РУБРИКИ

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Кошти в інших банках

Відрахування до резерву

(35,0)

-

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(35,0)

-

Кредити та заборгованість клієнтів

Відрахування до резерву

(1 770,0)

(853,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(1 770,0)

(853,0)

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Відрахування до резерву під знецінення

-

-

Повернення списаних активів

-

-

Всього

-

-

Цінні папери в портфелі банку до погашення

Відрахування до резерву під знецінення

(1,0)

(57,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

(1,0)

(57,0)

Дебіторська заборгованість за операціями банку

Відрахування до резерву

13,0

(22,0)

Повернення списаних активів

-

-

Всього

13,0

(22,0)

Нараховані доходи

Відрахування до резерву

(37,0)

(316,0)

Повернення списаної заборгованості

1,0

-

Всього

(36,0)

(316,0)

Резерви під інші активи

-

-

Повернення списаних інших активів

-

-

Всього

-

-

Всього витрат

(1 829,0)

(1 248,0)

21. Витрати на податок на прибуток. Відстрочені податкові зобов`язання

Витрати на податок на прибуток Банку за звітний період:

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Поточний податок на прибуток

(2 099,0)

(910,0)

Відстрочений податок на прибуток

-

-

Всього

(2 099,0)

(910,0)

Нижче наведено розрахунок відстрочених податкових зобов`язань та податкових активів.

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Відстрочені податкові активи

-

-

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню

-

-

Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди

-

-

Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

-

-

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню

-

-

В банку проведена до оцінка будівель, однак в обліку відстрочені податкові зобов'язання не відображені. Такі проводки передбачено п.4 ПсБО 17 "Податок на прибуток". В результаті цих необхідно було б зменшити додатковий капітал на 25 % від суми дооцінки, тобто на 7029,2 тис.грн. Розрахунок даної суми свідчить про її несуттєвість (1,38% від валюти балансу), що не суперечить листу Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 04230-04108 "Щодо суттєвості в бухгалтерському обліку". Тому аудитори вважають, що відображення таких змін в балансі недоцільне.

22. Забалансові статті

Існуючі потенційні зобов`язання Банку, що виникли в результаті його діяльності є наступними.

Потенційні зобов'язання банку на кінець року

На 31.12.2007р.

На 31.12.2006р.

Гарантії надані

236,0

100,0

Зобов'язання з кредитування, що надані, з них:

45 930,0

16 463,0

Первинний строк погашення - до 1 року

3 175,0

3 139,0

Первинний строк погашення - більше 1 року

42 755,0

13 324,0

Акредитиви

-

-

Авалі

106,0

977,0

Станом на 31.12.2007р. до ЗАТ АКБ "Львів" жодних заяв в претензійно-позовному порядку пред'явлено не було. Угод, що стосуються зобов'язань по капітальних вкладеннях укладених, але невиконаних не було.

Майно банку у заставу не надавалось і станом на 01 січня 2007 року у заставі не перебуває.

У 2007 році Банк виступав лізингоодержувачем по 26 договорах, щодо оперативної оренди приміщень, оренди (суборенди) нежитлових приміщень, земельних ділянок.

23. Операції пов'язаних сторін. Оцінка їх ризику

Відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", пов'язані сторони включають:

а) підприємства, які безпосередньо або через одного чи декількох посередників, контролюють, або контролюються, або мають спільний контроль з Банком (включаючи холдингові компанії, дочірні підприємства та підприємство з якими Банк проводить спільну діяльність);

б) асоційовані підприємства, на діяльність яких Банк має значний вплив, і які не є ні дочірнім підприємством, ні спільним підприємством банку;

в) фізичні особи, які володіють безпосередньо (акціонери) або через посередників правом голосу на зборах акціонерів, яке дає можливість значно впливати на діяльність Банку, а також інші фізичні особи, які можуть впливати або підлягати впливу вищеназваних фізичних осіб у їхніх взаємовідносинах з Банком;

г) основні керівники, які мають повноваження та відповідальність за планування, управління та контролювання діяльності Банку, включаючи керівників, службовців Банку та членів їх сімей;

д) підприємств, в яких безпосередньо чи через посередників значна частка належить фізичним особам, вказаним у пункті (в) чи (г), або на діяльність яких фізичні особи значно впливають. Це стосується підприємств, якими володіють керівники Банку або основні акціонери, та підприємств, в яких керівники Банку також займають керівні посади.

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов'язаними сторонами увага спрямовується на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму. Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюються за методом порівнюваної неконтрольованої ціни у відповідності до вимог П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін".

В ході аудиторської перевірки перевірено заборгованість Банку по кредитах, наданих пов`язаним особам.

Сума кредитів на кінець періоду, наданих пов`язаним особам:

Станом на 31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р.

- тис.грн.

592,96

1661,92

- тис. Євро

0

7,77

- тис. дол.США

69,31

182,86

Відсоткові ставки пов`язаним особам:

- в гривнях

17,03%

17,20%

- в Євро

12,56%

11,90%

- в доларах США

11,63%

13,31%

Середньозважені процентні ставки по кредитах, що Банк надає пов`язаним особам, суттєво не відрізняються від середньозваженої процентної ставки в загальному по Банку.

Кредитування пов`язаних осіб здійснюється Банком у межах нормативів, встановлених НБУ, згідно внутрішніх процедур Банку з кредитування.

Аудиторами визначена питома вага кредитів, наданих інсайдерам в загальній сумі кредитів, що наведено в табл11.

Таблиця 11 - Питома вага кредитів, наданих інсайдерам.

Роки

Надано кредитів всього

Надано кредитів інсайдерам

Питома вага,%

Тис.грн.

Тис. дол.. США

Тис.ЄВРО

Тис.грн.

Тис. дол. США

Тис.ЄВРО

дол.

дол. США

ЄВРО

2005р.

83083

4533

1326

1581

80

5

1,9

1,76

0,38

2006р.

483127

26360

7705

618

46

13

0,13

0,17

0,17

2007р.

460981

25152

7352

1906

77

29

0,41

0,31

1,05

24. Аудит внутрішньобанківських операцій

Аудит нарахування заробітної плати та пов`язаних з нею розрахунків

В Банку операції по розрахунках з оплати праці та обов`язкових нарахувань на неї ведуться у відповідності з чинним законодавством і відображаються на відповідних рахунках 7 класу. Заробітна плата виплачується двічі на місяць. При виплаті заробітної плати одночасно сплачуються всі обов`язкові нарахування на заробітну плату. Перевіркою повноти та своєчасності виплати заробітної плати та обов`язкових нарахувань на неї в 2007р. порушень не виявлено.

За 2007р. працівникам Банку була нарахована заробітна плата на суму 5460 тис.грн. Сума внесків на обов`язкове соціальне страхування, нарахована Банком за 2007р., складає 1895 тис.грн. Інші витрати Банку на утримання персоналу в 2007р. склали 472 тис.грн.

Виконуючи вимоги Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. №875-XII Банк створив робочі місця для інвалідів у кількості 4,0% від чисельності працівників підрозділів і прийняв на роботу 8 працівників інвалідів.

Облікова чисельність працівників Банку на кінець 2007р. становила 218 чол. проти 122 на кінець 2006р., що на 96 осіб більше, або на 44%. Середня облікова чисельність працівників Банку в 2007р. становила 158 чол., проти 114 у 2006р., що на 44 осіб більше, або на 38,6 %.

За результатами аудиторської перевірки ми прийшли до висновку, що витрати Банку на оплату праці є реальними, здійснювались на основі штатного розпису та наказів. Обов`язкові нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до ставок і норм соціальних внесків у встановлені терміни.

25. Аудит операцій з валютними цінностями та операції на фондовому ринку

Протягом 2007 року Банк вів бухгалтерський облік і складав фінансову звітність у валюті України.

Операції в іноземній валюті відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками з врахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

Операції в іноземній валюті Банк відображає в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ на дату проведення операції або на дату складання звітності. У балансі Банку станом на 31.12.2007р. усі залишки по статтях, виражених в іноземній валюті, перераховані в українські гривні за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.12.2007р.

Доходи і витрати в іноземній валюті Банк відображає щоденно за курсом НБУ, встановленим на поточний робочий день, з використанням технічних рахунків 3800 (3801) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Валютні позиції підлягають щоденній перевірці.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей в іноземній валюті у зв'язку зі зміною офіційного курсу відображається за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Сума витрат (збитку) від переоцінки за звітний рік склала - 327,5 тис.грн.

Згідно зі своєю обліковою політикою Банк здійснює під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют переоцінку позабалансових вимог і зобов'язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті юридичним і фізичним особам протягом 2007р. здійснювалось із дотриманням норм "Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 (із змінами).

Вибірковою перевіркою правильності відкриття рахунків юридичним та фізичним особам за 2007р. встановлено, що рахунки відкриваються після представлення клієнтами усіх необхідних документів. В юридичним справах клієнтів є всі документи, які передбачені вище згаданими нормативними документами.

Облік і контроль експортно-імпортних операцій своїх клієнтів Банк здійснює у відповідності з вимогами "Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями", що затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999р. №136 (зі змінами), а також "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", затверджених Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281 (зі змінами) та "Положення про порядок іноземного інвестування в Україну", затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №280.

Розрахунки за експортно-імпортними операціями між резидентами України та юридичними особами-нерезидентами України проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних банках та банках України.

Станом на 31 грудня 2007р. Банк має 27 кореспондентських рахунків типу "Ностро" (в т.ч. 0 карткових, призначених для розрахунків за пластиковими картками), відкритих у 10-ти банках: 4-х іноземних та 6-ти українських.

Відповідно до "Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", затверджених постановою Правління НБУ №343 від 15.08.2001 року, всі наявні кореспондентські рахунки типу "Ностро" та "Лоро" зареєстровані в Національному банку України та на них отримані Реєстраційні номери.

Основними банками-кореспондентами ЗАТ АКБ "Львів" для розрахунків в іноземних валютах у 2007 році були:

- Reiffeisen ZENTRALBANK OSTERREICH A.G., Wien, Австрія;

- ВАТ "Собинбанк" м. Москва, Росія;

- ВАТ "Промсвязьбанк" м. Москва, Росія;

- BRE BANK SA, Warsaw Польща.

ЗАТ АКБ "Львів" у звітному році активно продовжував використовувати систему СВІФТ, як основний засіб зв'язку при виконанні платежів в іноземній валюті.

Банк протягом 2007 року не здійснював обслуговування кореспондентських рахунків типу "Лоро".

Протягом звітного періоду Банк проводив валютно-обмінні операції у власних операційних касах. У 2007 році функціонувало 9 пунктів обміну валют, що працювали згідно агентських угод. Обсяги валютно-обмінних операцій наведено в табл.11.

Обороти по валютній касі.

Валюта

Д-т

К-т

CAD

103745,00

103756,00

EUR

4444070,84

4374523,14

GBP

16905,00

14280,00

RUB

1312820,00

1146900,00

USD

40857532,55

40419838,30

Головними напрямками торговельних операцій є:

здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу та обміну іноземної валюти, як для потреб клієнтів Банку та філій, так і за рішенням та за кошти Банку;

проведення внутрішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти між клієнтами Банку, філій;

проведення зовнішніх торгів з купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на підставі розпорядження (тікету), отриманого від відділу міжбанківських операцій згідно укладених та підтверджених угод по купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на міжбанківському ринку України.

Аудит валютних операцій в ЗАТ АКБ "Львів" дозволяє зробити висновок, що облік операцій в іноземній валюті відповідає вимогам НБУ та валютному законодавству України.

Контроль за дотриманням резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями Банк проводив за даними реєстрів вантажно-митних декларацій, отриманих з митниць, а також поточних операцій клієнта. Банк реєструє експортно-імпортні операції своїх клієнтів у спеціально заведених журналах. У ході перевірки встановлено, що Банк повідомляє відповідні органи ДПАУ і НБУ про порушення термінів розрахунків при здійснення експортно-імпортних операцій згідно вимог Інструкції від 24.03.1999р. №136.

Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому ринку України здійснюються Банком згідно "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", що затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281.

Перевіркою дотримання вимог Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. №400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) та "Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", затвердженого постановою КМУ від 03.11.1998р. №1740 (зі змінами), встановлено, що під час купівлі іноземної валюти Банк нараховує та сплачує відсотки від суми придбання іноземної валюти в гривнях за курсом НБУ до Пенсійного фонду України. Порушень не встановлено.

Продаж валюти здійснюється згідно заяв клієнтів у встановлені законодавством терміни. Порушень не виявлено.

При здійсненні операцій з готівковою іноземною валютою через каси Банку у 2007р. курси купівлі-продажу валюти встановлювались відповідно до вимог "Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002р. №502 (зі змінами). Вибірковою перевіркою порушень при встановленні курсів обміну валют не виявлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо повноту та достовірність відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку за 2007р. операцій з іноземною валютою та іншими об`єктами обліку, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Депозитарна діяльність

04.05.2007р. ЗАТ АКБ "Львів" отримав ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №318272). Депозитарну діяльність Банк розпочав у липні 2007р.

Банк, як зберігач, надає послуги як резидентам, так і нерезидентам.

Дохід за кастодіяльні послуги за 2007р. склав 38972,40 грн. Сумарна номінальна вартість депозитарних активів, що обліковуються на рахунках депонентів Зберігача на 31.12.2007р. становить 114 000 000,00 грн.

Банк сплатив ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" комісійних за депозитарне обслуговування у 2007р. 6937,19 грн. і Центральній розрахунковій палаті НБУ (за зберігання і облік ОВДП) 214,55 грн.

26. Аудит фінансового стану. Якість управління активами і пасивами

Дисципліна дотримання економічних нормативів

Одним з основних факторів прибутковості Банку є якість управління активами і пасивами Банку.

Управління банківськими ресурсами - це складна і багатогранна проблема, яка не має однозначної відповіді і потребує щоденного аналізу стану не тільки банківських активів і пасивів, а й перспектив розвитку економіки країни в цілому. Управління банківськими ресурсами - це діяльність, яка пов`язана з залученням грошей в тісній ув`язці з їх розміщенням.

Цю роботу в ЗАТ АКБ "Львів" виконує Комітет по керуванню активами та пасивами (КУАП), діяльність якого здійснюється відповідно до Положення, затвердженого рішенням Правління ЗАТ АКБ "Львів" від 12.10.2006р. Засідання Комітету проводяться не менше 1 разу в два тижні.

В обов'язки КУАП входить:

порівняння запланованої структури активів та пасивів з фактичною;

регулярний контроль за станом процентних ставок по залучених та вкладених коштах;

розробка у разі необхідності альтернативних планів фінансових ресурсів, які враховували б зміни в процентних ставках по депозитах та кредитах;

регулярний аналіз змін в активах і пасивах чутливих до змін процентних ставок, їхній вплив на прибуток, капітал та вартість активів;

аналіз поточної та прогнозованої ліквідної позиції;

контроль за рівнем та складом неробочих активів;

розгляд поточної та прогнозованої позиції банку щодо оподаткування;

контроль за відповідністю страхових резервів;

контроль за системою управління ризиками в діяльності банку;

розгляд ефективності використання капіталу з метою забезпечення достатнього рівня прибутковості акціонерного капіталу;

розгляд рівня процентних ставок та джерел ресурсів щодо значних інвестицій або кредитів з метою синхронізації періодів настання платежу в межах визначеного мінімального спреду;

розгляд встановлених процентних ставок і розподілу строків закінчення депозитів та кредитів;

здійснення нагляду за підготовкою річного плану доходів, витрат і прибутку та пов`язаних показників і цілей, які випливають із стратегічних планів;

розгляд рейтингу банку за структурою активів та пасивів в групі однорідних банків.

Щоденний аналіз обсягів робочих активів і залучених коштів та середньозважений ставок по них, допомагав вчасно та адекватно впливати на зміни, які відбувались в структурі балансу.

Аналіз фактичної собівартості фінансових результатів щоквартально змінював мінімальні процентні ставки по кредитах та максимальні - по депозитах фізичних і юридичних осіб і таким чином Банку вдавалось зберегти чисту процентну маржу на досягнутому рівні.

Ефективність управління активно-пасивними операціями Банку на підставі по факторного і структурного аналізу фінансових ресурсів впродовж звітного року суттєво покращило структуру балансу і забезпечило високі показники ефективності діяльності Банку.

Показники ефективності діяльності Банку

2007р.

2006р.

Рентабельність чистих активів (ROA, %)

1,3

1,1

Рентабельність капіталу (ROE, %)

3,9

4,0

Наведені дані свідчать про те, що Банком приділяється увага питанням, пов`язаним з керуванням активами і пасивами.

Таким чином, на думку аудиторів, в Банку добре поставлена робота по управлінню активами і пасивами.

Ліквідність - одна з узагальнених якісних характеристик діяльності Банку, яка обумовлює його надійність. Ліквідність Банку - це його здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов'язання перед вкладниками і кредиторами. Ліквідність залежить від багатьох факторів, в тому числі від величини власного капіталу, якості активів, відповідності активів і пасивів по термінах.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами). За період 2007р. фактичні значення економічних нормативів мали тенденцію до зниження у порівнянні з 2006р.

Показники ліквідності комерційних Банків контролюються НБУ шляхом встановлення для комерційних Банків нормативних показників, обов'язкових до виконання.

Нижче наведено нормативне і фактичне значення обов'язкових економічних нормативів по ЗАТ АКБ "Львів".

Таблиця 13.

Показники

Позн.

Нормативне значення

Фактичне значення

на 31.12. 2006р., %

Фактичне значення

на 31.12. 2007р., %

1

2

3

4

5

Норматив адекватності регулятивного капіталу

Н2

Не менше 10%

38,43

21,94

Норматив адекватності основного капіталу

Н3

Не менше 4%

28,29

16,77

Норматив миттєвої ліквідності

Н4

Не менше 30%

72,58

111,87

Норматив поточної ліквідності

Н5

Не менше 40%

73,80

91,56

Норматив короткострокової ліквідності

Н6

Не менше 20%

36,48

46,03

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Н7

Не більше 20%

23,69

20,45

Норматив "великих" кредитних ризиків

Н8

Не більше 800%

98,37

187,00

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Н9

Не більше 2%

0,34

1,11

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Н10

Не більше 20%

2,04

3,29

Норматив інвестування в цінні папери окремо по кожній установі

Н11

Не більше 15%

0,48

0,46

Норматив загальної суми інвестування

Н12

Не більше 60%

0,48

0,46

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку

Н13

Не більше 30%

7,90

13,26

Норматив ризику загальної довгої відкритої позиції

Н13-1

Не більше 20%

7,90

12,75

Норматив ризику загальної короткої відкритої позиції

Н13-2

Не більше 10%

0,00

0,51

Наведені вище дані свідчать про те, що в ЗАТ АКБ "Львів" всі економічні нормативи виконуються. Аналіз цих показників за 2007р. свідчить, що Банк ретельно дотримується вказаних нормативів.

Ріст чистих активів Банку на 112,8 % при незначному збільшенні розміру основного капіталу на 139,8% призвів до зменшення нормативів адекватності капіталу (Н2) та (Н3) і як наслідок - перехід в категорію достатньо капіталізованого Банку.

Зниження норм обов'язкового резерву та ефективне використання коштів на коррахунку Банку збільшили прибутковість Банку і зменшили запас міцності нормативів ліквідності Н4 та Н5.

Внаслідок введення НБУ нової методології розрахунку нормативів Н9 та Н10 (від статутного капіталу, раніше від регулятивного капіталу) фактичні значення цих нормативів стали вищими. При рості активно-пасивних операцій та розміру регулятивного капіталу на особливому контролі були нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) зменшився з 23,79% до 20,45%, максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) збільшився з 0,34% до 1,11%, максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств наданих інсайдерам (Н10) з 2,04% до 3,29%, які Банк щоденно контролює.

У порівнянні з початком року активність операцій на фондовому ринку підвищилась, про що свідчать фактичні значення нормативів інвестування: норматив інвестування в цінні папери (Н11) станом на 01.01.2008р. становили 0,46% проти 0,48% (на 01.01.2007р.) при нормі - не більше 15,0%; загальної суми інвестування (Н12) - 0,46% проти 0,48% відповідно (норма - не більше 60%) при тому, що регулятивний капітал зріс на 37,2 млн.грн.

Доведення валютної позиції до оптимальних розмірів, спричинена нижчою ефективністю використання власних коштів в іноземній валюті, ніж в гривні, різким коливанням курсу євро та незмінним курсом долара США впродовж року. Така політика призвела до приведення нормативу довгої відкритої валютної позиції Н13-1 до 12,75% на кінець 2007р. (норма - не більше 20,0%) і, відповідно, загальної відкритої валютної позиції до 13,26% (норма - не більше 30,0%), оскільки коротка валютна позиція на кінець року - 0,51%.

27. Достатність резервів. Відповідність резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ

Загальні резерви та резервні фонди формуються згідно з вимогами чинного законодавства України та за рішенням загальних зборів акціонерів банку для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під час проведення банківських операцій.

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснювався відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", затвердженим постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. №505 та діючого внутрішнього Положення Банку.

Формування резервів для покриття кредитних ризиків здійснюється Банком відповідно до "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 (зі змінами і доповненнями) та розробленої Банком власної Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

По кредитах, віднесених до групи "стандартні", Банк формує резерв у валюті заборгованості за рахунок витрат в фінансовому обліку і відображає їх на балансових рахунках 1 та 2 класів. В податковому обліку ці витрати не включаються до складу валових витрат.

По кредитах, віднесених до категорії нестандартних, Банк формує спеціальні резерви у валюті заборгованості для покриття кредитних ризиків. Резерви формуються Банком за рахунок витрат за групою рахунків №770, 772.

Обсяг резервів визначається відповідно до загальної кредитної заборгованості за кожною групою кредитів, класифікованих за ступенем ризику та щомісячно уточнюється. Для нарахування резерву Банк проводить оцінку кредитної заборгованості. При цьому береться до уваги фінансовий стан позичальника та його платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу та процентів за кредитом.

У ЗАТ АКБ "Львів" резерв створюється для відшкодування втрат за основним боргом (без процентів), за нарахованими доходами за активними операціями та зобов`язаннями з кредитування.

По "безнадійним" кредитам Банк формує резерв станом на 1 число місяця після віднесення кредиту до цієї категорії, без врахування застави.

Сума резервів під кредитні ризики в ЗАТ АКБ "Львів" розраховується в автоматичному режимі. У ЗАТ АКБ "Львів" резерв під кредитні ризики створюється правильно.

Постійне вдосконалення платіжного календаря давало можливість в повній мірі відстежувати весь потік грошових коштів на коррахунку Банку в розрізі валют і забезпечувати вчасне виконання зобов`язань перед клієнтами Банку.

Працівниками Банку постійно здійснювався моніторинг коррахунку та контроль за поступленнями та списаннями коштів, який давав можливість оперативно приймати рішення щодо продажу вільних та купівлі необхідних фінансових ресурсів Банку.

Дотримання нормативу обов`язкового резерву на коррахунку Банку здійснювалось згідно "Положення про порядок визначення та формування обов`язкових резервів для банків України", затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.04.2004р. №172 (зі змінами).

Протягом 2007р. не було допущено жодного порушення нормативу обов`язкового резерву.

Резервний фонд для покриття можливих збитків від банківської діяльності створюється у порядку, встановленому зборами акціонерів. Він формується за рахунок відрахувань з прибутку і повинен складати не менше 5% від суми отриманого прибутку.

Станом на 31.12.2007р. Банком було сформовано резервний фонд в сумі 5227 тис.грн. який є одним з елементів основного капіталу Банку. Наявність коштів в резервному фонді забезпечує стійкість банку, зменшує ймовірність його банкрутства.

За результатами перевірки встановлено, що страхові резерви сформовано відповідно до вимог нормативних документів, в повному обсязі. Порушення нормативів ліквідності Банком не допускалось.

28. Процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку

Згідно вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України", що затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. №114 (зі змінами), а також на основі Статуту в Банку створено самостійний підрозділ внутрішнього аудиту.

Положення з міжнародної практики аудиту 1004 "Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів" та 1006 "Аудит фінансових звітів банків" вимагають, щоб під час аудиту ми оцінили:

- організаційний статус підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

- обсяг його обов`язків;

- технічну компетентність його персоналу та професійну обачність, яку вони застосовують при оцінюванні роботи Банку.

В Банку діє Положення про службу внутрішнього аудиту, затверджене Головою Правління 30.12.2006р. та погоджено рішенням Спостережної Ради Банку (протокол від 30.12.2006р.)

Відділ внутрішнього аудиту Банку підпорядковується Спостережній Раді Банку.

Метою внутрішнього аудиту є:

виявлення ризику і робота щодо його зниження;

дотримання Банком прийнятої політики і процедур;

економічність і ефективність використання ресурсів.

Проведення аудиту структурних підрозділів Банку здійснюється на підставі плану роботи внутрішнього аудиту, затвердженого Спостережною Радою та відповідно до наказів Голови Правління.

Протягом року проведено 45 перевірок, в т.ч. планових 41, позапланових 4.

Результати перевірок оформлені актами, з якими ознайомлений Голова Правління.

Проведено перевірки таких без балансових відділень:

- Самбірського - акт від 27.12.2007р.

- шостого Львівського - акт від 30.11.2007р.

- п`ятого Львівського - акт від 16.11.2007р.

- третього Львівського - акт від 29.10.2007р.

- сьомого Львівського - акт від. 29.10.07р.

- Стрийського - акт від 25.05.2007р.

- Новояворівського - 11.05.2007р.

- другого Львівського - акт від 27.04.2007р.

Крім того, проведено тематичні перевірки:

- аналіз управління ризиками;

- дотримання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу;

- депозитних операцій юридичних осіб;

- депозитних операцій фізичних осіб;

- обліку основних засобів;

- систем управління ліквідністю та достатності капіталу;

- розрахункових операцій юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- кредитного портфелю;

- відображення доходів і витрат у податковому обліку та аналіз дебіторської заборгованості;

- правильності відкриття-закриття поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- оформлення, надання, супроводження кредитів фізичних осіб;

- організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та правильності і своєчасності формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

- порядку оформлення, надання, супроводження кредитів юридичних осіб;

- правильності організації бухгалтерського обліку доходів і витрат, повноти відображення доходів і витрат;

- управління ризиками;

- правильності заповнення статистичної звітності;

- операцій з цінними паперами в торговому портфелі.

Банківська діяльність пов'язана з великою кількістю ризиків, тобто можливими втратами, зниженням ліквідності, фінансовими збитками, спричиненими внутрішніми та зовнішніми факторами. З метою зниження банківських ризиків, внутрішній аудит висвітлює всі аспекти діяльності банку, визначає конкретні шляхи вирішення проблем, шляхом надання рекомендацій щодо покращення виконання окремих банківських операцій, які знаходять своє відображення в аудиторських довідках відділу.

Відділ внутрішнього аудиту тримає зв'язок із зовнішнім аудитом.

Відділом внутрішнього аудиту здійснюється контроль за умовами та вимогами до проведення зовнішнього аудиту у відповідності до "Положення про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку". Відділ внутрішнього аудиту надає допомогу у підготовці аудиторського звіту фірмою "Аудит-сервіс Inc" про фінансово-господарську діяльність Банку та контролює своєчасність подання аудиторського звіту та висновку до НБУ.

Діяльність внутрішнього аудиту в Банку направлена на попередження і недопущення потенційних збитків Банку, на зменшення факторів ризику.

В ЗАТ АКБ "Львів" існує система внутрішнього контролю. Практично всі банківські операції підлягають внутрішньому контролю: в бухгалтерії виконується послідовний контроль, ретельно контролюються операції, пов'язані з видачею готівки, постійно ведеться контроль за дотриманням обов'язкових економічних нормативів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.