ведення обліку ОЗ є безпомилково нарахована амортизація.

3.8.1 Амортизація основних засобів в податковому обліку

Виділимо головні вимоги по її нарахуванню спочатку податковому, а потім у бухгалтерському обліку.

1. У податковому обліку амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій і інших поліпшень виробничих фондів.

2. Безкоштовно отримані фонди і невиробничі фонди не амортизуються.

3. Нарахування амортизації виробляється поквартально.

4. Використовується єдиний для всіх груп метод нарахування амортизації, тільки коефіцієнти різні.

5. База для нарахування амортизації - балансова (залишкова) вартість груп основних фондів на початок (перше число) звітного кварталу.

6. Амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700,0 грн.). Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду.

7. Амортизація основних фондів груп 2 і 3 здійснюється до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

8. Балансова вартість групи 1 ОЗ зменшується при виведенні об'єкта основних фондів з експлуатації в будь-якому випадку. Наприклад, при продажі, ліквідації, капітальному ремонті, реконструкції, консервації.

9. Балансова вартість груп 2 і 3 ОЗ не змінюється при виході з експлуатації окремих об'єктів груп 2 і 3 у зв'язку з їхньою ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією, модернізацією і консервацією.

10. Балансова вартість груп 2 і 3 ОЗ зменшується у випадку виходу з експлуатації основних фондів груп 2 і 3 на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платнику податків у межах бартерних (товарообмінних) операцій).

3.8.2 Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку

1. Амортизуються будь-які, що складаються на балансі підприємства ОЗ, у тому числі виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані.

2. Нарахування амортизації виробляється щомісяця по кожному об'єкту окремо.

3. Амортизується первісна вартість ОЗ з урахуванням поліпшень, що привели до росту економічних вигод від використання об'єкта.

4. Використовується кожний з 6 методів нарахування амортизації ОЗ на вибір. При цьому до різних об'єктів можуть застосовуватися різні методи амортизації. Підприємство вправі змінювати метод нарахування амортизації протягом періоду експлуатації об'єкта.

5. Нарахування амортизації починається з місяця, що випливає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняється в місяці, що випливає за висновком об'єкта зі складу основних фондів. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинний застосовуватися з місяця, що випливає за місяцем ухвалення рішення про зміну методу амортизації.

6. У випадку реконструкції, модернізації, добудування, до устаткування і консервації об'єкта ОЗ нарахування амортизації припиняється.

Відмінності між вимогами податкового і бухгалтерського обліку колосальні

У бухгалтерському обліку підприємства мають широкий вибір у визначенні методів амортизації, причому для кожного основного засобу можна використовувати "свій" вид амортизації.

Перелічимо їхні умовні назви:

- прямолінійний;

- процентний;

- прискорений;

- кумулятивний;

- виробничий;

- податковий.

Розглянемо їх один по одному.

Прямолінійний метод:

Являє собою визначення річної суми амортизації шляхом розподілу вартості об'єкта на очікуваний термін корисного використання. Наприклад, придбаний будинок вартістю 2000000 грн., визначений очікуваний термін корисного використання - 50 років. Ліквідаційна вартість об'єкта дорівнює нулю. Річна норма амортизації складе: 2000000 : 50 = 40000 грн. Відповідно щомісячна норма - 40000 :12 = 3333,33 грн. Для зручності цю норму можна перевести у відсотки: 3333,3: : 2000000 х 100 = 0,1667% на місяць. Нарахування амортизації у відсотках необхідно робити до первісної вартості об'єкта.

Даний метод найбільш прийнятний для нарахування амортизації по об'єктах, що беруть участь у виробничому процесі, у випадках, коли досить точно визначити обсяг економічних вигод від їхнього використання неможливо. Це можуть бути адміністративні будинки, меблі, службові автомобілі й інші.

Процентний метод:

Нараховується шляхом множення річного відсотка амортизації на залишкову вартість об'єкта. Річний відсоток амортизації визначається по формулі (формула №3.8.1):

Формула №3.8.1 -- Формула нарахування амортизації процентним методом

, де:

н - кількість років корисного використання об'єкта;

Л - ліквідаційна вартість об'єкта;

П - первісна вартість об'єкта.

Отриманий результат необхідно помножити на 100. Наприклад, термін корисного використання стільця - 2 роки, первісна вартість об'єкта - 200 грн., ліквідаційна вартість -1 грн. Річний відсоток амортизації складе 92,93%.

Щомісячний - 7,74%. Помісячну амортизацію необхідно нараховувати на залишкову вартість об'єкта на початок року.

На наш погляд, цей метод досить трудомісткі й і найбільше підходить для амортизації об'єктів, що швидко знецінюються, тому що на первісному етапі (перший рік експлуатації) знос значно перевищує наступні нарахування.

Прискорений метод:

Відрізняється від прямолінійного (вираженого у відсотках) тільки тим, що нараховується на залишкову вартість об'єкта основних засобів і при цьому сума амортизації збільшується на 2.

У той же час через те, що амортизація нараховується на залишкову вартість об'єкта, прискорений метод має ті ж властивості, що і процентний, а саме: велику суму амортизації в перший рік і поступове її зменшення до кінця терміну експлуатації об'єкта.

Кумулятивний метод:

Суми амортизації визначаються за допомогою множення первісної вартості об'єкта (за мінусом ліквідаційної вартості) на кумулятивний коефіцієнт, що розраховується по формулі (Формула №3.8.2):

Формула №3.8.2 -- Формула нарахування амортизації кумулятивним методом

Кількість років, що залишаються до кінця

Кк = очікуваного терміну використання об'єкта ОЗ

Сума числа років його корисного використання

Значення знаменника у формулі визначається в такий спосіб: якщо, приміром, термін служби об'єкта дорівнює 10 рокам, то сума років експлуатації -10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + + 3 + 2 + 1 = 55.

Цей метод, так само, як процентний і прискорений, має на увазі зменшення амортизації, що нараховується, до кінця терміну експлуатації об'єкта, тобто чим менше залишається років експлуатації об'єкта, тим менше коефіцієнт і сума амортизації.

Виробничий метод:

Це найпростіший і ефективний метод нарахування амортизації. Суть його полягає в тім, що підприємство визначає обсяг продукції, що підприємство планує зробити з використанням конкретного об'єкта ОЗ, і виходячи з цієї суми розраховує розмір амортизації на кожну гривню готової продукції.

Наприклад, очікуваний обсяг готової продукції по верстаті Г-1 складає 2000000 грн., вартість верстата -100000 грн. Таким чином, на 1 гривну готової продукції приходиться знос верстата в сумі 5 копійок, чи 5% (100000:2000000 х 100 = 0,5%).

Щомісячна сума амортизації буде визначатися як множення обсягу готової продукції на коефіцієнт. Наприклад, у травні 2001 року з використанням верстата Г-1 зроблено продукції на 22433 грн., амортизація верстата складе 22433 х 0,5% = 112,17 грн.

Значним недоліком виробничого методу можна вважати необхідність довгострокового планування ціни готової продукції підприємства, що в умовах нестабільної економіки зробити досить складно.

Податковий метод:

Цей метод зрівнює предмети, що мають зовсім різні терміни використання і функціональні можливості, що не приводить до економічно обґрунтованого нарахування амортизації.

Наприклад, комп'ютер і стілець у податковому обліку амортизуються однаково, але хіба можна вважати їх однорідними об'єктами?

Деякі бухгалтери помиляються, розуміючи під податковим методом застосування всіх правил нарахування амортизації, викладених у статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР. Якщо притримуватись такої позиції, Вами будуть порушені вимоги П(С)БО 7, що неприпустимо. Насправді під податковим нарахуванням амортизації варто розуміти використання відповідних коефіцієнтів і поділ основних засобів на групи, і не більш того. Тобто помісячне нарахування амортизації, продаж, реконструкція, поліпшення й інші операції з ОЗ у бухгалтерському обліку повинні проводитися тільки згідно П(С)БО 7.

На Вагонній дільниці, як і на всій залізниці прийнятий один метод амортизації основних засобів - прямолінійний.

Приклад кореспонденції рахунків амортизації основних засобів наведено в таблиці 3.8.1

Таблиця 3.8.1 Відображення в бухгалтерському обліку операцій по нарахуванню амортизації основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Нарахування зносу основних засобів, які використовуються у процесі виробництва

23 “Виробництво”

131

“Знос основних засобів”

Нарахування амортизації основних засобів загальноворобничого призначення

91 “Загальноворобничі витрати”

131

“Знос основних засобів”

Нарахування амортизації основних засобів, які використовуються адміністрацією підприємства

92 “Адміністративні витрати”

131

“Знос основних засобів”

Нарахування амортизації основних засобів, що використовуються за операціями, пов'язаними зі збутом продукції (робіт, послуг)

93

“Витрати на збут”

131

“Знос основних засобів”

3.9 Інвентаризація основних засобів

При проведенні інвентаризації основних засобів потрібно пам'ятати:

1) обов'язковій перевірці підлягає наявність не тільки самих об'єктів основних засобів, але і технічної документації на них (наприклад, технічного паспорта, технічних умов експлуатації і т.п.);

2) необхідно перевіряти і власні основні засоби, і ті, котрі прийняті чи здані в оренду, чи на збереження в тимчасове користування;

3) відповідно до пункту 3 Інструкції № 69 інвентаризація будинків, споруджень і інших нерухомих об'єктів основних фондів може проводитися один раз у три роки, а бібліотечних фондів - один раз у п'ять років.

Для того щоб установити фактичну наявність основних засобів, члени інвентаризаційної комісії (далі - комісія) повинні звірити дані бухгалтерського обліку і запису про рух основних засобів, провести огляд об'єктів (групи об'єктів), що підлягають інвентаризації, у натурі за місцем їх перебування чи експлуатації. Комісії також варто визначити ступінь придатності для подальшої експлуатації по прямому призначенню конкретних об'єктів основних засобів.

Для оформлення даних, отриманих у ході інвентаризації основних засобів (будинків, споруджень, передатних пристроїв машин і устаткування, обчислювальної техніки, транспортних засобів і т.д.), можна скористатися формою інвентаризаційного опису, що була затверджена постановою № 241.

Такий опис складається комісією в одному екземплярі окремо по кожному місцю перебування (експлуатації) інвентарних об'єктів основних засобів і кожній особі, відповідальному за їхню схоронність. У цей документ обов'язково треба включити:

- розписку відповідального обличчя про те, що до початку проведення інвентаризації всі прибуткові і видаткові документи на основні засоби, що знаходяться в експлуатації, здані їм у бухгалтерію, а ті основні засоби, що виявилися непридатними до експлуатації, ліквідовані і зняті з обліку;

- назву і коротку характеристику основних засобів, їх заводський і інвентарний номери, балансову вартість, кількість.

Опис обов'язково підписують усі члени комісії. Крім того, відповідальна особа своїм підписом повинний підтвердити правильність даних, що внесені в опис, і відсутність яких-небудь претензій до членів комісії.

На прийняті в оренду основні засоби складається окремий опис: по кожнім конкретному орендодавці з наступним відсиланням йому одного екземпляра опису.

Однак для того щоб уключити до інвентаризаційного списку основні засоби, що передані в оренду, комісія повинна одержати від орендаря екземпляр його інвентаризаційного опису.

Якщо на момент проведення інвентаризації деякі інвентарні об'єкти тимчасово відсутні (наприклад, предмети прокату, що знаходяться в користуванні), то дані про їх заносяться в окремий опис на підставі первинних документів (типових форм № ОЗ-1, № ОЗ-6) і документів, що підтверджують факт тимчасової відсутності зазначених об'єктів (наприклад, договору прокату).

У ході проведення інвентаризації можуть бути виявлені відсутні і/чи зайві (невраховані) основні засоби. У цьому випадку комісія фіксує факти виявлених нестач чи надлишків у протоколі і вимагає від матеріально відповідальної особи письмово пояснити причини їхнього виникнення. Якщо виявлена нестача основних засобів, комісія приймає наступне рішення: установити обличчя, винне в цьому, і відшкодувати нанесений їм збиток. Коли виявлені надлишки, необхідно з'ясувати, за чиїм наказом вони були придбані чи споруджені і за рахунок яких джерел це фінансувалося. Далі надлишки основних засобів варто оприбуткувати на баланс підприємства незалежно від причин, що їх породили. Таке зарахування здійснюється по первісній вартості, а у випадку неможливості її встановлення - по справедливій вартості основних засобів, визначеної на дату виявлення надлишків. Знос визначається експертним шляхом з обліком їхнього технічного стану.

Після належного оформлення інвентаризаційний опис передається в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості, у яку вносяться результати інвентаризації з указівкою кількості і суми виявлених нестач і/чи надлишків. Невідповідність даних бухгалтерського обліку фактичній наявності основних засобів повинне бути відображене у виді відповідних бухгалтерських проводок. При виявленні надлишків виконуються наступні проводки (дивись таблицю 3.9.1).

Таблиця 3.9.1 -- Відображення в бухгалтерському обліку надлишків основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Зараховується на баланс ОЗ по справедливій вартості

10

“Основні засоби”

746

“Інші доходи від звичайної діяльності

Відображається сума визначеного зносу

746

“Інші доходи від звичайної діяльності

131

“Знос основних засобів”

Списується на фінансовий результат по порядку закриття суми надлишків

746

“Інші доходи від звичайної діяльності

791

“Результат основної діяльності”

При виявленні нестач, по яких виявлена винувата особа, виконуються наступні проводки (дивись таблицю 3.9.2).

Таблиця 3.9.2 -- Відображення в бухгалтерському обліку нестач основних засобів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

Відображається сума нарахованого зносу на основний засіб, що відсутній

131

“Знос основних засобів”

10

“Основні засоби”

Списується залишкова вартість основного засоба

375

“Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

10

“Основні засоби”

Продовження таблиці 3.9.2

1

2

3

Відшкодовано збитки винуватою особою

301

“Каса в національній валюті”

375

“Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

3.4 Особливості аудиту основних засобів

У зв'язку з розвитком ринкових відносин в обліку основних засобів відбулися кардинальні зміни. Вони торкнулися нарахування зносу, обліку капітальних вкладень, операцій, зв'язаних з орендою майна, переоцінкою основних засобів, списання витрат на ремонт основних фондів, обліку реалізації основних фондів.

Розглянемо, як проводиться аудиторська перевірка обліку основних засобів. Насамперед, необхідно перевірити, як ведеться аналітичний облік основних засобів. Такий облік організується по окремих об'єктах, кожному з який привласнюється інвентарний номер на весь період його експлуатації. Пооб'єктний облік ведеться в інвентарних чи картках книгах. Аудитору необхідно перевірити, як ведуться картки чи книги, а також правильність присвоєння шифру амортизаційних відрахувань і наявність усіх довідкових даних.

Варто перевірити, чи немає об'єктів основних засобів, по яких не ведуться інвентарні картки, і запропонувати відновити на такі засоби інвентарні картки.

При використанні ПЕОМ замість інвентарних карток чи книг може вестися магнитотека основних засобів, що значно зручніше і дозволяє скоротити трудомісткість аналітичного обліку. Однак для візуального контролю така картотека повинна бути роздрукована і представлена у виді опису що перевіряє.

Основними джерелами інформації про основні засоби служать первинні документи: акти прийому-передачі в експлуатацію основних засобів, накладні на внутрішнє переміщення й ін.

Перевірка правильності ведення аналітичного обліку може бути суцільною чи вибірковою.

Важливим моментом в організації аналітичного обліку є якісне і своєчасне проведення їхньої інвентаризації. Аудитор перевіряє, як була проведена остання інвентаризація, які були виявлені помилки і як вони виправлені. Якщо інвентаризація основних засобів не проводилася більш 2--3 років, то аудитор може вимагати її проведення. Це дозволить більш якісно провести наступну перевірку і зменшити аудиторський ризик.

Синтетичний облік руху основних засобів і їхнього зносу ведеться в журналах-ордерах № 13, 10 і 10/1, а при використанні ПЕОМ -- у машинограмах дебетових і кредитових оборотів по рахунку 10. Необхідно по цих регістрах звірити дані з Головною книгою, балансом (ф. № 1).

Важливою задачею контролю по обліку основних засобів є перевірка правильності нарахування зносу. Важливо установити правильність віднесення основних засобів до відповідного групі амортизаційних відрахувань. Для цього керуються П(С)БО 7 "Основні засоби".

При виявленні помилок необхідно довести їх до зведення клієнта, запропонувати їх виправити і внести відповідні виправлення в регістри і звітні форми.

Для перевірки правильності віднесення зносу по рахунках чи витрат інших джерел варто установити, до якого виду відносяться основні засоби: виробничого чи невиробничого призначення. Знос по основних засобах виробничого призначення відносять на рахунок 23 “Виробництво” або рахунки 90, 91, 92, а по основних засобах невиробничого призначення -- на рахунок 44.

Результати переоцінки основних фондів (різниця вартості й індексованого зносу) повинні були відбиватися на рахунку 42 "Додатковий капітал" (субрахунок "Дооцінка активів")

Суми, віднесені в кредит рахунка 42 "Додатковий капітал", як правило, не списуються. Дебетові записи по ньому можуть мати місце лише у випадках:

- погашення за рахунок засобів, врахованих на субрахунку "Приріст вартості по переоцінці", сум зниження вартості майна, що виявилися за результатами його переоцінки -- у кореспонденції з рахунками обліку майна, по якому визначилося зниження вартості;

- направлення засобів, врахованих на субрахунку "Безоплатно отримані цінності", на погашення збитку, що утворився в результаті безоплатної передачі майна іншим підприємствам і обличчям -- у кореспонденції з рахунком 742 "Дохід від реалізації необоротних активів";

- погашення за рахунок засобів, врахованих на рахунку 42 "Додатковий капітал", збитку, виявленого за результатами роботи підприємства за звітний рік, у кореспонденції з рахунком 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)";

- розподілу сум, врахованих на рахунку 42 "Додатковий капітан", між засновниками підприємства -- у кореспонденції з рахунком 46 "Неоплачений капітал" і ін.

- перевірка обліку капітальних вкладень включає розгляд ведення аналітичного обліку по рахунку 15 ''Капітальні інвестиції".

Необхідно перевірити, чи ведуться субрахунку по рахунку 15 і чи відповідають вони плану рахунків, куди відносяться витрати по капітальному будівництву, як оформлялося введення в експлуатацію основних засобів і т.д.

- при перевірці операцій по реалізації і вибуттю основних засобів треба з'ясувати, чи проводилися ці операції по рахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів".

- перевірка даних по орендній платі за майно здійснюється по поточній (короткострокової) і довгостроковій оренді (лізинг). Аудитор повинний добре знати схему можливих проводок для цих варіантів. Належні орендодавцю платежі за використання основних засобів відбиваються по дебету рахунка 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" і кредиту рахунка 31 "Розрахунковий рахунок" і іншим рахункам коштів. Нараховані відсотки за договором довгострокової оренди відбиваються в орендаря по дебету рахунка 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді", тобто зазначені суми відшкодовуються орендодавцю за рахунок власних джерел орендаря.

4 Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита основних засобів

У Вагонній дільниці станції Київ - Пасажирський, облік основних засобів ведеться без застосування автоматизованого обліку.

Автоматизоване рішення задач по обліку основних засобів базується на створенні і веденні інформаційної бази про наявність основних засобів, формованої на підставі інвентарної картотеки.

При веденні інвентарної картотеки на автоматизованому робочому місті (надалі - АРМ) бухгалтера ручна обробка інформації відсутня.

Призначення АРМ бухгалтера по обліку основних засобів полягає у виконанні системних обліково-контрольних операцій:

-- автоматизації документування первинної інформації;

-- оперативного керування, контролю за наявністю і рухом основних засобів;

-- видачі по запиті необхідної інформації на друк чи екран дисплея.

Технологічний процес обробки інформації на робочому місті бухгалтера (надалі - АРМБ) складається з наступних етапів:

1) підготовка первинної інформації;

2) створення інвентарної картотеки на момент упровадження;

3) створення нормативно-довідкової інформації на момент упровадження;

4) створення набору даних про рух основних засобів;

5) проведення розрахунків і занесення інформації в базу даних;

6) формування інформації для наступного використання;

7) проведення аналізу результатної інформації;

8) прийняття управлінських рішень за отриманими результатами;

9) передача даних у суміжні АРМБ.

Для обробки інформації з обліку основних засобів доцільно використовувати трьохрівневу систему АРМБ. Керування роботою кожним АРМБ і вибір функції здійснюються автономно в діалоговому режимі через головний модуль. Інформаційний взаємозв'язок різних АРМБ залежить від способу організації обліку основних засобів, територіального розташування АРМБ, потужності технічних засобів і інформаційних потоків.

Людино-машинна взаємодія при роботі на АРМ бухгалтера по обліку основних засобів організується по декількох етапах.

На першому етапі здійснюється введення дати (поточної і розрахунковий) і пароля бухгалтера.

На другому етапі на екран монітора виводиться головне меню, що відбиває список функцій, виконуваних на АРМБ.

На третьому етапі здійснюється конкретизація виду робіт обраної функції зі списку головного меню.

На четвертому етапі здійснюється заповнення первинної інформації, розрахунок, вибір вихідної чи інформації виконуються відповідні програмні модулі.

Дата необхідна для контролю набору фактичної інформації, контролю коректувань бази даних і контролю розрахунків на визначену дату.

Пароль служить для припинення несанкціонованого доступу до інформаційної бази АРМ бухгалтера. Як пароль може використовуватися будь-яка комбінація алфавітно-цифрових символів, побудована в заздалегідь визначеному форматі. В інформаційній системі мається можливість введення окремих паролів на кожен пункт меню і для кожної категорії АРМ бухгалтера. Для цього в системі передбачається спеціальна функція "Настроювання паролів доступу".

Система санкціонованого доступу припускає визначення рівнів користувачів: наприклад, I рівень -- головний бухгалтер чи його заступник, II рівень -- відповідальний виконавець, III рівень -- програміст.

На початку роботи АРМ бухгалтера перевіряється наявність вільної пам'яті і здійснюється контроль розрахунків на визначену дату.

Для формування вхідної інформації використовуються як операції роботи зі стандартними уніфікованими формами, так і автоматизоване документування шляхом формування первинного документа різної (раціональної) форми. При цьому формуються дані по всіх господарських операціях. Вони можуть як відображатися на екрані, так і видаватися на друкувальний пристрій. Інформаційне забезпечення створюється у виді локальної бази АРМ бухгалтера.

Важливе значення при введенні інформації має забезпечення високої вірогідності вихідних даних, тому в АРМ бухгалтера повинний бути реалізований процес автоматизації виявлення помилок даних, що вводяться, і видачі відповідних повідомлень.

Програмне забезпечення для введення й обробки даних первинного обліку включає набір формалізованих процедур, що забезпечують:

-- уведення даних у відповідності зі структурою первинного документа;

-- контроль реквізитів, що вводяться, на основі заведених методів;

-- контроль документа;

-- коректування даних первинного обліку;

-- алгоритмічну обробку показників первинного обліку;

-- організацію бази даних;

-- висновок на чи екран печатку введених даних первинного обліку.

При формуванні первинного документа і нормативно-довідкової інформації в користувача мається можливість модифікувати наявні стандартні форми. При цьому йому пропонується типова форма, на підставі якої він формує необхідну йому форму первинного документа шляхом її чи доповнення коректування.

Формування необхідного первинного документа забезпечує генератор друкованих форм. Розрахунок і відображення вихідної інформації виробляється після введення нормативно-довідкової і первинної інформації.

Для аналітичного обліку основних засобів ведеться автоматизована інвентарна картотека, у якій відображаються всі дані, необхідні для керування й обліку. З її допомогою бухгалтер (аудитор) має можливість проаналізувати стан основних засобів, термін їхньої служби, види і терміни зроблених ремонтів, суми нарахованого зносу, терміни і суми переоцінки, правильність застосування відсотків амортизаційних відрахувань. Шляхом перегляду й аналізу карток аналітичних даних визначається необхідність і завантаження основних засобів, а при необхідності визначається і фондовіддача даного інвентарного об'єкта.

Серед режимів роботи з картотекою мається режим "Індексація основних засобів", що дозволяє здійснювати індексацію основних засобів і нараховувати знос. Для переоцінки бухгалтер уводить коефіцієнти індексації по кожнім інвентарному номері, після чого здійснюється прорахунок і формується

При внутрішній аудиторській перевірці приділяється особливе місце перевірці правильності і повноти проведеної індексації основних засобів. З цією метою аудитор переглядає всю картотеку і перевіряє правильність застосування встановлених коефіцієнтів індексації, формування нової вартості основних засобів і нарахованого зносу. На екрані монітора Відомість індексації основних засобів видається в три вікна. У першому вікні приводяться умови формування відомості, у другому вікні -- список інвентарних номерів, по яких була зроблена індексація, і в третім вікні -- довідкові дані по зробленій індексації і сформовані бухгалтерські проводки. Зведення видаються по наступним параметрах: дата введення основних засобів, інвентарний номер, інвентарна картка, вид основних засобів, група основних засобів, дата індексації, вартість основних засобів, балансовий рахунок, сума зносу основних засобів.

На підставі первинних даних і нормативно-довідкової інформації здійснюється відображення інформації про наявність і рух основних засобів по підрозділах, матеріально відповідальним обличчям, по групах, видам, підприємству в цілому. З цією метою формуються Відомість обліку наявності основних засобів, Відомість цілком зношених основних засобів, Відомість-опис інвентарних об'єктів. Крім того, їсти можливість переглянути інвентарну картку по кожнім інвентарному номері. Перераховані відомості з метою контролю й аудита можна одержати в запитальному режимі по наступним угрупованнях: підприємствам, структурним підрозділам, матеріально-відповідальним обличчям, групам і видам основних засобів, рахункам бухгалтерського обліку.

Відомість обліку наявності основних засобів містить інформацію про стан основних засобів по заданих періодах часу, що важливо при контролі й аудиті наявності основних засобів на визначену дату. Контроль за наявністю основних засобів здійснюється на місцях експлуатації й у цілому по підприємству.

Відомість цілком зношених основних засобів дозволяє одержати інформацію про інвентарні об'єкти, вартість яких цілком віднесена на витрати виробництва. При перевірці аудитор аналізує приведені дані на правильність нарахування зносу з дати введення основних засобів.

Відомість-опис інвентарних об'єктів відображає інформацію за необхідний період часу і використовується для контролю по інвентарних об'єктах наявності і стану основних засобів, а також для проведення інвентаризації. Для аналізу наявності основних засобів по видах і групам використовують опису по групах і видам основних засобів.

У числі відомостей по приходу основних засобів можна одержати відомості-реєстри документів по окремих видах руху: надходженню, введенню в експлуатацію, внутрішньому переміщенню, зміні первісної вартості. Також мається можливість сформувати інформацію в різних розрізах, необхідним для контролю і прийняття управлінських рішень: по підприємствах, структурним підрозділам, матеріально-відповідальним обличчям, рахункам, групам і видам основних засобів, інвентарним об'єктам.

Для оперативного обліку дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах ведуться Відомість наявності дорогоцінних металів і каменів в основних засобах і Відомості руху дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах.

При проведенні аудита аудитор перевіряє наявність і списання дорогоцінних металів і каменів, що знаходяться в основних засобах, а також їхнє своєчасне оприбуткування при ліквідації основних засобів.

Для нарахування і розподілу амортизаційних відрахувань по кодах виробничих витрат формують Відомість нарахування і розподілу амортизаційних відрахувань. На її підставі бухгалтер (аудитор) здійснює аналіз і контроль правильності формування кодів норм амортизаційних відрахувань, правильності застосування поправочних коефіцієнтів, суми нарахованої амортизації і правильності формування залишкової вартості. Контроль за станом основних засобів здійснюється шляхом перегляду залишкової вартості і нарахованого зносу на необхідну дату.

Зведеною відомістю по обліку основних засобів є групувальна зведена оборотна відомість, що поєднує усі види руху основних засобів, зв'язаних з їхнім чи переміщенням зі зміною вартості інвентарних об'єктів. Зведена відомість формується в розрізі підприємства, структурного підрозділу, матеріально-відповідальних облич, балансових рахунків, субрахунків, кодів аналітичного обліку, груп і видів основних засобів.

На підставі Зведеної відомості формується й аналізується інформація про рух основних засобів за обраний проміжок часу.

Для контролю за правильністю і повнотою нарахування податку на додаткову вартість на придбані і продані основні засоби по запиті чи аудитора бухгалтера формується довідкова інформація про суми податку на додаткову вартість у розрізі інвентарних об'єктів.

Контроль за наявністю основних засобів, що знаходяться в оренді, здійснюється за допомогою Відомості наявності основних засобів, що знаходяться в оренді. Аудитор (бухгалтер) перевіряє правильність обліку основних засобів і нарахування зносу по об'єктах, що знаходиться в оренді.

В даний час особливе місце має переоцінка й індексація основних засобів. Для контролю за переоцінкою формується Відомість переоцінки основних засобів, з якої аудитор (бухгалтер) має можливість проаналізувати своєчасність і правильність віднесення цих даних на рахунки бухгалтерського обліку.

Таким чином, аудитор (бухгалтер) у режимі перегляду інвентарної картотеки має можливість одержати інформацію за необхідний період часу для аналізу і контролю по основних засобах.

Аудитор аналізує і виявляє невірно введена дані, несвоєчасність відображення записів у бухгалтерському обліку, виявляє помилки при нарахуванні амортизаційних відрахувань, а також правильність віднесення їх а виробничі рахунки. За допомогою Довідника припустимої кореспонденції рахунків здійснюється контроль за правильністю відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій. При виявленні невірно проведених господарських операцій формується довідкова інформація про невірно проведені бухгалтерські записи і формується правильна бухгалтерська проводка.

Керівник, чи аудитор бухгалтер можуть чи проаналізувати одержати значення будь-якого необхідного показника з інформаційної бази за необхідний період часу.

В даний час особливе значення надається прогнозуванню використання основних засобів. Для прогнозування аудитор (бухгалтер) проводить аналіз фондовіддачі основних засобів за визначений період і шляхом використання бази знань формує пропозиції по керуванню. З цього погляду особливо важливі питання ефективного використання устаткування (виявлення непотрібного устаткування) і питання росту випуску продукції на існуючому парку основних засобів.

Одним з важливих показників використання основних засобів є фондовіддача. Цей показник обчислюється розподілом обсягу нетто реалізації на середню вартість основних засобів, що визначається шляхом додавання суми залишків основних засобів на початок і кінець необхідного періоду і розподілом на кількість місяців заданого періоду часу.

Найважливішою частиною моделювання облікового процесу є мінімізація витрат у плині всього терміну служби основних засобів. З цією метою проектується релевантна модель доцільності заміни устаткування на визначеній ділянці роботи. При моделюванні модель звичайно будується за період декількох років.

По цій моделі бухгалтер аналізує відхилення по статтях і дає керівництву підприємства пропозиції по прийняттю управлінських рішень.

Якщо інформації даної моделі недостатньо для прийняття управлінських рішень при заміні застарілого і непотрібного устаткування, чи бухгалтер аудитор здійснює побудови моделі мінімізації витрат у плині всього терміну служби основних засобів. При складанні цієї моделі основні засоби враховуються по статтях з визначенням фондорентабельності.

Висновки

Ефективність роботи залізничного транспорту напряму пов'язана з якістю і повнотою технічного оснащення залізниці. Чим більше вдосконалені основні засоби залізниці, тим вище їх пропускна, провізна здібність, продуктивність праці робітників та нижче собівартість перевезень.

Важливе значення в даних економічних умовах для росту ефективності має встановлення їх оптимальної структури, своєчасне оновлення, застосування більш прогресивних видів техніки, автоматизації виробництва. Особлива роль в рішенні завдань подальшого підвищення ефективності виробництва відводиться росту продуктивності праці. Це зростання обумовлене технічною реконструкцією та, головним чином, покращенням використання основних засобів.

За 2000 рік підприємство виконало план по всім показникам, доведеним Управлінням Південно-Західної залізниці.

План по підготовленим та відправленим вагонам в рейс виконано на 105,2%. Зверх плану підготовлено і відправлено 5592 вагони. Темп росту до минулого року склав 101,0%.

План по вагоно-кілометрам пробігу на всьому шляху прямування виконано на 102,7%. Перевиконання плану склало 4593 тис. ваг.-км. Темп росту до 1999 року - 98,4%.

Фактичні доходи на один підготовлений і відправлений вагон склали 1073,30 грн. При плані 985,57 грн.

Фактична собівартість одного підготовленого і відправленого вагону знизилась на 21,6% і складає 782,65 грн.

Прибуток від підсобно-допоміжній діяльності склав 1084 тис. грн. В порівнянні з минулим роком він виріс більш ніж в 2 рази.

План реалізації по наданню платних послуг населенню виконано на 100,3% у т.ч. по побутовим послугам на 100,5%. Темп їх зростання в порівнянні з 1999 роком відповідно склав 140,8 і 151,0 відсотків.

За звітній період вивільнено 364 чол. всього персоналу, у т.ч. по персоналу з експлуатації 282 чол. і з підсобно-допоміжної діяльності 81 чол.

Фактична середньомісячна зарплата одного працівника всього персоналу склала 213,73 грн. (в еквіваленті - 236,78 грн.), тобто збільшилась проти плану на 14,7% (в еквіваленті - на 27,0%).

План по продуктивності праці виконано на 98,9% ( в еквіваленті на 108,8%).

Весь приріст об'ємних показників досягнуто за рахунок росту продуктивності праці.

Фактичний балансовий прибуток за звітний рік склав 34175 тис. грн. при плані 33 тис. грн.

З метою поліпшення фінансового положення і створення стійких умов роботи в 2001 році підприємством при одержанні плану від Управління залізниці будуть розроблені відповідні заходи:

по економії фонду оплати праці;

по приведенню чисельності працюючих відповідно до запланованого і фактичного об'єму робіт;

по економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

Підвищення рівня використання основних засобів дозволить збільшити та розширити виробництво без додаткових капітальних вкладень.

Перелік використаних інформаційних джерел

1 Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93р. № 3125-12

2 Закон України “Про залізничний транспорт” від 04.07.96р. № 274/96-ВР

3 Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.91р. № 887/91-ВР

4 Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями

5 Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97р. № 77/97-ВР зі змінами і доповненнями

6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

7 Порядок економічних взаємовідносин на залізничному транспорті України затверджений Наказом Укрзалізниці від 29.12.98р. № 338-Ц

8 “Статут залізниць України” затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98р. № 457

9 “Статут Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський затверджений Міністерством транспорту України від 15.12.97р.

10 Білуха М.Т., “Курс аудиту: підручник”, Київ “Вища школа - Знання”, 1999р.

11 Завгородній В.П., “Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством”, Київ “Ваклер ДИ-КСИ”, 1997р.

12 Красов А.П., “Бухгалтерський облік на залізничному транспорті”, Москва “Транспорт”, 1978р.

13 Красов А.П.,“Бухгалтерський облік на залізничному транспорті”,Москва “Транспорт”, 1980р.

14 Красов А.П.,“Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць”, Москва “Транспорт” 1997р.

15 Гужва В.М., “Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчальний посібник.--К.:КНЕУ, 2001.--400 с.

16 “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту”. -- К.:А.С.К., 1998.--768 с. -- (Економіка. Фінанси. Право). -- Рос.

17 Сопко В., Завгородній В. “Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник”. -- К.: КНЕУ, 2000. -- 260 с.; іл.

18 Кузьмінського А.Н., “Аудит” практичний посібник, Київ “Облікінформ”, 1996р.

19 Подольського В.І., “Аудит”, Москва “Аудит”, 1997р.

20 Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.А., “Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства”, Київ “Вища школа”, 1992р.

21 Ткаченко Н.М., “Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності”, Київ “А.С.К.”, 1999р.

22 “Організація і методика проведення загального аудиту”, Москва, 1995р.

23 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ - Пасажирський за 1999р.

24 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ - Пасажирський за 2000р.

Реферат

дипломної роботи

“Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції”.

Робота містить 97 сторінки, 18 таблиць, 7 рисунків, перелік використаної літератури - 26 найменування, 2 додатка.

Об'єктом дослідження у дипломній роботі є методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів на Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський

Мета роботи - розкрити актуальність теми, дати загальну характеристику основних засобів, обґрунтувати необхідність їх обліку та контролю, досконало вивчити існуючу на підприємстві систему бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів, відпрацювати рекомендації щодо її удосконалення та підвищення ефективності обліку основних засобів на залізниці.

Результатом дослідження є пропозиції щодо розробки необхідних нормативних вказівок по обліку основних засобів та широкого впровадження комп'ютерних технологій ведення бухгалтерського обліку основних засобів на залізниці.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої системи обліку і аудиту на підприємстві

Рецензія

на дипломну роботу студента 4 курсу

спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”

факультету комерційна діяльність залізниць КУЕіТТ

Шевченко Євгенія Григоровича на тему

“Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції”

В дипломній роботі Шевченко Євгенія Григоровича викладено загальну характеристику основних засобів, основні завдання і необхідність їх обліку та контролю, актуальність обраної теми. Робота виконана у відповідності із поставленим завданням, яке розроблено на основі методичних рекомендацій до виконання роботи.

В даній дипломній роботі розкрито основні питання обліку основних засобів на залізниці, організація цього обліку на підприємстві і подано думки щодо аудиту основних засобів. Також приведені основні господарські операції з кореспонденцією рахунків, що застосовуються при бухгалтерському обліку основних засобів на залізниці.

При дослідженні було приділено увагу впровадженню сучасних комп'ютерних технологій при обліку основних засобів на залізниці. При розробці дипломної роботи було використано практичний матеріал підприємства, такий як пояснювальна записка за 1999, 2000 роки, баланс та звіт про фінансові результати Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський за 2000 рік та інші.

Зміст дипломної роботи повністю відповідає плану і свідчить про те, що при її написанні було приділено належну увагу всім питанням обліку основних засобів на залізниці.

Всі питання, які були поставлені, Шевченко Євгеній Григорович виконав в повному обсязі, текст роботи викладено логічно у послідовній формі, дипломна робота виконана на високому теоретичному та практичному рівні.

Рецензент

/ /

“_____”_____________2001р.

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.