РУБРИКИ

Аудиторська перевірка Національного банку України

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка Національного банку України

Аудиторська перевірка Національного банку України

ВАТ «ОЩАДБАНК»

Аудиторсьский звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності за 2006 рік

ЗМІСТ

 • Висновок незалежного аудитора
  • Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року
  • Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року
  • Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року
  • Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року
 • Аудиторський звіт
  • Загальна інформація про Банк
  • Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку
  • Аудит фінансової звітності Банку
 • Баланс Банку
  • І Активи
   • Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку
   • Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України
   • Примітка 3. Кошти в інших банках
   • Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку
   • Примітка 5. Цінні папери на продаж
   • Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку
   • Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення
   • Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.
   • Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
   • Примітка 10. Нараховані доходи до отримання
   • Примітка 11. Інші активи
   • Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу
 • ІІ. Зобов'язання
  • Примітка 13. Кошти банків
   • Примітка 14. Кошти клієнтів
   • Примітка 15. Нараховані витрати до сплати
   • Примітка 16. Інші зобов'язання
 • ІІІ Капітал Банку та достатність резервів
 • IV. Звіт про фінансові результати
  • Примітка 17. Аудит доходів та витрат
   • Примітка 18. Операції з пов'язаними особами/інсайдерами
 • V. Виконання вимог податкового законодавства
  • Примітка 19. Податок на прибуток
 • VІ. Управління активами та пасивами
 • VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку
 • VIІІ. Події після дати балансу
 • Висновок незалежного аудитора
 • Національному банку України
 • Акціонерам та Керівництву Банку
 • Висновок щодо фінансових звітів
 • Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (далі - Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.
 • Відповідальність управлінського персоналу
 • Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
 • Відповідальність аудитора
 • Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
 • Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.
 • Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
 • Безумовно-позитивний висновок
 • На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;
 • Висновок щодо законодавчих та нормативних актів
 • У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:
 • - інформація про обсяг активів та зобов'язань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;
 • - резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/пов'язаними особами проводиться адекватно;
 • - бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 • - за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.
 • Київ, 24 квітня 2007 року.
 • Балченко С. О.
 • Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року
 • Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

1190245

1718706

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України

2

1893438

3819552

3

Кошти в інших банках

3

2371875

1684320

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

21423

26465

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

4111623

1614697

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

172284

0

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

550

537

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

1686805

505776

10

Нараховані доходи до отримання

10

40801

51959

11

Відстрочений податковий актив

0

0

12

Інші активи

11

93642

85751

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

7730

7552

14

Усього активів

11590416

9515315

ЗОБОВ"ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

913811

338728

15.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

0

12864

16

Кошти клієнтів

13

8440596

8283402

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

492

372

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

137383

110681

20

Відстрочені податкові зобов'язання

293395

2820

21

Інші зобов'язання

16

13332

3733

22

Усього зобов'язань

9799009

8739736

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

722000

703000

24

Капіталізовані дивіденди

1000

1000

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

0

26

Емісійні різниці

0

0

27

Резерви та інші фонди банку

12508

11349

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

899570

29867

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

899570

29867

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

0

0

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

11033

10204

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

145296

20159

31

Усього власного капіталу

1791407

775579

32

Усього пасивів

11590416

9515315

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітки

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід

592275

324683

1.1

Процентний дохід

19

836174

530206

1.2

Процентні витрати

20

(243899)

(205523)

2

Чистий комісійний дохід

322140

268338

2.1

Комісійний дохід

395225

333907

2.2

Комісійні витрати

(73085)

(65569)

3

Торговельний дохід

21

45711

34330

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

0

80

6

Інший дохід

72888

86235

7

Усього доходів

1033014

713666

8

Загальні адміністративні витрати

23

(186976)

(154480)

9

Витрати на персонал

24

(552226)

(395793)

10

Втрати від участі в капіталі

(5)

(32)

11

Інші витрати

(60246)

(51332)

12

Прибуток від операцій

233561

112029

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(25621)

(70476)

14

Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

15

Прибуток до оподаткування

207940

41553

16

Витрати на податок на прибуток

26

(62644)

(21394)

17

Прибуток після оподаткування

145296

20159

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

27

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

145296

20159

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204642,67

66312,11

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

204642,67

66312,11

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Ряд-ок

Найменування статті

Примітки

Статутний капітал зареєстрований, сплачений

Капіталізовані дивіденди

Викуплені власні акції

Емісійні різниці

Резерви та інші фонди банку

Резерви переоцінки

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Капітал, резервні та інші фонди, усього

Попередній рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок на 1 січня 2006 року

703000

1000

11349

29867

30363

775579

355420

2

Скоригований залишок на початок року

703000

1000

11349

29867

30382

775598

355420

2.1

Коригування

Зміна облікової політики

1.3

25

25

2.2

Виправлення помилок

1.3

(6)

(6)

3

Переоцінка необоротних активів

1160713

1160713

4

Сума результатів переоцінки необоротних активів у разі їх вибуття

(810)

810

5

Відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів

(290200)

(290200)

6

Переоцінка інвестицій в асоційовані й дочірні компанії

7

Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації

8

Чистий прибуток звітного року

145296

145296

20159

9

Розподіл прибутку до загальних резервів банку

10

Розподіл прибутку до резервних фондів

1159

(1159)

11

Розподіл прибутку до інших фондів банку

12

Дивіденди, що сплачені у звітному році

13

Дивіденди, що капіталізовані у звітному році

19000

(19000)

14

Сплата до раніше за- реєстрованого статутного капіталу

15

Внески за акціями нового випуску

19000

(19000)

400000

16

Викуплені власні акції

17

Продаж раніше викуплених власних акцій

18

Анульовані раніше викуплені акції

19

Залишок за станом на кінець дня 31

грудня 2006 року

722000

1000

12508

899570

156329

1791407

775579

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Рядок

Найменування статті

При-мітка

2006 рік

2005 рік

1

2

3

4

5

І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду

145296

20159

Поправки чистого прибутку

2

Нараховані витрати

26837

31835

3

Нараховані доходи

11158

(18899)

4

Амортизація необоротних активів

23

56818

46267

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів

25832

70869

6

Торговельний результат

1644

(494)

7

Нарахований та відстрочений податок

317441

(23357)

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

(169)

(439)

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

(80)

10

Амортизація дисконту і премії цінних паперів

(8922)

(3578)

11

Інший рух коштів, які не є грошовими

1050

(1877)

12

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку

576985

120406

13

Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам

(853221)

(305235)

14

Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам

(2497539)

(117961)

15

Зменшення (збільшення) інших активів

40420

(35669)

16

Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України

(12864)

(313105)

17

Збільшення (зменшення) коштів інших банків

589362

274616

18

Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках

621517

3619138

19

Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати

120

(430)

20

Збільшення (зменшення) інших зобов'язань

(482135)

416372

21

Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж

12453

(36334)

22

Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов'язань від операційної діяльності

(2581887)

3501392

23

Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності

(2004902)

3621798

ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

24

Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення

1705576

(1958452)

25

Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії

12

9655

26

Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії

(25)

704

27

Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів

(367975)

(59747)

28

Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності

1337588

(2007840)

ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

29

Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу

0

0

30

Збільшення (зменшення) субординованих зобов'язань

0

0

31

Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу

19000

400000

32

Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду

0

0

33

Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності

19000

400000

34

Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів

(648314)

2013958

35

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

2927431

913473

36

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

2279117

2927431

Аудиторський звіт

незалежних аудиторів ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит" за результатами проведення аудиту фінансової звітності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", підготовленої у відповідності з вимогами національного законодавства за період з 01.01.2006 року по 31.12.2006 року

Згідно з договором про надання аудиторських послуг від 18.01.2007 року №12/17А аудиторською фірмою "БДО Баланс - Аудит" проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства "Державний Ощадний Банк України" (далі - ВАТ "Ощадбанк" або Банк), підготовленої у відповідності з вимогами чинного законодавства України станом за 31 грудня 2006 року, балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі за 2006 рік.

Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Нашим обов'язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудиторську перевірку річної фінансової звітності здійснено у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.

Цей аудиторський звіт підготовлено з урахуванням вимог Закону України "Про банки та банківську діяльність" в редакції від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями).

При підготовці цього аудиторського звіту враховувались вимоги, викладені в постанові Правління НБУ від 09.09.2003 р. №389.

Загальна інформація про Банк

Юридична адреса відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Статут відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 року № 261 зареєстрований Національним Банком України 28 лютого 2003 року за реєстраційним №4 (із змінами та доповненнями)

За статусом Банк є спеціалізованим ощадним.

Організаційно - правова форма Банку - відкрите акціонерне товариство.

Засновник - Банку держава в особі Кабінету Міністрів.

Відповідно до Статуту органами управління Банку є :

Наглядова рада Банку;

Правління Банку.

Функції контролю за діяльністю Банку покладено на ревізійну комісію.

На звітну дату відповідальним за складання та подання фінансової звітності Банку були:

Голова правління -О.В. Морозов

Головний бухгалтер -

директор департаменту

бухгалтерського обліку -Г.С. Костенко

Банк здійснює свою діяльність на підставі отриманих: Банківської Ліцензії № 148 від 16.01.2002р.; Дозволу №148-2 на проведення банківських операцій та додатку №148-2 до нього від 29.04.2002року.

ВАТ "Ощадбанк" отримано ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України від 20.06.2005р. № 218398 АБ на право здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів; на право здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за реєстраційним № 599/1/06 від 21.12.2006 року.

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року в складі мережі ВАТ „Ощадбанк" здійснювали фінансово-господарську діяльність головне операційне управління, 419 філій (управлінь, відділень) та 5 728 територіально відокремлених безбалансових відділень.

Основними напрямами діяльності, що їх здійснював Банк протягом звітного періоду, були наступні:

· Розрахунково - касове обслуговування клієнтів.

· Кредитування юридичних і фізичних осіб.

· Залучення депозитів фізичних та юридичних осіб.

· Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Протягом звітного року основні облікові принципи Банку визначались відповідно до норм чинного законодавства, внутрішніх нормативно-правових актів Банку, в тому числі Облікової політики ВАТ "Ощадбанк" на 2006 рік, затвердженої постановою Правління ВАТ "Ощадбанк" від 27 грудня 2005 року, №127-2(а).

Облікова політика Банку затверджена в цілях забезпечення виконання методологічних принципів обліку операцій відносно адекватності, своєчасності, відповідності, ефективності та точності бухгалтерських даних, а також для забезпечення збереження активів банку.

Прийнята облікова політика обов'язкова до виконання для всіх структурних підрозділів Банку, в тому числі для філій та територіально відокремлених безбалансових відділень.

Оцінка статей балансу

Всі активи та пасиви обліковуються Банком за первісною вартістю.

Операції з іноземною валютою

Облік активів і зобов'язань, що наведені в балансовому звіті здійснюється в подвійній оцінці по номіналу в валюті і в гривневому еквіваленті, перерахованому по офіційному курсу НБУ на звітну дату. Всі залишки по валютних балансових рахунках, окрім немонетарних, переоцінюються при кожній зміні офіційного курсу НБУ.

Реалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти розраховувався за методом середньозваженої в останній день звітного місяця.

Нереалізований фінансовий результат за операціями купівлі-продажу іноземної валюти відображався щоденно за балансовими рахунками.

Операції з цінними паперами

Цінні папери, що придбані Банком, обліковуються залежно від того, до якого портфеля вони відносяться - торгового, на продаж чи в портфелі до погашення. Операції з купівлі-продажу цінних паперів відображаються у бухгалтерському обліку за датою операції (датою укладення угоди), тобто датою виникнення активів або зобов'язань (пасивів), незалежно від дати руху коштів (дати розрахунку) за цією операцією або дати валютування (зміни прав власності на цінні папери). Акції та інші вкладення банку обліковуються за первісною вартістю

Боргові цінні папери придбані за номіналом, з надбавкою (премією) або знижкою (дисконтом) обліковуються в розрізі кожної складової частини. Боргові цінні папери, які обліковувалися за амортизованою собівартістю в бухгалтерському обліку оцінювалися із застосуванням ефективної ставки відсотка.

Облік нарахованих процентів здійснювався залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення. Дисконт (премія) амортизувалися протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту (премії) нараховувалася одночасно з нарахуванням процентів.

Дивіденди, які отримані під час володіння цінними паперами відображаються за статтею звіту про фінансові результати "Дохід у вигляді дивідендів".

Облік кредитних операцій

Кредитна заборгованість обліковується за балансовими рахунками 1 та 2 класу за сумою основного боргу, зменшеною на суму створеного спеціального резерву під можливі збитки за кредитною заборгованістю, розрахованого відповідно до вимог чинного законодавства.

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.