РУБРИКИ

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Тф - фактичні витрати труда на випуск того ж фактичного обсягу продукції, чол•змін;

Пн - нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції, метрів/чол•зміну.

Фактична технологічна трудомісткість визначається шляхом ділення обсягу випущеної продукції на норму вироблення. Результати розрахунку фактичної технологічної трудомісткості для кожного з виробничих дільниць підприємства наведені в таблиці 3.7.

Нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції визначається по формулі:

Пн = Qвп , де (3.2)

Трп

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп - планова трудомісткість продукції, що випускається, чол•змін.

Використовуючи дані таблиць 3.7 і 3.9 обчислимо нормативну змінну продуктивність основного робітника по випуску продукції:

Пн = 3800/3057= 1,243 метрів/чол•зміну

Таким чином, величина зниження обсягу випуску продукції під впливом внутрішнезмінних втрат робочого часу становить:

?Qв2 = 228Ч1,243=283,4 метрів

Величина зниження обсягу виробництва продукції внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу становить 7,64% (283,4/3710) від загального обсягу випуску в грудні 2000 року, що свідчить про існування де-яких недоліків в області організації виробництва та дисципліни труда на підприємстві.

Оскільки внутрішнезмінні втрати робочого часу можуть виникати через недостатню забезпеченість виробництва необхідними матеріалами, то треба встановити, чи були своєчасно і в повному обсязі здійснені постачання матеріалів по заявлених потребах.

Дані, необхідні для аналізу забезпеченості виробництва продукції матеріалами, наведені в таблиці 3.8.

Таблиця

3.8

Дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 2000 р.

Найменування матеріалів

Одиниці виміру

Постачання за місяць

Заявлена потреба

Коефіцієнт за-безпеченості матеріалами

Коефіцієнт не-забезпеченості матеріалами

1

2

3

4

5

6

7

Металеві листи

мІ

2200

2280

0,9649

0,0351

Карбід кальцію

кг

126

128

0,9844

0,0166

Кисень

л

134000

134400

0,997

0,003

Електроди

штук

538

540

0,9963

0,0037

Дані таблиці 3.8 свідчать, що в грудні 2000 року мало місце недостатнє забезпечення виробництва металевими листами, карбідом кальцію, киснем й електродами. Найбільший вплив на випуск продукції мало недостатнє забезпечення підприємства металевими листами, про що свідчить найбільший коефіцієнт незабезпеченості щодо цього виду матеріалів. Розмір недопостачання становив 80 мІ, що становить близько 3,51% (80/2280Ч100%) від загальної заявленої потреби даних матеріалів.

Величина зниження обсягу випуску продукції підприємства через незабезпеченість виробництва матеріалами визначається по наступній формулі:

?Qв2.1 = Qвп ЧКнм , де (3.3)

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Кнм - найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва матеріалами;

Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства металевими листами обсяг випуску продукції в грудні 2000 року знизився на наступну величину:

?Qв2.1 = 3800Ч0,0351=133,38 метрів

Величина зниження обсягу випуску продукції, викликана даною причиною становить близько 47,06% (133,38/283,4Ч100%) від загального зниження обсягу виробництва внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу і 3,6% (133,38/3710Ч1005) від загального фактичного обсягу випуску продукції в періоді, що аналізується.

Таким чином, внутрішнезмінні втрати робочого часу, які сталися внаслідок недостатньої забезпеченості виробництва матеріалами (тобто з вини адміністрації підприємства), складають менше половини від загальної величини внутрішнезмінних втрат робочого часу. Отже, більшість внутрішнезмінних втрат часу сталося внаслідок недостатньо доброї організації праці та трудової дисципліни (тобто з вини працівників підприємства).

Величину зниження обсягу випуску, яке сталося внаслідок вищезазначених недоліків організації праці, можна визначити як різницю між загальним зменшенням обсягу виробництва, що викликані внутрішнезмінними втратами робочого часу, та зниженням обсягу виробництва, зумовленого недостатньою матеріальною забезпеченістю виробництва:

?Qв2.2 = ?Qв2 - ?Qв2.1 = 283,4 - 133,38 =150,02 метрів.

Розраховане зниження обсягу випуску продукції становить 4,04% (150,02/3710Ч100%) від фактичного обсягу виробництва в періоді, який аналізується, що свідчить про необхідність розробки та застосування заходів щодо підвищення організації труда і поліпшення трудової дисципліни.

Недоліки трудової дисципліни також позначаються на кількості виходів працівників на роботу, що призводить до зниження явочної чисельності. Це викликає недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітників і, таким чином, призводить до загального зменшення випуску продукції підприємством.

З метою визначення можливої недостатньої забезпеченості підприємства основними працівниками будемо використати планові показники облікової і явочної чисельності по кожній виробничій дільниці.

Відомості про забезпеченість підприємства основними робітниками приведені в таблиці 3.9.

Таблиця

3.9

1.1.1 Відомості про забезпеченість підприємства робітниками за грудень 2000 р.

Найменування цеха (дільниці)

Трудомісткість продукції, чол•змін

Фатичні витрати труда, чол•змін

Явочна чисельність

Облікова чисель-ність робітників

Коефіцієнт облікового складу

факт

план

факт

план

факт

план

я

факт

план

факт

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цех № 1

928

950

966

1134

46

54

-8

63

63

1,3689

1,17

Цех № 2

773

792

840

945

40

45

-5

53

53

1,3287

1,17

Цех № 3

656

672

735

840

35

40

-5

47

47

1,3555

1,17

Цех № 4

628

643

672

756

32

36

-4

42

42

1,3153

1,17

?

Разом

2985

3057

3213

3675

152

175

-22

205

205

Дані таблиці 3.9 свідчать про те, що протягом періоду, який аналізується, усі виробничі цехи підприємства (№1, №2, №3, №4) не були повністю забезпечені основними робітниками. Загальна нестача основних працівників становила 14,47% (22/152Ч100%) від фактичної явочної чисельності працівників і 13,9% (22/158Ч100%) від запланованої явочної чисельності. Отже, недостатньо повна забезпеченість основними робітниками стала істотною причиною додаткового зниження обсягу випуску продукції.

Величина зниження обсягу випуску продукції через недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітниками розраховується по наступній формулі:

?Qв3 = ?ШяЧПоп , де (3.4)

я - недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками, чол.;

Поп - планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу, метрів/чол.

Планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу розраховується по формулі:

Поп = Qвп , де (3.5)

Шяп

Qвп - плановий обсяг випуску продукції, метрів;

Трп - планова явочна чисельність робітників, чол.

Величина планової місячної продуктивності труда основного робочого явочного складу у періоді, що аналізується, дорівнює:

Поп =3800/175=21,71 метрів/чол.

Таким чином, внаслідок недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками обсяг випуску продукції знижується на:

?Qв3 = 22Ч21,71 = 477,62 метрів.

Отримана величина зниження обсягу випуску продукції в періоді, що аналізується, становить відносно високий відсоток від фактичного (477,62/3710Ч100%=12,8%) і запланованого (477,62/3800Ч100%=12,6%) обсягів виробництва. Крім того, неповна укомплектованість робочих місць основними робітниками може призвести до істотних порушень у технологічному процесі виробництва, простоїв і аварій. Отже, проблема забезпечення повної укомплектованості робочих місць основними робітниками вимагає невідкладного вирішення.

Зниження обсягу випуску продукції також може бути спричинене погіршенням структури виробництва, яке призводить до збільшення трудомісткість виробництва продукції, відповідно, до зменшення нормативної продуктивності труда основних робітників. Однак, протягом періоду, що аналізується, на підприємстві не відбувалися будь-які істотні структурні зміни, що також підтверджується рівністю між нормативною плановою (Пн(п) = 3800/3058 = 1,243 метрів/чол•зміну) і нормативною фактичною (Пн(ф) = 3710/2985 = 1,243 метрів/чол•зміну) продуктивністю праці основних робітників підприємства (Див. таблиці 3.7 і 3.9).

Отже, структурні зміни не могли впливати на обсяг випуску продукції в періоді, що аналізується.

Таким чином, підчас детального аналізу обсягу виробництва було встановлено, що протягом періоду, що аналізується на величину обсягу випуску продукції впливали внутрішнезмінні втрати робочого часу внаслідок яких обсяг виробництва знизився на 283,4 метрів (в тому числі зниження випуску з вини адміністрації становило 133,38 метрів, з вини робітників - 150,02 метрів), недоукомплектованість виробничих дільниць основними робітниками, що призвело до зниження обсягу випуску на 477,62 метрів. Розрахуємо загальну величину зниження обсягу випуску продукції, зумовлену впливом вищенаведених причин:

?Qв = ?Qв2.1 + ?Qв2.2 + ?Qв3 (3.6)

?Qв = 133,38+150,02+477,62=761,02

Загальне зниження обсягу випуску продукції становило 20,51% (761,02/3710Ч100%) від фактичного обсягу випуску в грудні 2000 року і 20,03% (761,02/3800Ч100%) від запланованого обсягу виробництва на даний період.

Результати аналізу випуску продукції в періоді, що аналізується, доцільно представити у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.10

Результати аналізу випуску продукції за грудень 2000 р.

з/п

Причини, що спричинили зниження обсягу випуску продукції

Величина зниження обсягу виробництва, м

% зниження від фактичного обсягу випуску

1

2

3

4

1.

Внутрішнезмінні втрати робочого часу:

283,43

7,64%

1.1

з вини адміністрації підприємства (незабезпеченість сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами)

133,38

3,6%

1.2

організаційні недоліки, зумовлені низькою трудовою дисципліною, недостатньо висока матеріальна зацікавленість в результатах праці

150,02

4,04%

2.

Недостатня укомплектованість основними робітниками

477,62

12,87%

Разом

761,02

20,51%

Як бачимо, величина зниження обсягу виробництва у періоді, який аналізується досить істотна (20,51% від фактичного обсягу випуску продукції), отже, необхідно розробити та реалізувати заходи, які дозволили б усунути негативний вплив виявлених причин і сприяти зростанню обсягу випуску продукції.

Заходи щодо усунення негативного впливу причин, які були виявлені підчас аналізу, наведемо у вигляді наступної таблиці:

Таблиця

3.11

Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції

з/п

Заходи, що пропонуються

Величина резерву, м

1

2

3

1.

Ліквідація внутрішнезмінних втрат робочого часу шляхом реалізації наступних заходів:

283,43

1.1

Виключення недостачі матеріалів шляхом забезпечення адміністрацією підприємства своєчасної і повної закупівлі матеріалів та розподілу їх у необхідній кількості по виробничих цехах й дільницях. Уникнути дефіциту матеріалів також можливо завдяки застосуванню більш гнучких та добре налагоджених схем постачання й розподілу матеріалів, що дозволило б в повному обсязі покривати потребу виробничих цехів у матеріальних ресурсах підчас змін в умовах та обсягах виробництва

133,38

1.2

Усунути або звести до мінімуму внутрішнезмінні втрати робочого часу шляхом поліпшення організації та умов труда працівників, поліпшити трудову дисципліну шляхом застосування додаткових контрольних заходів щодо трудової дисципліни, а також введенням відповідної системи штрафів та премій. Підвищити матеріальну зацікавленість працівників підприємства щодо результатів своєї праці, для чого можна застосувати економічно обгрунтовану систему доплат за виконання й перевиконання плану.

150,05

2.

Досягти максимально повної забезпеченості виробничих цехів основними робітниками, шляхом підвищення трудової дисципліни, що дозволило б збільшити кількість виходів працівників й, відповідно, підвищити явочну чисельність на виробничих дільницях. Встановити жорсткий контроль за кількістю виходів працівників, ввести економічні санкції щодо порушників трудової дисципліни. Підвищення забезпеченості виробництва основними робітниками також можна досягнути шляхом поліпшення системи плануванні чисельності працівників та їх розподілу по виробничих цехах, а також при здійсненні відповідної кадрової політики.

477,62

Разом

761,05

Таким чином, реалізація наведених в таблиці 3.11 заходів щодо усунення виявлених негативних причин дозволила б досягти підвищення випуску продукції в межах розрахованого у цій таблиці резерву (761,02 метрів).

Крім того, укрупнено резерви зростання обсягу випуску продукції можна визначити на основі аналізу ритмічності роботи окремих цехів, учасників і підприємства загалом. Для цього аналізу обсягу виробництва будемо використати дані про випуск продукції за кожну робочу добу (див. таблицю 3.12), на основі яких розрахуємо середньодобову величину обсягу випуску і визначимо максимально досягнутий обсяг виробництва щодо окремої робочої доби відносно кожного виробничого цеху підприємства.

Якщо розглядати досягнутий максимальний обсяг виробництва за конкретну добу, як потенційний резерв збільшення виробництва, то можливий найближчий резерв зростання випуску продукції можна визначити по наступній формулі:

?Qв2.1 = (Qвmax- Q? в)ЧNдф , де (3.7)

Qвmax - максимальний обсяг випуску продукції за окрему добу, метрів;

Q? в - фактичний середньодобовий обсяг випуску продукції, метрів;

Nдф - кількість днів роботи підприємства по випуску продукції;

Відомості про ритмічність роботи підприємства в грудні 2000 року наведені в таблиці 3.12.

Таблиця

3.12

Відомості про ритмічність роботи підприємства за грудень 2000 р., метрів

Дата

Цех №1

Цех №2

Цех №3

Цех №4

Разом

1

2

3

4

5

6

01.12.2000

54,5

45,6

42,2

38,9

181,2

04.12.2000

53,6

44,1

41

39,4

178,1

05.12.2000

52,7

42,9

42,1

37,7

175,4

06.12.2000

52,8

43,2

40,6

38,8

175,4

07.12.2000

54,8

44,9

40,9

39,8

180,4

08.12.2000

53,9

45,4

39,8

40,1

179,2

11.12.2000

51,2

44

39,5

40,1

174,8

12.12.2000

51,7

44,1

39,8

39,1

174,7

13.12.2000

54,1

43,8

41,9

39,6

179,4

14.12.2000

52,2

44,2

40,6

37,9

174,9

15.12.2000

51,2

44,6

39,6

38,7

174,1

18.12.2000

52,2

45,5

40,4

37,7

175,8

19.12.2000

52

44,8

42,2

39,1

178,1

20.12.2000

52,6

43,8

41,1

39,9

177,4

21.12.2000

55

43,9

39,3

37,7

175,9

22.12.2000

51,7

43,7

41,3

38,4

175,1

25.12.2000

52,1

45,4

41,5

38,2

177,2

26.12.2000

53,1

43,1

41,2

39,7

177,1

27.12.2000

53

44,7

40,5

38,3

176,5

28.12.2000

54,4

43,7

39,2

39,7

177

29.12.2000

54,2

42,1

38,6

37,4

172,3

Разом

1113

927,5

853,3

816,2

3710

Ї QЇ

53

44,17

40,63

38,87

176,67

Qmax

55

45,6

42,2

40,1

182,9

Qmax- Ї QЇ

2

1,43

1,57

1,23

6,23

?Qп(р)

42

30,03

32,97

25,83

130,83

Вивчення динаміки обсягів виробництва підприємства, яка представлена у вигляді вищенаведеній таблиці, відносно кожної доби показує, що максимальний обсяг випуску за грудень 2000 року склав:

по цеху № 1 - 55 метрів, 30% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 2 - 45,6 метрів, 25% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 3 - 42,2 метрів, 23% від потенційного максимального обсягу;

по цеху № 4 - 40,1 метрів, 22% від потенційного максимального обсягу;

разом по цехах - 182,9 метрів (100%).

Отже, як бачимо з таблиці 3.12, середньомісячні обсяги випуску продукції у грудні 2000 року по кожному виробничому цеху підприємства відрізняються від досягнутого за цей період максимально обсягу виробництва на відносно незначну величину, що є додатковим свідченням відносно стабільної роботи підприємства.

Таким чином, коли щодобовий обсяг випуску по кожній дільниці протягом всього місяця залишався на досягнутому максимальному рівні, то місячний обсяг виробництва продукції збільшився б на 130,83 метрів (див. таблицю 3.12). Дана величина і складає резерв підвищення обсягу впуску другого роду.

Як бачимо, величина резерву другого роду, згідно з результатами аналізу за грудень 2000 року, складає незначний відсоток у порівнянні з розрахованим резервом першого роду (761,02 метрів), її питома вага у загальному фактичному обсязі випуску продукції становить близько 3,53% (130,83/3710Ч100%), та 3,44% (130,83/3800Ч100%) у відношенні до запланованого на цей місяць обсягу випуску продукції.

Оскільки розрахований резерв другого роду значно менше раніше розрахованого загального резерву підвищення випуску продукції (він дорівнює лише 17,17% (130,83/761,02Ч100%) від загального резерву підвищення обсягу виробництва), то можна вважати, що усі основні внутрішні резерви підприємства щодо підвищення обсягу виробництва продукції у періоді, який аналізується, були виявлені підчас проведення детального аналізу.

3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукції

Реалізація є завершальною стадією всієї виробниче-господарської діяльності підприємства, в процесі якої підприємство отримує за вироблену продукцію (виконані роботи, послуги) грошові кошти, які повинні дозволити підприємству покрити його витрати й отримати прибуток. З урахуванням складної економічної ситуації, недосконалості податкового законодавства і кризи неплатежів аналіз реалізації продукції є однією з найважливіших задач керівництва підприємства.

Аналізу реалізації продукції доцільно розпочинати з загального аналізу, який передбачає визначення і оцінку абсолютного та відносного відхилення наведених фактичних показників від аналогічних показників попереднього періоду і показників реалізації, передбачених планом.

Дані про реалізацію продукції за листопад і грудень 2000 року підприємства і планові показники реалізації за цей період наведені в таблиці 3.13.

Таблиця

3.13

Загальні дані про реалізацію продукції за грудень2000 р.

Найменування показника

одиниці виміру

попе-редній період

за планом

фактич-ний по-казник

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску продукції

м

3680

3800

3710

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

325,31

334,4

329,08

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

88,4

88

88,7

Вартість реалізованої продукції по звичайним цінам

тис. грн.

315,85

334,4

319,05

Обсяг реалізованої продукції по звичайним цінам

м

3573

3720

3597

Залишки готової продукції на складі на кінець періоду

м

230

120

231

Вартість залишків готової продукції на складі

тис. грн.

20,33

10,56

20,5

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не наступив

тис. грн.

60,4

50

52,4

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої наступив

тис. грн.

34,2

32

36,2

Обсяг продукції, реалізований по занижених цінах

м

96

80

104

Дохід від продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

7,5

6,4

7,9

Вартість продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

8,49

7,04

9,22

Збитки від реалізації продукції по занижених цінах

тис. грн.

0,99

0,64

1,32

Обсяг продукції, відпущеної безкоштовно працівникам

м

10

0

8

Збитки від безкоштовного відпуску продукції

тис. грн.

0,884

0

0,71

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

323,35

340,8

326,95

Загальна кількість реалізованої продукції

м

3679

3800

3709

Загальний аналіз даних, приведених в таблиці 3.13, показує загальне перевищення фактичних показників реалізації продукції за грудень 2000 року над показниками попереднього періоду (листопад 2000 року). Однак це не свідчить про збільшення ефективності роботи служби збуту, оскільки у порівнянні з планом на період, який аналізується, спостерігається зниження більшості показників, що характеризують реалізацію продукції.

Для більш детального відображення відхилень окремих фактичних показників реалізації у періоді, що аналізується, від плану і попереднього періоду необхідно зробити зіставлення цих показників, розрахувавши їх абсолютні і відносні взаємні відхилення. Результати розрахунків представимо у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.14

Зіставлення показників реалізації продукції з планом і попереднім періодом

Найменування показника

одиниці виміру

% факт

до плану

+,- факт

до плану

%, факт

до попе-реднього періоду

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску продукції

м

97,63%

-90

100,82%

Обсяг товарної продукції

тис. грн.

98,41%

-5,32

101,16%

Середня ціна одиниці продукції

грн./м

100,8%

0,7

100,34%

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

95,41%

-15,35

101,01%

Обсяг реалізованої продукції

м

96,69%

-123

100,67%

Залишки готової продукції на складі

м

192,5%

111

100,43%

Вартість залишків готової продукції на складі

тис. грн.

194,13%

9,94

100,84%

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої не наступив

тис. грн.

104,8%

2,4

86,75%

Дебіторська заборгованість, термін оплати якої наступив

тис. грн.

113,12%

4,2

105,85%

Обсяг продукції, реалізований по занижених цінах

м

130%

24

108,33%

Прибуток від продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

123,44%

1,5

105,33%

Вартість продукції, реалізований по занижених цінах

тис. грн.

130,97%

2,18

108,6%

Збитки від реалізації продукції по занижених цінах

тис. грн.

206,25%

0,68

133,33%

Обсяг продукції, відпущеної безкоштовно працівникам

м

-

8

80%

Збитки від безкоштовного відпуску продукції

тис. грн.

-

0,71

80,32%

Загальна вартість реалізованої продукції

тис. грн.

95,94%

-13,85

101,11%

Загальна кількість реалізованої продукції

м

97,61%

-91

100,82%

Загальний аналіз результатів розрахунків абсолютних і відносних відхилень, представлених в таблиці 3.14, свідчить про погіршення основних показників реалізації (обсяг товарної продукції, обсяг реалізованої продукції і у грудні 2000 року у порівнянні з плановими показниками, при цьому середня ціна продукції, залишки готової продукції на складі збільшилися. Щодо показників попереднього періоду, то вони здебільшого нижче за показники реалізації у періоді, що аналізується, але слід зазначити, що збитки від реалізації продукції по занижених цінах та залишки нереалізованої продукції на складі також зросли у порівнянні з попереднім періодом (див. таблиці 3.13 й 3.14).

Таким чином, виходячи з того, що більшість планових показників щодо реалізації продукції у грудні 2000 року не були виконані, то необхідно визначити причини, які до цього призвели. Конкретні причин, які призвели до погіршення показників реалізації продукції у періоді, що аналізується, визначимо за допомогою детального аналізу.

Основу детального аналізу реалізації продукції складає наступне рівняння:

Ор = ТП + (Огпн - Огпк ) - Ззц - Збл , де (3.8)

Ор - обсяг реалізації в звітному періоді;

ТП - обсяг товарної (готової) продукції в звітному періоді;

Огпп - залишки готової продукції на складі підприємства на початок звітного періоду;

Огпк - залишки готової продукції на складі підприємства на кінець звітного періоду;

Ззц - збитки від реалізації продукції по занижених цінах;

Збп - збитки від відпуску продукції своїм працівникам безкоштовно і по пільгових цінах;

Оскільки існує два методи визначення реалізації продукції: метод нарахування і касовий метод (при касовому методі реалізованою вважається тільки та продукція, яка була оплачена покупцем; метод нарахування у свою чергу передбачає, що вся відвантажена покупцеві продукція незалежно від надходження оплати повинна вважатися реалізованою), то рівняння детального аналізу обсягу може додатково містити показники дебіторської заборгованості. Зараз, відповідно до пункту 1.31 діючого Закону України "Про Оподаткування прибутку", реалізованою вважається відвантаження продукції (виконання робот, послуг), тобто реалізація визначається за методом нарахування. Отже, вищенаведене рівняння щодо детального аналізу обсягу реалізації продукції не містить величин дебіторської заборгованості.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.