РУБРИКИ

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

№ рахунку

Зміст операції

Сальдо

Обороти

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

104

Первісна вартість станків

85000

105

загальна вартість авто

400000

131,1

амортизація станків

20000

Нарахування амортизації станків

85

132,2

амортизація авто

150000

Нарахування амортизації рухомого складу

400

201

первісна вартість сталі на складі

2400

списання сталі на вир-во підшипників

9784,6

Оприходували сталь

8200

203

запаси палива

157,5

списання палива на перевезення

7238,45

Оприходували ДП на складі

7200

210

Нарахували по ДП

120

Нарахували ТЗВ

85

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

первісна вартість ДП

120

26

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

10509,7

13000

231

Списання ДП на перевезення

7238,5

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Нарахування ЗП водіям

3261

Нарахування у ПФ водіям

1082,7

Нарахування у фонд ТВП водіїв

48,91

Нарахування у фонд безробыття водіїв

42,39

Нарахування амортизації рухомого складу

400

232

Списання сталі на виробництво підшипників

9784,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

Нарахування амортизації станків

85

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Нарахування ЗП майстрам

1744,7

Нарахування у ПФ майстрам

579,24

Нарахування у фонд ТВП майстрів

26,17

Нарахування у безробіття майстрів

22,68

Нарахування амортизації станків

85

311

Отримали аванс

11424

отримали гроші за продукцію

16452,8

Перерахували аванс за Дп

8784

Оплатили сталь

9942

Оплатили оренду

900

поточні рахунки в нац.валюті

30600

301

443,5

361

Відвантажили продукцію

16453

отримали гроші за продукцію

16453

розрахунки з покупцями

25200

371

Перерахували аванс за Дп

8784

Закриття 371

8784

40

статутний капітал

342721

441

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

740

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

1560

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

225

653

Розрахунки за страх. на випадок безробіття

225

631

Оприходували ДП на складі

7200

Нарахували по ДП

120

Закриття 644

1464

Оприходували сталь

8200

Нарахували ПК

1657

Нарахували ТЗВ

85

Закриття 371

8784

Оплатили сталь

9942

Нарахували ТЗВ

85

641

Нарахування ПК

150

Нарахували ПЗ

2742,13

розрахунки за податками

24000

641,2

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,92

розрахунки за податками

650

641,3

Нарахували ПК

1464

Нарахували ПК

1657

Закриття 643

1904

643

Закриття 643

1904

Нарахували ПЗ

1904

644

Закриття 644

1464

Нарахували ПК

1464

651

Пенсійне забезпечення :водіям

1082,7

Майстрам

579,24

Керівнику

996

Утримання до пенсійного фонду

112,24

652

Соціальне страхування: водіїв

48,91

Майстрів

26,17

Керівника

45

втрата працездатності

80,07

653

Страхування у зв'язку з безробіттям: водіїв

42,39

майстрів

22,68

керівника

39

безробіття

67,24

661

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,9

Утримання: до пенсійного фонду

112,24

втрата працездатності

80,07

Безробіття

67,24

Розрахунок з ЗП: водіям

3261

Майстрам

1744,7

Керівнику

3000

ФОП

6800

681

Виконали перевезення

11424

Отримали аванс

11424

685

Оплатили оренду

900

Нарахування орендної плати

900

701

Нарахували ПЗ

2742,1

списання доходу від реалізації підшипників

13710,7

Відвантажили продукцію

16452,8

703

Нарахували ПЗ

1904

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

9520

Виконали перевезення

11424

791

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

Списання 949 на фінансовий результат

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

Списання собівартості підшипників

10510

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

419,92

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

9520

 

 

списання доходу від реалізації підшипників

13710,67

92

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

96

Нарахування ЗП керівникам

3000

Нарахування у ПФ керівнику

996

Нарахування у фонд ТВП керівнику

45

Нарахування у фонд безробіття керівнику

39

901

Списання собівартості реалізованих підшипників

10510

Списання собівартості підшипників

10509,7

903

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

949

Нарахування орендної плати

900

Нарахування ПК

150

Списання 949 на фінансовий результат

900

Усього

546921

546921

216231

216231

Баланс (тис. грн.)

На 31 листопада 2007 р.

Актив

Код ряд-ка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

315000

315000

Первісна вартість

011

485000

485000

Знос

012

(170000)

(170000)

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

Первісна вартість

031

Знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

315000

315000

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2677,5

1068,47

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

13000

12382,5

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

25200

25200

первісна вартість

161

25200

25200

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

31043,5

39294,3

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

2250

Усього за розділом ІІ

260

71921

77945,27

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

386921

392945,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

339721

339721

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

740

740

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

340461

340461

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

24650

22152,6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

2010

10015,7

з оплати праці

580

6800

17800,97

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

Усього за розділом ІV

620

33460

49968,67

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

386921

392945,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

за ____листопад ____ 2007 р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27876,8

Податок на додану вартість

015

4646,13

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

23230,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

17830,75

Валовий:

Прибуток

050

прибуток

050

5399,95

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

1319,95

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

419,95

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

335,96

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

335,96

Збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Література

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року.

Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28.06.1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Мінфіну № 137 від 28.05.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене Наказом Мінфіну № 176 від 30.07.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене Наказом Мінфіну № 412 від 19.05.05.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.-528с.

Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002.-478с.

Бухгалтерська і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник./ За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ “Бланс-клуб”, 2000. - 768с.

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. Нормативно-практичні матеріали/ За ред. Р.Хом'яка.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “ Інтелект-Захід”, 2002 р., - 728 с.

Бухгалтерський облік на малих підприємствах. - Харків: Фактор, 2003. - 60 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.// за ред. Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.-Житомир: ПП”Рута”,2003.-726с.

Герасим П.М., Кизима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансів облік і звітність на підприємствах різних галузей. - Тернопіль: АСТОН, 2000.-316с.

Головко Т.П. Методика аналізу фінансової звітності підприємств. - К.: Компас, 2000. - 32 стор.

Грабова Н.Н., Добровський В. Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях: Учебн. пособие./ Под ред. Кужельного Н.В. - К.:А.С.К., 2000.-

Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. - К.: «АСК», 1998. - 768 с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000.-152с.

Лень В. С., Гливенко В. В. бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2004. - 576 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. - 5-те вид., доп. і перероб. - К.:А.С.К., - 2000. - 784с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 448 с.

Страницы: 1, 2


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.