РУБРИКИ

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

   РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОДПИСАТЬСЯ

Рассылка E-mail

ПОИСК

Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Одним з найважливіших робочих нормативів, тобто основних правил здійснення аудиту, є планування, відповідно до якого аудитор повинен так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її високу якість і бути упевненим, що в кожній конкретній ситуації застосовуються найбільш ефективні і дієві процедури аудиту. Планування аудиту тісно пов'язане з визначенням цілей, завдань, відповідальності і обов'язків аудитора. Облік цих чинників повинен гарантувати високу якість, економічність, ефективність і своєчасність незалежних перевірок. Першочерговому плануванню підлягають аудиторські перевірки бухгалтерської звітності на підприємствах, де відповідно до чинного законодавства вони є обов'язковими. Потім планується надання аудиторських послуг з додаткових договорів. При плануванні перевірки і підготовці до неї аудитор зобов'язаний визначити:

- найважливіші напрями діяльності одиниці, що перевіряється;

- питання підлеглості;

- форму представлення висновків і висновків;

- цілі, об'єкти аудиту;

- сильні і слабкі сторони ключових напрямів системи управле-

ния і контролю підприємства;

- істотну сторону даних питань;

- найбільш прийнятний метод перевірки.

Для успішного виконання цих завдань потрібно вивчити систему внутрішнього аудиту одиниці, що перевіряється, її робочу програму, заходи, які були прийняті для виконання рекомендацій попереднього аудитора, підготувати документацію, необхідну для проведення аудиту, скласти план перевірки, затверджений директором аудиторської фірми і директором підприємства, що перевіряється, здійснити аудит і скласти кваліфікований аудиторський висновок, якщо результати перевірки надають таку можливість. При складанні загального плану проведення аудиту доцільно передбачити наступні питання:

- умови договору на виконання аудиту;

- зміст аудиторського звіту, терміни його надання і інші способи передачі інформації клієнтові;

- встановлена законом відповідальність аудитора;

- відповідальність клієнта за надану бухгалтерську звітність і повноту іншої необхідної інформації;

- вживана форма бухгалтерського обліку;

- дія на аудит нових бухгалтерських або аудиторських інструкцій, нормативів, законів в ході аудиторських перевірок;

- встановлення рівнів істотності вирішуваних задач;

- визначення найбільш важливих етапів і завдань аудиту;

- ступінь довіри до форми бухгалтерського обліку і внутрішньому контролю;

- робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення;

- суть і об'єм аудиторських доказів;

- умови, що вимагають особливої уваги (можливість помилки, обма-

на і ін. );

- аудиторський ризик;

- залучення експертів.

Після ухвалення зобов'язання по виконанню аудиту аудитор зобов'язаний провести аудиторські процедури, узгоджені з клієнтом, які в загальному вигляді можуть бути представлені таким чином :

- розуміння діяльності підприємства, його організації, галузі, в якою здійснюється ця діяльність;

- отримання і аналіз інформації про діяльність підприємства в загалі, а також про облік і віддзеркалення господарських операцій;

- вивчення форми і методу обліку, визначення їх відповідності пред'явленим до них вимогам (глибина і спосіб вивчення залежить від складності форми обліку разом, в якому ступені аудитор может вважатися на дані внутрішнього контролю);

- аналіз форм і методів обліку з письмовим викладом фактів складання схем документообігу, анкет або комбінація цих методов;

- використання результатів аналізу діяльності, проведеного клієнтом, з його згоди;

- контроль процесу віддзеркалення деяких операцій в обліку методом "крізної перевірки";

- перевірка того, що протягом всього періоду діяльності форми і методи обліку застосовувалися так, як це відображено в нормативних документах.

Згідно постанові №100 від 8 лютого 1995 р «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (зі змінами) обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарні місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. В таблиці 1.10 подана характеристика виплат які враховуються та не враховуються для обліку середньої заробітної плати для обчислення відпускних та інших виплат.

Таблиця 1.10 Виплати які враховуються та не враховуються для розрахунку середньої заробітної плати

Виплати які враховуються

Виплати які не враховуються

1

2

- основна заробітна плата;

- доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час;

- суміщення професій і посад;

- розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками;

- високі досягнення в праці (високу професійну майстерність);

- умови праці;

- інтенсивність праці;

- керівництво бригадою, вислугу років та інші);

- виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

- винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років

- виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

- одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

- компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

- премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомо

Продовження таблиці 1.10

1

2

- більних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

- грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

- пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

- літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

- вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

- дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

- виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

- і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

- заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

- суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

- доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

- компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

У постанові від 26 вересня 2001 р. N 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» (надалі Постанова №1266) зазначено, що відповідно до статті 23 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (1533-14), статті 53 Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень), робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва, та добровільно застрахованих осіб) є останні 6 календарних місяців (з 1 до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Згідно ст.7 Постанові №1266 - середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися страхові внески.

До середньої заробітної плати (доходу) включається заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи (приклад наведено у додатку 1).

Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції, звільненим у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров'я, для обчислення середнього грошового забезпечення для надання допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця.

Якщо на дату звернення за страховою виплатою особа, яка має у зв'язку з ушкодженням здоров'я право на отримання страхових виплат, вже не працює на виробництві, з яким пов'язана втрата працездатності, середня заробітна плата обчислюється виходячи з середньої заробітної плати відповідного працівника (на дату подання потерпілим документів медико-соціальній експертній комісії для встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності) за тією професію (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), де працювала зазначена особа до моменту ушкодження здоров'я. У цьому разі за бажанням потерпілого середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат може обчислюватися відповідно до положення, затвердженого правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків за погодженням з Мінпраці.

У разі коли на час звернення за страховою виплатою у потерпілого відсутня довідка про його заробітну плату у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації, страхові виплати розраховуються виходячи з діючої місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною місячною тарифною ставкою (посадовим окладом) аналогічної професії (посади), але не менш як розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом України на день виплати.

При аудиті середньої заробітної плати для виплат відпускних та лікарняних, необхідно перевірити

відповідність періоду за який розрахована середня заробітна плата;

перевірити чи не входять до розрахунку одноразові виплати;

відповідність посадових окладів штатним розкладам із співставленням нормативних документів;

чи правильно подана звідність до Фонду загальнообов'язкового державного соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таким чином в першому розділі дипломної роботи розглянуто та вивчено нормативно-законодавчу базу статистичної звітності по виплатам працівникам.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових внесків у Пенсійний і фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Основним документом являється П(с)БО 26 «Виплати працівникам» який «....визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками».

Згідно Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми державної статистичної звітності стосовно яких була надана кратка характеристика та перелік форм статистичної звітності.

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на несчасних випадків.

2 АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН»

2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техногран»

Базою дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Техногран» (далі по тексту - підприємство).

Підприємство розташовано в місті Запоріжжі по вулиці Рязанська 13.

Основна діяльність підприємства - роздрібна торгівля продуктами і товарами народного споживання.

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства. Підприємства користується закріпленою земельною ділянкою, колишньою територією міського таксопарку площею 200 м2, із яких 100 м2 під магазин. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджено і зареєстровано в торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою. Статутний фонд підприємства складає - 1956486 грн. 58 коп. До статутного фонду входять - холодильне обладнання, кондиціонери, розрахунково-касові апарати, автомобіль, асортимент товару.

Приміщення магазину займає площу 100м2. Загальна кількість відділів - 4 ( ковбасний, лікеро-горілчаний, побутової хімії, масло-молочний).

Зробимо аналіз витрат підприємства (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 - Аналіз витрат підприємства

Статті витрат

минулий рік

2005

звітний рік

2006

відхилення

всього тис. грн

%

пунктів в структурі

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

Купівельні матеріали

16800

63,12

14127

49,56

-2673

-15,91

-13,56

Паливо

1000

3,76

1063

3,73

63

6,30

-0,03

Енергія

500

1,88

638

2,24

138

27,60

0,36

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Основна заробітна плата

3304

12,41

4942

17,34

1638

49,58

4,92

Додаткова заробітна плата

1415

5,32

2118

7,43

703

49,68

2,11

Відрахування на соціальні заходи

1554

5,84

2499

8,77

945

60,81

2,93

Загальновиробничі витрати

1045

3,93

1631

5,72

586

56,08

1,80

Інші виробничі витрати

1000

3,76

1487

5,22

487

48,70

1,46

собівартість

26618

100,00

28505

100,00

1887

7,09

З таблиці видно, що собівартість продукції збільшилась на 7,09% або на 1887 тис.грн. такий стан виник внаслідок збільшення витрат на основну та додаткову заробітну плату по 50%, на соціальні заходи - 60%, збільшення загальновиробничих витрат на 56,08%.

На рисунку 2.1 розглянуто витратну частину підприємства.

Рисунок 2.1 - Аналіз витрат підприємства за 2005 рік

З рисунку видно, що купівельні матеріали займають найбільшу частку витрат - 16800 тис.грн., тобто 63%. Впливовим показником являється основна заробітна плата, збільшення якої призводить до збільшення інших витрат, а саме: додаткової заробітної плати, витрати на соціальні заходи. Заробітна плата у структурі витрат займає друге місце та складає 12,41%

На рисунку 2.2 наведено аналіз витрат за 2006 року

Рисунок 2.2 - Аналіз витрат за 2006 рік

Відповідно до рисунку 2.2 загальна сума витрат на купівельні матеріали була менш ніж в звітному місяці на 2673 грн. або на 13,56%, це обумовлене тим, що зменшився асортимент продукції. Також відбулися зміни і в структурі витрат, об'єм купівельних матеріалів зменшилися на 16%. Основна заробітна плата як і у 2005 році займає 2 місце та складає 17,34 тис.грн.

Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці розглянуто в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці

Найменування відділу

Січень

Лютий

Березень

Квітень

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

ковбасний відділ

1220

30,9

1000

28,4

1562

40,8

1600

41,5

лікеро-горілчаний

1550

39,2

1220

34,7

1350

35,2

1250

32,5

побутової хімії

500

12,7

600

17,0

268

7,0

370

9,6

масло-молочний

680

17,2

700

19,9

652

17,0

632

16,4

Разом

3950

100

3520

100

3832

100

3852

100

З таблиці 2.2 видно, що щомісячний аналіз визначає коливання питомої ваги всіх відділів. Збільшення питомої ваги ковбасного відділу у квітні (41,5%), відбулося внаслідок нової рекламної кампанії виробників ковбасної продукції. Найменшим показником в структурі являється відділ побутової хімії протягом всього аналізує мого періоду, так у січні питома вага складає 12,7%, а у квітні - 9,6 %

На рисунку 2.3 наведено динаміка виручки за 4 місяці.

Рисунок 2.3 - Динаміка виручки за 4 місяці

Із рисунка 2.3 видно, що реалізація продукції найбільша була у січні 3950 грн., в послідовних місяцях спостерігаємо невеликі коливання, що обумовлено різними потребами споживачів. У лютому спостерігається найменший показник виручки по всіх відділах, що було спричинено затримкою

Аналіз фінансової стабільності здійснюється, як правило, по пасиву балансу, тобто дає можливість відслідкувати залежність підприємства від його кредиторів та інвесторів.

Але при вивченні фінансової діяльності господарюючого суб'єкта важливим є не тільки те, звідки залучатись кошти, а й куди вони вкладені, тобто в процесі розрахунків використовуються дані активу.

Для розрахунку показників фінансової стабільності використаємо агрегований баланс (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 - Агрегований баланс, грн.

Актив

2005 р.

2006 р.

Пасив

2005 р.

2006 р.

Необоротні активи (НА) 080

14421,50

16206,10

Власний капітал (ВК)
380+430+630

26261,30

33786,20

Запаси (З)
100 + 110+120+130+ 140

14785,80

16874,60

Довгострокові зобов"язання (КД) 480

0,00

0,00

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

5438,50

7935,60

Короткострокові зобов"язання (КК) 620

8384,50

7230,10

 

 

 

в т.ч.: короткострокові кредити та позики 500+530

6631,70

5434,20

БАЛАНС

34645,80

41016,30

БАЛАНС

34645,80

41016,30

Коефіцієнт незалежності. Розраховується як відношення власних коштів підприємства до валюти балансу і показує, яка частка активів підприємства створена за рахунок власних джерел.

К н = Власні кошти (2.1)

Валюта балансу

К н 2005 р. = 26261,30/34645,8 = 0,76

К н 2006 р. = 33786,20/41016,30= 0,82

Позитивною тенденцією при зміні розрахункового значення показника є те, що він у динаміці збільшується і прямує до "1". Але мінімально достатнім є його значення > 0,5, оскільки при перевищенні частки залучених засобів понад 50% виникають сумніви у фінансовій стабільності суб'єкта господарювання, так як реалізація активів, створених за рахунок власних джерел, не буде покривати зобов'язань.

Коефіцієнт залежності є доповнюючим до попереднього, оскільки їх сума складає 100 % (або одиницю):

Кзал = 3алучені засоби (2.2)

Валюта балансу

Кзал 2005 р. = 8384,50 / 34645,8 = 0,24

Кзал 2006 р. = 7230,10 / 41016,30= 0,18

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів. Показує, скільки копійок залучених засобів припадає на 1 гривню власних. Розраховується по формулі:

Кс = Залучені засоби (2.3)

Власний капітал

Кс 2005 р. = 8384,50 / 26261,30 = 0,32

Кс 2006 р. = 7230,10 / 33786,20= 0,21

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто зниження фінансової стабільності.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності; тобто вкладена в оборотні засоби, а яка частина капіталізована:

К м.в.к = Власні оборотні засоби (2.4)

Власний капітал

К м.в.к 2005 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 1,25

К м.в.к 2006 р. = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 0,96

Значення цього показника може істотно варіювати в залежності в структури капіталу та галузі, до якої відноситься підприємство. Тому універсальних рекомендацій по оцінці розрахункового значення показника або тенденцій його зміни не може бути; все визначається особливостями діяльності конкретного підприємства або галузі.

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень. Показує, яка;: частина основних засобів та інших позаоборотних активів профінансована зовнішніми інвесторами, тобто належить останнім, а не власникам підприємства. Розраховується за формулою:

К п.д в.= Довгострокові пасиви (2.5)

Позаоборотні активи

У зв'язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов'язань цей показник не розраховується.

Коефіцієнт структури залучених засобів. Показує частку довгострокових пасивів у загальній сумі залучених засобів і розраховується за формулою:

К з з = Довгострокові пасиви (2.6)

Залучені засоби

У зв'язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов'язань цей показник не розраховується.

Аналіз ліквідності (платоспроможності) дозволяє зробити висновок стосовно того, чи може підприємство своєчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки по короткостроковим зобов'язанням.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути покрита за рахунок наявних найбільш ліквідних активів підприємства. Розраховується за формулою:

К а.л.= Грошові засоби - Поточні фінансові інвестиції (2.7)

Поточні зобов'язання

К а.л. 2005р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,07

К а.л. 2006р. = (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,08

Мінімальне критичне значення показника - 0,2 - 0,25 . В нашому розрахунку підприємство не має можливості негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Коефіцієнт проміжної ліквідності. Показує, яку частину поточних зобов'язань підприємства можна покрити за рахунок найбільш ліквідних активів підприємства та дебіторської заборгованості.

Грошові засоби + Поточні фінансові інвестиції +

К п.л.= +Дебіторська заборгованість (2.8)

Поточні зобов'язання

К п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 0,65

К п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 1,09

Нижня межа значення коефіцієнта - 0,7. розрахунок показав, що підприємство протягом 2006 року збільшило коефіцієнт проміжної ліквідності на 0,44 одиниці.

Загальний коефіцієнт покриття. Розкриває загальну оцінку ліквідності підприємства, вказуючи, скільки копійок оборотних засобів припадає на 1 гривню поточних зобов'язань. Розраховується по формулі:

К П.3.= Оборотні засоби (2.9)

Поточні зобов'язання

К П.3. 2005 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 2,41

К П.3. 2006 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 3,43

Мінімально достатнє значення - 1, що обумовлене слідуючим: оборотних засобів на підприємстві повинно бути достатньо для покриття його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних активів підприємства більше, аніж у два рази, є також небажаним, оскільки свідчить про нераціональне вкладення підприємством своїх засобів і неефективне їх використання.

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності підприємства власними оборотними засобами. Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних засобів підприємства. Розраховується за формулою:

К з.п.л. = Власні оборотні засоби (2.10)

Оборотні активи

К з.п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,59

К з.п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,71

Маневреність власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі грошових засобів.

Розраховується за формулою:

Кв.о.б = Грошові засоби (2.11)

Власні оборотні засоби

Кв.о.б 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 0,80

Кв.о.б 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 1,04

Для підприємства, що функціонує в нормальному режимі значення показника знаходиться в межах від 0 до 1.

Питома вага власних оборотних засобів у покритті запасів. Характеризує ту частину вартості запасів, яка покривається власними оборотними засобами. Розраховується за формулою:

К П.З. = Власні оборотні засоби (2.12)

Запаси і витрати

К П.З. 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,29

К П.З. 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,39

Можлива нижня межа коефіцієнта 0.5. Коефіцієнт маг особливе значення для підприємств торгівлі. Тлумачення даного значення коефіцієнта є наступним: за поточними операціями банки можуть надавати пільгове кредитування підприємствам на яких не менше половини вартості запасів та вкладень незавершене виробництво покриваються за рахунок власних засобів.

Аналіз ділової активності здійснюється з метою порівняння ефективності використання ресурсів та визначення міри виконання плану за основними показниками і зміні темпів їх росту.

Загальне обертання капіталу показує, скільки припадає на 1 гривню авансованого капіталу гривень від реалізації продукції.

Обертання мобільних коштів показує швидкість обороту матеріальних та грошових ресурсів підприємства за аналізований період, або скільки гривень виручки знімається з кожної гривні даного виду активів.

Нормативного значення коефіцієнт не має, але зусилля фахівців та керівництва підприємства повинні в усіх випадках бути направлені на прискорення обертання. Якщо підприємство постійно використовує залучені засоби (кредити, позики, кредиторську заборгованість), то швидкість обороту, що склалась, утворює недостатню кількість грошових засобів для покриття витрат і розширення діяльності.

Обертання власного капіталу показує швидкість обороту вкладеного власного капіталу, або активність грошових засобів. якими ризикують акціонери.

Якщо показник рентабельності власного капіталу (буде розглянутий нижче) не забезпечує його окупність, то даний коефіцієнт обертання означає бездіяльність частини власних засобів, що є свідченням нераціональної їх структури. При зниженні рентабельності власного капіталу необхідне відповідне збільшення обертання.

Обертання дебіторської заборгованості. Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості. Позитивною вважається тенденція, коли значення показника зростає.

Термін обороту дебіторської заборгованості показує, скільки днів триває оборот дебіторської заборгованості. Фахівцям та керівництву підприємства необхідно вживати заходів до скорочення терміну дебіторської заборгованості.

Обертання кредиторської заборгованості - показує кількість оборотів кредиторської заборгованості. Збільшення кількості оборотів є свідченням позитивних змін фінансового стану аналізованого підприємства.

Термін обороту кредиторської заборгованості - показує, скільки днів триває оборот кредиторської заборгованості. Чим меншим є термін обороту, тим краще є фінансовий стан підприємства.

Після розрахунку системи показників необхідно в загальному оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства. Враховуючи той факт, що підприємства в своїй діяльності використовують основні й оборотні засоби, необхідно визначити ефективність їх використання; розрахувати нормативи оборотних засобів по різних їх видах; нарахувати амортизацію на знос основних засобів.

У таблиці 2.4 подані показники ділової активності, формули для розрахунку, джерела інформації та розраховані дані.

Таблиця 2.4 Показники ділової активності

Показник

Умовне позначення

Формула для розрахунку

Джерела інформації

2005

2006

1

2

3

4

5

6

Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації

Кт

Чиста виручка від реалізації продукції (далі - ЧВ) / Активи

Ф.2,р.035 / ф.1,р.280

0,11

0,13

Фондовіддача

Фо.ф.

ЧВ / Основні виробничі фонди

Ф.2,р.035 / ф.1,р.030

0,29

0,35

Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

Ко

ЧВ / Обігові кошти

Ф.2, р.035 / Ф.1, р.260+р.270

0,18

0,21

Період одного обороту обігових коштів (днів)

Чо

360 / Ко

 

1973,42

1723,64

Продовження таблиці 2.4

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

Ко.з.

Собівартість реалізації / Середні запаси

Ф.2, р.040 / Ф.1, р.100+р.120+р.130+р.140

0,18

0,23

Період одного обороту запасів (днів)

Чз

360 / Ко.з.

 

1946,21

1574,65

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

Кд.з.

ЧВ / Середня дебіторська заборгованість

Ф.2, р.035 / Ф.1,р.050+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210

0,83

0,71

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

Чд.з.

360 / Кд.з.

 

433,12

508,27

Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів)

Кг.п.

ЧВ / Готова продукція

Ф.2, р.035 / Ф.1, р.130

3,96

3,26

Період погашення кредиторської заборгованості (днів)

Чк.з.

Середня кредиторська заборгованість * 306 / Собівартість реалізації

Ф.1., р.620*360 / Ф.2,р.040

1103,63

674,68

Період операційного циклу (днів)

Чо.ц.

Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості Ч о.ц. = Чз+Чд.з

 

2379,34

2082,92

Період фінансового циклу (днів)

Чф.ц.

Чф.ц. = Чо.ц. - Чк.з.

 

1275,71

1408,24

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність)

Кв.к.

ЧВ / Власний капітал

Ф.2, р.035 / ф.1, р.380 + р.430+р.630

0,14

0,15

Аналіз показників рентабельності. Спільним при розрахунку коефіцієнтів цієї групи є те, що вони ґрунтуються на показниках доходності підприємства (прибуток від реалізації продукції, балансовий прибуток, чистий прибуток). Збільшення їх у динаміці позитивно характеризує зміну фінансового стану досліджуваного підприємства.

Рентабельність основної діяльності характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції підприємства.

Для аналізу коефіцієнтів рентабельності скористуємося факторною моделлю фірми «DuPont». Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства й оцінити цей вплив. Оскільки існує безліч показників рентабельності - вибираємо один - рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Схематичне представлення моделі подана на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 - Модифіцирована схема аналізу ТОВ «Техногран»

З поданої моделі очевидно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажів, ресурсовітдачи і структури джерел коштів, інвестованих у підприємство. Значимість даних показників пояснюється тим, що вони у певному значенні узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства «Аліна-Д»: перший фактор узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2007
Полное или частичном использовании материалов
запрещено.