РУБРИКИ

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Таблиця 4.2

Звіт про фінансові результати

Стаття

Код рядка

Обороти за рахунками класу 7 "Доходи і результати діяльності" і 9 "Витрати діяльності"

За звітний період

1

2

3

4

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції', Кт 702 "Дохід від реалізації товарів", Кт 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

91960,6

Податок на додану вартість

015

Дт 70 "Доходи від реалізації1", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами"

14778,3

Акцизний збір

020

Дт 70 "Доходи від реалізації", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами"

025

Дт 70 "Доходи від реалізації', Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами", Кт 654 "За індивідуальним страхуванням", Кт 655 "За страхуванням майна" (тільки для підприємств-страховиків).

Інші вирахування з доходу

030

Кт 704 "Вирахування з доходу", Дт 70 „Доходи від реалізації”

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Різниця рядків: 010-015-020-025-030

77182,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Кт 90 "Собівартість реалізації', Дт 79 "Фінансові результати"

64169,3

Валовий:

- прибуток

050

Різниця рядків: 035-040

13013,0

- збиток

055

Різниця рядків: 040-035

Інші операційні доходи

060

Дт 71 "Інший операційний дохід", Кт 79 "Фінансові результати"

47190,4

Адміністративні витрати

070

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 92 "Адміністративні витрати"

5787,9

Витрати на збут

080

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 93 "Витрати на збут"

1207,7

Інші операційні витрати

090

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 94 "Інші витрати операційної діяльності"

47580,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

Розрахунково: р. 050(-055) + р. 060 - р. 070 - р. 080 -- р. 090 Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 100 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 105 "Збиток"

5627,7

- збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Д-т 72 "Дохід від участі в капіталі", К-т 79 "Фінансові результати"

Інші фінансові доходи

120

Дт 73 "Інші фінансові доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

3,8

Інші доходи

130

Дт 74 "Інші доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

298,4

Фінансові витрати

140

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 95 "Фінансові витрати"

1686,8

Втрати від участі в капіталі

150

Дт 79 "Фінансові результати", (К 96 "Втрати від участі в капіталі"

Інші витрати

160

Відображають обороти за рахунком 97 "Інші витрати"

194,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

Розрахунково: р. 100(-105) + р. 110 + р. 120 + р. 130 --р. 140-р. 150-р. 160 Якщо розрахований показник має 'плюсове" значення, то заноситься у рядок 170 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 175 "Збиток"

4048,5

- збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"

1209,9

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

Розрахунково: р. 170(--175) - р. 180

Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 190 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 195 "Збиток"

2838,6

- збиток

195

Надзвичайні:

-доходи

200

Дт 75 "Надзвичайні доходи", Кт 79 "Фінансові результати"

- витрати

205

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 99 "Надзвичайні витрати"

Податки з надзвичайного прибутку

210

Дт 79 "Фінансові результати", Кт 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"

Чистий:

- прибуток

220

Розрахунково: р. 190 (-195) + р. 200 (-205) - р. 210 Якщо розрахований показник має "плюсове" значення, то заноситься у рядок 220 "Прибуток", а в іншому випадку, якщо показник від'ємний - то відображається по рядку 225 "Збиток".

2838,6

- збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення*

226

Відображають обороти за субрахунком 477 "Забезпечення матеріального заохочення"

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

230

Кт 20 "Виробничі запаси", Кт 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", Кт 28 "Товари"

5050,0

Витрати на оплату праці

240

Кт 66 "Розрахунки з оплати праці", Кт 471 "Забезпечення виплат відпусток"

518,8

Відрахування на соціальні заходи

250

Кт 65 "Розрахунки за страхуванням"

267,4

Амортизація

260

Кт 13 "Знос необоротних активів"

1025,0

Інші операційні витрати

270

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", Кт 64 "Розрахунки за податками й платежами", Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" та інші

996,5

Разом

280

У рядків: 230+240+250+260+270

7857,7

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

300

Показують середньозважену кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду

16649639

Скоригована середньорічна кількість простих .акцій

310

Показують середньозважену кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду, скориговану на середньорічну кількість потенційних простих акцій

16649639

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Розрахунково: (чистий прибуток (збиток) - сума дивідендів на привілейовані акції) / середньорічна кількість простих акцій в обігу. (Додаток № 2 П(С)БО 24)

0,17

(коригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Розрахунково: скоригований чистий прибуток (збиток) / скоригована середньорічна кількість простих акцій в обігу. (Додаток № 2 П(С)БО 24)

0,17

Дивіденди на одну просту акцію

340

Розрахунково: сума оголошених дивідендів / кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди

------

Примітка: * - згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2005 р. № 460 доданий вписуваний рядок 226 "Забезпечення матеріального заохочення".

Таблиця 4.3

Звіт про рух грошових коштів

Найменування

Код

рядка

Зміст

Надходження

Видаток

За звітний період

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

7

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (Звіт про фінансові результати - рядок 170)

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування (Звіт про фінансові результати - рядок 175)

4048,5

Коригування на: амортизацію необоротних активів

020

Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних активів, нараховані протягом звітного періоду

Амортизація необоротних активів, яка була нарахована протягом звітного періоду (Звіт про фінансові результати - рядок 260, Примітки до річної фінансової звітності - рядок 080 графа 10 + рядок 260 графа 10)

X

3215,8

х

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

Збільшення або зменшення у складі забезпечень наступних витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Збільшення у складі забезпечень наступних виплат і платежів (Баланс - позитивна сума різниці показників рядків 400,410,420)

Зменшення у складі забезпечень наступних виплат і платежів (Баланс - від'ємна сума різниці показників рядків 400,410,420)

0,0

0,0

Прибуток (збиток) від нереалізованих курсових різниць

040

Відображаються збиток або прибуток від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю

Збитки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті, пов'язані з інвестиційною та фінансовою

Прибутки від курсових різниць, що виникли внаслідок перерахунку дебіторської і кредиторської заборгованості в іноземній валюті,

159,6

діяльністю, а також з перерахунком

залишку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті (Звіт про фінансові результати: з рядка 090 "Інші операційні витрати" відняти збитки від перерахунку етапі "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті"; з рядка 160 "Інші витрати" відняти збитки від нереалізованих неопераційних курсових різниць).

пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також з перерахунком залишку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті (Звіт про фінансові результати: з рядка 060 "Інші операційні доходи" відняти прибутки від перерахунку статті "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті"; з рядка 130 "Інші доходи" відняти прибутки від нереалізованих неопераційних курсових різниць).

Прибуток (збиток) від неопераційної діяльності

050

Відображаються збитки або прибутки від володіння (дивіденди, відсотки, роялті тощо) та реалізації фінансових нвестицій, а також від продажу основних фондів,

Збитки (витрати) від неопераційної діяльності (Звіт про фінансові результати: сума рядків 150 "Витрати від участі в капіталі" та 160 "Інші витрати" мінус рядки 110 "Дохід від участі в капіталі", 120 "Інші фінансові доходи" та

Прибутки (доходи) від неопераційної діяльності (Звіт про фінансові результати: сума рядків 110 "Дохід від участі в капіталі", 120

107,6

нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

130 "Інші доходи" графа 3 (крім збитків від нереалізованих курсових, різниць, які вже враховані у рядку 040 Звіту про рух грошових коштів)

"Інші фінансові доходи" та 130 "Інші доходи" мінус рядки 150 "Витрати від участі в капіталі" та 160 "Інші витрата" графа 3 (крім прибутків від нереалізованих курсових різниць, які вже враховані у рядку (Звіту про рух грошових коштів)

Витрати на сплату відсотків

060

Витрати на сплату відсотків за користування кредитами позиками, нарахованих протягом звітного періоду

Нараховані протягом звітного періоду витрати на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу (Звіт про фінансові результати рядок 140 "Фінансові витрати" графа 3 у частині витрат на сплату відсотків за користування одержаними кредитами)

X

1686,8

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін у чистих оборотних активах

070

Відображається різниця між сумами грошових надходжень і витрат, відображених у попередніх рядках

Позитивна різниця між сумою грошових надходжень та сумою грошових видатків, відображених у рядках 010-060 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 010-060,

Від'ємна різниця між сумою грошових надходжень та сумою грошових видатків, відображених

8683,9

графа 3 і сумою рядків 030-050, графа 4)

у рядках 010-060 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 010, 030-050, графа 4 і сумою рядків 020-060, графа 3)

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

Відображається зменшення або збільшення статей оборотних активів у балансі

Зменшення оборотних активів (Баланс: від'ємна сума різниці показників рядків 100-140, 150, 160, 170,180,200,210,250)

Збільшення оборотних активів (Баланс: позитивна сума різниці показників рядків 100-140, 150, 160, 170,180,200,210,250)

159,9

22523,2

Не включається: зміна заборгованості держави по податку на прибуток, зміна суми авансів виданих, що не пов'язані з операційною діяльністю; зменшення дебіторської заборгованості акціонерів шляхом погашення заборгованості по виплаті дивідендів; зміна дебіторської заборгованості за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси (у складі рядка 210); погашення дебіторської заборгованості необоротними активами; зменшення запасів у зв'язку з їх використанням для поліпшення основних фондів (капітального характеру)

- витрат майбутніх періодів

090

Зменшення або збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду

Зменшення витрат майбутніх періодів (Баланс; рядок 270 "Витрати майбутніх періодів", графа 3 мінус графа 4)

Збільшення витрат майбутніх періодів (Баланс: рядок 270 "Витрати майбутніх

786,6

періодів", графа 4 мінус графа 3)

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов'язань

100

Зменшення або збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання"

Збільшення поточних зобов'язань (Баланс:(Сума різниць показників рядків 520,530,540,550,560,570, 580,600,610)

Зменшення поточних зобов'язань (Баланс: від'ємна сума різниць показників рядків 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580,600,610)

13523,3

Не включаються статті „Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною

- доходів майбутніх періодів

110

Збільшення або зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду

Збільшення доходів майбутніх періодів (Баланс: рядок 630 "Доходи майбутніх періодів", графа 4 мінус графа 3)

Зменшення доходів майбутніх періодів (Баланс: рядок 630 "Доходи майбутніх періодів", графа 3 мінус графа 4)

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Різниця між сумами надходжень та видатків

Позитивна різниця між сумами надходжень та видатків по рядках 070--110 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 070-110, графа 3 і сумою рядків 080-110, графа 4)

Від'ємна різниця між сумами надходжень та видатків по рядках 070-110 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків

942,7

070-110, графа 4 і сумою рядків 080-110, графа 3)

Сплачені:

- відсотки

130

Суми грошових коштів, сплачені за користування кредитами і позиками

X

Показуються суми грошових коштів, використаних протягом звітного періоду на сплату відсотків за кредитами, позиками та іншими фінансовими зобов'язаннями (випущеними облігаціями, фінансовою орендою та ін.)

х

1686,8

- податки на прибуток

140

Суми грошових коштів, використаних протягом звітного періоду на сплату податку на прибуток

X

Показується використання грошових коштів на сплату податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою чи інвестиційною діяльністю

x

1047,2

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Показується надходження або видаток грошових коштів

Позитивна різниця рядків 120,130, 140 (Звіт про рух грошових коштів: рядок 120, графа 3

Від'ємна різниця рядків 120, 130, 140 (Звіт про рух грошових

3676,7

мінус рядки 130,140, графа 4)

коштів: рядок 120, графа 4 плюс рядки 130,140, графа 4 або сума рядків 130,140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3)

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Показується надходження або видаток грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Надходження коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності

Видатки коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

Результат руху грошових коштів від операційної діяльності

Позитивна сума результату руху грошових коштів від операційної діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 160, графа 4)

Від'ємна сума результату руху грошових коштів від операційної діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 150, графа 4, плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 160, графа 3)

3676,7

2. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

Суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а

Надходження грошових коштів від продажу акцій інших підприємств; боргових

X

X

також часток у капіталі інших підприємств

зобов'язань інших підприємств; часток у капіталі інших підприємств (крім визнаних еквівалентами грошових коштів або за такими, що утримуються для дилерських та торговельних цілей)

- необоротних активів

190

Суми грошових надходжень від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів

Надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

X

3563,9

X

- майнових комплексів

200

Суми грошових надходжень від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу)

X

X

Отримані:

- відсотки

210

Надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик,

Показуються суми надходжень грошових коштів у вигляді відсотків за аванси

X

х

наданих іншим сторонам

грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси та позики, здійснені фінансовою установою)

- дивіденди

220

Надходження грошових коштів у вигляді дивідендів

Показуються надходження грошових коштів у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

X

х

Інші надходження

230

Надходження інших грошових коштів та їх еквівалентів, що не передбачені у наведених вище статтях

Показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик наданих іншим підприємствам

X

х

(інш. надходження, крім авансів та позик фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком контрактів, укладених для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження, не передбачені у наведених вище статтях

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

Виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах

X

Показуються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, крім виплат за такими інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів, або за призначеними для дилерських чи торгових цілей)

x

- необоротних активів

250

Виплати грошових коштів для придбання основних засобів і нематеріальних активів та інших необоротних активів

X

Показуються виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

x

4710,1

- майнових комплексів

260

Грошові кошти, виплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці

X

Показуються грошові кошти, виплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці [за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу)

x

Інші платежі

270

Інші виплати, не передбачені у наведених вище статтях

X

Показуються аванси (крім авансів, пов'язаних із операційною діяльністю) та позики грошовими коштами, надані іншим підприємствам крім авансів та позик фінансової /станови), виплати грошових коштів за ф'ючерсними, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для операційної діяльності підприємства або коли виплати класифікуються як

x

фінансова діяльність) та інші виплати, не передбачені у наведених вище статтях

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Різниця між сумами грошових надходжень та витрат

Позитивна різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених по рядках 180-- 270 (Звіт про рух грошових коштів: сума рядків 180-230, графа 3, мінус сума рядків 240-270, графа 4)

Об'ємна різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених по рядках 180-270 Звіт про рух грошових коштів: сума (рядків 240-270, графа 4, мінус сума рядків 180-230, графа 3)

1146,2

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Надходження і витрачання грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі інвестиційної діяльності

Надходження коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі інвестиційної діяльності

Видатки коштів, пов'язані з надзвичайними подіями у процесі інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Результат руху грошових коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій

Позитивна сума руху грошових коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або мінус рядок 290, графа 3)

Від'ємна сума руху грошових коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3)

1146,2

Продовження таблиці 4.3

1

2

3

4

5

6

7

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

Рух грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, пов'язаних із збільшенням власного капіталу

Показується надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, пов'язаних із збільшенням власного капіталу

X

x

Одержані позики

320

Надходження грошових коштів у результаті виникнення боргових зобов'язань

Показується надходження грошових коштів у результаті виникнення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткотермінових та довготермінових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)

X

4707,8

x

Інші надходження

330

Інші надходження грошових коштів

Показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю

X

x

Погашення позик

340

Виплати грошових коштів для погашення одержаних позик

X

Виплата грошових коштів для погашення боргових зобов'язань (отриманих позик, випущених облігацій та інших видів короткострокових та довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)

x

Продовження таблиці 4.3.

1

2

3

4

5

6

7

Виплачені дивіденди

350

Суми дивідендів, виплачених грошовими коштами

X

Показуються суми дивідендів та прибуткового податку, утриманого з дивідендів, сплачені грошовими коштами протягом звітного періоду

x

Інші платежі

360

Інше використання грошових коштів, пов'язане з фінансовою діяльністю

X

Показуються виплати грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості з фінансової оренди та інших платежів, пов'язаних з фінансовою діяльністю

x

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Різниця між сумами грошових надходжень та витрат

Позитивна різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях 310-360 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 310-330, графа 3 і сумою рядків 340-360, графа 4)

Від'ємна різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях 310-360 (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 340-360, графа 4 сумою рядків 310-330, графа 3)

4707,8

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Надходження та витрачання грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі фінансової діяльності

Надходження грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі фінансової діяльності

Витрачання грошових коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями у процесі фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Результат руху грошових коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху грошових коштів від надзвичайних подій

Позитивний результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4)

Від'ємний результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (Звіт про рух грошових коштів: рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3)

4707,8

Чистий рух коштів за звітний період

400

Різниця між сумами грошових надходжень та витрат

Позитивна різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 170,300, 390 графи 3 і 4)

Від'ємна різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" (Звіт про рух грошових коштів: різниця між сумою рядків 170, 300, 390 графи 4 і 3)

115,1

Залишок коштів на початок року

410

Залишок грошових коштів на початок року

Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на початок року (Баланс: сума рядків 230 та 240 графа 3)

X

90,5

x

Вплив зміни валютних

420

Сума збільшення чи зменшення

Усі прибутки від курсових різниць,

Усі збитки від курсових різниць,

159,6

0

курсів на залишок коштів

залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютних курсів упродовж звітного періоду

які виникли внаслідок перерахунку грошових коштів та 'їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (Звіт про рух грошових коштів: рядок 040, графа 4)

які виникли внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті протягом звітного періоду (Звіт про рух грошових коштів: рядок 040, графа 3)

Залишок коштів на кінець року

430

Різниця між сумою грошових надходжень та витрат

Різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" (сума рядків 400,410 та 420 Звіту про рух грошових коштів Розрахований показник повинен дорівнювати залишку грошових коштів та їх еквівалентів у Балансі на кінець звітного періоду (сума рядків 230 та 240 графа 4)

X

135

x

Таблиця 4.4

Звіт про власний капітал

Стаття

Код рядка

Суть етапу Звіту, відображення в бухгалтерському обліку та вплив на складові власного капіталу

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Залишок на початок року

010

Відображаються суми за складовими власного капіталу, наведені в 1 розділі пасиву (рядки 300,310,320,330,340,350,360,370,380) Балансу підприємства на початок звітного періоду

4162,4

----

----

10713,9

6090,2

5907,1

----

----

26873,6

Коригуван-ня:

Зміна облікової політики

020

Відображаються суми коригувань, передбачених у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Відповідно до цього стандарту змінами в обліковій політиці вважаються зміни, які виникли внаслідок зміни статутних вимог (підприємство приватизувалося, поміняло організаційно-правову форму тощо), вимог органу, який

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Виправлення помилок

030

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Інші зміни

040

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

затверджує положення бухгалтерського обліку, або якщо такі зміни забезпечують достовірне відображення операцій у фінансовій звітності підприємства. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Скоригований залишок на початок року

050

Залишки по рахунках бухгалтерського обліку 40,41,42,43,44,45,46 станом на 31 грудня 2005 року після коригувань

4162,4

----

----

10713,9

6090,2

5907,1

----

----

26873,6

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

  • Показується дооцінка основних засобів внаслідок приведення їх вартості до справедливої за різних умов.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Порядок переоцінки основних засобів визначається в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509) із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731 та від 16.03.2005 р. № 235. У бухгалтерському обліку ці операції відображаються за кредитом субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з дебетом рахунку 10 "Основні засоби" за мінусом дебетового обороту по рахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з кредитом субрахунку 131 "Знос основних засобів". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як збільшення іншого додаткового капіталу.

Уцінка основних засобів

070

Показуються суми уцінки основних засобів внаслідок приведення їх вартості до справедливої за різних умов. Порядок переоцінки основних засобів визначається в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509) із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731 та від 16.03.2005 р. № 235. У бухгалтерському обліку ці операції відображаються за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції1 з кредитом рахунку 10 "Основні засоби" за мінусом кредитового обороту по рахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з дебетом

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

субрахунку 131 "Знос основних засобів". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як зменшення іншого додаткового капіталу.

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Показується сума дооцінки незавершеного будівництва внаслідок приведення до справедливої вартості. Сума дооцінки в бухгалтерському обліку відображається за кредитом субрахунку 423 "Дооцінка активів" та дебетом субрахунку 151 "Капітальне будівництво". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як збільшення іншого додаткового капіталу.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Уцінка незавершеного будівництва

090

Показується сума уцінки незавершеного будівництва внаслідок приведення до справедливої вартості. Сума уцінки в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" та кредитом субрахунку 151 "Капітальне будівництво". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як зменшення іншого додаткового капіталу.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Дооцінка нематеріальних активів

100

Відображається сума дооцінки нематеріальних активів внаслідок приведення їх вартості до справедливої. У бухгалтерському обліку сума дооцінки нематеріальних активів показуються за кредитом субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" за мінусом дебетового обороту по субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з кредитом субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як збільшення іншого додаткового капіталу.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Уцінка нематеріальних активів

110

Відображається сума зменшення (уцінки) нематеріальних активів внаслідок приведення їх вартості до справедливої. У бухгалтерському обліку сума зменшення вартості нематеріальних активів показується за дебетом субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

кредитом рахунку 12 "Нематеріальні активи" за мінусом кредитового обороту по субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з дебетом субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як зменшення іншого додаткового капіталу.

120

Показуються інші зміни в Іншому додатковому капіталі внаслідок переоцінки необоротних активів (інші необоротні активи тощо). У бухгалтерському обліку показується кредитовий оборот по субрахунку 423 "Дооцінка активів" у кореспонденції з іншими рахунками обліку необоротних активів зі знаком"+', дебетовий оборот зі знаком"-". У Звіті про власний капітал ці суми показуються як зменшення або збільшення іншого додаткового капіталу.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

Відображаються суми чистого прибутку або збитку, отримані підприємством у звітному періоді. У бухгалтерському обліку показуються суми залишку на рахунку 79 "Фінансові результати", що переноситься на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" та зіставляються з чистим прибутком (збитком) звітного періоду по формі № 2 "Звіт про фінансові результати", рядок 220 (225). У Звіті про власний капітал ці суми показуються як збільшення (прибуток) або зменшення збиток) нерозподіленого прибутку.

-----

-----

-----

-----

-----

-

4003,1

-----

-----

-4003,1

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

  • Відображається результат розподілу прибутку на виплату дивідендів. Виплата дивідендів в бухгалтерському обліку відображається за дебетом рахунків 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" або 43 "Резервний капітал" та креди

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

том субрахунку 671 "Розрахунки з учасниками". У Звіті про власний капітал ці суми зменшують нерозподілений прибуток або резервний капітал.

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Показується сума прибутку, що за результатами розподілу направляється на збільшення статутного капіталу. У бухгалтерському обліку ці суми відображаються за дебетом рахунків 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" або 43 "Резервний капітал" та кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" та в Звіті про власний капітал зменшують нерозподілений прибуток (графа 8) або резервний капітал (графа 7) і збільшують статутний капітал (графа 3).

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Відрахування до Резервного капіталу

160

Відображаються суми прибутку, що за результатами розподілу направляються до резервного капіталу (дебет рахунку 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", кредит рахунку 43

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

"Резервний капітал"). У Звіті про власний капітал ці суми зменшують нерозподілений прибуток і збільшують резервний капітал.

170

Наводяться інші напрямки розподілу прибутку відповідно до установчих документів та рішень власників. Ці суми зменшують нерозподілений прибуток і відображаються за дебетом рахунку 44 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", крім тих, що увійшли до рядків 140,150 та 160 Звіту про власний капітал.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

Показуються суми, що збільшують статутний чи пайовий капітал та зареєстровані відповідно до чинного законодавства. У бухгалтерському обліку ці суми відображаються за кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" та кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал" або за

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

кредитом рахунку 41 "Пайовий капітал" та дебетом рахунків з обліку активів, що вносяться. Внески до капіталу в Звіті про власний капітал збільшують статутний та пайовий капітал і збільшують заборгованість учасників (неоплачений капітал зі знаком"-").

Погашення заборгованості з капіталу

190

Наводяться суми фактичних внесків учасників (акціонерів) до статутного капіталу, що в бухгалтерському обліку відображаються за кредитом рахунку 46 "Неоплачений капітал" у кореспонденції з рахунками обліку активів, що вносяться в оплату статутного фонду. У Звіті про власний капітал ці суми зменшують заборгованість учасників за складовою "Неоплачений капітал".

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

200

Показуються інші суми, що збільшують статутний чи пайовий капітал, не враховані в рядках 180 та 190 Звіту про власний капітал.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Наводиться фактична вартість викуплених акцій (часток) (дебет рахунку 45 "Вилучений капітал". У Звіті про власний капітал ці суми збільшують вилучений капітал та враховуються зі знаком"-".

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

"Іоказується фактична вартість перепроданих акцій (часток). У бухгалтерському обліку вибираються обороти за кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал" та дебетом субрахунку 421 "Емісійний дохід", кредитом чи дебетом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Суми отримані від перепродажу акцій часток) у Звіті про власний капітал зменшують суму вилученого капіталу.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Відображаються фактичні суми анульованих акцій. У бухгалтерському обліку ці суми показуються за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" та кредитом рахунків 44 "Нерозподілені прибутки

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

(непокриті збитки)" та 45 "Вилучений капітал", а також обороти за кредитом рахунку 45 "Вилучений капітал" у кореспонденції з дебетом субрахунку 421 "Емісійний дохід" та рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" (у разі попереднього викупу акцій за ціною більшою від номіналу). Суми анульованих викуплених акцій (часток) зменшують статутний капітал, вилучений капітал, додатково вкладений капітал та зменшують або збільшують нерозподілений прибуток.

Вилучення частки в капіталі

240

Показується сума, на яку зменшується статутний або пайовий капітал у зв'язку з виходом учасника (дебет рахунку 40 "Статутний капітал" або 41 "Пайовий капітал" та кредит субрахунку 672 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"). Суми вилучених часток у Звіті про власний капітал зменшують статутний або пайовий капітали.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Відображається сума зменшення статутного фонду внаслідок зменшення номінальної вартості акцій після державної реєстрації (вибіркові обороти за дебетом рахунку 40 "Статутний капітал" та кредитом рахунків 421 "Емісійний дохід" та 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" залежно від порядку та мети зменшення статутного капіталу. Суми зменшення номінальної вартості акцій у Звіті про власний капітал зменшують статутний капітал, збільшують додатково вкладений капітал та збільшують нерозподілений прибуток або зменшують непокритий збиток.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Відображаються суми списання збитків (невідшкодованих за рахунок чистого прибутку) за рахунок резервного капіталу за рішенням власників (у бухгалтерському обліку це

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

обороти за кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" та дебетом рахунку 43 "Резервний капітал"). Ці суми в Звіті про власний капітал зменшують невідшкодовані збитки і резервний капітал.

Безкоштовно отримані активи

270

Показується справедлива вартість безкоштовно отриманих необоротних активів (операції за дебетом рахунків обліку необоротних активів та кредитом субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи"). Ці суми збільшують додатковий капітал у Звіті про власний капітал.

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

280

Показуються дані про інші зміни в капіталі, які не увійшли до попередніх статей

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Разом змін у капіталі

290

Проставляється підсумок змін по кожній складовій власного капіталу (сума рядків 060-280 Звіту про власний капітал за складовими капіталу)

-----

-----

-----

-----

-----

-

4003,1

-----

-----

-4003,1

Залишок на кінець року

300

Показуються залишки по рядках 050-290 Звіту про власний капітал за складовими власного капіталу. Ці залишки повинні відповідати сумам, наведеним в 1 розділі пасиву (рядки 300,310,320,330,340,350,360,370,380) Балансу підприємства на кінець звітного періоду

4162,4

----

----

10713,9

6090,2

1904

----

----

22870,5

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.