РУБРИКИ

Аудиторська перевірка Національного банку України

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка Національного банку України

Рядок "Інші"

Сума

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування по БПК МПС

160

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк"

58

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

3 248

інші нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою)

26

нараховані доходи за надані послуги з інкасації

95

нараховані доходи у вигляді відшкодування витрат, пов'язаних з виплатою компенсації від знецінення грошових заощаджень відповідно до Постанови КМУ від 03.08.2006 №1091

198

інші нараховані доходи

207

інші нараховані доходи за коштами підприємств, установ та організацій, інкасованими до перерахування

124

прострочені нараховані доходи за обслуговування підприємств, установ та організацій

77

прострочені нараховані доходи за оперативним лізингом (орендою)

1

прострочені нараховані доходи за послугами по БПК МПС

14

прострочені нараховані доходи за обслуговування клієнтів через систему "клієнт-банк"

2

інші прострочені нараховані доходи

38

сумнівні нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

23

Інші сумнівні нараховані доходи

65

Всього:

4 336

Примітка 11. Інші активи

2006

2005

Банківські метали

18 266

7 164

Запаси матеріальних цінностей

13 268

14 554

Витрати майбутніх періодів

4 802

4 559

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

867

19 692

Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов'язковими платежами

529

879

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

9 434

1 087

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:

0

0

Для клієнтів

0

0

За рахунок банку

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

0

Дебіторська заборгованість працівникам банку

160

1751

Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

16 712

13 449

Інші

46 829

37 236

Усього інших активів

110 867

100 371

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

(5)

(2)

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

(136)

(141)

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

(17 084)

(14 477)

Усього інших активів за вирахуванням резервів

93 642

85 751

Рядок "Інші"

Сума

дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

1

дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

9 118

дебіторська заборгованість за операціями колишнього СРСР

836

сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

123

транзитні суми за операціями, здійсненими через банкомат

14 246

транзитні суми за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

21 888

дебіторська заборгованість за послуги

617

Всього:

46 829

Управління дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог внутрішньобанківських положень. Відповідно до вимог постанови Правління НБУ Банком здійснюється щомісячна інвентаризація дебіторської заборгованості. Розрахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості здійснюється в відповідності до вимог чинного законодавства.

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

2006

2005

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Необоротні активи, що призначені для продажу

7730

7552

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу

7730

7552

Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Резерви під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

0

0

Усього довгострокових активів, що призначені для продажу, з вирахуванням резервів

7730

7552

ІІ. Зобов'язання

Примітка 13. Кошти банків

2006

2005

Кошти на вимогу інших банків

22,731

1 023

Строкові вклади (депозити) інших банків

120,902

0

Кредити від інших банків

770,178

337 705

Усього

913 811

338 728

Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року загальний обсяг коштів на кореспондентських рахунків інших банків складав 22 731 тис.грн. і порівняно з залишками на початок року збільшився на 21 708 тис. грн. або в 22,2 рази.

Загальна сума депозитів та кредитів залучених в інших банках становить 891 080 тис.грн. і порівняно з сумою залучених коштів на 01.01.2006 року збільшилась на 553 375 тис.грн. або в 2,6 рази.

Питома вага коштів інших банків в зобов'язаннях Банку становить 9,3%.

Проведення операцій з використанням кореспондентських рахунків здійснюється згідно вимог діючого чинного законодавства та внутрішньобанківськими положеннями.

Примітка 14. Кошти клієнтів

2006

2005

Кошти суб'єктів господарської діяльності в тому числі :

875 472

1 796 917

Кошти на вимогу

860 379

1 786 107

Строкові кошти

15 093

10 810

Кошти фізичних осіб в тому числі :

7 432 152

5 862 618

Кошти на вимогу

5 325 355

4 447 844

Строкові кошти

2 106 797

1 414 774

Кошти бюджету спеціальних фондів та інші кошти клієнтів що утримуються з бюджету

1 887

27 896

Кошти небанківських фінансових установ в тому числі :

9 070

8 781

Кошти на вимогу

7 914

3 791

Строкові кошти

1 156

4 990

Інші зобов'язання перед клієнтами

122 015

587 190

Усього

8 440 596

8 283 402

Вибірковою перевіркою операцій з використанням рахунків коштів до запитання та строкових коштів юридичних та фізичних осіб порушень вимог чинного законодавства не встановлено.

Станом на 01.01.2007 року гарантійні залучені депозити відсутні

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

2006

2005

Кошти банків

31

11

Кошти клієнтів

133 891

107 599

Ощадні (депозитні) сертифікати емітовані банком

22

16

Боргові цінні папери емітовані банком

0

0

Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку

2 729

2 597

Інші

710

458

Усього

137 383

110 681

Нарахування відсотків по зобов'язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255 порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.

Примітка 16. Інші зобов'язання

2006

2005

Субординований борг

0

0

Доходи майбутніх періодів

962

642

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1 800

385

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

332

252

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

7 675

0

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток

1 352

1 335

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку

0

0

Дивіденди до сплати

0

0

Кредиторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

78

Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

582

447

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

190

223

Інші

439

371

Усього

13 332

3 733

Примітка 16.1. Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

2006

2005

Резерви за виданими зобов'язаннями

190

65

Резерви під курсові ризики

0

0

Інші резерви:

· фонд охорони праці

· інноваційний фонд

0

158

62

96

Усього

190

223

Відповідно до облікової політики Банку в цьому розділі враховуються кредиторська заборгованість та інші зобов'язання що не входять в склад основних груп зобов'язань.

Банк щомісячно здійснює інвентаризацію кредиторської заборгованості.

За результатами інвентаризації розходжень між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю не виявлено.

ІІІ. Капітал Банку та достатність резервів

Статутний капітал

2006

2005

Статутний капітал зареєстрований

722 000

703 000

Число акцій - усього з них:

722

703

Простих акцій

722

703

Привілейованих акцій

0

0

Несплачений зареєстрований статутний капітал

0

0

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал з них:

722 000

703 000

Простих акцій

722

703

Привілейованих акцій

0

0

Зареєстрований та сплачений Статутний капітал Банку станом на звітну дату становить 722 000 тис.грн. або 108 558 тис. євро та розподілено на 722 прості іменні акції номінальною вартістю 1 000 тис.грн. Форма випуску бездокументарна.

Відповідно до Статуту Банку та чинного законодавства сто відсотків статутного капіталу належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

Протягом 2006 року Банком не здійснювались операції з купівлі та продажу власних акцій.

Протягом 2006 року, відповідно до постанови КМУ № 787 від 06 червня 2006 року, Банком здійснено поповнення розміру Статутного Капіталу шляхом додаткового випуску простих акцій загальною кількістю 19 штук номінальною вартістю 1 000 тис.грн. на суму 19 000 тис.грн. за рахунок прибутку Банку за 2005 рік.

За результатами діяльності за 2006 рік Банком отримано прибуток в сумі 145 296 тис.грн.

Формування та облік резервів на відшкодування можливих втрат за активними операціями здійснюється Банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх положень.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року резерви на відшкодування можливих втрат за активними операціями сформовано в сумі 484 687 тис. грн. за таким напрямами:

· резерв на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими операціями - 54 489 тис. грн.;

· резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями - 345 111 тис. грн.;

· резерв на відшкодування можливих втрат від операцій Банку з цінними паперами сформовано у розмірі розрахункової суми - 23 542 тис .грн.;

· резерв для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості та іншої сумнівної заборгованості - 17 225 тис .грн.;

· Сума резерву за простроченими та сумнівними нарахованими доходами складає - 44 130 тис. грн.;

· резерв на відшкодування можливих втрат за позабалансовими зобов'язаннями - 190 тис. грн..

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Фінансове планування та бюджетування, система внутрішнього контролю по оцінці обсягів доходів та витрат достатні. Певної залежності від непередбачених статей доходів та витрат не визначено.

Процентні доходи

2006

2005

Процентний дохід:

За коштами в банках

98 245

37 927

За кредитами клієнтам

464 432

279 440

За цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

За цінними паперами в портфелі банку на продаж

13 458

17 689

За цінними паперами в портфелі банку до погашення

260 035

195 129

Інший

4

21

Усього

836 174

530 206

Процентні витрати

2006

2005

За коштами що отримані від банків

19 348

6 904

За коштами що отримані від клієнтів

224 447

198 538

За коштами небанківських фінансових установ

70

50

За цінними паперами власного боргу

34

31

Інші

0

0

Усього

243 899

205 523

Комісійні доходи та витрати

Комісійні доходи

2006

2005

За операціями з клієнтами

393 549

332 912

За операціями з іншими кредитними організаціями

1 676

995

Всього комісійні доходи:

395 225

333 907

Комісійні витрати

(73 085)

(65 569)

Чистий результат по комісійних і гонорарах:

322 140

268 338

Дохід у вигляді дивідендів

2006

2005

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

Усього

0

0

Торговельний дохід

2006

2005

Іноземна валюта (реалізований результат)

43 578

34 124

Іноземна валюта (нереалізований результат)

2 119

195

Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою)

45 697

34 319

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

Інші (зазначити які саме)

14

11

Усього торговельного доходу

45 711

34 330

Загальні адміністративні витрати

2006

2005

Адміністративні витрати

93 596

71 901

Амортизація

56 818

46 267

Збиток від продажу основних засобів та нематеріальних активів

0

0

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

30 086

20 410

Сплата інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток

6 284

15 788

Інші

192

114

Усього

186 976

154 480

Витрати на персонал

2006

2005

Заробітна плата

367 800

266 896

Внески збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування

140 920

105 730

Витрати на підготовку кадрів

316

297

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

38

136

Інші витрати на персонал

43 152

22 734

Усього

552 226

395 793

Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості протягом року становила :

34 052

34 302

Нарахування на фонд оплати праці та утримання із заробітної плати, виплати працівникам Банку здійснювалося згідно чинного законодавства.

Інші витрати на персонал

Сума

винагорода з фонду правління банку

11 498

винагорода за вислугу років

8 430

одноразові заохочення до ювілейних та пам'ятних дат

7 624

матеріальна допомога за несприятливі екологічні умови

5 187

матеріальна допомога на оздоровлення

3 807

витрати на оплату лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності

2 824

інші види матеріальної допомоги ( при народженні дитини, з нагоди реєстрації шлюбу, тощо)

1 382

матеріальна допомога на поховання

761

одноразові заохочення за виконання особливо важливих виробничих завдань

758

винагорода по підсумках роботи за рік

263

доплата на харчування

206

вихідна допомога при скороченні штату

177

інші витрати

235

Всього

43 152

Чисті витрати на формування резервів

2006

2005

Кошти в інших банках

Відрахування до резерву

(26 366)

24 624

Повернення списаних активів

0

0

Усього

(26 366)

24 624

Кредити та заборгованість клієнтів

Відрахування до резерву

3 949

(110 157)

Повернення списаних активів

96

116

Усього

4 045

(110 041)

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Відрахування до резерву під знецінення

20

(13 449)

Повернення списаних активів

0

0

Усього

20

(13 449)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

Відрахування до резерву під знецінення

0

0

Повернення списаних активів

0

0

Усього

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями банку

Відрахування до резерву

(2 826)

37 148

Повернення списаних активів

1

60

Усього

(2 825)

37 208

Нараховані доходи

Відрахування до резерву

(611)

(9 034)

Повернення списаної заборгованості

116

216

Усього

(495)

(8 818)

Резерви під інші активи

0

0

Повернення списаних інших активів

0

0

Усього

0

0

Усього витрат

(25 621)

(70 476)

Примітка 18. Операції з пов'язаними особами/інсайдерами

Протягом 2006 року загальна сума операцій з кредитування пов'язаних осіб склала 12 824 тис.грн. у тому числі:

· Кредити надані юридичним особам - 5 864 тис.грн.

· Кредити надані фізичним особам - 6 960 тис.грн.

Сума поточних кредитів наданих пов'язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає - 10 979 тис.грн.

Прострочені кредити що надані пов'язаним особам на кінець дня 31.12.2006 року складає - 1 414 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані Банком - 4,81%.

Середньозважена процентна ставка за кредитами що надані пов'язаним сторонам -13,8%.

Протягом 2006 року загальна сума залучених депозитів від пов'язаних осіб складала 2 047 тис.грн. Депозити що залучені від пов'язаних сторін у тому числі:

· Депозити залучені від фізичних осіб - 2 047 тис.грн.

· Депозити залучені від юридичних осіб - 0 тис.грн.

Сума депозитів що залучені від пов'язаних сторін станом на кінець дня 31.12.2006 року складає - 2 101 тис.грн.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені банком - 5,69%.

Середньозважена процентна ставка за депозитами що залучені від пов'язаних сторін -9,53%.

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

Ставка податку на прибуток визначається згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 383/97-ВР від 22.05.97 р., яка починаючи з 2004 року становить 25%.

ВАТ "Ощадбанк" є платником консолідованого податку на прибуток. Сума податку на прибуток визначалася розрахунково, виходячи із загальної суми консолідованого податку, нарахованого та розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат та амортизаційних відрахувань по основних засобах балансових установ у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань Банку.

Сума витрат з податку на прибуток за звітний рік збільшена з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання в сумі 3 195 тис. грн. та яка відображена за рахунком № 7900 складає 62 644 тис. грн.

Витрати на податок на прибуток

2006

2005

Поточний податок на прибуток

59 449

18 574

Відстрочений податок на прибуток

3 195

2 820

Усього

62 644

21 394

У 2006 році Банком визнано відстрочений податок на прибуток за результатами переоцінки основних засобів до справедливої вартості в сумі 290 200 тис. грн..

Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку)

2006

2005

Прибуток до оподаткування

207 946

41 553

Сума податку на прибуток що визначений за ставкою оподаткування

51 987

10 388

Коригування облікового прибутку (збитку):

0

0

Витрати які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але визнаються в бухгалтерському обліку

24 650

21 286

Витрати які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку але не визнаються в бухгалтерському обліку

9 851

49 632

Доходи які підлягають обкладенню податком на прибуток але не визнаються (не відносяться) до облікового прибутку (збитку)

79 412

97 578

Доходи які не підлягають обкладенню податком на прибуток але визнаються в бухгалтерському обліку

82 225

56 480

Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку

14 204

11 567

Амортизація яка підлягає оподаткуванню

15 908

15 848

Інші суми які не є доходами та витратами але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо)

375

2 535

Сума податку на прибуток (збиток)

62 644

21 394

Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань

2006

2005

Відстрочені податкові активи

0

0

Тимчасова різниця що підлягає вирахуванню

0

0

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

0

0

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

293 395

2 820

Тимчасові різниці що підлягають оподаткуванню

1 173 580

11 280

VІ. Управління активами та пасивами

Ризик ліквідності

Оцінка ризику ліквідності базується на підставі аналізу форми статистичної звітності № 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124.

Співвідношення між термінами погашення активів і зобов'язань вказує на ризик ліквідності й обсяг, на який може бути необхідним збільшити активи для погашення зобов'язань.

Станом на кінець звітного року Банк повною мірою виконував вимоги Національного Банку, що пред'являються до банківської ліквідності. Ґрунтуючись на попередньому досвіді, незважаючи на той факт, що значна частина зобов'язань представлена рахунками до запитання або тими, терміни яких не перевищують одного місяця, такі зобов'язання реально являють собою стабільне і довгострокове джерело фінансування.

Значну питому вагу в загальних активах становить кредитна заборгованість юридичних та фізичних осіб що складає 4 456 734 тис.грн або 38,45 % від чистих активів Банку.

Кредитна заборгованість банків та клієнтів мають значний вплив на показники ліквідності та формування надходжень на рівні, необхідному для функціонування Банку.

Вплив інших статей активів та позабалансових операцій на стан ліквідності менш суттєвий зважаючи на менші обсяги та незначну питому вагу.

Фінансування активних операцій здійснюється Банком як за рахунок власного капіталу так і залучених коштів.

Основним джерелом формування ресурсної бази є залучені кошти від суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб, що становлять 86,14 % від чистих зобов'язань Банку.

Аналіз співвідношення активів і пасивів за строками їх погашення свідчить про наявність "розриву" у термінах виконання короткострокових активів та пасивів.

Прогнозування Банком поточної ліквідності та узгодженості строків розрахунків за активами та зобов'язаннями свідчать про виважене визначення потреб у ліквідності з урахуванням непередбачених ситуацій.

Управління активами та пасивами Банку свідчить про забезпечення необхідного рівня ліквідності, що досягається за рахунок достатнього рівня надходжень та своєчасного підтримання ліквідних коштів на необхідному рівні.

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

Бухгалтерський облік здійснюється із застосуванням діючого в Україні плану рахунків. Показники фінансової звітності Банку відповідають показникам звітності Центрального апарату банку, філій та територіально відокремлених безбалансових відділень Банку.

Застосовані принципи бухгалтерського обліку відповідають вимогам Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно - правових актів Національного Банку України, обліковій політиці Банку. Бухгалтерський облік та звітність у Банку здійснюється згідно облікової політики, внутрішніх положень та положення "Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України", затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98 № 566.

Фінансова звітність підготовлена на підставі бухгалтерського обліку у відповідності до "Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту комерційного Банку", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004 року N 598 та адекватно відображає фінансову інформацію про Банк.

Організаційна структура Банку постійно вдосконалюється і в цілому відповідає його потребам та забезпечує механізм взаємозв'язку між підрозділами.

Під час аудиторської перевірки ми досягли розуміння системи внутрішнього контролю, що розроблена та впроваджена Банком і виконали тести ефективності контрольних процедур.

Керівництво Банку розуміється на ризиках, що виникають при проведенні банківських операцій, система внутрішнього контролю з їх оцінки, в цілому, є достатньою.

Керівництво Банку спрямовує свою діяльність на постійне вдосконалення системи внутрішнього контролю.

Метою впровадження та функціонування цієї системи є надання керівництву інформації щодо дійсного фінансового стану Банку.

Обов'язкове впровадження у Банку служби внутрішнього аудиту передбачене Законом України про банки і банківську діяльність та постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. № 114 року (із змінами та доповненнями), у якій зазначено, що ця служба створюється з метою незалежної оцінки і вдосконалення системи внутрішнього контролю. Підпорядкування служби внутрішнього аудиту визначено Статутом Банку.

Виходячи з конкретних обставин, внутрішні аудитори зробили адекватні висновки, кожен звіт реально висвітлює результати фактично виконаних робіт.

За результатами проведених перевірок надаються рекомендації, щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку та мінімізації притаманних ризиків.

В цілому, роботу Управління внутрішнього аудиту Банку за 2006 рік можна вважати задовільною та такою, що задовольняє потребам Банку.

Керівництво Банку усвідомлює значення та необхідність подальшого розвитку функцій внутрішнього аудиту.

VIІІ. Події після дати балансу

Після дати балансового звіту та на дату складання цього звіту подій, які б могли суттєвим чином вплинути на обліковані станом за 31 грудня 2006 року залишки оцінки та припущення, що були виконані стосовно зазначених облікових даних, або ж суттєвим чином вплинути на діяльність Банку взагалі, не відбулося.

Балченко С.О.

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс - Аудит"

(сертифікат №0000040 дійсний до 01.01.2010 р.)

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.