РУБРИКИ

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості (згідно п.27 П(с)БО 7).

Згідно наказу від 01.10.2007р. №199-2/2-з в Банку проведена повна інвентаризація основних засобів та необоротних МШП станом на 01.10.2007р. Розбіжностей з бухгалтерським обліком не виявлено.

Капітальні інвестиції в Банку обліковуються за собівартістю. Станом на 31.12.2007р. сума не введених в експлуатацію необоротних активів складає 1222 тис.грн. Впродовж року введено в експлуатацію засоби за наступними статтями:

Капітальне будівництво

404

Придбання (виготовлення) основних засобів

4794

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

886

Придбання (створення) нематеріальних активів

548

Інші

296

Всього:

6928

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху необоротних активів Банку за 2007р. та їх залишків на 31.12.2007р., що відображені у примітках до фінансового звіту Банку.

Аналіз обліку інших матеріальних активів.

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також інших запасів ведеться Банком з дотриманням вимог "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

До запасів Банку включаються матеріали, що призначені для забезпечення його роботи. Запаси відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів і оборотних МШП.

Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію здійснюється за первісною вартістю на підставі вимог. Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за дебетом рахунків обліку витрат із врахуванням податку на додану вартість, тобто відшкодування ПДВ в частині придбаних для ведення господарської діяльності банку запасів не здійснюється, незважаючи на те, що Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість.

Дані про рух товарно-матеріальних цінностей по ЗАТ АКБ "Львів" за 2007р. наведені в табл.5.

Таблиця 5. - Рух товарно-матеріальних цінностей за 2007р., грн.

Рахунок

Залишок на 31.12.2006р.

Придбано

Видано

Залишок на 31.12.2007р.

3400 "Запаси матеріальних цінностей на складі" (монети)

1,8

-

-

1,8

3402 "Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб"

231,3

91,8

176,4

146,7

Остання інвентаризація запасів товарно-матеріальних цінностей в Банку була проведена станом на 01.10.2007р. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та інвентаризації не було. Інвентаризація підтвердила наявність товарно-матеріальних цінностей.

При видачі в експлуатацію оборотних МШП на витрати списується 100% їх вартості. Усі МШП, які знаходяться в експлуатації, закріплені за матеріально-відповідальними особами, що сприяє збереженню матеріальних цінностей Банку.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху запасів Банку за 2007р. та їх залишків, відображених у примітках до фінансової звітності Банку.

Аудит розрахунків з підзвітними особами та витрат на відрядження, орендних платежів, витрат на паливно-мастильні матеріали та запчастини

В процесі перевірки оформлення операцій з підзвітними особами встановлено, що вони ведуться з дотриманням вимог Постанови КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.1999р. №663 (зі змінами і доповненнями), а також "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", що затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. №59 (зі змінами).

Під час аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження, здійсненого вибірковим методом, порушень не встановлено. Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, складаються своєчасно.

При вибірковій перевірці документального оформлення звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, термінів звітування виявлено, що в окремих випадках звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, не містять порядкового номера, ідентифікаційного коду підзвітної особи, кількості документів, прикладених до звіту.

Під час проведення аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження порушень не встановлено. Авансові звіти складаються своєчасно, до повного погашення виданих під звіт сум нові суми не видаються. При перевитраті отриманого авансу, заборгованість Банку перед працівниками компенсується у національній валюті України. Усі відрядження підтверджені документами, які свідчать про мету відрядження, пов`язану з основною діяльністю Банку.

На балансі Банку обліковуються автомобілі, використання яких пов`язано з основною діяльністю Банку. Протягом місяця в бухгалтерію здаються подорожні листи службового легкового автотранспорту, які перевіряються. На підставі подорожніх листів складають акти списання ПММ згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998р. №43. До складу валових витрат податкового обліку відноситься 50% вартості палива, спожитого легковими автомобілями. Порушень при списанні паливно-мастильних матеріалів та розрахунку норм списання у ході аудиторської перевірки не встановлено.

Облік паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та агрегатів, різних вузлів і деталей до комп'ютерів та інших машин, інкасаторських сумок, мішків для перевезення та зберігання цінностей ведеться у відповідності до "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

Запасні частини до автотранспорту обліковуються та списуються на валові витрати у податковому обліку в межах 10% від балансової вартості основних засобів на початок року під час проведення ремонтних робіт автотранспорту. Списання автозапчастин здійснюється згідно актів. Порушень в обліку автозапчастин не встановлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами за 2007р., а також правильність та повноту обліку списання паливних матеріалів та запчастин.

11. Аудит інших активів, стану дебіторської заборгованості, доходів до отримання

Доходи до отримання, що нараховані Банком, наведені нижче.

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

Усього

в т.ч. термін погашення понад 365 днів

1

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

2

Казначейські цінні папери

13

0

13

3

Кошти в інших банках

1

0

3

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

285

0

0

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

325

0

0

6

Кредити та заборгованість клієнтів

655

0

540

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

59

0

44

8

Інвестиції в дочірні компанії

0

0

0

9

Інші

41

0

7

10

Довгострокові активи, призначені для продажу

0

0

0

11

Усього нарахованих доходів

1 379

0

607

12

Резерви під заборгованість за нарахованими доходами

(435)

0

(399)

12

Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів

944

0

208

Інші активи Банку характеризуються показниками, що наведені нижче

Найменування статті

Звітний рік, тис.гнр.

Попередній рік, тис.грн.

Банківські метали

0

0

Запаси матеріальних цінностей

502

234

Витрати майбутніх періодів

267

17

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

0

2

Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов'язковими платежами

7

1

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти:

0

0

Для клієнтів

0

0

За рахунок банку

0

0

Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами

0

0

Дебіторська заборгованість працівникам банку

0

0

Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

352

351

Інші

532

93

Усього інших активів

1 660

698

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

0

0

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

0

0

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

(352)

(381)

Усього інших активів за вирахуванням резервів

1 308

317

*заборгованість за Інші складає 532 тис.грн. в тому числі:

· дебіторська заборгованість за розрахунками

за цінними паперами - 0,0 тис.грн.;

· заборгованість за операціями, здійсненими

з використанням платіжних карток - 0,0 тис.грн.;

· інша дебіторська заборгованість

за операціями з клієнтами - 15,7 тис.грн.;

· дебіторська заборгованість за послуги - 516,7 тис.грн.

Довгострокові активи, призначені для продажу.

Операцій з довгостроковими активами, призначеними для продажу, в звітному та попередньому роках банк не здійснював.

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості у Банку відповідає вимогам П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", що затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 (зі змінами) та внутрішнім Положенням Банку.

Протягом 2007р. проводились відрахування до резервів під сумнівну дебіторську заборгованість. Розмір таких відрахувань у звітному році порівняно з минулим зменшився на 29 тис.грн.

Банком щомісячно проводиться інвентаризація дебіторської заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним, і з`ясовуються суми заборгованості, на які потрібно створювати резерви.

Підсумовуючи наведені дані про активи Банку аудитори прийшли до висновку:

Активи Банку станом на 31.12.2007р. склали 508598 тис.грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 329413 тис.грн. або на 183,8%. За рахунок збільшення обсягу заборгованості клієнтів за кредитами (на 229589 тис.грн.), активізації інвестиційної діяльності (на 31920 тис.грн.), дооцінки основних засобів (збільшення основних засобів складає 34745 тис.грн., в т. ч. за рахунок дооцінки - 30209 тис.грн.)

Робочі активи у загальній сумі активів станом на 31.12.2007р. займають 80,1% - 407442 тис.грн. У порівнянні з 31.12.2006р. питома вага робочих активів у загальних активах Банку суттєво не змінилась. У робочих активах найбільшу питому вагу займають видані кредити -72,9% від загальної суми робочих активів (370771 тис.грн.).

Неприбуткові активи на 31.12.2007р. становлять 101156 тис.грн., або 19,9% у загальній сумі активів Банку. У структурі неприбуткових активів основну питому вагу займають основні засоби і нематеріальні активи - 50998 тис.грн., або 50,4% від загальної суми неприбуткових активів. Ресурсна база суттєво виросла в основному за рахунок залучених коштів: кошти клієнтів збільшилися на 178507 тис. грн.., що складає 173,1%. Кошти інших банків зросли на 29770 тис.грн., тобто майже в 3 рази. Крім того банком були емітовані цінні папери (облігації) на суму 47000 тис. грн. Разом з цим зріс і власний капітал більш ніж в два рази (з 60275 тис.грн. на 31.12.2006р. до 128239 тис.грн. на 31.12.2007р.). Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу (на 33 000 тис.грн.) і за рахунок дооцінки основних засобів (на 30209 тис. грн.).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів, у цілому, відповідає встановленим нормам чинного законодавства України, у тому числі вимогам НБУ.

Проведений аналіз ресурсів показав, що надмірне запозичення коштів відсутнє, а рівень плати за їх користування відповідає ринковій кон`юнктурі. Аналіз використання ресурсної базі Банку показав, що основна частка ресурсів - це робочі активи, що відповідає характеру діяльності Банку.

12. Заборгованість перед іншими банками

Заборгованість перед іншими банками складає:

Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

Поточні рахунки

-

-

Міжбанківські кредити та депозити українських банків

8530

39100

Кредити, отримані від НБУ

1800

1000

Всього заборгованість перед іншими банками

10330

40100

Заборгованість перед іншими банками на 31.12.2007 року збільшилась на 29770 тис.грн., в порівнянні із звітною датою попереднього звітного періоду.

Протягом 2007 року Банком залучено міжбанківських кредитів у національній валюті на суму 317 017 тис.грн. (42 830 тис.грн. у 2006 році), в доларах США - на суму 2 190,77 тис.USD (0,0 тис.USD у попередньому році), в євро - 0,0 тис.EUR (0,0 тис.EUR у попередньому році)

13. Заборгованість перед клієнтами

Залучені кошти являються складовою ресурсної бази банків і використовуються для здійснення активних операцій.

Залучення строкових коштів до запитання юридичних та фізичних осіб здійснюються Банком у відповідності з наявними пунктами у ліцензії та чинною нормативною базою України.

Структура залучених коштів Банку:

Рядок

Найменування статті

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

1

Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі:

175 990

54 157

1.1

Кошти на вимогу

24 584

14 849

1.2

Строкові кошти

151 406

39 308

2

Кошти фізичних осіб, у тому числі:

97 827

46 639

2.1

Кошти на вимогу

3 050

2 071

2.2

Строкові кошти

94 777

44 568

3

Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету

0

0

4

Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі:

7 535

1 582

4.1

Кошти на вимогу

1 120

920

4.2

Строкові кошти

6 415

662

5

Інші зобов'язання перед клієнтами

257

724

6

Усього

281 609

103 102

Дані таблиці свідчать про значний ріст залучених коштів (на 178507 тис.грн. або на 173,1%), особливо коштів суб'єктів господарювання, що зросли на 121833 тис.грн., або на 225,0% та коштів фізичних осіб на 51188 тис.грн., або на 109,8%.

Протягом 2007р. Банком було залучено депозитів від пов'язаних сторін на суму:

· 6705,0 тис.грн. або 71,7 % від загального обсягу;

· 365,8 тис.дол. або 19,8 % від загального обсягу;

· 106,9 тис.євро або 8,5 % від загального обсягу.

Середньозважені процентні ставки по депозитах залучених банком від пов'язаних осіб склали:

· 12,80 % в національній валюті;

· 8,74 % в доларах США;

· 7,11 % в Євро.

За 2007р. розповсюджено 3157 основних карток. Станом на 31.12.2007р. загальна кількість діючих карток становить 980 шт.

Банк проводив активне обслуговування фізичних осіб по виплаті приватних переказів з-за кордону.

Кількість вкладників за 2007р. збільшилась на 1,5 тис.чол. Вкладниками Банку є більш ніж 3,6 тис. осіб.

Банк є постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999р. За весь період членства Банком сплачено внесків в Фонд на суму 925,8 тис.грн., в т.ч. 249,9 тис.грн. - за 2007р.

Аудиторською перевіркою встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів в цілому відповідає встановленим вимогам НБУ та чинному законодавству.

14. Інші зобов'язання та нараховані витрати до сплати

Нараховані до виплати витрати станом на 31.12.2007р. складають 6052 тис.грн.,

Нараховані витрати до сплати

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Кошти банків

112

4

Кошти клієнтів

4 563

1 253

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

1 336

0

Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку

0

0

Інші

41

91

Усього

6 052

1 350

Розподіл інших зобов'язань

Найменування статті

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Субординований борг

4 000

4 000

Доходи майбутніх періодів

30

3

Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

31

8

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

388

100

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

142

9

Дивіденди до сплати

6

7

Банківські резерви на покриття ризиків та втрат

1

1

Усього

4 596

4 128

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

Звітний рік

Попередній рік

Резерви за виданими зобов'язаннями

0

0

Резерви під курсові ризики

0

0

Інші резерви (резерв за операціями з позабалансовими рахунками)

1

1

Усього

1

1

Порушень в оформленні договорів на залучення коштів від юридичних та фізичних осіб за результатами аудиторської перевірки не встановлено.

15. Аудит акціонерного капіталу. Відповідність формування капіталу Банку, фондів вимогам нормативно-правових актів НБУ

За результатами аудиту встановлено, що станом на 31.12.2007р. власний капітал Банку складає 128239 тис.грн. Величина власного капіталу Банку за 2007р. збільшилась на 67964 тис.грн., що складає 12,8%.

Структура власного капіталу Банку має такий вигляд

№ рах.

Назва рахунка

На 31.12.2006р., тис.грн.

На 31.12.2007р., тис.грн.

1

2

3

4

5000

Зареєстрований статутний капітал Банку

47305

80305

5001

Сплачений статутний капітал Банку

0

0

5002 А

Акції, викуплені у акціонерів

-185

0

5010

Емісійні різниці

0

230

5020

Загальні резерви

0

0

5021

Резервний фонд

3626

5227

5022

Інші фонди банку

0

0

5031

Непокритий збиток минулого року

0

0

5100

Результат переоцінки основних засобів

7928

38137

5999

Прибуток поточного року

1601

4340

Сукупний капітал

60275

128239

Протягом року статутний капітал збільшено за рахунок додаткової емісії акцій. На збільшення статутного капіталу направлено нараховані за результатами діяльності у 2006р. дивіденди. Дивіденди розподілені наступним чином:

Дивіденди за акціями

Станом на 31.12.2007р.

Станом на 31.12.2006р.

Дивіденди на початок року

7

11

Дивіденди, що оголошені протягом року

0

0

Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії

0

0

Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року

0

0

Дивіденди, що сплачені протягом року

(1)

(4)

Дивіденди на кінець року

6

7

Статутний капітал Банку сформований у вигляді акціонерного капіталу шляхом емісії та продажу акцій. Основна частка сплаченого акціонерного капіталу належить юридичним особам і складає 99,952%, частка фізичних осіб становить 0,048%. Власником істотної участі в Банку є ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг," частка якого в статутному капіталі Банку становить 99,61%. Частка керівництва Банку в статутному капіталі складає менше 1%. Реєстр акціонерів ЗАТ АКБ "Львів" веде самостійно. За результатами перевірки аудитори вважають за можливе підтвердити розмір статутного капіталу, оплаченого в сумі 80305 тис.грн., відображеного в балансі станом на 31.12.2007р.

Таблиця 9 - Розрахунок регулятивного капіталу ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31.12.2007 р.

Показник

Сума

Основний капітал

85183,5

Додатковий капітал

16093,2

Відвернення

0

Сума перевищення нормативів Н7 та Н9

0

Сума перевищення основних засобів

0

Розмір регулятивного капіталу

101276,7

Отже, станом на 31.12.2007р розмір регулятивного капіталу становить 101276,7 тис.грн. Крім того аудитори вважають за можливе збільшити його величину на суму дооцінки основних засобів (32555 тис.грн.).

16. Прибуток на акцію

Сума базисного прибутку на акцію розрахована шляхом розподілу всього прибутку звітного року, що належить акціонерам на загальну кількість простих акцій, що перебували в обліку протягом звітного періоду, за вирахуванням акцій, які викуплені у акціонерів. Банк не має акцій, які б призвели до зменшення прибутку на акцію. Тобто, сума скоригованого прибутку на акцію дорівнює базисній.

Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

Чистий прибуток звітного року, тис.грн.

1601

4340

Середньозважена кількість простих акцій в обігу, шт.

473 053 380

803 053 380

Базисний та скоригований прибуток на акцію, грн.. на акцію

0,003

0,005

17. Чистий процентний дохід. Процентні витрати

Чистий процентний дохід та чисті процентні витрати Банку представлено наступним чином:

Процентний дохід:

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

За коштами в банках

497,0

293,0

За кредитами клієнтам

32 342,0

14 241,0

За цінними паперами в торговому портфелі банку

657,0

-

За цінними паперами в портфелі банку на продаж

253,0

-

За цінними паперами в портфелі банку до погашення

615,0

139,0

Інший

-

-

Всього

34 364,0

14 673,0

Процентні витрати за звітний період склали:

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Процентні витрати:

За коштами, що отримані від банків

(1 543,0)

(1 193,0)

За коштами, що отримані від клієнтів

(15 766,0)

(5 629,0)

За коштами небанківських фінансових установ

(198,0)

(107,0)

За цінними паперами власного боргу

(374,0)

-

Інші

(480,0)

(459,0)

Всього

(18 361,0)

(7 388,0)

18. Чистий комісійний дохід. Торговельний дохід. Дохід у вигляді дивідендів

Чистий комісійний дохід визначено із таких показників.

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Комісійний дохід, тис.грн.

5670,0

2500,0

Комісійні витрати, тис.грн.

(378,0)

(220,0)

Торговельний дохід Банку становить

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Іноземна валюта (реалізований результат)

991,0

302,0

Іноземна валюта (нереалізований результат)

(23,0)

104,0

Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою)

968,0

406,0

Цінні папери в торговому портфелі банку

41,0

-

Інші

-

-

Всього торговельного доходу

1009,0

406,0

Дохід у вигляді дивідендів

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Цінні папери в торговому портфелі банку

-

-

Цінні папери в портфелі банку на продаж

15,0

34,0

Всього

15,0

34,0

Інші доходи Банку

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Інші доходи Банку

437,0

112,0

19. Витрати на персонал. Інші операційні та загально-адміністративні витрати

Витрати на персонал за 2007р. зросли в порівнянні з 2006р. на 4147,0 тис.грн. або на 112,7% і складають 22,3% всіх витрат Банку.

Витрати на персонал, тис.грн.

Найменування статті

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Відхилення

2

3

4

5

Заробітна плата

(5 460,0)

(2 690,0)

(2770,0)

Внески, збори на обов'язкове державне, пенсійне та соціальне страхування

(1 895,0)

(840,0)

(1055,0)

Витрати на підготовку кадрів

(14,0)

(22,0)

8,0

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

(1,0)

-

(1,0)

Інші витрати на персонал

(457,0)

(128,0)

(329,0)

Всього

(7 827,0)

(3 680,0)

(4147,0)

Середня кількість працівників протягом року

200,0

114,0

86,0

У 2007 році банк став членом НСМЕП, однак збитків внаслідок шахрайських дій за операціями з платіжними картками протягом 2007 року банку не було завдано.

Інші операційні та загально адміністративні витрати

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Адміністративні витрати

(2 358,0)

(1 077,0)

Амортизація

(1 376,0)

(700,0)

Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів

(14,0)

-

Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів

(576,0)

(295,0)

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

(401,0)

(241,0)

Інші

(195,0)

(73,0)

Всього

(4 920,0)

(2 386,0)

20. Чисті витрати на формування резервів

У звітному році витрати по формуванню резервів склали 1829 тис.грн. Крім того було повернуто списаних активів на суму 1,0 тис.грн. Таким чином чисті витрати на формування резервів становлять 1828,0 тис.грн., що на 580 тис.грн. більше показників минулого року.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.