РУБРИКИ

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

4

 • ЗМІСТ
 • РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА” 3
 • РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 4
  • 2.1 Облік придбаних матеріалів 4
  • 2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4
  • 2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6
  • 2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10
  • 2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг 11
  • 2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства 12
  • 2.7 Складання фінансової звітності 12
 • ВИСНОВОК 13
 • ДОДАТКИ 14

Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку -- завершальний етап фінан-сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий-няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас-ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ-ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні-стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль-ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри-ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау-ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по-сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви-конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч-них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв'язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

навчитись обробляти облікові регістри;

складати оборотно-сальдову відомість;

заповнювати фінансову звітність.

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер - 1, майстер токар - 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок - 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів - 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив

Сума

Пасив

Сума

104

85000

131,1

20000

105

400000

131,2

150000

203

157,5

40

342721

201

2400

441

740

210

120

641,1

24000

301

443,5

641,2

650

311

30600

651

1560

361

25200

652

225

26

13000

653

225

661

6800

Усього

546921

546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Облік придбаних матеріалів

Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці

Табл.. 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді

Найменування

Од.виміру

К-сть

ПВ

ТЗВ

В-сть

Форма оплати

ПДВ

ДП

л

1500

4,8

120

7200

попер

1464

Сталь

М2

200

41

85

8200

наст

1657

Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн

Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн

ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн

ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн

Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784 грн

Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді

Таблиця 2.2.

Дані про використання виробничих запасів

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Залишкова

Придбана

Використана

ДП

45

1500

1520

Сталь

60

200

240

Використовуємо метод середньозваженої вартості:

Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545 = 7357,5/1545 = 4,7

Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:

Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн

Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011

Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному паливу:

Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн

Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн

Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн

ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн

Оборотна відомість

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нарахували аванс за ДП

371

311

8784

2

Нарахували ПК

641,3

644

1464

3

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

4

Нарахували ТЗВ по ДП

210

631

120

5

Закриття 644

644

631

2566

6

Закриття 371

631

371

8784

7

Оприходували сталь

201

631

8200

8

Нарахували ПК

641,3

631

1657

9

Нарахували ТЗВ по сталі

210

631

85

10

Оплатили сталь

631

311

9942

11

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

12

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

13

Списання сталі на вир-во прод

23,2

201

9784,6

14

Списання ТЗВ по сталі

23,2

210

107,6

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї

Таблиця 2.3.

Дані табелю обліку і виконання робочого часу за звітний місяць

Професія

Клас

Всього

Примітки

1

Водій

1

130

2

Водій

2

120

Бригадир

3

Водій

3

200

5

Керівник

Бухгалтер

6

Майстер

3

170

7

Майстер

2

170

Електрик

Дані колективного договору, що необхідні для нарахування заробітної плати:

1) система оплати праці для водіїв рухомого складу погодинно-преміальна. Для допоміжних робітників відрядно преміальна.

2) Годинна ставка водія 3 го класу 5 грн/год

Майстра 1го розряду - 6грн/год

Посадовий оклад керівника - 2500 грн

Посадовий оклад охоронця - 750 грн

3)

Таблиця 2.4

Тарифна сітка майстра

Розряд

1

2

3

Коефіцієнт

1

1,2

1,4

4) Доплата водіям за класність:

Водіям першого класу - 30% від тарифного заробітку

2го - 15%

5) Доплата за бригадирство - 25% від тарифного заробітку

6) Доплата за сумісництво професій - 20% за кожну професію

Шкала преміювання:

- за якісне обслуговування - 30% від тарифного заробітку

- за виконання плану 105% включно - 10%

- понад 105% - 20%

- за недовиконання плану 90% включно і менше - 30%

Відрядна розцінка:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/N,

Де ФРЧ - місячний фонд робочого часу

В - питома вага операційного часу - 0,75

Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт - тарифний коефіцієнт

N - планова кількість продукції

Наряд - завдання для майстрів

План - 250

Фактично зробив перший майстер - 275

Фактично зробив другий майстер - 205

Таблиця 2.5

Нарахування заробітної плати водіям

ЗП

Надбавки

Усього

Класність

Бригадирство

За обслуг

1

130*5=650

195

253,5

1098,5

2

120*5=600

90

172,5

862,5

3

200*5=1000

300

1300

Усього

3261

Нарахування заробітної плати майстрам:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/Н,

Де ФРЧ - відпрацьовано годин

В - питома вага операційного часу (0,75)

Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт - тарифний коефіцієнт

Н - планова кількість продукції

Розрахуємо заробітну плату керівника

ЗП = 2500 + 2500*0,2 = 3000 грн

Са1 = 170 * 0,75 * 6* 1,2 / 250 = 3,7 грн/шт.

Са2 = 170 * 0,75 * 6 * 1,4 /250 = 4,2 грн/шт.

Тарифний заробіток = 170 * 6 * 1,2 = 1224 грн

Тарифний заробіток2 = 170 * 6* 1,4 = 1428 грн

Таблиця 2.6

Нарахування заробітної плати

ЗП

Нарахування

Штрафи

Усього

Сумісництво

Перевиконання

Недотик.

1

275*3,7=1017,5

122,4

1139,9

2

205*4,2=861

172,2

(428,4)

604,8

1744,7

Після нарахування заробітної плати кожному працівнику необхідно визначити утримання із заробітної плати

Таблиця 2.7

Відомість нарахування ЗП та утримання із неї за звітний період

Назва

водій

водій

водій

майстер

майстер

керівник

Усього

Нарахована ЗП

1098,5

862,5

1300

1139,9

604,8

3000

8005,7

Утримання

Внески на страхування у зв'язку з втратою працездатності (1%)

10,99

8,63

13

11,4

6,05

30

80,07

Внески на страхування на оплату безробіття (0,5)

5,49

4,31

6,5

5,7

30,24

15

67,24

Податок з доходів фізичних осіб (15%)

160,2

126,04

189,37

166,2

84,66

435,45

1161,92

Пенсійний фонд

13,99

9,27

18,02

14,82

4,12

52,02

112,24

Усього

190,67

148,25

226,89

198,12

125,07

532,47

1421,47

ПФ = (532* 0,005)+(1098,5-532)*0,02 = 13,99 грн

ПФ = (532*0,005) + (862,5-532)*0,02 = 9,27

ПФ = (532*0,005) + (1300-532)*0,02 = 18,02

ПФ = (532*0,005) + (1139,9 - 532)*0,02 = 14,82

ПФ = (532*0,005) + (604,8 - 532)*0,02 = 4,12

ПФ = (532*0,005) + (3000 - 532) = 52,02

Таблиця 2.8

Розподіл заробітної плати і нарахувань на неї за звітний місяць

Кредит рахунків

ЗП, нарахування і утримання

Дебет рахунків

Усього

231

232

661

92

Нарахування ЗП

661

Водії

3261

3261

661

Майстри

1744,7

1744,7

661

Керівник

3000

3000

Нарахування

651

ПФ (33,2%)

1082,7

579,24

996

2657,94

652

ТВП (1,5%)

48,91

26,17

45

120,08

653

Безробіття (1,3%)

42,39

22,68

39

104,07

Утримання

641,1

Податок з доходів фіз..осіб

1161,92

1161,92

651

Пенсійний фонд

112,24

112,24

652

Тимчасова втрата працездатності

80,07

80,07

653

Страхування безробіття

67,24

67,24

Усього

4435

2372,79

1421,47

4080

12309,3

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.

ПП «Перевізник» нараховує амортизацію основних засобі кумулятивним методом

Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи цей метод.

Строк корисного використання

транспортних засобів - 6 років

станків - 5 років

ліквідаційна вартість ОФ - 0грн

Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років що залишилися до кінця очікуваного строку використання об'єкту на суму числа років його корисного використання.

Таблиця 2.9

Розрахунок амортизації транспортних засобів

КК

Амортизація ТЗ

1

6/21 = 0,285714

400*0,28 =114,28

2

5/21 =0,238095

95,2381

3

4/21 = 0,190476

76,1905

4

3/21 = 0,142857

57,1429

5

2/21 = 0,095238

38,0952

6

1/21 = 0,047619

19,0476

Усього

400

Таблиця 2.10

Розрахунок амортизації станків

КК

Амортизація станків

1

5/ 15 = 0,33

85* 0,33 = 28,33

2

4/15 = 0,267

22,67

3

3/15 = 0,2

17

4

2/15 = 0,13

11,33

5

1/15 = 0,067

5,67

Усього

85

Згідно договору про аренду, підприємство орендує офісне приміщення. Отримані орендні послуги за жовтень становлять 900 грн

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг

Для розрахунку доходу від реалізації продукції необхідно визначити фактурну ціну одиниці продукції кожного виду.

Цф = Сповна+прибуток+ПДВ (ПЗ)

Кількість реалізованих у звітному місяці підшипників 565

Таблиця 2.11

Визначення собівартості 1і продукції

Показник

Сума

1

Прямі витрати

На перевезення

7321,05

На виробництво

9892,2

2

Питома вага прямих витрат

На перевезення

0,42

На виробництво

0,58

Собівартість одного тонокілометра:

Сткм = 7321,05/5654 = 1,29грн

Собівартість одного підшипника

Спід = 9892,2/580 = 17,06 грн

Розрахуємо собівартість реалізації підшипників методом середньозваженої вартості:

Цсер = 75*26,8+580*17,06/75+565 = 18,6 грн

Собівартість реалізованих підшипників = 565*18,6 = 10509,7грн

Таблиця 2.12

Розрахунок фактурної ціни реалізованої продукції та послуг

Назва

Перевезення

Підшипники

1

Собівартість одиниці

1,29

17,06

2

Питома вага адміністративних витрат

10%

15%

3

Адміністративні витрати

0,13

2,6

4

Повна собівартість

1,42

19,62

5

Нормативна рентабельність

20%

25%

6

Прибуток

0,28

4,9

7

Ціна без ПДВ

1,704

24,52

8

ПЗ

0,34

4,9

9

Ціна з ПДВ

2,04

29,12

Таблиця 2.13

Розрахунок доходу

Назва

К-сть

Ціна

Заг.вартість

ПЗ

Форма розрахунку

Перевезення

5600

2,04

11424

1904

Попередня

Підшипники

565

29,12

16452,8

2742,13

Наступна

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи та витрати ПП «Перевізник».

Чистий дохід від реалізації продукції (рах. 70) = 13710,67+9520=23230,67

Собівартість реалізованої продукції (рах. 901 та 903) = 7321,05+10509,7=17830,75

Адміністративні витрати (рах. 92) = 4080+900=4980

Чистий прибуток = 23230,67 - 17890,75 - 4980 = 419,92

Таблиця 2.14

Фінансовий результат діяльності підприємства

Назва операції

1

Чистий доход від перевезень

9520

2

Чистий доход від реалізованих підшипників

13710,67

3

Собівартість перевезень

7321,05

4

Собівартість підшипників

10509,7

5

Адміністративні витрати

4080

6

Оренда

900

7

Фінансові результати

419,92

2.7 Складання фінансової звітності

Фінансова звітність

№ рах.

Сальдо початкове

Обороти

Сальдо кінцеве

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

485000

485000

13

170000

485

169515

20

2557,5

15400

17023,05

934,45

21

120

205

190,2

134,02

23

24506,04

17298,25

26

13000

9892,2

10509,7

12382,5

30

443,5

443,5

31

30600

27876,8

19626

38850,8

36

25200

16452,8

16452,8

25200

37

8784

8784

40

342721

342721

44

740

740

63

18811

9176,05

64

24650

6639

3141,64

22152,6

65

2010

8005,7

10015,7

66

6800

1421,47

12324

17800,97

68

12324

27876,8

70

27876,8

23230,67

79

23230,67

419,92

90

17830,75

17830,75

92

4080

94

900

1050

96

4080

Усього

546921

546921

216230,5

216230,5

562945,3

562945,3

ВИСНОВОК

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.

ДОДАТКИ

Оборотна відомість

Операція

Д-т

К-т

Сума

Перерахували аванс за Дп

371

311

8784

Нарахували ПК

641,3

644

1464

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

Нарахували по ДП

210

631

120

Закриття 644

644

631

1464

Закриття 371

631

371

8784

Оприходували сталь

201

631

8200

Нарахували ПК

641,3

631

1657

Нарахували ТЗВ

210

631

85

Оплатили сталь

631

311

9942

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

Списання сталі на виробництво підшипників

23,2

201

9784,6

Списання ТЗВ по металу

23,2

210

107,6

Нарахування ЗП

 

 

 

водіям

231

661

3261

майстри

232

661

1744,7

керівникам

92

661

3000

Відрахування до пенсійного фонду

 

 

 

водіям

231

651

1082,7

майстри

232

651

579,24

керівнику

92

651

996

Відрахування ТВП

 

 

 

водіїв

231

652

48,91

майстрів

232

652

26,17

керівник

92

652

45

Відрахування у фонд безробіття

 

 

 

водіїв

231

653

42,39

майстрів

232

653

22,68

керівник

92

653

39

Утримання податку з доходу фіз.осіб

661

641,2

1161,92

Утримання до пенсійного фонду

661

651

112,24

втрата працездатності

661

652

80,07

безробіття

661

653

67,24

Нарахування амортизації рухомого складу

231

132

400

Нарахування амортизації станків

232

131

85

Нарахування орендної плати

949

685

900

Нарахування ПК

641

949

150

Оплатили оренду

685

311

900

Отримали аванс

311

681

11424

Нарахували ПЗ

703

643

1904

Виконали перевезення

681

703

11424

Закриття 643

643

641,3

1904

Відвантажили продукцію

361

701

16452,8

Нарахували ПЗ

701

641

2742,13

отримали гроші за продукцію

311

361

16452.8

Списання прямих витрат на перевезення

903

231

7321,05

Списання прямих витрат на готову продукцію

26

232

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

901

26

10509,7

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

703

791

9520

списання доходу від реалізації підшипників

701

791

13710,67

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

791

92

4080

Списання 949 на фінансовий результат

791

949

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

791

903

7321,05

Списання собівартості підшипників

791

901

10509,7

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

791

441

419,92

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.