РУБРИКИ

Аудиторська перевірка Національного банку України

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка Національного банку України

Облік основних засобів та нематеріальних активів

Основні засоби та нематеріальні активи обліковуються Банком за первісною (переоціненою) вартістю з врахуванням витрат, пов'язаних з придбанням, доставкою та ін. Амортизація нараховується з використанням прямолінійного методу, враховуючи норми, що використовуються при класифікації окремих груп.

Облік депозитних операцій

Облік коштів за зазначеними операціями здійснюється за первісною вартістю відповідно до внутрішніх положень Банку.

Облік доходів та витрат

Облік доходів та витрат Банком здійснюється з використанням методу нарахування. Доходи, що отримані Банком протягом поточного періоду до дати нарахування, обліковуються в момент їх надходження (сплати) касовим методом або нарахуванням у момент сплати. Доходи та витрати за разовими послугами визнаються без відображення на рахунках нарахованих доходів/витрат, якщо отримуються/сплачуються в поточному періоді, в якому отримано/сплачено послугу.

При розрахунку процентних доходів та витрат кількість днів визначається за методами "факт/факт", "факт/360" та "30/360".

При обліку штрафів та пені використовується касовий метод.

Облік формування та використання резервів

Облік формування та використання резервів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Банку. Банком формуються резерви за наступними активними операціями: кредитні, дебіторська заборгованість, цінні папери, сумнівна (прострочена) заборгованість за нарахованими доходами, на покриття ризиків та витрат.

Податковий облік

Банк здійснює ведення податкового обліку відповідно до вимог чинного законодавства.

Аудит фінансової звітності Банку

Процедури аудиту фінансової звітності Банку здійснено відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі проведених вибіркових перевірок достовірності відображення активів і пасивів Банку, оцінки повноти відображення проведених операцій та рівню внутрішнього контролю і організації обліку в Банку.

При розкритті окремих статей визначались найбільш суттєві складові, що надаватимуть користувачеві можливість оцінити структуру та якість фінансової звітності.

Елементи (статті) річної фінансової звітності Банку, якщо не зазначається інше, представлено в національній валюті - гривні (в тисячах).

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Залишки коштів за 2006 рік можуть бути представлені наступним чином:

2006

Грошові кошти

608 463

Кошти в Національному Банку України

581 782

Усього

1 190 245

Система внутрішнього контролю касових операцій (внутрішні положення, ревізії операційної каси та грошового сховища, що були здійснені протягом звітного року тощо) є достатньою для управління ризиками, що притаманні зазначеним операціям.

Протягом звітного періоду розрахунково - касові операції здійснювались Банком відповідно до внутрішніх положень. Вибірковою перевіркою проведення розрахунково - касових операцій порушень вимог нормативно - правових актів НБУ не встановлено.

В загальному обсязі активів зазначені активи є найбільш ліквідними та не містять для Банку істотних ризиків.

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

2006

2005

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у торговому портфелі банку

0

0

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, у портфелі банку на продаж

54506

59043

Цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку на продаж

0

50000

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку на продаж

0

0

Усього

54506

109043

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення

1838932

2060509

Боргові цінні папери, емітовані Національним Банком України у портфелі банку до погашення

0

1650000

Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним Банком України у портфелі банку до погашення

0

0

Усього

1838932

3710509

Усього цінних паперів

1893438

3819552

Станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковувалися облігації:

- облігації, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість в сумі 22 329 тис.грн. за номіналом;

- середньострокові державні облігації на суму 35 000 тис.грн. за номіналом;

- облігації ДП Міністерства оборони України „Українська авіаційна транспортна компанія" на суму 20 001 тис.грн;

- прострочені векселі: ЛК „Аніком" на суму 198 тис.грн.; ЗАТ „Аква - Інвест" на суму 190 тис.грн.; ДП „Каланчак - риборозплідник"на суму 66 тис.грн.

Станом на 01.01.2007 року в портфелі банку до погашення обліковувалися наступні боргові цінні папери:

- середньострокові державні облігації (скорочено СДО) на суму 1 690 459 тис.грн.;

- довгострокові амортизаційні державні облігації (скорочено ДАДО) на суму 75 554 тис.грн.;

- облігації внутрішньої державної позики, що випущені для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість 36 559 тис.грн.;

- Єврооблігації на суму 347 тис.грн;

- облігації Київської міської Ради на суму 15 000 тис.грн.;

- облігації ЗАТ "Альфа-Банк" на суму 8 000 тис.грн.;

- облігації АКБ СР "Укрсоцбанк" на суму 50 000 тис.грн.;

- облігації ВАТ "РОДОВІД БАНК" на суму 8 000 тис.грн.;

- облігації ВАТ "Укрексімбанк" на суму 100 000 тис.грн.

Примітка 3. Кошти в інших банках

2006

2005

Кошти на вимогу в інших банках

1 071 170

1 202 123

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

122 046

803

У тому числі розміщені на умовах субординованого боргу

0

0

Кредити, які надані іншим банкам

1 233 148

509 506

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

0

0

Усього

2 426 364

1 712 432

Резерви під заборгованість інших банків

(54 489)

(28 112)

Усього коштів в інших банках за вирахуванням резервів

2 371 875

1 684 320

Категорії кредитів із вищезазначених і суми, під які були створені резерви протягом року:

- стандартні - 6 тис.грн.;

- безнадійні - 28 556 тис.грн.

Систему внутрішнього контролю можна визначити як достатньо функціональну і надійну для проведення операцій за рахунками "НОСТРО".

Банком впроваджено систему визначення лімітів залишків коштів по кореспондентських рахунках. Банком здійснюється оцінка фінансового стану банків-контрагентів. Система внутрішнього контролю та управління ризиками є достатньою для здійснення операцій по міжбанківському кредитуванню. Розрахунок та формування резерву на відшкодування можливих втрат за міжбанківськими кредитними операціями здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішньобанківських положень. Керівництво Банку виважено ставиться до проведення операцій з міжбанківського кредитування, що дозволяє звести ризики до мінімально прийнятного рівня.

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

2006

2005

Боргові цінні папери

0

0

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

0

0

Усього

0

0

Станом на звітну дату Банком не класифіковано цінні папери як ті, що відносяться до торгового портфелю.

Примітка 5. Цінні папери на продаж

2006

2005

Боргові цінні папери

20 455

25 746

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

23 757

24 111

Усього

44 212

49 857

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(22 789)

(23 392)

Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів

21 423

26 465

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

При проведенні операцій з кредитування протягом 2006 року, Банк керувався Обліковою політикою, нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми нормативно-правовими актами ВАТ „Ощадбанк". Класифікація кредитного портфеля та формування резерву на можливі втрати за кредитними операціями регламентується постановою правління Національного банку України № 279 від 06.07.2000 року "Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків" (зі змінами та доповненнями).

Кредити та заборгованість клієнтів

2006

2005

Овердрафт, у тому числі:

10 203

6 568

Сумнівні

0

0

Прострочені

148

216

Операції репо

0

0

Враховані векселі, у тому числі:

2 583

2 583

Сумнівні

2 583

2 583

Прострочені

0

0

Вимоги, що придбані за операціями факторингу, у тому числі:

170

170

Сумнівні

170

170

Прострочені

0

0

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

3 837 069

1 696 201

Сумнівні

297 481

321 124

Прострочені

28 094

85 573

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

319 275

50 014

Сумнівні

32 281

11 297

Прострочені

1 695

1 422

Іпотечні кредити, у тому числі:

286 848

241 889

Сумнівні

220

23 796

Прострочені

267

613

Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі:

86

85

Сумнівні

0

0

Прострочені

14

0

Кредити, що надані органам державної влади, у тому числі:

500

300

Сумнівні

300

300

Прострочені

0

0

Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями

0

0

Усього кредитів

4 456 734

1 997 810

Резерви під заборгованість за кредитами

(345 111)

(383 113)

Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити

4 111 623

1 614 697

Структура заборгованості клієнтів по строках погашення:

· короткострокові кредити - 871 019 тис.грн. або 19,5%;

· довгострокові - 3 222 390 тис.грн. або 72,3%;

· прострочені -30 219 тис.грн. або 0,7%;

· сумнівні - 333 034 тис.грн. або 7,5%;

Станом на кінець дня 31.12.2006 року прострочена заборгованість по банку склала 30 219 тис.грн. (0,7% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 57 609 тис.грн. або в 2,9 рази.

Станом на кінець дня 31.12.2006 року сумнівна заборгованість по банку склала 333 034 тис. грн. (7,5% від загальної заборгованості), та у порівнянні з минулим роком зменшилась на 28 469 тис.грн. або на 7,9%.

Кредитний портфель Банку станом на кінець дня 31.12.2006 року порівняно з даними на кінець дня 31.12.2005 року збільшився на 2 458 924 тис.грн., або в 2,2 рази, та становить 4 456 734 тис.грн.

Станом на звітну дату Банком сформовано резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями в сумі 345 111 тис.грн. з них:

· під стандартну заборгованість - 6 050 тис.грн.;

· під нестандартну заборгованість - 339 061 тис.грн.

Рух резервів під заборгованість за кредитами

2006

2005

Залишок на 1 січня

383 113

286 415

Відрахування до резервів під:

89 216

449 939

нестандартну заборгованість

84 388

447 640

стандартну заборгованість

4 828

2 299

Списання активів за рахунок резервів

(33 943)

(12 168)

Зменшення резерву під:

(93 275)

(341 073)

нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля)

(91 663)

(340 215)

стандартну заборгованість (у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення)

(1 612)

(858)

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

345 111

383 113

Сума повернення раніше списаних кредитів за 2006 рік - 96 тис.грн., за попередній 2005 рік - 65 тис.грн.

Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів склала 217 111 тис.грн. та сума недоотриманого доходу склала 65 348 тис.грн.

Вибірковою перевіркою кредитної заборгованості (оцінка фінансового стану позичальника, обслуговування заборгованості, забезпечення тощо) суттєвих порушень вимогам чинного законодавства, нормативним документам та внутрішнім положенням не встановлено.

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

2006

2005

Боргові цінні папери

173 037

753

Резерви під знецінення цінних паперів

(753)

(753)

Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення

172 284

0

· Резерв сформовано за векселем ЗАТ "Флора-Дельта" балансовою вартістю 753 тис.грн.

Цінні папери в портфелі Банку до погашення мають достатній рівень контролю, не містять суттєвих ризиків, якість цих активів є задовільною.

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

*- з яких 28 тис.грн. - погашення інвестиції до ТОВ "Українська фінансова банківська школа" за рахунок коштів, отриманих внаслідок самоліквідації товариства.

Таблиця 8.2. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року (тис.грн.)

Назва

Країна

Частка участі (%)

Вид бізнесу

Балансова вартість інвестицій

Кредити, що надані цій компанії

Депозити, що отримані від цієї компанії

Асоційовані компанії

ВАТ "Старовижівська СМПК-14"

Україна

21

Будівництво

525

0

0

Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна

89

Засоби масової інформації

25

0

0

Усього

550

0

0

Таблиця 8.3. Перелік усіх інвестицій до асоційованих й дочірніх компаній за станом на кінець дня 31 грудня 2005 року (тис.грн.)

Назва

Країна

Частка участі (%)

Вид бізнесу

Балансова вартість інвестицій

Кредити, що надані цій компанії

Депозити, що отримані від цієї компанії

Асоційовані компанії

ВАТ "Старовижівська СПМК-14"

Україна

21

Будівництво

537

0

0

Дочірні компанії

Журнал "Міліція

України"

Україна

89

Засоби масової інформації

0

0

0

Усього

537

0

0

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів установами банку здійснюється відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 р. № 480, та внутрішньобанківських нормативних документів, затверджених правлінням банку.

Основні засоби установ банку обліковуються за первісною (переоціненою) вартістю з відображенням нарахованого зносу.

Нематеріальні активи відображаються на постійній основі за ціною, яка складається з вартості придбання і витрат на доведення їх до стану, в якому вони стають придатними до використання, або проіндексованої вартості за мінусом нарахованої амортизації.

Облік витрат на ремонт або поліпшення основних засобів здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх положень банку.

Амортизацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) для фінансового обліку нараховується із застосуванням прямолінійного методу, виходячи з класифікації необоротних активів за групами та строків корисного використання, які доводяться внутрішнім Положенням банку.

Назва категорії

Строк корисного використання

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

4-145 років

Машини та обладнення

6-9 років

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

7-15 років

Транспорті засоби

5-11 років

Інші основні засоби

2-60 років

Нематеріальні активи

4-6 років

Амортизація нематеріальних активів для фінансового обліку розраховується за методом прямолінійного нарахування за нормативами, визначеними виходячи зі строків корисного використання, але не більше 10 років, та первісної (ринкової) ціни кожного об'єкта. При введенні в експлуатацію МШП, знос нараховується в сумі 100 від балансової вартості.

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються в зв'язку з реконструкцією, становить 30 367 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для реалізації становить 16 тис. грн..

Будівлі Банку були переоцінені незалежними експертами станом на 01 листопада 2006 року. При визначенні їх справедливої вартості використовувались витратний та порівняльний підходи. Отримані результати переоцінки були зважені на коефіцієнти, з урахуванням специфіки будівель, повноти та надійності інформації, що використовувалась.

Відповідно до звіту незалежних експертів від 20 грудня 2006 року, станом на 01 листопада 2006 року справедлива вартість основних засобів групи "Будівлі, споруди і передавальні пристрої" складає 1 436 934 тис. грн. з ПДВ. Сума дооцінки будівель та споруд, що відображена у балансі банку, складає 1 157 364 тис. грн..

Основні засоби

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

Інші основні засоби

Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Інші необоротні матеріальні активи

Усього

Первісна (переоцінена)вартість:

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

308032

216993

43946

37881

44342

4

10382

23565

685145

Надійшло

18220

23183

1159

3303

5355

3806

3054

58080

Переоцінка/дооцінка

1584331

1584331

Вибуло

(439)

(4504)

(1168)

(391)

(437)

(438)

(1629)

(9006)

Інші зміни за рік

(211)

(55)

78

124

4

2

58

0

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1909933

235617

43937

40871

49384

8

13752

25048

2318550

Накопичений знос :

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

29194

98363

21235

17012

17425

4

10382

10694

204309

Нарахований знос

6656

29129

5259

3370

4078

3808

2905

55205

Знос по переоцінці/дооцінці

426967

426967

Знос по списаним і реалізованим

(120)

(4390)

(1124)

(367)

(411)

(438)

(1627)

(8477)

Інші зміни за рік (знос)

(46)

28

7

3

4

4

0

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

462651

123130

25377

20018

21092

8

13752

11976

678004

Матеріальні активи, чисті:

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005р.

278838

118630

22711

20869

26917

0

0

12871

480836

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1447282

112487

18560

20853

28292

0

0

13072

1640546

Нематеріальні активи

Права на користування майном

Права та знаки для товарів і послуг

Авторські та суміжні з ними права (програмне забезпечення)

Інші нематеріальні активи

Негативний гудвіл

Гудвіл

Усього

Балансова вартість:

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

7262

0

6973

4

0

0

14239

Надійшло

224

342

566

Переоцінка /дооцінка

0

Вибуло

(112)

(112)

Витрати від зменшення корисності

0

Інші зміни за рік

3

(3)

0

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

7489

0

7200

4

0

0

14693

Накопичений знос :

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

4683

0

5513

3

0

0

10199

Нарахований знос

966

647

1613

Знос по переоцінці/дооцінці

0

Знос по списаним і реалізованим

(112)

(112)

Знос по витратам від зменшення корисності

0

Інші зміни за рік (знос)

(2)

(2)

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

5649

0

6046

3

0

0

11698

Нематеріальні активи чисті:

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2005 р.

2579

0

1460

1

0

0

4040

Сальдо на кінець дня 31 грудня 2006 р.

1840

0

1154

1

0

0

2995

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами

Найменування статті

За 2006рік

(оборот за дебетом)

На кінець 2006 року (залишок)

Капітальне будівництво

1 324

8 598

Придбання (виготовлення) основних засобів

44 923

22 460

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

599

3 936

Інші

14 038

8 270

Усього

60 884

43 264

У звітному році була проведена реалізація об'єкта незавершеного будівництва на суму 95 тис. грн.

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Найменування статті

2006

2005

Усього

У тому числі: термін погашення понад 365 днів

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

Казначейські цінні папери

22681

0

27122

Кошти в інших банках

5368

0

371

Цінні папери в торговому портфелі банку

0

0

0

Цінні папери в портфелі банку на продаж

745

0

1447

Кредити та заборгованість клієнтів

48430

0

46211

Цінні папери в портфелі банку до погашення

3371

0

0

Інвестиції в дочірні компанії

0

0

Інші

4336

0

20461

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

0

Усього нарахованих доходів

84931

0

95612

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

(44130)

0

(43653)

Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів

40801

0

51959

Нарахування відсотків по зобов'язаннях Банку здійснюється відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 18.06.2003 року №255, порушень облікових положень та вимог чинного законодавства не встановлено.

Страницы: 1, 2, 3


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.