РУБРИКИ

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

ЗНВП

430

0,0

0,0

0,0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

10 857,5

10 857,5

10 857,5

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

254,1

330,8

183,8

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом IІI

ДП

480

11 111,6

11 188,3

11 041,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

500,0

4 707,8

14 479,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

54,7

183,7

93,4

Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги

530

28 693,2

17 196,2

14 881,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1,2

8,1

8,1

з бюджетом

550

157,4

292,4

198,4

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

125,3

301,6

388,5

з оплати праці

580

545,3

707,3

819,4

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні забов'язання

610

12,2

61,0

78,3

Усього за розділом IV

ПЗ

620

30 089,3

23 458,1

30 946,6

V. Доходи майбутніх періодів

ДМП

630

БАЛАНС

640

68 271,4

61 520,0

64 858,4

проверка

проверка

0,0

0,0

0,0

стр.380-стр.080

ВОА

34,0

-781,9

-17 058,1

стр.230+стр.240

ГК

130,8

135,0

8,6

стр.100+++++стр.140

З

19 573,0

6 221,4

5 945,9

стр.380+стр.430-стр.360-стр.370+стр.480-стр.080+стр.500+стр.510+стр.520+стр.530+стр.540

НДП

40 394,7

32 502,2

23 445,2

стр.480+стр.620

ПК

41 200,9

34 646,4

41 987,9

стр.380(гр.3+гр.4)/2

СРВК

26 972,1

24 872,1

24 872,1

сума стр.160,170,180,190,200,210(гр.3+гр.4)/2

СДЗ

22 734,6

21 856,9

21 856,9

сума стр.100,110,120,130,140(гр.3+гр.4)/2

СЗ

12 897,2

6 083,7

6 083,7

сума стр.500,510,520,530,540(гр.3+гр.4)/2

СКЗ

25 672,5

25 778,9

25 778,9

стр.260-стр.620

ФК

10 598,8

9 512,4

-6 333,1

(Бнач+Бкон)/2

64 895,7

63 189,2

63 189,2

За даними звіту про фінансові результати

Стаття

Умовні позначення

Код рядка

Станом на 31.12.2005

Станом на 31.12.2006

Станом на 31.12.2007

1

2

3

4

5

6

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ВР

010

80 155,0

91 960,6

110 093,4

Податок на додану вартість

015

10 251,0

14 778,3

17 365,3

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

69 904,0

77 182,3

92 728,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

СР

040

55 177,1

64 169,3

85 783,1

Валовий:

прибуток

ВПЗ

050

14 726,9

13 013,0

6 945,0

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31 190,4

47 190,4

26 355,1

Адміністративні витрати

АВ

070

4 787,9

5 787,9

6 072,3

Витрати на збут

ВЗ

080

907,7

1 207,7

1 416,4

Інші операційні витрати

090

25 478,0

47 580,1

26 619,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

14 743,7

5 627,7

-807,7

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1,1

3,8

0,1

Інші доходи

130

235,1

298,4

351,7

Фінансові витрати

140

6 587,1

1 686,8

2 504,7

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

254,1

194,6

680,2

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

8 138,7

4 048,5

-3 640,8

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2 034,7

1 209,9

362,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

ПЗЗД зп

190

6 104,0

2 838,6

-4 003,1

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

ЧП

220

6 104,0

2 838,6

-3 640,8

збиток

ЧП

225

стр.040+стр.070+стр.080+стр.090

ЗВЗП

86 350,7

118 745,0

119 890,9

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

А

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

55 177,1

64 169,3

85 783,1

3.3 Аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат»

За методикою, наведеною у п.3.2. здійснено аналіз основних показників фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно - картонний комбінат» (табл.3.2):

Таблиця 3.2

Економічний аналіз фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» Економічна ефективність роботи підприємства за 2005-2007 роки, (тис.грн)

№ з/п

Показник

Розрахункова

формула

Станом на

31.12.2006р.

Станом на

31.12.2006р.

Станом на 31.12.2007р

Зміна «+», «-»

п.5-п.6

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ

1

маневреність власних оборотних коштів

ОА/ВОА

1 195,830

-42,167

-1,443

40,724

для нормального функціонування підприємства цей показник змінюється в межах від 0 до 1

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

коефіцієнт поточної (обший) ліквідності

(ОА+ВМП)/ПЗ

1,370

1,444

0,806

-0,638

ріст показника розцінюється як позитивна тенденція, граничне значення 1,5

3

коефіцієнт швидкої ліквідності

(ОА-З-ВМП)/ПЗ

0,684

1,102

0,593

-0,509

при аналізі тенденції необхідно враховувати фактори, що визначили його зміну

4

коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал)

(ГК+ПФІ)/ПЗ

0,004

0,006

0,000

-0,005

показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, це найбільш твердий критерій ліквідності, граничне значення 0,1-0,2

5

частка оборотних коштів в активах,%

(ОА*100)/Б

59,598

53,593

37,950

-15,644

показує яку частину в активах підприємства складають оборотні кошти

6

частка власних оборотних коштів

(ВОА*100)/ОА

0,084

-2,372

-69,304

-66,932

показує яку частину складають власні оборотні кошти загальному їхньому обсязі

7

частка власних оборотних коштів у покритті запасів

(ВОА*100)/З

0,174

-12,568

-286,888

-274,321

рекомендовано нижню границю 50%

8

частка запасів в оборотних активах,%

(З*100)/ОА

48,105

18,870

24,157

5,287

показує яку частину в оборотних активах підприємства складають запаси

9

коефіцієнт покриття запасів

НДП/З

2,064

5,224

3,943

-1,281

якщо значення цього показника менше 1, то поточне фінансове становище підприємства розглядається як хитливе

10

коефіцієнт покриття

ОА/ПК

0,988

0,952

0,586

-0,365

нормативне значення повинне перевищувати 1

11

коефіцієнт фінансової автономії

ВК/Б

0,397

0,437

0,353

-0,084

критичне значення 0,5

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

12

коефіцієнт концентрації власного капіталу

ВК/Б

0,397

0,437

0,353

-0,084

ріст даного показника свідчить про збільшення фінансової стійкості, стабільності і незалежності підприємства

13

коефіцієнт фінансової залежності

Б/(ВК+ЗНВП+ДМП)

2,522

2,289

2,836

0,547

збільшення даного показника в динаміку свідчить про ріст позикових засобів при фінансуванні підприємства

14

коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ВК-НА)/ВК

0,001

-0,029

-0,746

-0,717

значення даного показника залежить від структури капіталу і галузевої приналежності, щоб оцінити даний показник, необхідно його порівняти зі средньогалузевими

15

коефіцієнт концентрації позикового капіталу

ПК/Б

0,603

0,563

0,647

0,084

показує, яку частину в балансі підприємства складає позиковий капітал

16

коефіцієнт структури довгострокових вкладень

ДП/НА

0,411

0,405

0,277

-0,128

показує яка частина основних засобів і інших необоротних активів фінансується зовнішніми інвесторами. Збільшення значення даного показника в динаміку свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів

17

коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів

ДП/(ДП+ВК)

0,291

0,294

0,326

0,032

ріст даного показника в динаміці - негативна тенденція, що свідчить про залежності фінансування з поза

18

коефіцієнт структури позикового капіталу

ДП/ПК

0,270

0,323

0,263

-0,060

показує яку частину в позиковому капіталі підприємства складають довгостр. пасиви

19

коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

ПК/ВК

1,522

1,289

1,836

0,547

збільшення даного показника свідчить про зниження фінансової стійкості, і навпаки

20

коефіцієнт забезпеченості власними засобами

(ВК+ЗНВП+ДМП-НА)/ОА

0,001

-0,024

-0,693

-0,669

збільшення даного показника забезпечує для неплатоспроможного підприємства можливість використання некредитних заходів відновлення платоспроможності, граничне значення 0,1

21

показник фінансового ливериджа

ВК/(Б-ВК)

0,657

0,776

0,545

-0,231

зменшення даного показника свідчить про позитивні зміни на підприємстві

22

продуктивність праці, тис.грн/чол

ВР/СОЧПШ

703,114

799,657

957,334

157,677

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

23

фондовіддача, грн/грн

ВР/СРВК

2,972

3,697

4,426

0,729

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства. Значення залежить від галузевих особливостей підприємства

24

оборотність засобів у розрахунках, оборотів, ОКРО

ВР/СДЗ

3,526

4,207

5,037

0,830

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

25

час обороту засобів у розрахунках, днів, ЧОКР

360днів/ОКРО

102,108

85,564

71,471

-14,093

зменшення значення показника свідчить про збільшення ОКРО і є позитивною тенденцією на підприємстві

26

оборотність запасів, оборотів, ОЗО

СР/СЗ

4,278

10,548

14,101

3,553

збільшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

27

час обороту запасів, днів, ЧОЗ

360днів/ОЗО

84,147

34,130

25,531

-8,599

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

28

час обороту кредиторської заборгованості, днів, ЧОКЗ

(СКЗ*360днів)/СР

167,499

144,624

108,185

-36,439

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

СР/СКЗ

2,149

2,489

3,328

0,838

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

29

тривалість операційного циклу, днів, ТОЦ

ЧОКР+ЧОЗ

186,255

119,694

97,002

-22,692

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

30

тривалість фінансового циклу, днів

ТОЦ-ЧОКЗ

18,756

-24,930

-11,183

13,747

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

31

коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

СДЗ/ВР

0,284

0,238

0,199

-0,039

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

32

оборотність власного капіталу, оборотів

ВР/СРВК

2,972

3,697

4,426

0,729

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

33

оборотність сукупного капіталу, оборотів

ВР/Б

1,174

1,495

1,697

0,203

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

34

коефіцієнт стійкості економічного росту

(НП-ДВА)/ВК

------

------

------

------

показує, якими темпами в середньому може підприємство розвиватися надалі

35

поточна платоспроможність

ДФІук+ДФІін

+ГК-ПК

-41 070,100

-34 511,400

-41 979,300

-7 467,900

негативний результат свідчить про поточну неплатоспроможність підприємства

36

коефіцієнт Бівера

(ЧП-А)/ПК

-0,610

-0,868

-0,962

-0,094

у випадку, якщо даний показник не перевищує 0,2, те це відбиває небажане скорочення частки прибутку, що направляється на розвиток підприємства

ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

37

рентабельність продукції,%

(ВПЗ/СР)*100

26,690

20,279

8,096

-12,183

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

38

рентабельність активів,%

ПЗЗДзп

*100

/(Бнач+Бкон)

/2

9,406

4,492

-6,335

-10,827

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

39

рентабельність сукупного капіталу,%

(НП*100)/Б

8,941

4,614

-5,613

-10,228

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

40

рентабельність власного капіталу,%

(НП*100)

/СРВК

22,631

11,413

-14,638

-26,051

збільшення даного показника є позитивною тенденцією для підприємства

41

період окупності власного капіталу

СРВК/НП

4,419

8,762

-6,831

-15,594

зменшення даного показника є позитивною тенденцією на підприємстві

За даними, наведеними у таблиці 3.3 - у 2007 році валюта баланса підприємства зросла на 3338,4 тис.грн (з 61520,0 тис.грн у 2006 році до 64858,4 тис.грн у 2007 році), при цьому власні оборотні кошти зменшилися на 16276,2 тис.грн (-781,9 тис.грн у 2006 році до -17058,1 тис.грн у 2007 році), та через зміну структури маневреність власних оборотних коштів підприємства зросла на 40,724 відсоткових пункта (в.п.) - 42,167 в.п. у 2006 році до 1,443 в.п. у 2007 році.

Зазначене нашло свій відбиток в показниках ліквідності підприємства, що не задовольняють нормативним значенням, й мають наступну тенденцію: коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності складову 2006 році 1,444 в.п., у 2007 році 0,806 в.п., відбулося зменшення на -0,638 в.п., коефіцієнт швидкої ліквідності складову 2006 році 1,102 в.п.,у 2007 році 0,593 в.п.,відбулося зменшення на -0,509 в.п., коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) (Кал) складову 2006 році 0,006 в.п.,у 2007 році 0,0001 в.п., відбулося зменшення на -0,005 в.п..

Оскільки коефіцієнт покриття запасів як у 2006 так і у 2007 році значно перебільшує нормативне значення (5,224 в.п. та 3,943 в.п. відповідно проти нормативного рівня, що дорівнює 1) фінансове становище підприємства можна визначити як стійке, однак слід звернути увагу на зменшення даного показника за розглядаємий період на 1,281 в.п.. При цьому загальний коефіцієнт покриття має також від'ємну динаміку й не досягає нормативного значення: у 2006 році складав 0,952в.п., у 2007 році 0,586в.п. проти нормативного значення 1,0 в.п. (зменшення на -0,365 в.п.)

Підприємство не є фінансово автономним - коефіцієнт фінансової автономії (концентрації власного капіталу) у 2006 році складав 0,437в.п., у 2007 році 0,353в.п. й зменшився за розглядаємий період на -0,084в.п. (нормативне значення 0,5 в.п.); відповідно показник фінансової залежності зріс - у 2006 році складав 2,289в.п., у 2007 році 2,836в.п. й зменшився за розглядаємий період на 2,836в.п.

За показниками ефективності використання ресурсів підприємства слід особливо підкреслити зростання продуктивності праці - у 2006 році складала 799,657тис.грн/чол, у 2007 році 957,334тис.грн/чол й зросла за розглядаємий період на 157,677тис.грн/чол.. Фондовіддача також зросла - у 2006 році складала 3,697тис.грн, у 2007 році 4,426тис.грн й зросла за розглядаємий період на 0,729тис.грн.

Позитивним є й збільшення оборотності засобів у розрахунках - у 2006 році складала 4,207 оборотів, у 2007 році 5,037 оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,830оборотів; оборотності запасів - у 2006 році складала 10,548оборотів, у 2007 році 14,101оборотів й зросла за розглядаємий період на 3,553оборотів; оборотність кредиторської заборгованості - у 2006 році складала 2,489оборотів, у 2007 році 3,328оборотів й зросла за розглядаємий період на 0,838оборотів.

Однак, через відсутність чистого прибутку у 2007 році (збитки становили 3640,8 тис.грн проти наявності чистого прибутку у 2006 році у розмірі 28336,6 тис.грн), показник рентабельності підприємства у 2007 році порівняно з 2006 року мають вкрай низький рівень: рентабельність продукції у 2006 році становила 20,279%,у 2007 році становила 8,096%;зменшення на -12,183%; рентабельність активів у 2006 році становила 4,492%,у 2007 році становила -6,335%; зменшення на -10,827%; рентабельність сукупного капітала, %у 2006 році становила 4,614%,у 2007 році становила -5,613%; зменшення на -10,228%; рентабельність власного капітала, %у 2006 році становила 11,413%,у 2007 році становила -14,638%; зменшення на -26,051.

Висновки до 3-го розділу

Економічний потенціал організації може бути охарактеризований подвійно: з позиції майнового положення підприємства і з позиції його фінансового становища. Обидві ці сторони фінансово-господарської діяльності взаємозалежні -- нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища і навпаки.

У процесі функціонування підприємства величина активів, їхня структура перетерплюють постійні зміни. Найбільш загальне уявлення про якісні зміни, що мали місце, у структурі засобів і їхніх джерел, а також динаміці цих змін можна одержати за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

З метою забезпечення однозначності підходів при оцінці фінансово-господарського стану підприємств, а також для своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству Міністерством економіки України наказом від 19.01.2006р. за №14 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

За зазначеним нормативним актом визначено єдиний підход до визначення основних показників економічної ефективності діяльності підприємства, що дає підстави для застосування зазаченої методики до аналізу фінансової звітності.

У відповідності до зазначеної Методики в 3-му розділі наведено складові показників оцінки фінансово-господарського стану, формули їх розрахунку та здійснено аналіз фінансової звітності ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат».

Розділ 4

Методика та організація аудиту фінансової звітності підприємства

4.1 Організація проведення аудиту фінансової звітності підприємства

Виконання аудиторських процедур ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» передбачено на рівні внутрішнього аудиту й є функціональним призначенням відділу обліку зведення та звітності.

Послідовність аудиторської перевірки діяльності підприємства складається з цілого ряду дій [43, c.45 ]:

* збір і аналіз інформації, необхідної для оцінки достовірності бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності;

* визначення профілю та обсягу діяльності підприємства за установчими документами, за статутом, характером і змістом його роботі;

* шляхом порівняння фактичної діяльності підприємства зі статутною встановлення невідповідності між ними, про що необхідно поставити до відома керівництво фірми і порекомендувати йому внести зміни чи доповнення до статуту і здійснити перереєстрацію підприємства у відповідних державних органах;

* планування аудиту і наступний контроль аудиторської перевірки;

* оцінювання внутрішнього аудиторського контролю;

* аналіз показників балансу і даних інших форм фінансової звітності;

* перевірка аналогічних показників балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал;

* контроль відповідності даних фінансової звітності записам в облікових регістрах;

* перевірка відповідності даних бухгалтерського фінансового обліку і фінансової звітності вимогам чинного законодавства і нормам облікової політики;

* попередня оцінка повноти і правильності складання балансу та інших форм фінансової звітності.

Одним із важливих аспектів аудиту є глибокий аналіз всіх статей балансу і перевірка їх відповідності записам у Головній книзі за аналізований період. Якщо при цьому буде виявлено невідповідності щодо бухгалтерських записів чи окремих сумових показників, аудитор звертається до облікових регістрів і первинних документів. Шляхом перевірки записів у облікових регістрах і даних первинних документів аудитору слід встановити повноту обліку, правильність записів у облікових регістрах і первинній документації, їх реальність. На основі аналізу і тестування звітних та інших даних про підприємство аудитор висловлює свою професійну думку про об'єктивність і точність даних обліку і звітності та їх відповідність реальній дійсності [57, c.114].

При плануванні і здійсненні аудиторських процедур, оцінюванні отриманих матеріалів аудитор повинен враховувати, що невиконання клієнтами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України може стати причиною перекручення фінансової звітності підприємства й істотно вплинути на фінансові результати діяльності клієнта. Однак згідно з національним нормативом аудиту № 8 "Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих та нормативно-правових актів України" виявлення випадків невиконання клієнтом вимог законодавчих та нормативно-правових актів України не є метою й обов'язком аудитора [62, c.91].

Встановлення фактів невиконання вимог нормативних актів, незалежно від їхнього значення, вимагає висунення й обговорення питання про чесність керівництва і робочого персоналу клієнта, а також про вплив такого невиконання на інші напрямки аудиту.

Факти порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів підлягають спеціальній юридичній експертизі та є поза професійною компетенцією і знаннями аудитора. Рівень професійної підготовки аудитора, його досвід і знання господарської галузі діяльності клієнта й організації виробництва можуть дати йому змогу зробити висновок тільки про те, що окремі факти діяльності підприємства, ймовірно, не відповідають вимогам законодавчих та нормативно-правових актів України. Отже, аудитор не відповідає за невиконання керівництвом клієнта вимог законодавчих та нормативно-правових актів [11, c.47].

Проведення хоча б однієї аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства може допомогти службовим особам підприємства уникати надалі суттєвих порушень вимог нормативних актів.

Однак аудитору слід врахувати, що під час проведення аудиторських перевірок завжди існує ризик невиявлення помилок, навіть якщо перевірка добре спланована і проведена відповідно до вимог Національних нормативів аудиту. Зазначена ймовірність зростає внаслідок впливу таких факторів [12, c.64]:

* наявність значної кількості нормативних актів;

* неминуча відносна обмеженість систем обліку і внутрішнього контролю, які не можуть висвітити всю фактичну діяльність клієнта, а також відносна суб'єктивність, що супроводжує таку аудиторську процедуру, як тестування;

* визнання того, що значна кількість аудиторських доказів, отриманих аудитором, мають не доказовий, а інформативний характер.

Під час підготовки до проведення аудиторської перевірки аудитор має ретельно вивчити ті законодавчі та нормативно-правові акти, невиконання вимог яких може спричинити перекручення фінансової звітності підприємства. Згідно з міжнародним операційним стандартом, "аудитор повинен провести такий огляд фінансової звітності, який був би достатнім для вираження думки про фінансову звітність у цілому" [19, c.85].

Безумовно, звіти аудитора можуть не загострювати увагу на незначних обставинах. Аудиторський звіт має виділити найголовніше. Основна мета аудитора - впевнитися, що довіру до фінансової звітності не підірвано.

На початку аудиту фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам (Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку тощо). Під час аудиту показників фінансової звітності для встановлення її реальності й достовірності аудитори мають виявляти нереальну дебіторську заборгованість. При цьому особливу увагу слід зосередити на контролі позовної давності заборгованості, що рахується на балансі як реальна, а фактично термін її стягнення через суд чи арбітраж адміністрацією підприємства пропущено і вона підлягає списанню на збитки. У такому випадку аудитор зобов'язаний встановити причини утворення нереальної дебіторської заборгованості, місце її виникнення та відповідальних осіб. Аудитор також встановлює несвоєчасно погашену кредиторську заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк; за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк; поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, з оплати праці тощо). При цьому кожна стаття балансу має бути проінвентарізована та підтверджена актами звірки, довідками тощо [21, c.71].

Таким чином, аудит фінансової звітності має підтвердити реальність інформації про активи і пасиви підприємства.

Під час перевірки фінансових звітів клієнт повинен надати аудитору повну інформацію, на підставі якої останній міг би зробити висновок, що відпадає необхідність вносити суттєві зміни у фінансові звіти з тим, щоб вони відповідали вимогам норм (стандартів).

При цьому аудитору слід здійснити такі процедури [44, c.68]:

* ознайомитися з принципами, прийомами і методами бухгалтерського фінансового обліку і способами їх застосування;

* простежити, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у фінансовий звіт;

* упевнитися, що фінансові звіти складені відповідно до загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку;

* з'ясувати, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на результати мають відхилення.

Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності, що зроблено в наступному параграфі [38, c.201].

Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби [41, c.197].

4.2 Методичні аспекти проведення аудиту фінансової звітності підприємства

ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» частково дотримується методики аудиту фінансової звітності у відповідності до діючих правил та норм, -

Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. При цьому аудитор керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV та такими нормативними документами:

* П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

* П(С)БО 2 "Баланс";

* П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

* П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів";

* П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал";

* П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

Аудитор, керуючись нормативними актами, перевіряє правильність оцінки статей балансу та фінансової звітності [9, c.67].

Насамперед він оцінює використання необоротних активів, зокрема основних засобів як сукупності матеріальних активів, що підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, або надання в оренду, що діють більше одного року як у сфері виробництва, так і в невиробничій сфері. До них належать також капітальні вкладення у багаторічні насадження, у поліпшення земель (іригаційні, меліоративні та інші роботи) і в орендовані будівлі, споруди, обладнання [27, c.214].

Фінансові вкладення (внески до статутного капіталу, придбання цінних паперів, облігацій тощо) підприємства оцінюють у балансі за фактичними витратами. Величину таких витрат і їх фінансування аудитор перевіряє за даними рахунків 102 "Капітальні витрати на поліпшення землі", 50 "Довгострокові позики", 501 "Довгострокові кредити банків", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" тощо. Аудитор перевіряє правильність відображення їх у балансі, інших формах фінансової звітності [34, c.67].

Використання нематеріальних активів аудитор контролює за даними рахунка 12 "Нематеріальні активи". Аудитор з'ясовує, як використовуються підприємством права користування природними ресурсами, авторські та суміжні з ними права. Запаси, зокрема сировину і матеріали, паливо, запасні частини відображають в обліку за фактичною собівартістю. Якщо на підприємствах для технологічних та експлуатаційних потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на рахунку 203 "Паливо". Розрахунки з дебіторами і кредиторами, постачальниками і покупцями у балансі та іншій фінансовій звітності показують у сумах, попередньо звірених і відображених відповідними актами звірок. Аудитор перевіряє їх достовірність за даними рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 374 "Розрахунки за претензіями" та ін [10, c.94].

Чистий прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг), товарів визначається як різниця між виручкою від реалізації в цінах продажу без податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань з доходу, собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, втрат від участі в капіталі, податку на прибуток від звичайної діяльності, надзвичайних витрат та податку з надзвичайного прибутку. Аудитор перевіряє правильність відображення прибутку (збитку) у балансі й звіті про фінансові результати [30, c.44].

Отже, усі статті балансу мають бути підтверджені матеріалами інвентаризації, що проводиться щороку станом на 1 січня. Аудитор перевіряє правильність оформлення матеріалів інвентаризації та відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності. Враховуючи відсутність матеріалів інвентаризації станом на 1 січня 2007 року, є підстава стверджувати, що внутрішній аудит, що застосовується на розглядаємому підприємстві, здійснюється з частковим порушенням встановлених правил та норм.

За результатами такої перевірки аудитор може зробити висновки про достовірність балансу, реальність статей інших форм фінансової звітності. Оцінка фінансової звітності та своєчасності її подання у керівні інстанції і відповідним державним органам (податковій адміністрації, статистичним органам, установам банку) здійснюється на підставі чинного законодавства. Перевіряючи звітність, аудитор визначає повноту і взаємозв'язок (ув'язку) між даними балансу, фінансової звітності. Якщо є відхилення між даними звітних форм фінансової звітності, керівництво підприємства вносить відповідні корективи. Переконавшись у правильності й достовірності фінансової звітності, аудитор підтверджує правильність її складання [49, c.231].

Фінансові звіти вміщують статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). До річного бухгалтерського звіту обов'язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули у звітному році на підсумки діяльності підприємства, де крім фінансового стану висвітлюється перспектива розвитку підприємства. Звіт про фінансові результати показує результати фінансово-господарської діяльності за період з початку звітного року. Відмінною особливістю нової звітності є відсутність у ній планових показників або нормативів [17, c.165].

Бухгалтерська фінансова звітність є єдиною. Звіти підприємств і організацій усіх галузей господарювання складаються за єдиними критеріями, фінансові відносини - універсальні. Галузеві особливості відображають у статистичній звітності. Підприємства, що перебувають на госпрозрахунку, мають самостійний баланс і є юридичними особами, у тому числі й спільні підприємства [15, c.197].

З метою підтвердження відповідності віднесення даних синтетичного та аналітичного обліку до форм звітності аудитором здійснюється пряме порівняння та арифметичні розрахунки за методикою, наведеною у табл. 4.1-4.5:

Таблиця 4.1

Баланс на 31 грудня 2007р.

Актив

Код рядка

Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку згідно з повним Планом рахунків

На кінець звітного року

1

2

3

4

1. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

Різниця: р. 011-р. 012

0,0

- первісна вартість

011

Сальдо Дт 12 "Нематеріальні активи"

96,9

- накопичена амортизація

012

Сальдо Кт 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

96,9

Незавершене будівництво

020

Сальдо Дт 15 "Капітальні інвестиції”, Сальдо Дт 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

1289,3

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

Різниця: р. 031 - р. 032

38639,3

- первісна вартість

031

Сальдо Дт 10 "Основні засоби", Сальдо Дт 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

75390,8

- знос

032

Сальдо Кт 131 "Знос основних засобів", Сальдо Кт 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

36751,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Сальдо Дт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

- інші фінансові інвестиції

045

Сальдо Дт 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам", Сальдо Дт 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Сальдо Дт 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

Відстрочені податкові активи

060

Сальдо 17 "Відстрочені податкові активи" (залежно від рішення підприємства цей рядок заповнюється, або ставиться прочерк)

Інші необоротні активи

070

Сальдо Дт 18 "Інші необоротні активи", Сальдо Кт 19 "Негативний гудвіл"

Усього за розділом 1

080

У рядків 010+020+030+040+045+050+060+070

39928,6

II. Оборотні активи

Запаси:

- виробничі запаси

100

Сальдо Дт 20 "Виробничі запаси", Сальдо Дт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

3316,8

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Сальдо Дт 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

- незавершене виробництво

120

Сальдо Дт 23 "Виробництво", Сальдо Дт 25 "Напівфабрикати"

769,7

- готова продукція

130

Сальдо Дт 25 "Напівфабрикати", Сальдо Дт 26 "Готова продукція", Сальдо Дт 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

1791,6

- товари

140

Сальдо Дт 28 „Товари”

67,8

Векселі одержані

150

Сальдо Дт 34 „Короткострокові векселі одержані”

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

Різниця: р. 161-р. 162

16491,6

- первісна вартість

161

Сальдо Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

16491,6

- резерв сумнівних боргів

162

Сальдо Кт 38 „Резерв сумнівних боргів”

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом

170

Сальдо Дт 641 „Розрахунки за податками”, Сальдо Дт 642 „Розрахунки за обов'язковими платежами”

777,1

- за виданими авансами

180

Сальдо Дт 371 „Розрахунки за виданими авансами”

357,4

- з нарахованих доходів

190

Сальдо Дт 373 „Розрахунки за нарахованими доходами”

- із внутрішніх розрахунків

200

Сальдо Дт 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, Сальдо Дт 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”, Сальдо Дт 682 „Внутрішні розрахунки”, Сальдо Дт 683 „Внутрішньогосподарські розрахунки”

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо Дт 372 „Розрахунки з підзвітними особами”, Сальдо Дт 374 „Розрахунки за претензіями”, Сальдо Дт 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”, Сальдо Дт 376 „Розрахунки за позиками членам кредитних спілок”, Сальдо Дт 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”, Сальдо Дт 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, Сальдо Дт 65 „Розрахунки за страхуванням”, Сальдо Дт 66 „Розрахунки з оплати праці”, Сальдо Дт 67 „Розрахунки з учасниками”, Сальдо Дт 68 „Розрахунки за іншими операціями”

578,5

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо Дт 352 „Інші поточні фінансові інвестиції'

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

Сальдо Дт 301 „Каса в національній валюті”, Сальдо Дт 311 „Поточні рахунки в національній валюті”, Сальдо Дт 313 „Інші рахунки в банку в національній валюті”, Сальдо Дт 333 „Грошові кошти в дорозі в національній валюті”, Сальдо Дт 351 „Еквіваленти коштів”

8,5

- в іноземній валюті

240

Сальдо Дт 302 „Каса в іноземній валюті”, Сальдо Дт 312 „Поточні рахунки в іноземній валюті”, Сальдо Дт 314 „Інші рахунки в банку в іноземній валюті”, Сальдо Дт 334 „Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”, Сальдо Дт 351 „Еквіваленти коштів”

0,1

Інші оборотні активи

250

Сальдо Дт 331 „Грошові документи в національній валюті”, Сальдо Дт 332 „Грошові документи в іноземній валюті”, Сальдо Дт 643 „Податкові зобов'язання”

454,4

Усього за розділом II

260

У рядків 100+110+120+130+140+150+160+170+ +180+190+200+210+220+230+240+250

24613,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо Дт 39 „Витрати майбутніх періодів”

316,3

Баланс

280

У рядків 080+260+270

64858,4

Пасив

Код рядка

Синтетичні рахунки бухгалтерського обліку згідно з повним Планом рахунків

1. Власний капітал

Статутний капітал

300

Сальдо Кт 40 „Статутний капітал”

4162,4

Пайовий капітал

310

Сальдо Кт 41 „Пайовий капітал”

Додатковий вкладений капітал

320

Сальдо Кт 421 „Емісійний дохід”, Сальдо Кт 422 „Інший вкладений капітал”

Інший додатковий капітал

330

Сальдо Кт 423 „Дооцінка активів”, Сальдо Кт 424 „Безоплатно одержані необоротні активи”, Сальдо Кт 425 „Інший додатковий капітал”, Сальдо Кт 426 „Фонди спеціального призначення” *

10713,9

Резервний капітал

340

Сальдо Кт 43 „Резервний капітал”

6090,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Сальдо Кт 441 „Прибуток нерозподілений”, Сальдо Дт 442 „Непокриті збитки”

1904,0

Неоплачений капітал

360

(Сальдо Дт 46 „Неоплачений капітал”)

Вилучений капітал

370

(Сальдо Дт 45 „Вилучений капітал”)

Усього за розділом 1

380

Розрахунково: 300+310+320+330+340-(+)350-360-370

22870,5

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Сальдо Кт471 „Забезпечення виплат відпусток”, Сальдо Кт 472 „Додаткове пенсійне забезпечення” Сальдо Кт 477 „Забезпечення матеріального заохочення” **

Інші забезпечення

410

Сальдо Кт 473 „Забезпечення гарантійних зобов'язань”, Сальдо 474 „Забезпечення інших витрат і платежів”

Страхові резерви

415

Сальдо Кт 491 „Технічні резерви”, Сальдо Кт 492 „Резерви зі страхування життя”

Часта перестраховиків у страхових резервах

416

(Сальдо Кт 493 „Частка перестраховиків у технічних резервах”, Сальдо Кт 494 „Частка перестраховиків у резервах зі страхування життя”)

Цільове фінансування

420

Сальдо Кт 48 „Цільове фінансування і цільові надходження”

Усього за розділом II

430

Розрахунково: 400+410+415-416+420

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Сальдо Кт 501 "Довгострокові кредити банків у національній валюті", Сальдо Кт 502 "Довгострокові кредити банків в іноземній валюті", Сальдо Кт 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті", Сальдо Кт 504 "Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"

10857,5

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Сальдо Кт 505 "Інші довгострокові позики в національній валюті", СальдоДт 506 "Інші довгострокові позики в іноземній валюті", Сальдо Кт 51 "Довгострокові векселі видані", Сальдо Кт 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Сальдо Кт 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" (залежно від рішення підприємства цей рядок заповнюється або в ньому ставиться прочерк)

183,8

Інші довгострокові зобов'язання

470

Сальдо Кт 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", Сальдо Кт 55 "Інші довгострокові зобов'язання"

Усього за розділом III

480

У рядків 440+450+460+470

11041,3

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Сальдо Кт 60 "Короткострокові позики"

14479,4

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Сальдо Кт 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Векселі видані

520

Сальдо Кт 62 "Короткострокові векселі видані"

93,4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сальдо Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

14881,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

Сальдо Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними"

8,1

- з бюджетом

550

Сальдо Кт 641 "Розрахунки за податками", Сальдо Кт 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

198,4

- з позабюджетних платежів

560

Сальдо Кт 68" Розрахунки за іншими операціями"

- із страхування

570

Сальдо Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

388,5

- з оплати праці

580

Сальдо Кт 66 "Розрахунки з оплати праці"

819,4

- з учасниками

590

Сальдо Кт 67 "Розрахунки з учасниками"

- із внутрішніх розрахунків

600

Сальдо Кт 682 "Внутрішні розрахунки", Сальдо Кт 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

Інші поточні зобов'язання

610

Сальдо Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами", Сальдо Кт 644 "Податковий кредит", Сальдо Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками", Сальдо Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

78,3

Усього за розділом IV

620

У рядків 500+510+520+530+540+550+560+570+580+ +590+600+610

30946,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Сальдо Кт 69 "Доходи майбутніх періодів"

Баланс

640

У рядків 380+430+480+620+630

64858,4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.