РУБРИКИ

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Організаційна структура підприємства

Надходження сировини на підприємство відбувається за різними схемами відповідно до потреб підприємства в конкретний період часу: частіше за все це пряме придбання виробничих запасів у підприємств-виготовників (іноді підприємства користується послугами, що надаються третіми фірмами, тобто через посередників). В окремих випадках постачання сировини на підприємство може бути здійснено також за давальницькою схемою. За забезпечення підприємства сировиною несе відповідальність відділ матеріального забезпечення.

Проектна потужність підприємства нижче за досягнуту. Так за 2000 рік підприємством було вироблено продукції 44600 метрів трубопроводу на загальну суму 3947100 грн., проектна ж потужність обладнання підприємства дозволяє виробляти більш ніж 60000 метрів на рік.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів підприємства, якими переважно були ремонтно-механічні заводи, відмовилися від виробництва комплектних трубопроводів. Негнучкість виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних витрати при виробництві аналогічної продукції, тому зараз більшість РМЗ відмовилася від виробництва цієї продукції, тому що вона є для них нерентабельною.

У теперішній час серед основних конкурентів ТОВ «Клімат Індустрії» в області виготовлення трубопроводів можна визначити такі підприємства: Петровський, Селідовський, Червоно-гвардійський РМЗ, АТ «Буран», АТ «Гормаш». Але більшість з цих підприємств не складають істотної конкуренції ТОВ «Клімат Індустрії» через брак широкого асортименту продукції та недостатню спеціалізацію робочих цих підприємств.

Серед головних вимог до робітників підприємства(вони передусім зумовлені не дуже великим штатом працюючих) «Клімат Індустрії», можна визначити наступні: висока продуктивність труда; якісне виконання поставлених задач; універсальність робітників (їх здатність виконувати декілька видів робіт).

Обробка матеріалів здійснюється за допомогою плазморіжучих пристроїв, апаратів електродугового зварювання у середовищі оксиду вуглеводу (CO2). На підприємстві також є обладнання з виробництва кривошовних труб, але зараз воно працює не на повну потужність. Механічна обробка труб також здійснюється за допомогою токарних, фрезерних та свердлувальних станків. Випробування матеріалів та готової продукції здійснюється в лабораторії (аналіз металу по хімічному складу, вхідний контроль) та на гідровипробувальному стенді.

Основні техніко-економічні показники підприємства наводяться у розділі 3 цієї роботи (див. таблицю 3.1).

Бухгалтерія підприємства "Клімат Індустрії" має централізовану організаційну структуру, тобто бухгалтерія підприємства складається з декількох відділів, кожний з яких відповідає за окрему сферу обліку, при цьому усіх відділи безпосередньо підпорядковані Головному бухгалтеру підприємства.

Загальна організаційна структура бухгалтерії підприємства ТОВ "Клімат Індустрії" зображена на наведеному нижче рисунку.

Структура бухгалтерії підприємства складається з наступних відділів та облікових груп:

група обліку основних засобів;

група обліку виробничих запасів;

група обліку розрахункових і касових операцій;

група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості;

група зведеного обліку.

Рисунок?2.3

Організаційна структура бухгалтерії

Групою обліку основних засобів ведеться облік основних засобів та нематеріальних активів підприємства. До обов'язків обліковців цієї групи входить: синтетичний та аналітичний облік власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів основних засобів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; облік нематеріальних активів; нарахування та облік зносу (амортизації) основних засобів та нематеріальних активів; контроль за станом незавершеного будівництва; аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

Групою обліку виробничих запасів ведеться синтетичний та аналітичний облік запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів, інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Крім того, до обов'язків цієї облікової групи входить синтетичний та аналітичний облік готової запасів готової продукції на складі та контроль за витрачанням матеріалів.

Група обліку розрахункових і касових операцій призначена для ведення обліку заробітної плати та її розподілення, безпосереднє здійснення обліку розрахунків з покупцями і постачальниками та обліку касових операцій підприємства. Крім того, цією обліковою групою здійснюється аналітичний та синтетичний облік дебіторської й кредиторської заборгованості та розраховується резерв сумнівних боргів.

Група обліку матеріальних витрат і калькуляції собівартості здійснює обробку та групування інформації щодо витрат підприємства відповідно до економічних елементів та калькуляційних статей та здійснює калькуляцію собівартості продукції. Цим обліковим підрозділом також здійснюється структурний аналіз собівартості продукції та контролюються відхилення від запланованих нормативів.

Група зведеного обліку здійснює зведення усієї облікової інформації щодо діяльності підприємства, визначає фінансових результатів та складає статистичну та фінансову звітність. Ця група також здійснює загальний аналіз ефективності господарської діяльності підприємства та контролює виконання виробничих планів та нормативів.

Бухгалтерія очолюється головним бухгалтером, який відповідає за стан та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. До обов'язків головного бухгалтеру підприємства "Клімат Індустрії", відповідно до закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", входить:

забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

З головним бухгалтером також повинен узгоджуватися прийом (призначення), переклад і звільнення матеріально відповідальних працівників.

Загальні відомості щодо обліку на підприємстві за грудень 2000 року відображені в облікових регістрах (журнал господарських операцій, шахова відомість, оборотна відомість), що наводяться нижче за текстом цієї роботи.

Журнал господарських операцій містить інформацію про здійснені протягом звітного періоду господарські операції, зміст яких заносяться до журналу у хронологічному порядку за відповідним порядковим номером. Щодо кожної господарської операції у журналі вказується її сума та відповідна кореспонденція рахунків. Підсумок з журналу господарських операцій повинний дорівнювати сумі дебетовому та кредитовому обороту з оборотної відомості.

Таблиця 2.1

Журнал господарських операцій

№ з/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Жур-налу

Сума

№ кор. рахунку

Д

К

Оприбутковані придбані у постачальників матеріали:

сировина

комплектуючі вироби

будівельні матеріали

разом

Рахунки № 361, № 363, № 365

№ 3

(I)

52000

11200

8400

71600

201

202

205

631

631

631

Відображений податковий кредит за рахунками постачальників матеріалів

Податкові накладні № 362, № 364, № 366

№ 3

(I)

14320

641

631

Акцептований рахунок транспортної організації за доставку матеріалів:

сировини

комплектуючих виробів

будівельних матеріалів

разом

Рахунок № 367

№ 3

(I)

2615

563

422

3600

201

202

205

685

685

685

Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації

Податкова накладна № 368

№ 3

(I)

720

641

685

Відпущено зі складу у виробництво:

сировина

комплектуючі вироби

МШП

ЛЗК № 412

ЛЗК № 413

Вимога № 414

№ 5

(III)

82600

14400

4200

23

23

23

201

202

22

Відпущено зі складу на обслуговування виробничого устаткування:

паливо

запасні частини

МШП

Вимога № 415

Вимога № 416

Вимога № 417

№ 5

(III)

638

1800

3400

91

91

91

203

207

22

Відпущено зі складу на адміністративні потреби:

паливо

будівельні матеріали

МШП

Вимога № 418

Вимога № 419

Вимога № 420

№ 5

(III)

6200

1100

860

92

92

92

203

205

22

Відпущено зі складу паливо на потреби збуту продукції підприємства

Вимога № 421

№ 5

(III)

880

93

203

Акцептовані рахунки за електроенергію, спожиту на:

потреби виробництва

загальновиробничі потреби

адміністративні потреби

потреби збуту продукції

разом

Рахунок № 369

№ 3

(I)

7600

2800

1200

1100

12700

23

91

92

93

631

631

631

631

Відображений податковий кредит по рахунках за електроенергію

Податкова накладна № 370

№ 3

(I)

2540

641

631

Нарахована заробітна плата виробничим робітникам за виготовлення продукції

Розрахункова відомість № 514

№ 5

(III)

42200

23

661

Зроблені нарахування на заробітну плату виробничих робітників:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 514

№ 5

(III)

13504

1688

633

23

23

23

651

652

653

Нарахована заробітна плата загальновиробничому персоналу підприємства

Розрахункова відомість № 515

№ 5

(III)

14200

91

661

Зроблені нарахування на заробітна плату загальновиробничого персоналу:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 515

№ 5

(III)

4544

568

213

91

91

91

651

652

653

Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства

Розрахункова відомість № 516

№ 5

(III)

15600

92

661

Зроблені нарахування на заробітна плату адміністративному персоналу:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 516

№ 5

(III)

4992

624

234

92

92

92

651

652

653

Нарахована заробітна плата робітникам відділу збуту продукції

Розрахункова відомість № 517

№ 5

(III)

6400

93

661

Зроблені нарахування на заробітна плату робітникам відділу збуту продукції:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 517

№ 5

(III)

2048

256

96

93

93

93

651

652

653

Зроблені відрахування до фонду забезпечення виплат відпусток:

виробничим робітникам

загально виробничому персоналу

адміністративному персоналу

працівникам відділу збуту

Розрахунок бухгалтерії

№ 6

4680

1570

1730

710

23

91

92

93

471

471

471

471

Придбане у машинобудівного заводу металообробляюче обладнання

Рахунок № 371

№ 3

(I)

100000

152

631

Відображений податковий кредит за придбанням металообробляючого обладнання

Податкова накладна № 372

№ 3

(I)

20000

641

631

Акцептований рахунок транспортної організації за доставку металообробляючого обладнання

Рахунок № 373

№ 3

(I)

6000

152

685

Відображений податковий кредит за рахунком транспортної організації

Податкова накладна № 374

№ 3

(I)

1200

641

685

Відпущено зі складу на монтаж придбаного металообробляючого обладнання:

будівельні матеріали

запасні частини

Вимога № 421

Вимога № 422

№ 5

(III)

3400

4150

152

152

205

207

Нарахована заробітна плата робітникам підприємства за монтаж обладнання

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

1200

152

661

Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за монтаж обладнання:

до пенсійного фонду (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

в фонд страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

384

48

18

152

152

152

651

652

653

Змонтоване металообробляюче обладнання прийнято до експлуатації

ОЗ-1 № 126

№ 4

(II)

115200

104

152

Акцептований рахунок АТС за надані підприємству послуги зв'язку

Рахунок № 373

№ 3

(I)

420

92

685

Відображений податковий кредит за отриманим рахунком АТС

Податкова накладна № 374

№ 3

(I)

84

641

685

Відпущено зі складу запасні частини на ремонт виробничого устаткування

Вимога № 423

№ 5

(III)

860

91

207

Нарахована заробітна плата робітникам за ремонт виробничого устаткування

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

400

91

661

Зроблені нарахування на заробітну плату робітників, нараховану за ремонт виробничого устаткування:

до пенсійного фонд (32%)

до фонду соціального страхування (4%)

до фонду страхування на випадок безробіття (1,5%)

Розрахункова відомість № 518

№ 5

(III)

128

16

6

91

91

91

651

652

653

Акцептований рахунок рекламного агентства за надані рекламні послуги

Рахунок № 375

№ 3

(I)

8000

93

685

Відображений податковий кредит за рахунком рекламного агентства

Рахунок № 376

№ 3

(I)

1600

641

685

Одержаний короткостроковий банківський кредит

Виписка банку

№ 560

№ 2

100000

311

601

Перераховано з поточного рахунка грошові кошти до каси підприємства

ПКО № 256

№ 1

82000

301

311

Видані з каси підзвітній особі грошові кошти

ВКО № 257

№ 1

800

372

301

Підзвітною особою оформлена підписка на періодичні видання

Звіт підзвітної особи

№ 3

(I)

200

39

372

Підзвітною особою придбані запасні частини

Звіт підзвітної особи

№ 3

(I)

400

207

372

Відображений податковий кредит згідно зі звітом підзвітної особи

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

120

641

372

Підзвітною особою був повернений залишок підзвітної суми

ПКО № 258

№ 3

(I)

80

301

372

Нарахований знос (амортизація):

устаткування, задіяне у виробництві продукції

обладнання, загальновиробничого призначення

основних фондів, адміністративного призначення

основних фондів, задіяних у збуті продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 4

(I)

17500

10350

4870

2080

23

91

92

93

131

131

131

131

Нарахований знос (амортизація) нематеріальних активів

Розрахунок бухгалтерії

№ 4

(I)

800

92

133

Акцептований рахунок за надані консультаційні послуги

Рахунок № 377

№ 3

(I)

4600

92

685

Відображений податковий кредит по рахунку за консультаційні послуги

Податкова накладна № 378

№ 3

(I)

920

641

685

Орендна плата за оренду приміщення адміністрації, яка була сплачена авансом у попередньому періоді, відноситься на витрати звітного періоду

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

4200

92

39

Списується за рахунок резерву сумнівних боргів дебіторська заборгованість, яка була визнана безнадійною

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

24000

38

361

Нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

10000

951

684

Сплачені нараховані відсотки за довгостроковим банківським кредитом

Виписка банку

№ 561

№ 1

10000

684

311

Видані з каси грошові кошти працівнику підприємства на відрядження

ВКО № 259

№ 1

620

372

301

Витрати на відрядження відповідно до авансового звіту включаються у склад адміністративних витрат

Авансовий звіт

№ 3

(I)

560

92

372

Повернений до каси підприємства залишок підзвітної суми

ПКО № 260

№ 3

(I)

60

301

372

Надійшла передплата від покупців за продукцію підприємства

Виписка банку

№ 562

№ 3

(I)

54000

311

681

Відображене податкове зобов'язання

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

9000

643

641

Повернений довгостроковий кредит банку

Виписка банку

№ 563

№ 1

200000

501

311

Акцептований рахунок провайдерської організації за користування мережею Internet

Рахунок № 379

№ 3

(I)

200

92

685

Відображений податковий кредит за рахунком провайдерської організації

Рахунок № 379

№ 3

(I)

40

641

685

Нараховані відсотки за короткостроковий банківським кредитом

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

4500

92

684

Сплачені відсотки за короткостроковий банківським кредитом

Виписка банку

№ 564

№ 1

4500

684

311

Нарахована орендна плата за операційну оренду:

приміщення адміністрації підприємства

приміщення реалізаційного складу

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

800

640

92

93

685

685

Сплачена нарахована орендна плата

Виписка банку

№ 565

№ 1

1440

685

311

Акцептований рахунок транспортної організації за транспортування готової продукції

Рахунок № 382

№ 3

(I)

980

93

685

Перерахована з розрахункового рахунку передплата постачальнику за паливо

Виписка банку

№ 566

№ 1

18000

371

311

Відображений податковий кредит за передплатою

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

3000

641

644

Надійшло передплачене паливо:

вартість палива

сума ПДВ

Прибутковий ордер № 115

№ 3

(I)

15000

3000

203

644

631

631

Списується сума передплати за паливо

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

18000

631

371

З виробництва повернені на склад:

матеріали

комплектуючі вироби

Прибутковий ордер № 116,

№ 117

№ 5

(III)

4100

2600

201

202

23

23

Зроблені відрахування до створеного резерву сумнівних боргів

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

8000

944

38

Зроблені утримання із заробітної плати робітників підприємства:

подоходний податок

до пенсійний фонду (2%)

до фонду страхування на випадок безробіття (0,5%)

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II),

№ 5

(III)

14400

1600

400

661

661

661

641

651

653

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства

ВКО № 262

№ 1

62000

661

301

Депонується не видана робітникам підприємства заробітна плата

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

1600

661

662

Залишок грошових коштів каси перерахований на розрахунковий рахунок підприємства

Виписка банку

№ 567

№ 1

18720

311

301

Надійшла на склад з виробництва виготовлена продукція

Прибутковий ордер № 118

№ 5

(III)

196488

26

23

Списуються загальновиробничі витрати, які підлягають розподілу

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

41493

23

91

Відпущена зі складу готова продукція за попередньою передплатою:

виставлений рахунок покупцям

сума податкового зобов'язання вилучається з доходу

Рахунок № 382, Розрахунок бухгалтерії

№ 6,

№ 3

(II)

54000

9000

361

701

701

643

Списується сума одержаного авансу (передплати)

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(I)

54000

681

361

Реалізована готова продукція підприємства, виставлений рахунок постачальникам

Рахунок № 383

№ 6

338340

361

701

Сума податкового зобов'язання вилучається з суми доходу від реалізації

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

56390

701

641

Списується собівартість реалізованої продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(III)

195770

901

26

Нараховані місцеві податки і збори:

комунальний податок

податок за землю

збір за використання водяних ресурсів

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

1650

2140

1460

92

92

92

641

641

641

Сплачені рахунки постачальників

Виписки банку

№ 568, № 579,

№ 580, № 581

№ 1

197160

631

311

Сплачені рахунки інших кредиторів

Виписки банку

№ 582, № 583,

№ 584

№ 1

28364

685

311

Отримані грошові кошти від покупців за реалізовану продукцію

Виписки банку

№ 585, № 586,

№ 587

№ 3

(I)

384000

311

361

З розрахункового рахунку перераховано заборгованість:

за податками

перед пенсійним фондом

перед фондом соціального страхування

перед фондом страхуванням на випадок безробіття

Виписки банку

№ 588, № 589,

№ 590

№ 1

44837

27200

3200

1600

641

651

652

653

311

311

311

311

На фінансовий результат звітного періоду відноситься дохід від реалізації готової продукції

Розрахунок бухгалтерії

№ 6

326950

701

791

На фінансовий результат звітного періоду списуються:

собівартість реалізованої готової продукції

адміністративні витрати

витрати на збут

сумнівні та безнадійні борги

відсотки за кредит

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(I)

195770

58740

23190

8000

10000

791

791

791

791

791

901

92

93

944

951

Нарахований податок на прибуток

Розрахунок бухгалтерії

№ 3

(II)

11560

98

641

Податок на прибуток відноситься на фінансовий результат

Розрахунок бухгалтерії

№ 5

(I)

11560

791

98

Списується фінансовий результат (прибуток)

Розрахунок бухгалтерії

№ 7

19690

791

441

Разом:

3624394

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.