РУБРИКИ

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Аудитори оцінюють систему внутрішнього контролю в Банку і роботу внутрішніх аудиторів адекватною потребам внутрішнього середовища Банку.

29. Управління ризиками. Оцінка ризиків банківських операцій

В ЗАТ АКБ "Львів" постійно проводиться оцінка функціональних та фінансових ризиків. Серед них:

- кредитний ризик, або імовірність того, що позичальник не зможе повністю і вчасно повернути кредит, або процент по кредиту, що призведе до зниження рентабельності Банку;

- дотримання норм правового регулювання, адже ризик порушення цих норм може призвести до втручання або нагляду зі сторони НБУ, або закриття чи примусового продажу банку;

- ризик ліквідності, або здатність банку своєчасно виконувати свої грошові зобов'язання, що визначається збалансованістю за термінами і сумами погашення активів та виконання зобов'язань банку;

- ризик зміни процентних ставок через зміни ринкової ставки процента;

- валютний ризик;

- операційний ризик; ризик, пов'язаний з якістю системи внутрішнього контролю і з тим, наскільки можливо покладатися на точність бухгалтерських і фінансових даних;

- стратегічний ризик;

- репутаційний ризик.

З метою управління ризиками у відповідності до ст.44 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у Банку діє підрозділ Управління ризиків та економічного аналізу. Управління ризиків та економічного аналізу є структурним підрозділом ЗАТ АКБ "Львів" і у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується Заступнику Голови Правління банку. Управлінню підпорядковуються два структурних підрозділи: Відділ з управління ризиками та Відділ економічного аналізу.

В звітному році діюча система управління ризиками в діяльності Банку продовжувала вдосконалюватись: вводилися додаткові показники. Оновлювались існуючі ліміти і впроваджувались більш ефективні процедури контролю.

Серед головних ризиків - кредитний та ризик ліквідності.

Контроль за кредитним ризиком здійснюється на підставі таких документів:

Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

Положення про управління кредитним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів".

Положення про кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії Банку

Кредитної політики

Положення про кредитування

Загальні параметри ризику обговорюються і визначаються на засіданнях Правління банку та Комітету по управлінню активами і пасивами. Більш детально параметри ризику розробляє Кредитний комітет банку. Параметри нижньої ціни кредиту розраховуються фінансово-аналітичним управлінням і затверджуються на Тарифному комітеті Банку.

Роботу по поверненню кредитів проводять працівники управління правового забезпечення за сприяння співробітників інших структурних підрозділів.

Застосовуються наступні методи зниження кредитних ризиків:

Банк протягом звітного періоду застосовував різні методи зниження кредитних ризиків з метою зменшення ймовірності фінансових втрат:

- видача кредитів під ліквідну заставу. Вартість майна, що передається в заставу визначається на підставі оцінки фінансових служб Банку та незалежного експерта, що дозволяє визначити реальний рівень ліквідності предмета застави;

- припинення видачі кредитів суб'єктам господарювання з негативною кредитною історією (несвоєчасне погашення відсотків і попередньо виданих кредитів, нецільове використання кредитних коштів, інформація з різних джерел про погіршення фінансового стану позичальника, ознайомлення із кредитною історією позичальника тощо );

- оцінка платоспроможності позичальника та визначення якості ринкової позиції в сфері його діяльності;

- диверсифікація кредитного портфеля;

- активне запровадження різних форм співпраці зі страховими компаніями стосовно страхування фінансових ризиків.

Протягом звітного періоду Банком дотримувались усі нормативи ризиків. Станом на 31.12.2007р. максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н7) зменшився з 23,69% (на початок року) до 20,45% при нормативі не більше 20%.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) становив 1,11% при нормі не більше 2%.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10) склав 3,29% при нормі не більше 20%.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів Банком проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами).

Управління ризиками ліквідності здійснюється на підставі Положення банку "Про комітет по управлінню активами і пасивами ЗАТ АКБ "Львів", "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами), Положення про управління ризиком ліквідності, Положення про комітет з управління активами та пасивами, На засіданнях Комітету по розподілу ресурсів розглядається ліквідна позиція Банку в розрізі валют. Розробляється стратегія розміщення вільних коштів на максимально вигідних умовах.

Банк використовує автоматизовану програму аналізу статей активів і пасивів консолідованого балансу за термінами, що дає можливість покращувати прогнозування і поліпшувати управління ризиком ліквідності.

Для забезпечення управління юридичним (правовим) ризиком в банку розроблено Положення про управління юридичним ризиком від 13.10.2006р. Робота юридичного відділу спрямована на правильне застосування законодавства в роботі банку, захист його прав та законних інтересів. Юристи надають правову допомогу при розгляді документів на отримання кредиту, чим забезпечується управління правовим ризиком при отриманні кредитів. З метою забезпечення захисту інтересів Банку працівники юридичного відділу представляють інтереси Банку в судових органах при розгляді судових справ за участю Банку, надають правову допомогу структурним підрозділам у веденні претензійної роботи, тощо. Спеціалістам банку надаються необхідні консультації та роз'яснення практики застосування законодавства.

Ринковий ризик банку існує на вкладення Банку в цінні папери підприємств та організацій та впливу зовнішніх факторів на рівень процентних ставок по активних і пасивних операціях Банку.

Банком розроблена система захисту від цього ризику - вкладення в цінні папери диверсифіковані по прибуткових галузях економіки і підприємствах в незначних обсягах, що дозволяє зберегти вартість вкладених коштів при можливих кризах на фондовому ринку України.

Процентний ризик управляється згідно з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" з метою мінімізації негативного впливу на рентабельність банку коливань ринкових процентних ставок.

Управління даним видом ризику включає 4 етапи:

виявлення факторів, які впливають на рівень ризику;

аналіз виявлених факторів;

кількісна та якісна оцінка ризику;

заходи по мінімізації ризику.

Кількісний аналіз передбачає використання ГЕП-менеджементу, аналіз кривої дохідності та метод дюрації (аналіз тривалості). Якісний аналіз визначає готовність та забезпеченість банку швидко та ефективно реагувати на виявлені зміни. Дані оцінки виражаються з допомогою шкали балів, яка визначена з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

На підставі розробленого програмного продукту здійснюється щоденний контроль за рівнем процентних ставок, по працюючих активах і платних пасивах, ГЕПУ, чистій процентній маржі, а також відповідно термінів залучення і вкладення ресурсів.

Середньозважені процентні ставки за деякими активами та зобов`язаннями у порівнянні з 2006р. наведено нижче.

Таблиця 14.

Статті балансу

2007р.

2006р.

Грн

EUR

USD

RUR

Грн

EUR

USD

RUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активи

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

0

0

0

0

0

0

0

0

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансовані НБУ та цінні папери, емітовані НБУ

7,14

0

0

0

0

0

0

0

Кошти в інших банках

3,09

0

0

0

7,76

0

6,00

0

Цінні папери в торговому портфелі Банку

0

0

0

0

0

0

0

0

Цінні папери в портфелі Банку на продаж

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів

17,03

11,63

12,56

0

20,42

12,14

13,64

20,00

Цінні папери в портфелі банку до погашення

15,16

0

0

0

0

0

0

0

Зобов`язання

Кошти банків

В т.ч. кредити, які отримані від НБУ

8,7910,5

00

00

00

15,1214,0

00

12,200

00

Кошти клієнтів

12,22

7.59

9.2

0

14,80

7,41

8,57

0

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком

0

0

0

0

0

0

0

0

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

0

0

В Банку існує методика, яка передбачає проведення детального аналізу валютного ризику, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування, і за якою ризик оцінюється шляхом визначення тривалості періоду ризику, суми коштів в іноземній валюті, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов'язаннями в іноземній валюті, що можуть виникнути в майбутньому.

Розроблена стратегія менеджменту валютного ризику забезпечує такі основні елементи:

· використання всіх можливих засобів уникнення валютного ризику, який призводить до значних збитків

· контроль валютного ризику та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливості уникнути його повністю

· страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.

Позиція Банку щодо регулювання даного ризику викладена у Положенні про управління валютним ризиком від 13.10.2006р.

Таблиця 15.- Валютний ризик за 2006р.

№ п/п

АКТИВИ

UAH

EUR

USD

RUR

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Грошові кошти та залишки в НБУ

8 608

393

849

15

11

9 876

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

1 987

0

0

0

0

1 987

3

Кошти в інших банках

0

1 015

5 041

12

28

6 096

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

310

0

0

0

0

310

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

0

0

0

0

0

0

6

Кредити та заборгованість клієнтів

106 751

3 194

31 237

0

0

141 182

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

2 956

0

0

0

0

2 956

8

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

0

0

0

0

9

Основні засоби та нематеріальні активи

16 253

0

0

0

0

16 253

10

Нараховані доходи до отримання

141

43

24

0

0

208

11

Інші активи

293

2

22

0

0

317

12

Усього активів

137 299

4 647

37 173

27

38

179 185

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

13

Кошти банків

10 330

0

0

0

0

10 330

13.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

1 800

0

0

0

0

1 800

14

Кошти клієнтів

66 910

4 065

32 126

0

1

103 102

15

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

16

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

17

Нараховані витрати до сплати

790

72

488

0

0

1 350

18

Інші зобов'язання

4 125

0

3

0

0

4 128

19

Усього зобов'язань

82 155

4 137

32 617

0

1

118 910

20

Чиста балансова позиція

55 144

510

4 556

27

38

60 275

21

Чиста позабалансова позиція за умовними сумами

358 950

(35)

9 191

0

0

368 106

Таблиця 16.- Валютний ризик за 2007р.

№ п/п

АКТИВИ

UAH

EUR

USD

RUR

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Грошові кошти та залишки в НБУ

22 977

957

3 045

51

38

27 068

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України

2 000

0

0

0

0

2 000

3

Кошти в інших банках

17 563

1 432

1 610

98

135

20 838

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

13 018

0

0

0

0

13 018

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

19 212

0

0

0

0

19 212

6

Кредити та заборгованість клієнтів

233 151

8 070

129 550

0

0

370 771

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

2 441

0

0

0

0

2 441

8

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

0

0

0

0

9

Основні засоби та нематеріальні активи

50 998

0

0

0

0

50 998

10

Нараховані доходи до отримання

780

3

161

0

0

944

11

Інші активи

1 293

0

15

0

0

1 308

12

Усього активів

363 433

10 462

134 381

149

173

508 598

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

13

Кошти банків

41 100

0

0

0

0

41 100

13.1

У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України

1 000

0

0

0

0

1 000

14

Кошти клієнтів

151 108

10 745

119 675

79

2

281 609

15

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

0

0

0

16

Боргові цінні папери, емітовані банком

4 7 000

0

0

0

0

47 000

17

Нараховані витрати до сплати

3 948

237

1 867

0

0

6 052

18

Інші зобов'язання

4 586

0

12

0

0

4 598

19

Усього зобов'язань

247 742

10 982

121 554

79

2

380 359

20

Чиста балансова позиція

115 691

(520)

12 827

70

171

128 239

21

Чиста позабалансова позиція за умовними сумами

791 122

(1 619)

4 941

0

0

791 444

Як бачимо з таблиць, валютний ризик у Банку практично відсутній, оскільки норматив відкритої довгої валютної позиції на 31.12.2007 р. мінімальний і становить 12,75%, чиста балансова позиція в доларах США становить "плюс" 12828 тис.грн., в Євро - "мінус" 520 тис.грн.

Власна валютна позиція Банку зосереджувалась, в основному, в доларах США і Євро. При очікуванні росту чи падіння курсу цих валют, структура валютної позиції на протязі року раціонально переформовувались, що дало змогу отримати додатковий прибуток від зміни валютних курсів.

В Банку створена система управління операційним ризиком, за допомогою якої Банк ідентифікує ризик, проводить оцінку його величини, здійснює її моніторинг і контролює свої ризикові позиції, враховує взаємозв'язки з іншими категоріями ризиків. В середині Банку розроблена власна методика управління операційними ризиками від 13.10.2006р.

Банк ідентифікує і оцінює операційний ризик у всіх банківських продуктах, напрямках діяльності, процесах, системах, здійснює аналіз факторів, які негативно впливають на досягнення цілей Банка (організаційна структура Банку, особливості діяльності, якість кадрів, плинність кадрів, зміни в технологіях, тощо ).

Управління операційним ризиком відбувається на тому рівні, де він виникає, а також за допомогою функції контролю ризиків відповідними незалежними підрозділами з управління ризиками.

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого делегування повноважень працівникам Банку щодо здійснення банківських операцій, розподілом повноважень окремих структурних підрозділів, обмеженням доступу до операційної системи, визначенням права підпису документів, існуванням адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, методик, процедур тощо) щодо управління операційним ризиком, щоденним звірянням рахунків, а також проведенням регулярного аудиту операцій і процесів.

Існуючу в Банку систему управління операційним ризиком умовно можна поділити на 3 рівні:

· система управління операційним ризиком на рівні керівництва Банку ;

· система управління операційним ризиком на рівні начальників структурних підрозділів;

· система управління операційним ризиком на рівні незалежного Управління ризиками та економічного аналізу.

З метою управління стратегічним ризиком Банком розроблено стратегічний план розвитку, в якому взаємопов'язані стратегічні завдання і ресурси, які будуть задіяні для їх виконання. Дане питання регулюється положенням про оцінку стратегічного ризику в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

Для управління та зменшення репутаційного ризику, пов'язаного із можливим несприйняттям, несприятливим сприйняттям іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами чи контролюючими органами Банком розроблено Методику щодо управління репутаційним ризиком (протокол від 13.10.2006р.)

Інформація про стан ризиків Банку знаходиться у полі зору Правління та Спостережної ради.

Аудитори вважають роботу Банку щодо системи управління ризиками задовільною.

30. Відповідність обсягу активів і зобов`язань Банку за строками погашення (на підставі аналізу статформи №631)

Робота по управлінню ризиками ліквідності проводиться Управлінням ризиків та економічного аналізу .

Протягом звітного періоду банком ні разу не порушувався жоден з трьох щоденних нормативів ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4) станом на 31.12.2007р. становив 111,87% при нормі не менше 30%, фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5) становило 91,56 % при нормі не менше 40% ; нормативу строкової ліквідності (Н6) - 46,03% при нормі не менше 20%.

Впродовж 2007р. ризик ліквідності був мінімізований. Щомісячно проводився аналіз ліквідної позиції Банку в розрізі валют та фіксувались показники кумулятивного ГЕПу в короткостроковому та довгостроковому періодах, як по власній методиці, так і за файлом А7.

Згідно нової методики розрахунку ліквідної позиції Банку, яка була введена НБУ з 11.07.2007р. "Звіт про структуру активів та пасивів Банку" (файл А7) суттєво помінявся, оскільки тепер включає практично всі статті балансу

Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів Банку станом на 31.12.2006 р. та 31.12.2007р. наведено в табл.17,18.

Таблиця 17 - Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів на 31.12.2006р., тис.грн.

Активи

до 1 міс

1м-3м

3м-1р.

>1 року

всього

Готівкові кошти та кошти НБУ

9876329

-

-

-

9876329

Кошти в інших банках

4085336

2020000

-

-

6105336

Операції з цінними паперами

309752

44300

-

300000

3354052

Операції з клієнтами

5163430

3398173

22861071

110884559

142307233

Дебіторська заборгованість

277914

-

-

-

277914

Основні засоби та нематеріальні активи

-

-

-

16252795

16252795

Інші активи

49807

13000

2382

2000000

2065189

ВСЬОГО

19762568

5475473

22863453

132137354

180238848

Пасиви

Кошти НБУ

-

-

1800000

-

1800000

Кошти інших банків

2014483

4020000

2500000

-

8534483

Кошти суб`єктів господарювання

14848589

-

-

-

14848589

Кошти фізичних осіб

7587331

5051433

33069816

1946089

47654669

Інші пасиви

2249095

415750

15778895

27624535

46068275

ВСЬОГО

26699498

9487183

53148711

89845448

179180840

НЕТТО позиція

-7958927

-4066584

-30856868

102288748

59406369

Накопичена позиція

-7958927

-4066584

-30856868

42013924

-868455

Таблиця 18 - Звіт про структуру довгострокових активів та пасивів на 31.12.2007р., тис.грн.

Активи

до 1 міс

1м-3м

3м-1р.

>1 року

всього

Готівкові кошти та кошти НБУ

27068239

-

-

-

27068239

Кошти в інших банках

20880647

-

-

-

20880647

Операції з цінними паперами

13773091

-

-

21625291

35398382

Операції з клієнтами

4684559

4171252

41834217

321090259

371780287

Дебіторська заборгованість

877634

-

14427

-

892061

Основні засоби та нематеріальні активи

-

-

-

50998327

50998327

Інші активи

105203

-

2000207

88125

2193535

ВСЬОГО

67389373

4171252

43848851

393802002

509211478

Пасиви

Кошти НБУ

-

-

1000000

-

1000000

Кошти інших банків

35211740

-

5000000

-

40211740

Кошти суб'єктів господарювання

26578573

53520

3075740

144635751

174343584

Кошти фізичних осіб

12835354

22445766

38678001

26578223

100537344

Інші пасиви

1863200

255677

8080380

54033967

64233224

Капітал банку

-

-

-

128241099

128241099

ВСЬОГО

76488867

22754963

55834121

353489040

508566991

Забалансові зобов'язання

326045

159935

111332

212231

809543

НЕТТО позиція

-9425539

-18743646

-12096602

168341827

128076040

Накопичена позиція

-9425539

-18743646

-12096602

40100729

-165058

Аналіз структури активів і пасивів станом на 31.12.2006р. показав, що в короткостроковому періоді нестача активів для покриття існуючих зобов'язань становила 41,2 млн.грн., коли в довгостроковому їх надлишок складає 102,6 млн.грн. Пасиви та забалансові зобов'язання на початок року в короткостроковому періоді не були забезпечені відповідними активами на суму 42,9 млн.грн. В довгостроковому періоді сума перевищення активів над пасивами та забалансовими зобов'язаннями склала 42,0 млн.грн., а загальна накопичена позиція становить "мінус" 0,9 млн.грн.

Станом на 01.01.2008 р. спостерігаються незначні покращення в короткостроковому періоді - розрив між активами і зобов'язаннями становить "мінус" 39,7 млн.грн.(проти "мінус"41,2 млн.грн. на 31.12.2006 р.), а довгостроковому періоді сума перевищення активів складає 168,6 млн.грн. (проти 102,6 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Накопичена короткострокова позиція становить "мінус" 40,3 млн.грн., довгострокова - "плюс" 40,1 млн.грн. (відповідно проти "мінус" 42,9 млн.грн. і "плюс" 42,0 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Загальна накопичена позиція Банку на 01.01.2008 р. в порівнянні з 31.12.2006 року збільшилась на 0,7 млн.грн. і становить "мінус" 0,2 млн.грн.

31. Аудит фінансової звітності Банку за рік, що почався 01.01.2007р. закінчився 31.12.2007р.

Згідно "Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004р. №598 (зі змінами), річна фінансова звітність банку включає:

1. Баланс;

2. Звіт про фінансові результати;

3. Звіт про рух грошових коштів;

4. Звіт про власний капітал;

5. Примітки до звітів.

Враховуючи вищенаведені в даному аудиторському звіті докази, керуючись статтями 7 та 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-XII (зі змінами), вважаємо, що надана Банком фінансова інформація достатньо достовірно, повно та реально відображає результати операцій Банку за 2007р. та його дійсний фінансовий стан на 31.12.2007р.

За результатами здійснення аудиту ми вважаємо за можливе підтвердити достовірність, повноту та точність фінансової звітності Банку за 2007р., у тому числі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності.

Крім того, вважаємо за можливе підтвердити повноту та достовірність:

- відображених у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку активів та пасивів;

- таблиць строків активів та пасивів (у тому числі дохідність і ліквідність активів, якість кредитного портфеля і портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості, якість управління активами та пасивами банку);

- інформації про достатність резервів та капіталу банку (у тому числі відповідність формування капіталу банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ, у тому числі оцінки ризику банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов`язаними особами);

- інформації про адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку вимогам нормативно-правових актів НБУ.

Керуючись нормами Міжнародних стандартів аудиту та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитори отримали всю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Банку;

- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготована у відповідності з прийнятою Банком обліковою політикою, котра відповідає вимогам законодавства України;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і не містить суттєвих протиріч, вважаємо за можливе надати позитивний аудиторський висновок про достовірність, повноту та відповідність законодавству України фінансової звітності Банку за 2007р. (додається).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.