РУБРИКИ

Теоритичні основи бухгалтерського обліку

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Аналітичний облік ведуть по картках. Облік касових оперцій ведуть у Касовій книзі. Після взаємозвірки записів за даними рахунків складають баланс та інші форми фін. і податкової звітності.

8. Бухгалтерська (фінансова) звітність.

8.1. Поняття та принципи побудови звітності.

8.2. Класифікація звітності та її користувачі.

8.3. Порядок складання, подання та оприлюднення звітності.

8.4. Форми фін. звітності.

8.1. Поняття та принципи побудови звітності.

Підсумкове узагальнення інформації та одержання показників, що хар-ть діяльність п-ва здійсн. шляхом складання звітності за звітний період.

Звітний період - календарний рік; проміжна фін. звітність складається щоквартально з наростаючим підсумком з початку року.

Метою складання фін. звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фін. стан, результат діяльності та рух коштів п-ва. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань щодо задоволення інформації, потреб споживачів звітність повинна відповідати певним вимогам або якісним хар-кам: 1)зрозумілість; 2)доречність; 3)достовірність; 4)порівнюваність

Елементи фін. звітності:

1. Активи - ресурси, контрольовані п-вом в результаті минулих подій, викор. яких як очікується приведе до отримання екон. вигод у майбутньому.

2. Зобов'язання - заборгованість п-ва, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується призведе до зменшення ресурсів п-ва, що втілюють у собі екон. вигоди.

3. Власний капітал -частина в активах п-ва, що залишається після вирахування його зобов'язань.

4. Доходи - збільшення екон. вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу.

5. Витрати - зменшення екон. вигод у вигляді вибуття активі або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

8.2. Класифікація звітності та її користувачі.

1. За будовою:

- звітність у якій інформація наводиться станом на певну дату;

- звітність, що містить інформацію за певний період.

2. За змістом і джерелами формування:

- статистична, яка містить інформацію для статистичного вивчення госп. діяльності;

- фін. звітність, що містить інформацію про фін. стан, результат діяльності та рух грош. коштів п-ва;

- податкова, що містить і розраховує суму податків, що підлягають сплаті добробуту, а також надмірно сплачених сум, що підлягає відшкодуванню.

3. За терміном подання:

- нормативна(на певну дату);

- строкова(у строк до 25 днів до закінчення певного періоду).

4. За ступенем узагальнення: - первинна; - зведена.

5. За обставинами відображення результатів діяльність: - повна; - скорочена.

6. За періодом часу: - річна; - проміжна.

Користувачами фін. звітності є інвестори, працівники п-ва, акціонерний арест, позикодавці, постачальники та ін. кредитори, клієнти, громадськість

8.3. Порядок складання, подання та оприлюднення звітності.

П-ва склад. квартальну та річну фін. звітність, яку подають користувачам відповідно чинного законодавства. Відмінність між квартальним та річним фін. звітом полягає у тому, що перший склад. за даними поточного обліку, а показники річної звітності підтверджуються результатами інвентаризації активів та зобов'язань, записи ведуть наростаючим підсумком з початку року.

Строки подання фін. звітності:

– квартальна - подається п-вами не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

– річна - не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком.

Мініс-ва та інші органи виконавчої влади подають зведену фін. звітність про виконання кошто-рисів доходів і видатків Держ. казначейству і Рахунковій палаті щоквартально не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом та щороку не пізніше 01.03 наступного за звітним роком.

П-ва, що мають дочірні п-ва крім фін. звітів подають консолідовану фін. звітність засновникам у визначені ними терміни, але не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком.

Форми фін. звітності підписуються керівником п-ва і гол. бухгалтером. Фін. звітність є відкритою. Оприлюднення звітності - це офіційне подання фін. звітності до органів Держкомстату Укр., ДПАУ, Фонду держ. майна, Антимонопольного комітету Укр.., Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також офіційна публікація звітів про фін. стан п-ва у ЗМІ.

Відкриті АТ, п-ва-емітенти облігацій, банки, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, компанії, недерж. пенсійні фонди, страхові компанії та інші фін. установи зобов'язані не пізніше 1 червня наступного за звітним роком оприлюднювати річну звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях.

8.4. Форми фін. звітності.

Форми фін. звітності регулюються затвердженими нац. положеннями стандартами:

П(С) БО №2 „Баланс”

П(С) БО №3 „Звіт про фін. результати”

П(С) БО №4 „Звіт про рух грош. коштів”

П(С) БО №5 „Звіт про власний капітал”.

1. Баланс - наявність екон. ресурсів, які контролюються п-вом на дату балансу, оцінка структури ресурсів п-ва, ліквідності, платоспроможності п-ва, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в екон. ресурсах.

2. Звіт про фін. результати - доходи, витрати і фін. результати діяльноті п-ва за звітний період. Оцінка та прогноз структури доходів та витрат прибутковості діяльності п-ва.

3. Звіт про рух грош. коштів - використання грош. коштів протягом звітного періоду. Оцінка та прогнозування операційної, інвестиційної та фін. діяльності п-ваю

4. Звіт про власний капітал - зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітного періоду. Оцінка та прогноз змін у власному капіталі.

5. Примітки до звіту - обрана облікова політика п-ва, інформація не наведена безпосередньо у фін. звітах. Але обов'язково за П(С)БО, додатковий аналіз статей звітності. Оцінка та прогноз облікової політики, ризиків, ресурсів та зобов'язань діяльністю підрозділів п-ва.

Баланс - звіт про фін. стан п-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання та власний капітал.

Звіт про власний капітал - це звіт про доходи, витрати і фін. результати діяльності п-ва. У звіті про фін. результати підставляють доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності.

Операційна діяльність - це основна діяльність п-ва, операції пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є гол. метою створення п-ва і забезпечує осн. частку його доходу.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація необоротних активів, фін. інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентних грош. коштів.

Фін. діяльність - призводить до змін розміру і складу власного позикового капіталу п-ва. Результатом діяльності п-ва є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу і відображається в балансі.

Звіт про рух грош. коштів - звіт, який відображає інформацію про зміни, що відбулися у грош. коштах та їх еквівалентах за звітний період. Надходження і видаток грош. коштів розглядаються у розрізі операційної, фін., інвестиційної діяльності. Операційна діяльність: 1. Надходження грош. коштів: 1) від реалізації товарів і послуг; 2)отримання % за виданими кредитами. 2. Вибуття грош. коштів:1)з/п; 2)придбання запасів; 3)оплата витрат; 4)оплата % за кредитами; 5)сплата податків. Фін. діяльність: 1. Надх. грош. коштів: 1)від випуску облігацій; 2)від випуску акцій. 2. Вибуття грош. коштів:1) вилуплення власних акцій; 2)погашення облігацій; 3) виплата дивідендів.

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу п-ва протягом звітного періоду.

Дві концепції капіталу, які призводять до його збереження:

1) збереження фін. капіталу: прибуток заробляється тільки, якщо фін. або грош. сума чистих активів на кінець періоду перевищує фін. або грош. суму чистих активі на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або власників протягом даного періоду;

2) збереження фіз. капіталу: прибуток заробляється тільки, якщо фіз. виробнича потужність або продуктивність п-ва на кінеці періоду перевищує виробничу потужніть на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом даного періоду.

Примітки до фін. звітності - забезпечують деталізацію і обґрунтування статей фін. звітів відповідно П(С)БО.

9. Облік касових операційта операцій з іншими грош. коштами

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

9.3. Документування касових операцій.

9.4. Синтетичний облік касових операцій.

9.1. Осн. поняття з обліку касових операцій.

П(С)БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів».

Згідно П(С)БО під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грош. коштів - короткострок. високоліквідні фін. інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості.

Рух грош. коштів - надходження і вибуття грош. коштів та їх екввівалентів.

Готівка - валюта України та іноз. валюта у вигляді грошових коштів.

Валюта України - грош. знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є платіжним засобом на території Укр., а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грош. знаки; кошти, що знаходяться на рахунках або вносяться у вигляді внесків до банків або інших кредитно-фінансових установ; платіжні документи та інші ціння папери виражені у валюті України.

Іноземна валюта - іноз. грошові знакиу вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та єзаконним платіжним засобом.

Грошові документи - документи, що знаходяться в касі під-ва, оплачені путівки в санаторії, пансіонати, проїзні квитки, поштові марки тощо.

Грошові кошти в дорозі - гроші, здані до банку або інкосаторам, але не зараховані на поточний рахунок (до 24 год. наступного дня).

9.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. коштів в касі під-ва призначено рахунок 30 «Каса»: активний, має 2 субрахунки:

301 - «Каса в нац. валюті»;

302 - «Каса в іноз. валюті».

Дт - відображається надходження грош. коштів до каси під-ва;

Кт - виплата грош. коштів з каси.

Аналітичний облік може вестись за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грош. документів призначений рахунок 33 «Інші кошти»: активний, має 4 субрахунки:

331 - «Грош. документив нац. валюті»;

332 - «Грош. документи в іноз. валюті»;

333 - «Грош. кошти в дорозі в нац. валюті»;

334 - «Грош. кошти в дорозі в іноз. валюті».

Дт - надходження грош. документів до каси під-ва та коштів в дорозі;

Кт - вибуття грош. документів та списання коштів в дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грош. документів ведеться за їх видами.

Залишки по рахунках 30, 33 відображаються разом із залишками по рах. 31 «Рахунки в банках» та субрахунку 351 «Еквіваленти грош. коштів» в статтях балансу 230 та 240 окремо в нац. та іноз. валютах.

9.3. Документування касових операцій.

Для здійснення розрахунків готівкою кожне під-во повинне мати касу.

Каса - сукупність готівки та грош. документів, що є у під-ва. Каса - також спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

Матеріально відповідальну особу, яка завідує касою, наз. касиром.

Касові операції оформлюються типовими документами:

- КО-1 «Проибутковий касовий ордер»;

- КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

- КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

- КО-4 «Касова книга»;

- КО-5 «Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей».

Касові ордери - документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси (прибутковий касовий ордер) та їх витрачання за цільовим призначенням (вибутковий).

Операція по здачі грошей до банку, крім оформлення вибуткового касового ордеру, потребує також об'яви на внесок готівкою. Об'ява складається з 3-х частин: І частина залишається в банку, ІІч. - квитанція, що передається касиру, ІІІ ч. - ордер, повертається під-ву з випискою банку після зарахування грошей на поточний рахунок.

Реєстрація прибуткових і видаткових ордерів здійснюється в журналі форми КО-3. Після реєстрації ордерипередаються в касу під-ва для виконання.

Всі факти надходження і вибуття готівки відображаються в Касовій книзі - обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром під-ва. Кожне під-во веде одну Касову книгу в нац. валюті, та окрему Касову книгу на кожну іноз. валюту. Записи у Касовій книзі ведуться у 2-х примірниках через копірку: перші залишаються в Кас. книзі; другі - є звітами касира. Записи здійснюються після отримання або видачі грошей по кожному ордеру. В кінці роб. дня касир підбиває підсумки операцій та виводить залишок грошей в касі на наступ. число.

Звіт касира - документ, який передається в бухгалтерію і представляє собоє відривний листок Касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Нажходження і видача грош. документів оформлюється прибутк. і видатк. касовими ордерами обо накладними. касир складає звіт про рух грош. документів.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідноє відомістю, яка складається в 3-х примірниках: І - вкладають в інкасаторську книгу; ІІ - віддають інкасатору; ІІІ - залишається в касі під-ва і є підставою для списання коштів з касира.

Підставою для прийняття сум грош. коштів в дорозі на облік є: 1) при здачі виручки - квитанція установи банку, ощадної каси, копії супровідних відомостей; 2) по сумах, що переказані вищезазначеними організаціями, - отримані від них авізо із зазначеною датою, № платіжного доручення, суми і назви установи банку, яка прийняла перерахування.

9.4. Синтетичний облік касових операцій.

Типові бух. проводки з обліку грош. коштів, грош. документів иа грош. коштів в дорозі:

Операції

Дт

Кт

1. Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування

30

14

2. Передано гроші з банка в касу

30

31

3. Перераховано кошти для придбання або продажу іноз. валюти

33

31

4. Повернено готівкою довгострок. заборгованість

30/33

16

5. Зроблено внесок готівкою учасником товариства

30

41

6. Отримано готівкою безповоротну фін. допомогу

30

42

7. Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів

30

34

8. Отримано гроші від винної особи, підзвітніх осіб

30/33

37

9. Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібну торгівлю

30

70

10. Одержано готівкою дивіденди від інших під-в

30

73

11. Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу

30

46

12. Збільшено страх. платежі у вигляді надходжень у страховика

30

76

13. Оплачено готівкою витрати на ремонт ОЗ

15

30/33

14. Видано з/п працівникам

66

30

15. Оплачено готівкою витрати на під-вах

90-99

30/33

16. Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику

37

30/33

17. Проведено передплату за газети і журнали

39

30

18. Придбано акції або облігації інших під-в

14

30

10. Облік операцій по розрахунках в банках

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.

П(С)БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів».

Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача.
Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва.

Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз.осіб-суб'єктів підпр. діяльності та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом Укр. «Про банки та банк. діяльність».

Безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрах. документів:

1. Платіжне доручення - документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку. Приймається до виконання банком протягом 10 календ. днів з дня виписки.

2. Платіжна вимога-доручення - комбінований розрахунковий документ, який склад. з 2-х частин: верхня частина - вимога постачальника безпосередньо до покупцясплатити вартість поставленої йому за договором продукції, робіт, наданих послуг; нижня частина - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка суму, яка проставлена у рядку «сума до оплати літерами».

Доставку вимоги-допучення до платника може здійснити банк одержувача через банк платника.

3. Розрахунковий чек - документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку-емітенту сплатити чекодержателю зазначену суму коштів.

4. Акредитив - форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученнм свого клієнта (замовника акредитиву) зобов'язаний виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги та надати повноваження іншому банку здійснити цей платіж.

Види акредитивів:

а) покритий - акредитив для здійснення платежів, при якому завчасно бронюються кошти платника в певній суміна окремому рахунку;

б) непокритий - акредитив, оплата за яким у3 разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гарантується банком-емітентом за рахунок банк. кредиту;

в) відзивний - акредитив, який може бути змінений (анульований) банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром;

г) безвідзивний - акредитив, який може бути змінений (анульований) тільки зв згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.

5. Вексель - письмово оформлене борг. зобов'язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грош. зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

10.2. Хар-ка рахунків з обліку грош. коштів на рах. в банках.

Облік операцій на рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках»: рахунок активний; по Дт відоброажається надходження грош. коштів, по Кт - використання.

Субоахунки по рах. 31:

311 - «Поточні рахунки в нац. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в нац. валюті;

312 - «Поточні рахунки в іноз. валюті»: для обліку наявності та руху грош. коштів в іноз. валюті;

313 - «Інші рахунки в банку в нац. валюті»;

314 - «Інші рахунки в банку в іноз. валюті»: для обліку руху коштів, що знаходяться в акредитивах і чекових книгах.

10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.

Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються належним чином оформлені документи, форми яких затверджені НБУ. Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з поточного рахунку в спец. виписці з особового рахунку.

Виписка банку - документ, що видається банком під-ву і відображає рух грош. коштів на поточному рахунку.

Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які наз. котировка: 1) виписка нумерується; 2) перевіряється наявність документів на підставі яких зараховані чи списані кошти; 3) перевіряється відповідність суми; 4) проставляється кореспонденція рахунків.

Особливість виписки банку: 1) залишки грош. коштів і надходжень на поточний рахунок під-ва банк записує по Кт поточного рахунку, а зменшення свого боргу - по Дт. Тому за Дт виписки відображ. списання коштів, а за Кт - надходження коштів на поточний рахунок. 2) при внесенні грош. коштів на рахунок банку подається об'ява на внесок готівкою, підтверджуючим документом при цьому є квитанція банку.

10.4. Синтетичний облік операцій по рах. в банках.

Типові бух. проводки по рах. 31

Операції

Дт

Кт

1. Пгашено дебітром довгострок. заборгованість

31

16

2. Одержано довгострок. позику банку на поточний рахунок

31

50

3. Зараховано на поточний рахунок суми дивідендів

31

73

4. Надійшла фін. допомога на зворотній основі

31

55

5. Одержано доходи від майб. періодів

31

69

6. Проведено передоплату постачальникам

37

31

7. Погашено короткосрок. позики банку

60

31

8. Погашено заборг. за раніше виданими векселями

62

31

9. Оплачено рахунок постачальника

63

31

10. Оплачено витрати діяльності

91-99

31

11. Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву

47

31

12. Використано з цільового фінансування

48

31

13. Придбано довгострок. інвестиції

14

31

11. Облік дебіторської заборгованості.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

11.2 Документування товарних операцій

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Розкриття інформації про дебіторс. заборгов. у фін. звітності.

11.1 Основні поняття поточної заборгованості.

В процесі господ. діяльності під-ва не завжди здійсн. розрахунки з іншими під-ва або фіз. особами одночасно з передачею майна, викон. робіт, надання послуг. У зв'язку з цим виник. дебітор. заборгован. - сума заборгованості дебіторів під-ву на певну дату.

Дебітори - юр. та фіз. особи, які які внаслідок минулих подій заборгували під-ву певні суми грош. коштів їх еквівалентів або інших активів. Відповідно до П(с)БО під-ва подають квартальну звітність, тому ? дебітор. заборгованості визнач. щоквартально.

Відповідно до П(с)БО №10 дебіт. заборгов. поділ. на: довгострокову і короткострокову(поточну).

Довгост. дебіт. заборгов. - сума заборгов., яка не виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з дати балансу.

Поточна дебіт. заборгован.- сума заборгов., яка виникає в ході операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу.

Величина дебітор. заборгован. визнач. багатьма факторами, які поділ. на : внутрішні і зовнішні. Внутр. фактори: 1) кредитна політика під-ва - неправильне встановлення строків, умов надання кредитів, критеріїв платоспроможності клієнтів, надання знижок при довгострок. оплаті ними рахунків, невраховані ризики можуть призвести до різкого ^ дебіт. заборгован. 2) види розрахунків - використ. розрах., які гарантують платіж v розміри дебітор. заборгован. 3) професіональна робота менеджера, що займається управлінням дебітор. заборгован.

Зовнішні фактори:1) стан економіки в країні - спад вир-ва ^ розміри дебітор. заборгован. 2) стан розрах. в країні - криза неплатежів призводить до ^ дебіт. заборгов. 3) ефективність грошово-кредитної політики НБУ - обмеження емісії викликає нестачу готівки і ускладнює розрахунки. 4) рівень інфляції - при високій інфляції дебітори не поспішають позбавлятись боргів - чим пізніше строк сплати, тим менша його сума. 5) вид продукції - якщо продукція сезонна дебіт. заборгов. ^. 6) ступінь насиченості ринку - якщо ринок малий і насичений даним видом продукції виник. труднощі з реалізацією.

Класифікація дебіт. заборгован. (за ознаками):

1) за причинами виникнення:

- випрадана (заборгов., строк погашення якої ще не настав або складає < місяця і яка пов'язана з нормальними строками документообігу);

- невиправдана (прострочена заборгов., а також заборгов., пов'язана з помилками оформлення розрах. документів з поруш. умов господ. договорів)

2) за ступенем вірогідності:

- сумнівна (поточна дебіт. заборгов. за продукцію, товари, роботи, послуги відносно якої існує невпевненість її погашення боржником);

- безнадійна (поточна дебіт. заборгов. відносно якої існує невпевненість про її непогашення боржником або за якою минув строк позивної давності).

11.2 Документування товарних операцій

Підставою для здійсн. розрахунків з покупцями є договір в якому визнач. обов'язки сторін по виконанню умов договору та відповідальність у випадку порушення прийнятих зобов'язань. Також обов'язковою умовою є наявність первинних документів на суми оплати за відвант. продукцію, виконані роботи та надані послуги під-во-покупець має отримати від постачальника розрах. документи:

1) при розрах. з іноземними покупцями: комерційні документи, рахунки фактури, транспортні накладні, платіжні документи на перерахування сум митним органам, виписки банку, платіжні доручення, заяви на акредитив, векселі - при погашенні заборгов.

2) при розрах. з вітчизняними покупцями: накладні, рахунки фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, векселі, прибуткові та видаткові касові ордери - при погашенні заборгованості.

11.3 Аналіт. та синтет. облік. Інформація про деб. заборг. у фін. звітності.

Аналітич. облік дебітор. заборгован. повинен забезпеч. отримання даних про заборгован. строк сплатити по якій ще не настав, а також про заборгов. не сплачену в строк. Аналіт. облік розрах. з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до оплати рахунком. Поточна дебітор. заборгов. поділ. на товарну ( виникає внаслідок звичайної операц. діяльності під-ва, яка може передбач. продаж товарів, викон. робіт та надання послуг) і нетоварну ( виникає від іншої діяльності під-ва і відображ. в обліку на відповідних рахунках)

Характеристика рахунків обліку товарної і не товар. поточної заборгов.:

Рах. 36 - «Розрах. з покупцями і замовниками»: для обліку товарної дебіт. заборгов., активний.

Дт - відображ. продажна вартість реалізованої продукції, товарів, послуг, робіт, яка включає ПДВ, акцизний збір, інші податки і збори, що підляг. перерахув. до бюджету та позабюдж. фондів і включені до вартості реалізації.

Кт - сума платежів, які надійшли на рахунки під-в.

Рах. 37 - «Розрах. з різними дебіторами», активний: для обліку розрах. за поточною дебітор. заборгов. з різними дебіторами за авансами виданими за відшкодув. завданих збитків, за позиками членів кредит. спілок та іншими операціями, строк оплати яких припадає на поточний або наступний рік.

Дт - відображ ^ поточної дебіт. заборгов.

Кт - погашення чи списання дебіт. заборгов.

Рах 38 - «Рзерв сумнівних боргів»: пасивний, признач. для обліку резервів за сумнівною дебітор. заборгов.

Дт - відображ. списання сумнівної заборгован.

Кт - створення резерву сумнівних боргів.

Дебітор. заборгов. за товари, роботи та послуги виникає, коли під-во реалізує товари в кредит. Продаж товарів, робіт, послуг відображ. записом: Дт 36, Кт 70. На суму ПДВ від реаліз. Дт 70, Кт 64. Одночасно відображ. собівартість реалізованих товарів, робіт Дт 90, Кт 26, Кт 27 - продукція с\г вир-ва, Кт 28 - товари. Якщо дебітор. заборгован. погашається грош. коштами, які надійшли на рахунки під-ва в банків. установах або в касу Дт 30,31 Кт 36. Погашення дебіт. заборгов. взаєморозрахування - взаємозалік розрахунків Дт 63,68 Кт 36. Поточна дебітор. заборгов. відображ. в балансі у складі оборотних активів. У примітках до фін. звітності розкрив. таку інформ. щодо дебіт. заборгов. : 1) перелік дебіторів і суми довгострок. дебет. заборгов. 2) суми поточної дебіт. заборгов. в розрізі її класифікації за строками непогашення. 3) метод визнач. величини резерву сумнівних боргів.

12. Облік виробничих запасів.

12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.

12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.

12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.

12.1 Поняття, класиф. і оцінка виробн. запасів.

Методологічною основою формування в БО інформації про виробничі запаси П(с)БО №9 “Запаси”. Виробничі запаси (ВЗ) - активи, які викорис. для подальшого продажу, спожив. під час вир-ва продукції, викон. робіт та надання послуг, а також для управління під-вом.

ВЗ поділяють на такі групи:1)Сировина і матеріали - предмети праці з яких виготов. продукцію і які утвор. матеріальну основу продукції. Матеріали поділ. на основні та допоміжні. 2) паливо: технологічне, моторне, господарське. 3) тара і тарні матеріали. Викор. для пакування, транспортування, зберігання матеріалів та продукції. 4) запасні частини признач. для ремонту і заміни спрацьованих деталей, машин, обладнання. 5)Незавер. вир-во виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, незакінчених технолог. процесів. 6) зворотні відходи вир-ва - залишки, що утвор. в процесі переробки сировини і матеріалів, та які повністю або частково втратили спож. якості. 7) Напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією. 8) Малоцінні та швидкозношувані предмети - засоби праці, термін викор. яких не перевищує 1 року і вартість до 1 тис. грн.

Згідно П(с)БО № 9 одержані ВЗ зарах. на баланс під-ва за первісною вартістю, яка склад. з витрат на вир-ва, зберігання, транспортув. та реалізуються ВЗ без урахув. податків: - первісна вартість запасів придбаних за плату є собівартістю запасів, яка склад. з таких витрат: а) суми сплачені згідно договору постачання, б) суми ввізного мита, в) витрати по страхуванню і % за комерційний кредит постачал., г) витрати на заготівлі, завантаження, розван., транспорт. запасів до місця їх використ., д) суми сплачені за інформаційні, посередницькі та інші послуги в зв'язку з пошуком і придбанням запасів. -первісна вартість запасів отриманих безоплатно - це їх справедлива вартість, - первісна вартість запасів виготов. власними силами - собіварт. їх виробн., яка визнач. за П(с)БО №16 “Витрати” , - первісна вартість запасів занесена в стат. капітал під-ва - узгоджена засновниками під-ва їх справедлива вартість.

Оцінка при відпуску запасів у вир-во та іншому вибутті здійсн. за одним із таких методів: 1. середньозваженої собівартості, 2. метод ціни продажу, 3. собіварт. останніх за часом надходження запасів (LIFO), 4. собівар. перших за часом надходження запасів (FIFO), 5.ідентифікованої собі вар. відповідної одиниці запасів.

12.2 Документальне оформлення обліку вир-чих запасів.

Документальне надходження ВЗ забезпечує вчасне надходження інформації як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом вир-чих запасів. Основні первинні документи для обліку руху ВЗ: 1) М-1. Журнал обліку надходж. вантажів. Признач. для реєстрації транспорт. документів пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад під-ва. 2) М-2 Довіреність. Признач. для обліку права окремої посадової особи виступати довіреною особою під-ва при отриманні запасів. 3) М-3 Прибутковий ордер. Признач. для оприбуткування матеріалів, які надійшли від постачальників або з переробки. 4)М-5, М-6. Товарно-транспортна накладна. Признач. для обліку поставок запасів та розрах. за їх перевезення автомобіл. транспортом. 5) М-7 Акт про приймання матеріалів. Признач. для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника. 6) М-12 Накладна на внутр. переміщення матеріалів всередині під-ва. 7) М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі. Складається на основі матеріал. звітів матеріально-відповід. осіб і показує рух матеріал. цінностей на складі за день. 8) М-15. Накладна на відпуск матеріалів на сторону. Признач. для оформлення відпуску матеріалів вир-чим об'єднанням чи стороннім організаціям. 9) М-28 Лімітно-забірна картка. Признач. для багаторазового відпуску однотипних матеріалів на вир-во.

12.3 Хар-ка рахунків. Організація аналіт. та синтетич. обліку вир-чих запасів.

Для обліку запасів призначений другий клас плану рахунків. На рахунках цього класу обєдн. інфор-ція про наявність і рух належних під-ву предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використ. у вир-ві і для господ. потреб, а також засобів праці, які під-во включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Для узагальнення інфор-ції про наявність і рух запасів сировини і матеріалів, запасних частин, палива, тарних матеріалів призначено рах. 20 “ Виробничі запаси”, рах. активний, по Дт відображ. надходж. виробничих запасів на під-во, їх оцінка; по Кт відображу. витрачання запасів на вир-во\експлуатацію.

Рах. 21 “ Тварини на вирощуванні та підгодівлі”, призначений для обліку наявності та руху молодняка тварин на вирощуванні, на підгодівлі птиці, бджіл, худоби прийнятої від населення для реалізації. Рах. активний, по Дт відображ. надходження або прийом тварин, які обліковуються за первісною вартістю, також за Дт - доважок живої маси молодняку тварин, приплід продук. роб. сили.

Рах. 22 МШП предмети, які викорис. не більше 1 року, вартість яких до 1000 грн. без ПДВ (спец. одяг, канцтовари, господ. інвентар). По Дт - вартість придбаних, виготовлених МШП або повернення на склад з експлуатації. По Кт - відпуск МШП в експлуат. зі списанням на рах. обліку витрат, а також списання нестачі і витрат від псування таких предметів.

Рах. 23 Вир-вовідображ. витрати під-ва на вир-во продукції, робіт, послуг. Цей рах. викорис. промислові, с\г, транспортні, під-ва торгівлі, постачання, зв'язку. По Дт 23 відображ. прямі матеріальні, трудові види витрат, вит-ти від браку, якщо вони викирис. тільки для власних виробнич. потреб. По Кт суми фактич. вироб .собівартості продукції незавершеного виробництва.

Рах. 24 “ Брак у вир-ві признач. для обліку та узагальн. інформації про втрати від браку у вир-ві. По Дт 24 - витрати внаслідок виявлення зовн. та внутр. браку у вир-ві, витрати на гарантійний ремонт. По Кт 24 - суми, що віднос. на зменшення витрат на брак та суми, що списуються на витрати вир-ва, як витрати від браку.

Рах. 25 “Напівфабрикати” признач. для обліку та узагальн. інфор-ції про наявність та рух напівфабрик. власного вир-ва, якщо такі напівфаб. викорис. для власних потреб та реалізуються іншим під-вам. По Дт 25 - надходж. або виготовл. напівфаб. По Кт 25 - вибуття внаслідок продажу, передачі на подальшу переробку, безоплатної передачі.

Аналітик. облік вироб. запасів ведеться на складах за допомогою карток складського обліку, що розміщ. в картотеці за техн.. групами відповідно до номенклатури цінника.

Основні бух. проводки по надходж. запасів.

1) оприбутковано виробничі запаси від постачальника

20

631

2) оплачено витрати на транспортування вироб. запасів, що надійшли

26

685

685

311

3) оприбутк. запаси придоб. підзвітною особою

20

372

4) оприбутк. виробн. запаси виготов. власними силами

20

23

5) оприбутк. виробн. запаси як внесок до статутного капіталу

20

40

6) оприбутк. безоплатно одержані виробн. запаси

20

719

7) виявлено надлишки виробничих запасів в рез-ті інвентаризації

20

719

Відповідно до П(с)БО №9 може відбув. списання з наступних причин: - безоплатна передача; - списання у зв'язку з псуванням, розкраданням; - відпуск у вир-во; - передача до статутного капіталу іншого під-ва; - реалізація стороннім організаціям. Основні бух. проводки з вибуття запасів:

1) відпущено зі складу вироб. запаси для вир-ва продукції

23

20

2) списано запаси на загальновироб. потреби

91

20

3) списано запаси на адміністративні потреби

92

20

4) відпущено зі складу вироб. запаси для капітал. будівництва власними силами

15

20

5)списано облікову вартість реаліз. вироб. запасів

943

20

6) відображ. суму нестачі вироб. запасів

947

20

7) відображ. суму нестачі на позабаланс. рахунках

072

-

8) списано суму нестачі з позабаланс. рахунку

-

072

9) відображ. сума нестачі, що підлягає відшкодуванню винною особою

375

746

10) отримано суму відшкодув. втрат від винної особи

30

375

11) передано запаси в обмін на акції акціонер. товариства

14

20

12) безоплатно передано запаси іншому під-ву

949

20

13. Облік готової продукції.

13.1. Поняття та класифікація готової продукції.

13.2. Документування госп. операцій пов'язаних з рухом гот. продукції.

13.3. Характеристика рахунків аналітичного і синтетичного обліків.

13.1. Поняття та класифікація готової продукції.

Готова продукція - продукція обробка якої закінчена та яка пройшла випробування , приймання, укомплектування згідно з умовами договорів відповідає затвердженим стандартам , пройшла технічний контроль п-ва і здана на склад або замовнику згідно з діючим порядком прийняття продукції.

Готова продукція є результатом виробництва. Всі елементи виробничого процесу, сировина, матеріали, які перебувають на різних його стадіях утворюють незавершене виробництво.

Готову продукцію групують за формою, ступенем готовності та технологічною складністю.

Види готової продукції:

1. За формою:

– уречевлену;

– результати виконаних робіт;

– результати наданих послуг.

2. За ступенем готовності:

– готова;

– напівфабрикати;

– незавершене виробництво.

3. за технологічною складністю:

– проста;

– складна(основна; побічна;сукупна).

Готова продукція відповідно до П(С)БО № 9 „Запаси” оцінюється за первісною вартістю. Первісна вартість гот. продукції може бути визначена після калькулювання її фактичної собівартості, яка включає прямі матеріальні витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні та змінні виробничо-накладні витрати.

Постійні накладні виробничі витрати можуть бути як розподілені так і нерозподілені. Розподілені накладні витрати - елементи первісної вартості запасів гот. продукції та незавершеного виробництва і являють собою оцінені витрати, які ґрунтуються на нормальній потужності та відносяться на кожну одиницю продукції незавершеного виробництва.

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.